Carl Johan Odehammar

Med en startpunkt som legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska, med inspel i alla typer av samhällsvetenskapliga specialiseringar, har min väg till JU formats av både det svenska skolsystemet och internationella utbyten på olika skolor och i olika format. Innan jag fick förmånen att arbeta på Jönköping University Enterprise och vara med att bygga upp våra Pathway Programmes undervisade jag både ungdomar och vuxna på gymnasiet. Genom den erfarenheten och genom olika utbildningar inom Försvarsmakten, har min pedagogiska repertoar fått en stor bredd och utvecklats kontinuerligt sedan examen som lärare 2011.

Nu ingår det i mitt uppdrag att inte bara undervisa i språk, utan även kommunikation, interkulturell kompetens, akademisk integritet, litteraciteter och mjuka förmågor som framförallt internationella studenter kan växa med för livslångt lärande med början på JU. Min yrkesroll som projektutvecklare innebär att ständigt assistera i utvecklingen av nya program, kurser och projekt, och tidigare uppdrag inom JUE som programkoordinator, operativ chef och utbildningschef bidrar med erfarenhet och en helhetsförståelse för organisationen utifrån både ledningsperspektiv, administration och undervisning.

Redan som student på JU undrade jag hur lärare lärde sig det de behöver för att kunna förbättra sin undervisning utifrån nya behov och resultat på kursvärderingar. Sedan jag började på JU har det varit en förhoppning att få vara med och utveckla något som Educate, eftersom vi nu inte bara har det andra högskolor och universitet har, utan har något som kan hjälpa oss framåt tillsammans. Jag tror att fritt lärande och livslångt lärande gör världen bättre, och att allt vi kan göra för att främja det på både global och lokal nivå bidrar till ett bättre samhälle och möjlighet till ett världsmedborgarskap. Jag kommer aldrig att sluta lära mig nya saker.

With a starting point as a certified teacher in Swedish and English for upper secondary school, also working with all types of social science specializations, the path to JU has been shaped by both the Swedish school system and international exchanges at different schools and in different ways. Before I had the privilege of working at Jönköping University Enterprise, helping to build our Pathway Programmes, I taught both youth and adults in upper secondary school. Through that experience, and through training within the Swedish Armed Forces, my pedagogical repertoire has gained a great breadth and developed continuously since graduating as a teacher in 2011.

Now, it is part of my work to not only teach languages, but also communication, intercultural competence, academic integrity, literacy and soft skills that enable international students to grow into lifelong learning, starting at JU. My current professional role as a Project Developer means to constantly assist in the development of new programmes, courses and projects, and previous assignments within JUE as Programme Coordinator, Operations Manager and Associate Dean of Education contribute with experience and a holistic understanding of teaching, administration, and the organisation from a management perspective.

Even when I was a student at JU, I wondered how teachers learnt what they need to be able to improve their teaching practices based on new needs and results on course evaluations. Since I started working at JU, I have hoped to be involved in developing something like Educate, because we now not only have what other universities have, but something that can help us move forward together. I believe that free learning and lifelong learning make the world a better place, and that everything we can do to promote it at both the global and local levels contributes to a better society and an opportunity for global citizenship. I will never stop learning.

  • Lärare Engelska