Lilly Augustine

Docent Handikappvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hc411b
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Forskning

Lilly Augustine har varit anställd vid Högskolan för lärande och kommunikation sedan augusti 2018 och jobbar som forskare inom forskargruppen CHILD. Hon arbetar i olika forskningsprojekt så som barns delaktighet i förskolemiljöer, resterande tid undervisar hon. Hon har även intresserat sig för barns delaktighet i skolan, som också hennes avhandling handlade om. Nu arbetar hon med frågor rörande barns och ungdomars delaktighet i vardagen, t.ex. genom att titta på frågor rörande skolbarns hälsovanor samt frågor rörande barns delaktighet i förskolan. Intressen inom skolbarns hälsovanor rör mer specifikt skolbarn som själva skattat sig ha funktionsnedsättningar och hur deras vardag och levnadsvanor ser ut samt barns psykiska mående. När det gäller PEPI är mitt intresse att titta på hur förskolebarns vardag ser ut och hur lärarnas instruktioner och agerande påverkar barns engagemang i förskolemiljön.

 

Biografi

Lilly är utbildad beteendevetare vid Mälardalens högskola och disputerade 2006 vid Karolinska Institutet med avhandlingen Participation and disability: A study of participation in school for children and youth with disabilities. I avhandlingen tittade hon på begreppet delaktighet hur detta definierades av olika aktörer, samt hur delaktighet och faktorer relaterade till delaktighet såg ut för barn med och utan funktionshinder. Både i avhandlingen och senare har hon intresserat sig för klassifikationen ICF och användandet av detta i forskningen. Lilly har också varit bihandledare till tre doktorander, alla vid Jönköping University.

Innan Lilly kom till Högskolan för lärande och kommunikation arbetade hon som lektor i psykologi vid Högskolan Kristianstad, där kom hon att undervisa främst inom utveckling och hälsa. Innan dess arbetade hon som biträdande lektor inom socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping, där undervisning främst handlade om psykologi samt socionomprogrammet. Efter disputationen arbetade hon vid Folkhälsoinstitutet (nuvarande folkhälsomyndigheten) med frågor rörande psykisk hälsa och uppföljningar rörande barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor, mellan 2007-2013 var hon svensk koordinator för skolbarns hälsovanor och arbetade även under 2009-2010 som projektledare vid Folkhälsomyndigheten för rapportering av totalundersökningen av skolbarns psykiska hälsa i 6an och 9an. Arbetet vid Folkhälsomyndigheten involverade även arbeten med litteraturöversikter inom området psykisk hälsa samt skola.

Artikel

Augustine, L., Lygnegård, F., Adolfsson, M., Granlund, M. (2021). The utility of the International Classification of Functioning construct as a statistical tool – operationalizing mental health as an indicator of adolescent participation Disability and Rehabilitation. More information
Granlund, M. Imms, C. King, G. Andersson, A. Augustine, L. Brooks, R. , ... Almqvist L. (2021). Definitions and operationalization of mental health problems, wellbeing and participation constructs in children with NDD: Distinctions and clarifications International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4). More information
Lygnegård, F., Granlund, M., Kapetanovic, S., Augustine, L., Huus, K. (2021). Short-term longitudinal participation trajectories related to domestic life and peer relations for adolescents with and without self-reported neurodevelopmental impairments Heliyon, 7(4). More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2021). Student Self-Efficacy and Aptitude to Participate in Relation to Perceived Functioning and Achievement in Students in Secondary School With and Without Disabilities Frontiers in Psychology, 12. More information
Augustine, L., Lygnegård, F., Granlund, M. (2021). Trajectories of participation, mental health, and mental health problems in adolescents with self-reported neurodevelopmental disorders Disability and Rehabilitation. More information
Dierckens, M. Weinberg, D. Huang, Y. Elgar, F. Moor, I. Augustine, L. , ... Currie C. (2020). National-Level Wealth Inequality and Socioeconomic Inequality in Adolescent Mental Well-Being: A Time Series Analysis of 17 Countries Journal of Adolescent Health, 66(6), 21-28. More information
Bjereld, Y., Augustine, L., Thornberg, R. (2020). Measuring the prevalence of peer bullying victimization: Review of studies from Sweden during 1993–2017. More information
Dierckens, M. Weinberg, D. Huang, Y. Elgar, F. Moor, I. Augustine, L. , ... Currie C. (2020). National level wealth inequality and socioeconomic inequality in adolescent mental wellbeing European Journal of Public Health, 30(Supplement 5). More information
Arnarsson, A. Nygren, J. Nyholm, M. Torsheim, T. Augustine, L. Bjereld, Y. , ... Bendtsen P. (2019). Cyberbullying and traditional bullying among Nordic adolescents and their impact on life satisfaction Scandinavian Journal of Public Health. More information
Carney, J. Fisher, R. Augutis, M. Charlifue, S. Biering-Sørensen, F. Höfers, W. , ... Mulcahey M. (2019). Development of the International Spinal Cord Injury/Dysfunction Education Basic Data Set , 5. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2019). Inclusive teaching skills and student engagement in physical education Frontiers in Education, 4. More information
Ng, K., Augustine, L., Inchley, J. (2018). Comparisons in Screen-Time Behaviours among Adolescents with and without Long-Term Illnesses or Disabilities: Results from 2013/14 HBSC Study International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10). More information
Maxwell, G., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Inclusion through participation: Understanding participation in the International Classification of Functioning, Disability, and Health as a methodological research tool for investigating inclusion , 3. More information
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., Augustine, L. (2018). Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills: with a special focus on students with disabilities Physical Education and Sport Pedagogy, 23(4), 387-401. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Measuring self-efficacy, aptitude to participate and functioning in students with and without impairments European Journal of Special Needs Education, 33(4), 572-583. More information
Augustine, L., Lygnegård, F., Granlund, M., Adolfsson, M. (2018). Linking youths’ mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY: Lessons learned Disability and Rehabilitation, 40(19), 2293-2299. More information
Lygnegård, F., Augustine, L., Granlund, M., Kåreholt, I., Huus, K. (2018). Factors Associated With Participation and Change Over Time in Domestic Life, Peer Relations, and School for Adolescents With and Without Self-Reported Neurodevelopmental Disorders. A Follow-Up Prospective Study Frontiers in Education, 3, 1-13. More information
Ng, K., Tynjälä, J., Sigmundová, D., Augustine, L., Sentenac, M., Rintala, P., Inchley, J. (2017). Physical activity among adolescents with long-term Illnesses or disabilities in 15 European countries Adapted Physical Activity Quarterly, 34(4), 456-465. More information
Huus, K., Olsson, L., Elgmark Andersson, E., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden Scandinavian Journal of Disability Research, 19(4), 307-317. More information
Sonmark, K., Godeau, E., Augustine, L., Bygren, M., Modin, B. (2016). Individual and contextual expressions of school demands and their relation to psychosomatic health a comparative study of students in France and Sweden Child Indicators Research, 9(1), 93-109. More information
Fismen, A. Smith, O. Torsheim, T. Rasmussen, M. Pedersen Pagh, T. Augustine, L. , ... Samdal O. (2016). Trends in food habits and their relation to socioeconomic status among Nordic adolescents 2001/2002-2009/2010 PLOS ONE, 11(2). More information
Ottová-Jordan, V. Smith, O. Augustine, L. Gobina, I. Rathmann, K. Torsheim, T. , ... Ravens-Sieberer U. (2015). Trends in health complaints from 2002 to 2010 in 34 countries and their association with health behaviours and social context factors at individual and macro-level European Journal of Public Health, 25(Suppl 2), 83-89. More information
Ottová-Jordan, V. Smith, O. Gobina, I. Mazur, J. Augustine, L. Cavallo, F. , ... Ravens-Sieberer U. (2015). Trends in Multiple Recurrent health complaitns in 15-year-olds in 35 countries in Europe, North America and Israel from 1994 to 2010 European Journal of Public Health, 25(suppl 2), 24-27. More information
Plenty, S., Östberg, V., Almquist, Y., Augustine, L., Modin, B. (2014). Psychosocial working conditions: an analysis of emotional symptoms and conduct problems amongst adolecent students Journal of Adolescence, 37(4), 407-417. More information
Almquist, Y., Modin, B., Augustine, L. (2013). Peer acceptance in the school class and subjective health complaints: A multilevel approach Journal of School Health, 83(10), 690-696. More information
Granlund, M. Arvidsson, P. Niia, A. Björck-Åkesson, E. Simeonsson, R. Maxwell, G. , ... Pless M. (2012). Differentiating activity and participation of children and youth with disability in Sweden: A third qualifier in the International Classification of Functioning, Disability, and Health for Children and Youth? American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(13), S84-S96. More information
Maxwell, G., Augustine, L., Granlund, M. (2012). Does thinking and doing the same thing amount to involved participation? Empirical explorations for finding a measure of intensity for a third ICF-CY qualifier Developmental Neurorehabilitation, 15(4), 274-283. More information
Torsheim, T., Eriksson, L., Schnohr, C., Hansen, F., Bjarnason, T., Välimaa, R. (2010). Screen-based activities and physical complaints among adolescents from the Nordic countries BMC Public Health, 10(324), 1-8. More information
Sandberg, A., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2010). "Special support" in preschools in Sweden: Preschool staff's definition of the construct International journal of disability, development and education, 57(1), 43-57. More information
Björck-Åkesson, E. Wilder, J. Granlund, M. Pless, M. Simeonsson, R. Adolfsson, M. , ... Lillvist A. (2010). The international classification of functioning, disability and health and the version for children and youth as a tool in child habilitation/early childhood intervention: feasibility and usefulness as a common language and frame of reference for practice Disability and Rehabilitation, 32(S1), 125-138. More information
Eriksson, L., Welander, J., Granlund, M. (2007). Participation in everyday school activities for children with and without disabilities Journal of Developmental and Physical Disabilities, 19(5), 485-502. More information
Eriksson, L., Granlund, M. (2004). Perceived Participation: A comparison of students with disabilities and students without disabilities Scandinavian Journal of Disability Research, 6(3), 206-224. More information
Granlund, M., Eriksson, L., Ylvén, R. (2004). Utility of international classification of functioning, disability and health's participation dimension in assigning ICF codes to items from extant rating instruments Journal of Rehabilitation Medicine, 36(3), 130-137. More information
Eriksson, L., Granlund, M. (2004). Conceptions of Participation in Students with Disabilities and Persons in Their Close Environment Journal of Developmental and Physical Disabilities, 16(3), 229-246. More information
Granlund, M., Almqvist, L., Eriksson, L. (2002). Delaktighet i skolmiljöer för barn och ungdomar med funktionshinder Socialmedicinsk Tidskrift, 79(6), 538-545. More information

Doktorsavhandling

Eriksson, L. (2006). Participation and Disability: A study of participation in school for children and youth with disabilities. (Doctoral thesis). Department of Woman and child health, Karolinska Institutet, Stockholm More information

Antologibidrag

Eriksson, L. (2007). Rätten till innanförskap. In: Att anta utmaningen: Skolportalens årsbok 2007 (pp. 9 -). Stockholm: Skolporten More information
Almqvist, L., Eriksson, L., Granlund, M. (2004). Delaktighet i skolaktiviteter: ett systemteoretiskt perspektiv. In: Delaktighetens språk (pp. 137 -155). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Sentenac, M. Santos, T. Augustine, L. Due, P. Gavin, A. Małkowska-Szkutnia, A. , ... Godeau E. (2020). Disability and chronic health conditions and school experiences in 19 European countries. 12th Excellence in Pediatrics Conference, 3-5 December 2020. More information
Augustine, L., Bjereld, Y., Turner, R. (2020). How is disability and bullying victimization related to psychosomatic complaints? A crosssectional study on Swedish children. 12th Excellence in Pediatrics Conference, 3-5 December 2020. More information
Green, D., Trejo, K., Augustine, L., Granlund, M., Björk, E. (2019). Participatory profiles of children and adolescents with cerebral palsy: With and without mental health issues. IAACD 2nd Triannual Meeting, Anaheim, California, September 18-21, 2019. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2018). Student engagement and high quality teaching in PE. AIESEP Specialist Seminar: Future Directions in PE Assessment, October 18-20, 2018, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, the Netherlands. More information
Bertills, K., Granlund, M., Augustine, L. (2017). Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in PE. Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, Örebro, Sweden, May 3-5 2017. More information
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., Augustine, L. (2017). Quality teaching and student perceived self-efficacy, function and aptitude to participate in Physical Education. International Association for Physical Education in Higher Education (AEISEP) International Conference, 7-10 November 2017, Gosier, Guadeloupe. More information
Maxwell, G., Augustine, L. (2011). Frequency and intensity ratings of school-related participation experiences. Nordic Network on Disability Research 2011, Reykjavík, Iceland May 27 – 28, 2011. More information
Eriksson, L. (2007). Delaktighet - en förutsättning för motivation och bättre hälsa hos barn med funktionshinder. Skolporten - aktuell forskning för skolan. More information
Eriksson, L. (2006). Delaktighet och funktionshinder: En studie av delaktighet i skolan för barn och ungdomar med funktionshinder. Läkarstämman, Göteborg, 28-30 nov, 2006. More information
Eriksson, L., Welander, J., Granlund, M. (2006). Elevers delaktighet i skolaktiviteter: En jämförelse av elever med och utan funktionshinder. 10e forsknings- och utvecklingskonferensen funktionshinder, vardagsliv, habilitering, Örebro, 4-5 april. More information
Eriksson, L., Welander, J., Granlund, M. (2006). Comparing engagement in everyday school activities in children with and without disabilities. London: MacKeith Press, Australasian Academy of Cerebral Palsy & Developmental Medicine Conference 2006, AusACPDM. More information
Sandberg, A., Granlund, M., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E. (2005). Hur definieras barn i behov av särskilt stöd?. Excellence in Special Education - Time to move on, Mälardalens högskola, 26-27 sep. More information
Eriksson, L. (2004). Conceptions of participation of students with disabilities and persons close to them. 12th World Congress International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability (IASSID), June14-19, 2004. More information
Eriksson, L. (2004). Elever med funktionshinder: En jämförelse mellan elever med och utan funktionshinder i integrerade skolklasser. Funktionshinder, Vardagsliv, Habilitering, Örebro, 20-21 april. More information

Rapport

Gustafsson, J. Allodi Westling, M. Alin Åkerman, B. Eriksson, C. Eriksson, L. Fischbein, S. , ... Persson R. (2010). School, Learning and Mental Health: A systematic review. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien More information
Augustine, L., Ljungdahl, S., Bremberg, S. (2008). Är depression en klassfråga? En systematisk litteraturöversikt över kopplingen mellan social klass och depression. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut More information
Granlund, M., Eriksson, L., Almqvist, L., Luttropp, A., Björck-Åkesson, E. (2003). Delaktighet: Sammanfattning av ett forskningsprojekt. Västerås: Mälardalens Högskola och Stiftelsen ala, Stockholm More information