Jönköping University i siffror för verksamhetsåret 2023.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Omsättning: 1 139 mnkr.
7 882 helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning)
varav 61 procent kvinnor.
14 426 registrerade studenter.
2 355 avlagda examina.

Forskning

Omsättning: 306 mnkr.
52 professorer (årsarbeten)
191 aktiva doktorander varav 61 procent kvinnor.
13 doktorsexamina.

Internationalisering

Ca 1 980 utländska studenter från 100 länder,
varav 441 är utbytesstudenter
och 674 är internationella programstudenter,
varav 307 är avgiftsbetalande studenter.
373 utresande studenter.
Cirka 320 partneruniversitet över hela världen.

Samverkan

Omsättning, uppdragsutbildning: 88 mnkr.
800 fadderföretag och 1 000 partnerskolor.
153 helårsstudenter inom uppdragsutbildning.

Personal

818 årsarbeten (56 procent kvinnor).
457 lärarårsarbeten (54 procent kvinnor),
varav 283 fullgjorda av lärare med forskarutbildning (49 procent kvinnor),
varav 52 fullgjorda av professorer (44 procent kvinnor).

Ekonomi

1 139 mnkr i intäkter för koncernen varav 778 mnkr i statligt anslag till stiftelsen.