HR-strategi för forskare (HRS4R)

Jönköping University har tilldelats EU-kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research. Den visar att lärosätet har förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare excellenta arbetsförhållanden samt uppfyller kommissionens krav på öppna och transparenta rekryteringsprocesser. Med detta vill JU öka den internationellt konkurrenskraftiga utbildningen och forskningen på lärosätet samt attrahera och behålla spetskompetens.

Utmärkelsen är kopplad till EU-kommissionens stadga för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (The Charter and Code).

EU:s ambition med stadgan är att stärka Europa till att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Genom stadgan förbättras villkoren för den fria forskningen och diskriminering motverkas. Den öppna arbetsmarknaden för forskare främjas genom att öka mobiliteten, tillgång och utbyte av kunskap samt ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

HRS4R-arbetet vid JU

HRS4R-arbetet vid JU styrs av det strategiska rådet för forskningen under ledning av vicerektor för forskning. Arbetet följs upp av JU:s ledningsgrupp.


The Charter and Code

Den europeiska stadgan för forskare utgörs av allmänna principer och krav rörande forskares, deras arbetsgivares och finansiärers roll, ansvar och rättigheter. De riktar sig till alla forskare inom Europeiska unionen i alla skeden av deras karriär och täcker alla forskningsområden inom den offentliga och privata sektorn. Stadgan och riktlinjerna uppmanar forskare och arbetsgivare att agera på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Samtliga ska ges en insyn i rekryteringsprocessen och en likabehandling av alla sökande ska ske.


Arbetsgivare som ansluter sig till stadgan visar sitt åtagande att agera på ett ansvarsfullt och respektabelt sätt och ge rättvisa villkor för forskare, med en tydlig avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet.

HR-strategin HRS4R (HR Strategies for Researchers) är ett stöd och verktyg för arbetsgivare vid arbetet med implementeringen av stadgan. HR-utmärkelsen "HR Excellence in Research" kan ges av EU-kommissionen efter en grundlig analys av arbetsgivarens arbete för att uppfylla stadgans avsikter, dvs ha en personalpolitik och övriga förutsättningar via lagar, avtal och andra riktlinjer som säkerställer en stimulerande och god arbetsmiljö för forskare.


Som andra lärosäte i Sverige har Jönköping University tilldelats EU-kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research.


Utmärkelsen innebär att lärosätet håller god standard i arbetet med rekrytering och har goda arbetsförutsättningar för såväl nationella som internationella forskare och lärare.


Jönköping Universitys utmärkelse visar att lärosätet har förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare excellenta arbetsförhållanden samt uppfyller kommissionens krav på öppna och transparenta rekryteringsprocesser.


Jönköping University gick igenom EU-kommissionens första revision under vintern 2020/2021 utan anmärkningar. Revisorerna uttrycker att JU:s arbete är robust och systematiskt och lärosätet får beröm för att arbeta med stort engagemang i dessa frågor. Den godkända revisionen innebär att Jönköping University behåller utmärkelsen och fortsätter processen med att arbeta för en excellent arbetsmiljö för akademiska lärare och forskare. Nästa revision som bland annat innebär platsbesök från EU-kommissionen blir under 2024.