Som nationellt kompetenscentrum är Encell en samverkans- och nätverksnod för forskning och kunskapsutveckling om det livslånga lärandet.

Vår forskning bedrivs utifrån olika perspektiv, med fokus på flera olika kontexter, utifrån olika vetenskapliga discipliner. Vi ser vår forskningsmiljö som ett övergripande paraply som ramar in vuxnas livslånga lärande i flera olika grenar såsom i arbetslivets olika verksamheter, i utbildningssystemet, i vägledningskontexter, i övergångar mellan utbildning och arbetsliv, i professioner, i olika livsfaser (äldres lärande), i karriärutveckling, i civilsamhället

Vår forskning samlas under olika samverkansnoder om livslångt lärande;

  • som fenomen
  • som bildning
  • i olika kontexter
  • för olika målgrupper
  • för kompetensöfrsörjning/verksamhetsutveckling
  • i profession/yrken
  • för social hållbarhet

I dessa noder samverkar vi på olika sätt med lärosäten på nationellt och internationellt, mellan Jönköping Universitys fackhögskolor samt i olika nationella och internationella forskarnätverk. exempelvis genom forskarskolorna Vuxnas lärande och Folkhögskolans lärare.