Jönköping University i siffror för verksamhetsåret 2022.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Omsättning: 836 mnkr.
7 846 helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning)
varav 61 procent kvinnor.
10 992 registrerade studenter.
2 317 avlagda examina.

Forskning

Omsättning: 287 mnkr.
50 professorer (årsarbeten)
177 aktiva doktorander varav 59 procent kvinnor.
23 doktorsexamina.

Internationalisering

Ca 1 960 utländska studenter från 100 länder,
varav 480 är utbytesstudenter
och 523 är internationella programstudenter,
varav 207 är avgiftsbetalande studenter.
463 utresande studenter.
Cirka 350 partneruniversitet över hela världen.

Samverkan

Omsättning, uppdragsutbildning: 102 mnkr.
800 fadderföretag och 1 000 partnerskolor.
204 helårsstudenter inom uppdragsutbildning.

Personal

832 årsarbeten (55 procent kvinnor).
466 lärarårsarbeten (55 procent kvinnor),
varav 278 fullgjorda av lärare med forskarutbildning (47 procent kvinnor),
varav 50 fullgjorda av professorer (41 procent kvinnor).

Ekonomi

1 123 mnkr i intäkter för koncernen varav 779 mnkr i statligt anslag till stiftelsen.