student

Nursing Programme

I vårdsektorn möter du många olika människor och behovet av utbildad personal är stort. Under utbildningen läser du kurser och kommer få kunskap inom huvudområdet omvårdnad samt andra ämnen som medicin, fysiologi och psykologi. Sjuksköterskeprogrammet ger dig möjlighet till professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård. Kärnkompetens så som personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är centrala delar i utbildningen.

Utbildningen innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket ger dig kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande, samt att vårda personer med akuta och långvariga hälsoproblem.

I sjuksköterskeprogrammet ingår VFU inom sluten vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. VFU genomförs i Jönköpings Län och Jönköping Läns kommuner.