student

Om du blir sjukskriven

Det finns ett särskilt försäkringsskydd för dig som studerar med studiemedel. Skyddet innebär att du får behålla studiemedlen under sjukdom trots att du inte studerar. Dessutom kan lånedelen skrivas av efter 30 dagars karenstid.

Sedan den 1 juli 2018 kan man i vissa undantagsfall få behålla studiemedel om man är sjukskriven på deltid, det regleras i studiestödsförordningen.

Läs mer på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från Studiestödsförordningen

3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655)

I 27-32 §§ finns bestämmelser om studiemedel vid sjukdom i vissa fall.

I nämnda paragrafer avses med

  1. sjukperiod: tid då en studerande på grund av sjukdom har varit a). helt oförmögen att bedriva sina studier, eller b). till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier och det rör sig om ett sådant medicinskt väldokumenterat sjukdomstillstånd som motsvarar villkoren för särskilt högriskskydd enligt 13 § första stycket 2 lagen (1991:1047) om sjuklön,

För mer detaljerad information, se CSN:s hemsida, www.csn.se

Vid sjukdom ska du den första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Det kan du göra på Försäkringskassans hemsida. Detta för att Försäkringskassan ska kunna godkänna sjukperioden. Sjukanmälan görs för att du ska kunna få rätt till studiemedel under sjukdom och få eventuell avskrivning av studielån.

Senast fr. o. m. den 14:e dagen ska du dessutom lämna in läkarintyg till Försäkringskassan. Försäkringskassan lämnar uppgifter om din sjukperiod till CSN. Du har rätt till studiemedel under sjukdom för den sjukperiod som Försäkringskassan godkänner. Det finns ingen karenstid.

För mer detaljerad information

Kontakta Försäkringskassan, https://www.forsakringskassan.se/