Bakgrund

Det livslånga lärandet har alltid varit en viktig del för det svenska samhällets tillväxt och framgång. I budgetpropositionen för år 2000 (prop. 1999/2000:1) fick regeringen därför i uppdrag av riskdagen att ta ett nytt grepp om arbetet med att bygga upp ett kunskapscentrum inom området vuxnas lärande. Man kan säga att det var här idén till det som senare skulle komma att bli Encell föddes.

I propositionen angav regeringen att de hade för avsikt att inrätta ett särskilt kompetenscentrum med inriktning mot vuxnas lärande. Tanken var att ett nationellt pedagogiskt centrum skulle utveckla och stödja vuxenpedagogisk utbildning och forskning, samt sprida forskningsresultat från såväl svensk som internationell forskning kring vuxenutbildning och livslångt lärande. I propositionen välkomnades därför högskolor, som önskade utveckla detta kompetenscentrum, att skicka sin första ansökan om planeringsbidrag för idéutveckling av ett nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande. En av högskolorna som valde att göra detta var Högskolan i Jönköping.

I juni år 2000 skickades den första ansökan in, vilken Encells kommande centrumledare och viktiga nyckelperson, Mohamed Chaib och doktoranden Sören Karlsson låg bakom. I oktober samma år kom det glädjande beslutet att regeringen bland tolv sökande valt att tilldela Lärarhögskolan i Stockholm, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping samt Linköpings universitet vardera 50.000 kronor i planeringsbidrag för sina idéskisser. Det första steget mot bildandet av Encell hade tagits.

Efter detta första urval skickades i januari 2001 den andra ansökan in till regeringen. Denna gällde då själva etableringen av kompetenscentrat och även denna ansökan var baserad på Mohamed Chaibs och Sören Karlssons gedigna arbete. Namnet på centrat var då Centrum för livslångt lärande (CLL), på engelska Center for Lifelong Learning. Efter en viss tids väntan kom så i juni 2001 det slutgiltiga beskedet från regeringen: De hade valt att ge Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping uppdraget att bilda Encell.

Forskningen inom det livslånga och vuxnas lärande har alltid utgjort en viktig del av Encells verksamhet. När arbetet med att bygga upp Encell påbörjades 2001, utvecklades därför forskningsprogrammet Lära i Livet (Learning in Life). Historiskt sett hade idén till programmets utformning och fokusering på det livslånga lärandet vuxit fram utifrån två tidigare vetenskapliga projekt, forskningsprogrammet Människa, teknologi och lärande (1995-2000), och den Nationella utvärderingen av IT i Skolan, ITiS (1999-2002). Idag sker forskning främst inom forskningsmiljön Livslångt lärande.

Centrumledare för Encell

2001 - 2010
Mohamed Chaib

2010 - 2011
Helene Ahl

2011 - 2023
Cecilia Bjursell

2023 -
Ingela Bergmo Prvulovic

Tidslinje

2000
Regeringen anger i budgetpropositionen för år 2000 att de har för avsikt att inrätta ett särskilt kompetenscentrum med inriktning mot vuxnas lärande. Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping ansöker i juni om planeringsbidrag för ett kompetenscentrum och får ansökan beviljad i oktober samma år.

2001
I januari skickar HLK in sin ansökan om etablering av ett nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande. I juni samma år kommer beskedet att regeringen beslutat att ge HLK uppdraget: Encell bildas.

2003
Riksrådslaget om vuxnas lärande anordnas på initiativ av Encell.

2004
I budgetpropositionen för 2004 får Encell förlängt förtroende i tre år för perioden 2004-2006.

2006
Encell får ett utökat basanslag samt ett utvidgat uppdrag att bedriva forskning i partnerskap och nätverk.

2007
Ett genombrottsår för Encell — från och med nu är Encells uppdrag från staten lagt direkt på Högskolan i Jönköping.

2008
Encell och Högskolan i Jönköping arrangerar en kick-off för bildandet av en rörelse för Lärandet i Arbetslivet (LiA). Konferensen samlar 85 deltagare och resultatet blir bildandet av en styrgrupp för LiA.

2009
Encell anordnar den internationella EUCEN-konferensen "Quality and Innovation in Lifelong Learning" i Jönköping

2011
Encell firar 10 år. För att uppmärksamma centrats tioårsjubileum presenterar Encells nytillträdda centrumledare Cecilia Bjursell verksamheten för de anställda vid Högskolan för lärande och kommunikation.

2013
Encell bjuder in till konferensen "International Perspectives on Lifelong Learning" för bildandet av ett "Senior Council". Gruppen består av framstående forskare inom forskningsfältet livslångt lärande och syftar till att stötta och inspirera forskningen inom Encell.

2014
Encell startar en ny rapportserie om livslångt lärande. Ett viktigt syfte med rapporterna är att kunna presentera aktuella studier på svenska.

2015
Encell anordnar ELOA-konferensen "Lifelong learning for older adults: Hopes, fears and expectations".

2017
Encell och Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning anordnar tillsammans den sjunde nordiska konferensen om vuxnas lärande "Adult education in the age of global mobility".