Karl Hedman

Universitetslektor sociologi

Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete , Hälsohögskolan

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
Ga421
Telefon
+46 36-10 1185
Signatur/Kortnamn
HKAR
Skype
karl.hedman1
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Karl Hedman är universitetslektor i sociologi vid Avdelningen för socialt arbete. Han är filosofie doktor i sociologi från Lunds universitet och har ett års forskarstudier i sociologi vid University of California at Los Angeles. Hans doktorsavhandling i sociologi Managing Medical Emergency Calls handlar om livräddande insatser till människor i akut kris i medicinska nödsamtal till SOS-centralen i Stockholm. Karl undervisar i socionom- och sjuksköterskeprogrammen vid Hälsohögskolan och i internationellt arbete - inriktning globala studier vid Högskolan för lärande och kommunikation. Han är handledare i masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Karl är artikelgranskare för tidskriften Traumatology publicerad av American Psychological Association.

Som medlem av Lunds universitets Forum för familje- och barnforskning handlade Karls tidiga forskning om förskolebarns låtsatslek och sociala könsrelationer. Studien grundade sig på etnografiska fältarbeten i tre svenska förskolor inklusive video- och ljudinspelningar under tre år.

Hans huvudsakliga forskningsområden rör: (1) Sociala otrygghets- och skyddsfaktorer för äldre människor i den amerikanska delstaten Louisiana, (2) Resiliens och omsorg om äldre människor i  katastrofer i Louisiana, (3) Ensamkommande barn och ungas klassrumsinteraktion i den svenska skolan och (4) Hjälpinsatser till människor i akut kris i medicinska nödsamtal till SOS-centralen i Stockholm. 

Karl forskar om ensamkommande barn och ungdomars klassrumsinteraktion i svenska som andraspråk i grundskolan och gymnasieskolan tillsammans med Elisabet Sandblom, Ylva Lindberg och Therése Haglind. Hans forskning i socialt arbete berör äldre utsatta människor i Louisiana, som upplever sin livssituation som synnerligen osäker i form av att vara på gränsen till hemlöshet, och brister i kontinuitet när det gäller hemsjukvård och läkemedel. Han har utfört etnografisk observationsforskning i äldreverksamheter i södra Louisiana mellan 2005 och 2018. 2005-2006 arbetade Karl för East Baton Rouge Parish i USA med krisstöd till barn och familjer från New Orleans efter de svåra orkanerna Katrina och Rita i Louisiana. 

Karls nya forskningsprojekt som syftar till att undersöka resiliens och omsorg om äldre i södra Louisiana. I projektet kommer intervjuer, observationer och programutvärderingar samlas in vid träffpunkter för äldre i Baton Rouge och New Orleans, Louisiana. Teorier kring resiliens och krisstöd, skall utgöra analysram för det nya projektet. Karl ingår i en forskargrupp med Cecilia Henning, Lars Svensson, Mary McCall, Samuel Merritt University, San Francisco, och Tokie Anme, Tsukuba University, Tokyo. Han är medlem i SYSTED, System Sciences in Health- Social Services for the Elderly and Disabled, SALVE (Social challenges, Actors and Living conditions research VEnue, och ARN-J, Aging Research Network - Jönköping.

Karls bok Managing Medical Emergency Calls handlar om livräddande hjälp till människor i akut kris i medicinska nödsamtal till SOS-centralen i Stockholm. Det övergripande syftet med studien var att beskriva och förklara fundamentala interaktiva procedurer genom vilka sjuksköterskor, läkare, 112-operatörer och vårdsökanden åstadkommer medicinska nödsamtal. Studiens teoretiska utgångspunkter anknöt till etnometodologisk samtalsanalytisk forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Procedurer som analyserades i studien var: (1) utfrågningar, (2) emotionellt arbete, (3) riskhantering och (4) att ge instruktioner. En viktig del av det strukturerade 112-samtalet utgörs av att det tidigt ska finnas ett löfte om hjälp. Utfrågningen handlade om medicinska intervjuer om symtom, tidigare och nuvarande sjukdomar, aktuell medicinering och sociala förhållanden. SOS-medarbetarna utförde samtidigt flera olika slags metoder för känslohantering. I boken presenterades fyra typer. Den första innebär att personalen behöll lugnet och undvek att dras med i de känslor som den vårdsökande gav uttryck för. Därutöver kom att ge positiva besked om ambulansassistans, att presentera sätt att lösa problem och inge och hålla kvar hopp hos den som ringer. Riskhanteringen var en viktig del i de medicinska larmsamtalen, där det gällde att samla in uppgifter snabbt. Denna process delades in i olika delar: först ett aktivt lyssnande efter faktiska och möjliga risker. Därefter en identifiering och övervakning av risker. Vidare krävdes en bedömning av olika risker, beslutsfattande samt slutligen en reducering av risker, vilket innebar att eliminera eller minska riskerna till hanterliga nivåer. Instruktionerna i larmsamtal bestod i första hjälpen-insatser och hälsofrämjande åtgärder. Avhandlingens resultat visade att åtgärder som inleddes i ett tidigt skede och som utfördes av anhöriga eller andra personer som befann sig på platsen, bidrog till att öka förutsättningarna för livräddande och livsuppehållande behandlingsresultat. Avhandlingen är en grund för utbildningar i krishantering, krisledning, alarmering, interprofessionell samverkan, samtalsmetodik, samtalspsykologi, samtalsträning, kommunikation i konfliktsituationer, problemlösning samt läkares, sjuksköterskors och larmoperatörers yrkesroller.

Karl är kursansvarig för krisledningskurserna Crisis Leadership in Social Work (magisterkurs) och Leadership in Crisis Management (grundkurs). Kurserna vänder sig till studenter, som vill utveckla relationella och situationsanpassade ledarskapsförmågor för att leda i kriser. De inriktas mot strategiska nyckelområden i krisledning och krisberedskapsplanering i människobehandlande organisationer, som socialtjänst och hälso- och sjukvård. Kurserna ger utrymme för diskussion och reflektion kring teorier avseende ledarskap på politiska, strategiska, taktiska och operativa nivåer, resiliens, organisering och samverkan före, under och efter kriser, krisstöd och etiska dilemman i kriser. 

Karl leder även Social Work, Participation and Inclusion vid Hälsohögskolan och Migration och integration och Communication Perspectives i internationellt arbete med inriktning globala studier vid Högskolan för lärande och kommunikation. Karl undervisar i den pediatriska omvårdnadskursen om barn i katastrofer och kriser, våld mot barn och betydelsen av lek i omvårdnad av barn, i vårdledarskapskursen om vårdledarskap i kriser och är lärare i sjuksköterskeprogrammets globala hälsakurs.

Publikationslista

Publikationerna är inriktade på larm- och krishantering, medicinska nödsamtal, känslohantering, teamsamverkan och delaktighet i prehospital akutsjukvård, kvalitets- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården, patientsäkerhet, konsultationer mellan läkare och patienter och personcentrerad vård.

Publikationslista

Hedman, Karl. (2017). Kris som läranderesurs – Hur orkanen Katrina förändrade New Orleans. Geografiska Notiser Nr 1.

Hedman, Karl. (2016). Managing Emotions in Medical Emergency Calls. IMPACT Journal Nov 2.

Hedman, Karl. (2016). Managing Medical Emergency Calls. Lund: Lunds universitet (Doktorsavhandling). https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/7712896/Karl_Hedman_webb.pdf 

Hedman, Karl, Siouta, Eleni, Hedberg, Berith Broström, Anders. (2012) Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin: the value of shared decision-making. The International Journal of Person Centered Medicine, Vol 2 Issue 3 pp 427-436.

Hedman, Karl. (2012). Samtal mellan ambulanssjuksköterska, jourhavande läkare och patient, bokkapitel i Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén (red.), Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning. Direktlänk till själva fulltexten: http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:561012/FULLTEXT02.pdf

Karlsson, Gunilla, Hedman, Karl & Fridlund, Bengt. (2011). Views on patient safety by operations managers in somatic hospital care: a qualitative analysis, Open Journal of Nursing 1, 33-42.

Hedman, Karl. (2007). Larmhanteringen vid den svåra orkanen Katrina. Signalen nr 2, 20-23. Tidningen ”För ett tryggare samhälle”, Stockholm: SOS Alarm. 

Hedman, Karl. (1995). Barns lek: Könsskillnader syns tydligt. Välfärdsbulletinen. Statistiska centralbyråns tidning om arbetsliv och välfärd Nr 4.

 

Artikel

Hedman, K. (2016). Managing Emotions in Swedish Medical Emergency Calls. Alicante: University of Alicante More information
Siouta, E. Hedberg, B. Hedman, K. Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin. More information
Karlsson, G. Hedman, K. Fridlund, B. (2011). Views on patient safety by operations managers in somatic hospital care. More information

Avhandling

Hedman, K. (2016). Managing Medical Emergency Calls. Lund Dissertations in Sociology. Lund: Lund University Open Access More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information