Pontus Wallin

Doktorand

Pontus Wallin arbetar som kvalitetsutvecklare på Solberga by – en verksamhet som bl.a. erbjuder boende till barn och ungdomar enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgruppen utgörs av barn med varierande grad av kognitiva och kommunikativa begränsningar. Syftet med insatsen är att ge barn ett särskilt anpassat boende som kan tillgodose barnens individuella behov. Önskvärt är att insatsen bidrar till att barnets tilltro till den egna förmågan förstärks och att barnet därigenom får förutsättningar för att utveckla medinflytande, självbestämmande och självständighet.

Sedan höstterminen 2018 är Pontus inskriven som organisationsdoktorand, tillhörande forskningsmiljön IMPROVE, vid hälsohögskolan i Jönköping. Han bedriver ett interaktivt forskningsprojekt för att bl.a. undersöka nyttan av att införa förbättringskunskap och den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) i personalens arbetssätt. Specifikt om införandet leder till ökat vardagsfungerande och co-production (ökat barninflytande i planering och genomförande av de individuella insatserna). Detta är angeläget eftersom det dels saknas forskning inom området. Dels indikerar tillsynsuppföljning och det skrala forskningsunderlag som finns att personalen saknar kompetens och metoder för att implementera och följa upp till vilken grad barnen når sina mål inklusive ökad självständighet och självbestämmande. Vidare har Pontus underst personalens erfarenheter och förväntningar kring gemensam co-production för barn som är placerade på LSS-boende.

Pontus slutförde masterprogrammet Kvalitetsförbättringar och ledaskap inom hälsa och välfärd på hälsohögskolan, Jönköping vårterminen 2017 och det kommande doktorandprojektet kan delvis ses som en fortsättning på hans masterexamensarbete. Den preliminära titeln för avhandlingsarbetet är: Quality improvement and coproduction in residence with special services for children with intellectual disability.

Huvudhandledare är Kristina Areskoug Josefsson, docent hälsohögskolan. Bihandledare är Christina Peterson och Annika Nordin, båda lektorer inom hälsohögskolan.

Artikel

Wallin, P., Petersson, C., Areskoug Josefsson, K., Nordin, A. (2023). Enhancing staff capacity to support children with intellectual disability receiving residential services: A realist evaluation of an improvement program Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 20(3), 260-272. More information
Wallin, P., Nordin, A., Petersson, C., Areskoug Josefsson, K. (2021). Exploring Co-production in Residences with Special Services for Children and Adolescents with Intellectual Disability in Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 23(1), 247-259. More information

Konferensbidrag

Wallin, P. (2023). Enhancing Staff Capacity to Support Children with Intellectual Disability Receiving Residential Services – a Realist Evaluation of an Improvement Program. IASSIDD online conference, Challenging Behaviour and Mental Health, 15 May 2023. More information