student

Pedagogiskt stöd

Olika former av insatser och åtgärder som syftar till att kompensera begränsningar av funktionsförmågan i studiesituationen kallas pedagogiskt stöd.

Samordnaren för pedagogiskt stöd diskuterar och planerar tillsammans med dig de stödåtgärder som kan bli aktuella med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Funktionsnedsättningen ska kunna styrkas med intyg innan stöd och medel för anpassningar kan utgå.

Det enklaste sättet att förklara vad som menas med pedagogiskt stöd är att ge exempel på vanliga former av stödåtgärder. Nedan följer några exempel på vanligt förekommande stöd vid Jönköping University.

Anteckningshjälp innebär att om du på grund av funktionsnedsättning inte själv kan anteckna, så kan du få hjälp med detta. Oftast ordnar du detta själv genom att tillfråga en kurskamrat om att få lov att ta del av dennes anteckningar. Eftersom ersättning utgår brukar det vara lätt att få hjälp.

Högskolan bidrar med 50 kr per termin för kopiering.

Studenter med läsnedsättning kan låna kurslitteratur som talböcker, punktskriftsböcker eller e-textböcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Högskolebiblioteket https://ju.se/talbok är behjälplig med detta.

På högskolans samtliga datorer finns ett flertal hjälpprogram som bland annat talsyntes, stavningsprogram. En del av programmen kan du som student även få tillgång till för hemmabruk genom att kontakta IT Helpdesk


Förteckning över samtliga hjälpprogram Pdf, 160.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stödet ges främst till studenter som har svårigheter med studieplanering, exekutiva och/eller kommunikativa svårigheter.

Mentorn hjälper till med att komma igång med studierna, sturkturera, planera och följa upp studierna genom att göra en överenskommlese och följa upp dessa tillsammans med dig.

Mentorsstöd är ett arvoderat förtroende uppdrag. Det är oftast en student som blir mentor.

Anpassning vid salstentamen kan vara förlängd tid, dator med talsyntes och rättstavningsprogram, höj- och sänkbart bord, anpassad stol. För studenter med NP och psykisk funktionsnedsättning finns även möjlighet att skriva tentan i lugnare miljö.

Du som har behov av teckenspråkstolk/skrivtolk behöver kontakta samordnaren i mycket god tid före utbildningens början, gärna i samband med anmälan till utbildningen.