År 2001 tilldelades Encell ett regeringsuppdrag för att stärka vuxnas livslång lärande. Sedan dess har verksamheten utvecklats och vuxit till en etablerad forskningsmiljö med samarbeten såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Encell idag vill stärka forsknings- och kunskapsutvecklingen om vuxnas livslånga lärande.

Samverkansnod

Encell ska vara en samverkansnod för forskning och kunskapsutveckling inom området livslångt lärande och vuxnas lärande. Vi är en samverkans- och nätverksnod för forskning (i partnerskap) om fenomenet livslångt lärande och vuxnas livslånga lärande, utifrån olika perspektiv och kontexter. Encell bildades 2001 och har Stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encells utgångspunkt för livslångt lärande

Historiskt sett är Sverige ett föregångsland på området både inom forskning och policy. Flera organisationer som UNESCO, OECD och EU har av olika anledningar engagerat sig i det livslånga lärandet. Det har förklarats i termer av formellt, icke-formellt och informellt lärande och man har använt teorier om humankapital och socialt kapital. När det livslånga lärandet har implementerats i olika länder har utfallet blivit olika beroende på landets utbildnings-, arbets- och fritidskultur. Oavsett om tyngdpunkten handlar om vad detta innebär för samhället i stort eller för individens möjlighet att växa och utvecklas, så är de flesta överens om att ett fokus på det livslånga lärandet ger samhällsekonomiska vinster.

Vi på Encell rör oss i spänningsfältet mellan dessa tolkningar av det livslånga lärandet. Vi har en ambition att problematisera dessa skilda utgångspunkter som bottnar i olika kunskapssyn och människosyn och att i interaktion med andra bidra till utvecklingen av kunskap om det livslånga lärandet. Vår utgångspunkt är att mångfald och öppenhet bidrar till en helhetsbild som kan främja både samhällets och individers intressen på ett fruktbart sätt.

Vår ambition är att hålla oss à jour med forskningsfronten på området livslångt lärande, samtidigt som vi själva ser oss som en viktig aktör med förmåga att sätta sig in i en mångfald av perspektiv och utgångspunkter. Våra forskningsprojekt och publiceringar syftar till att främja bland annat entreprenörskap, regional utveckling, kvalitetsutveckling i organisationer och ledarskap.