Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Kurs
event Kursstart: Vecka 44, 2024
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad nivå

Universitet och högskolor i Sverige har i sitt uppdrag att bredda sin rekrytering till högre utbildning. Det innebär att högre utbildning i Sverige inte ska vila på ett eliturval utan mer på massutbildning. Vi som lärosäte måste möjliggöra för studenter att genomföra sin utbildning oavsett bakgrund. En ändring i Högskolelagen 2002 (1 kap. § 5) betonade vikten av att oavsett etnisk bakgrund, könstillhörighet eller funktionsvariation samt oberoende av bostadsort ska det vara möjligt att studera vid Universitet och högskolor i Sverige (UKÄ, Universitetskanslersämbetet, 2022).


Detta ställer givetvis högre pedagogiskt krav på oss som utförare av högre utbildning. Hur bibehåller vi kvaliteten men möjliggör för alla att delta? Det vill säga sätta att ha breddat deltagande som en del att fokusera på när vi bygger våra kurser.


Hur stödjer vi studenter att klara av sina studier är en central fråga. Denna kurs ska fokusera på att ge den enskilde läraren möjlighet att utifrån den egna kursen skapa möjligheter för ett inkluderat lärande utan att för den skull tumma på kvaliteten. Vad är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att möjliggöra för hela gruppen att ta del av kunskap? Hur lägger jag upp min föreläsning och examination för att alla studenter i min kurs ska ha lika stora möjligheter att klara kursen? är frågor som är aktuella i detta sammanhang.


Horisontella mål för Educatekurser

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Pedagogisk guide:

Länk

Inspiration stöd till studenter:

Länk

Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: Kurs
verified_user Behörighet: Employment as university teacher, doctoral student or equivalent. English proficiency corresponding to at least English 5 or the equivalent is required.
event Kursstart: Vecka 34, HT2023
local_library Studieform: Campus
place Ort: Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 1.5 hp
language Språk: Engelska

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner

  • Universitetsadjunkt Socialt arbete