Jönköping University är en stiftelsehögskola och dess organisation skiljer sig från den i Sverige vanliga ”fakultetslogiken”. Här gör vi ett försök att reda ut begreppen.

Jönköping University är organiserat som en icke-vinstdrivande koncern. I koncernen ingår Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess sex helägda dotterbolag. Dessa är organiserade som aktiebolag och omfattar: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan samt  Högskoleservice och Jönköping University Enterprise. Stiftelsen bedriver verksamheten genom dotterbolagen.

Organisationsskiss Jönköping University

OrganisationsskissFörstora bilden

Klicka för förstoring

Stiftelsestyrelsen

Stiftelsestyrelsen är högsta beslutande organ. Ordföranden och ledamöter utses av regeringen. Därutöver ingår rektor, en student- och en lärarrepresentant som ordinarie ledamöter. 

Stiftelsestyrelsen

Rektor

Rektor har det övergripande ansvaret för högskolan och tillsätts av stiftelsens styrelse. Rektor och rektors stab utgör tillsammans koncernledningen.

Rektor och ledning

Högskolans ledningsgrupp

För beredning av viktigare frågor och som förankring av förslag som rektor eller stiftelsestyrelsen ska fatta finns en ledningsgrupp som möts varannan vecka. I ledningsgruppen ingår koncernledningen, samtliga vd:ar för fackhögskolorna, vd:ar för Högskoleservice och Jönköping University Enterprise och Studentkårens ordförande.

Rektor och ledning

Nämnder vid Jönköping University

Nämnderna är gemensamma och styrande för alla enheter inom Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Disciplin- och avskiljandenämnden
Nämnden för utbildning och forskarutbildning 
Oredlighetsnämnden
Överklagandenämnden

Fackhögskolorna

Utbildning, forskning och uppdragsverksamhet bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. 

Vd ansvarar för den löpande driften i respektive dotterbolag.

Dotterbolagen har flera forum för beredning, samordning och förankring. Några exempel är bolagens ledningsgrupper, utbildnings- kvalitetsråd, forskarkollegium, programledningsgrupper, etc. 

Högskoleservice

Högskoleservice är högskolans gemensamma servicebolag. Högskoleservice tillhandahåller väsentligen all stödverksamhet såsom bland annat studieadministration, studie- och karriärvägledning, IT-service, vaktmästeri, information och marknadsföring samt ekonomi- och personaladministration. Högskoleservice leds av en vd som ansvarar för den löpande driften.

Jönköping University Enterprise

Bolaget Jönköping University Enterprise (JUE) bedriver utbildning inom Jönköping University. JUE:s uppdrag är att tillhandahålla pathway utbildning.

JUE erbjuder Pathway Programmes för internationella studenter som behöver fördjupa sina kunskaper i språk, matematik och naturkunskap för att bli behöriga till högre studier. Målet med Pathway Programmes är även att förbereda studenterna för ett liv i Sverige och högre studier på svenskt universitet eller högskola.

Jönköping Universitys årshjul

Årshjul

Jönköping Universitys årshjul synliggör processerna för arbetet med kvalitet, strategi och ekonomi och visar hur dessa sammanfaller med stiftelsestyrelsens och bolagsstyrelsernas möten.