Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

120 hp | 3 år | Programstart: HT 2017 | Examen: Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa, vård, omsorg och socialt arbete. Programmets upplägg ger möjlighet att ta ut filosofie magisterexamen efter 2 år, omfattande 60 hp. År 1 och 2 läses på halvfart och år 3 på helfart.

Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång, befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och teknisk utveckling ställer nya
krav på ledning och ledare; nya behov och utmaningar kräver ändrade angreppssätt.

Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter. Socialstyrelsens föreskrifter definierar viktiga målområden för hälsa och välfärd, som återspeglas i utbildningens innehåll.

Utbildningen

De två första åren går på halvfart och kan avslutas med en möjlig magisterexamen, de består av teoretiska moment som kopplas till praktisk tillämpning vid deltagarens verksamhet inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete. Kurserna ges vid gemensamma samlingar två dagar per månad som varvas med webbaserad distansundervisning. Masterexamen erhålls genom det tredje året då verksamhetsförlagda studier genomförs på heltid i form av ett praktiskt förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.

Verksamhet

Alla förbättringar är förändringar men alla förändringar är inte förbättringar. En övergripande målsättning med denna masterutbildning är att stärka deltagarnas förmåga att genomföra faktiska förändringar som verkligen är förbättringar. Vi lär genom att göra, som case används aktuella utmaningar vid deltagarens verksamhet.

Internationellt

Internationell koppling finns och en del lektioner är på engelska.

Examen

Masterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd uppnås efter att studenten fullgjort angivna kurser om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än sammantaget 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom ramen för huvudområdet. Därtill ställs krav på avlagd kandidat-examen eller yrkesexamen inom medicin, vård, teknik eller samhälls-/beteende-vetenskap om minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 15 hög-skolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Programmets upplägg ger möjlighet att ta ut filosofie magisterexamen efter 2 år, omfattande 60 hp.

Särskilt urval

En del av platserna kommer att tillsättas efter särskilt urval. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande som är särskilt lämpade för ledande arbetsuppgifter. För att få delta i detta urval krävs att den sökande:

1. Uppfyller behörighetskravet.

2. Har den sökta utbildningen vid Jönköping University som förstahandsval.

3. Bedöms vara särskilt lämpad för att leda och driva förändrings- och förbättringsarbete inom hälsa och välfärd.

Vill du delta i det särskilda urvalet skall förutom anmälan till www.antagning.se även en skriftlig ansökan om särskild urvalsprövning skickas till Jönköping University, Antagningsenheten, Box 1026, 551 11 Jönköping. Ansökan skall vara högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag och märkas "Särskilt urval". Till ansökan skall bifogas kopia av anmälan tillsammans med kopior av meriter som åberopas samt särskild avsiktsförklaring enligt blankett nedan.

Blankett för Avsiktsförklaring till särskilt urval PDF

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Hälsohögskolan

Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Studieform: Program via nätet
Antal platser: 40
Programstart: HT 2017
Sista anmälan: 2017-04-18
Anmälningskod: HJ-MS112
Behörighet:
Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande. För sökande med yrkesexamen omfattande lägst 300 hp kan dispens medges från kravet i examensarbete för antagning om den sökande skrivit minst en vetenskaplig artikel som bedöms motsvara kraven för ett examensarbete på kandidatnivå. Dispens kan även medges sökande till det särskilda urvalet, med yrkesexamen omfattande minst 300 hp, som genomför ett examensarbete på kandidatnivå under studietiden. Dessutom krävs 2 års arbetslivserfarenhet.
Urval:
Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen:
Filosofie masterexamen med huvudområde Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

 • Förbättringskunskap I & II, 10 hp*
 • Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp*
 • Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp*
 • Systemtänkande; organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp *
 • Kvalitet, mätning och lärande 7,5 hp*
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 3,8 hp*
 • Informationsförsörjning i vård- och omsorgsprocesser, 3,7 hp*
 • Projektplanering, 7,5 hp
 • Valbara kurser, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp
 • Examensarbete, 30 hp * *

* Följande kurser ingår i magisterexamen
* * Examensarbete för magisterexamen omfattar 15 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Ange din e-postadress:Texten granskad / uppdaterad 2017-03-07

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-14
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information