För att studernas lärande ska ta den riktning som önskas behöver syftet med med examinationen vara klart och examinationen måste dessutom uppfattas som lämplig och väl vald, i relation till arbetsbördan.

På det sätt examinationen utformas på kommer att vara styrande för vad studenterna ägnar sig åt under kursen. Studenterna kommer fokusera på de kunskaper och färdigheter som mäts vid examinationen, därför är det viktigt att examinationen avspeglar det som anses vara viktigt, till exempel för det framtida yrkeslivet. Då lär ju sig studenterna för livet samtidigt som de kan fokusera på att klara kursen!

Vad innebär examinationsformen?

Här nedan listas olika typer av examinationsformer som förhoppningsvis kan få dig som lärare att inspireras till att testa nya sätt att examinera studenter.

Formativ bedömning syftar till att avgöra var eleven befinner sig i sitt lärande, för beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att föra lärandet framåt.  Formativa examinationer syftar alltså till att läraren ska kunna stödja studenten i hans eller hennes utveckling och är till för elevers lärande. Framåtsyftande och frekvent feedback utvecklar lärandet och för att återkoppling ska gynna lärandet är det viktigt att den ges under pågående arbete.

 

För att få information om hur studenternas kunskaper utvecklas under kursens gång, kan man som lärare använda sig av olika typer av tester.

Tanken är att lärare ska få veta vad de behöver lägga extra energi på att undervisa om och studenterna får, på motsvarade sätt, veta hur de ligger till och vad de behöver arbeta mer med för att klara kursen.

Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Bedömningens främsta syfte är inte att bidra till lärande och personen som bedöms får inte alltid en återkoppling som förklarar vad han eller hon kunde ha gjort annorlunda.

Skriftliga examinationer kan vara av olika karaktär. Det kan handla om traditionell salstentamen, snabba tester för att se att alla hänger med eller uppgifter som utförs under längre tid.

 

Salstentamen

Öppen bok-tentamen

Modified Essay Question, MEQ

Flervalsfrågor

Hemtantamen

Skriftliga inlämningsuppgifter

Projektarbete

Portfolio

Muntlig tentamen kan genomföras på många olika sätt: enskilt eller i grupp, i samband med seminarier eller vid andra tillfällen då läraren ställer frågor där studenten eller hela gruppen ska besvara. Svaren ges verbalt eller med en kombination av verbala förklaringar och med inslag av praktiska moment.

Muntliga tentamen kan ofta ses som ett lärtillfälle och ger studenten möjlighet att gå mer på djupet i en frågeställning.

 

Seminarium eller gruppdiskussion

Redovisning inför "äkta" målgrupp

Inom vissa ämnen spelar praktisk tentamina stpr roll, och det skulle inte vara möjligt attt uppnå målen i vissa ämnen utan praktiska inslag.

 

Klinisk undersökning

Fältexamination

Trestegstentamen

Examination med successivt mer information

Quiz

Poster

Rollspel

Digitala tentamina

Studentkonstruerade tentamina

Autentiska examinationer