Agnetha Borell

Jag utbildade mig till socionom vid Mittuniversitet där jag också tog en magisterexamen i socialt arbete. Drivkraften för att arbeta som socionom har för min del handlat om att hjälpa individer att utvecklas och själva ta kontroll över sina liv och på så sätt bidra till att alla ska ha möjligheter att uppnå goda livsvillkor. Jag påbörjade år 2010 en vidareutbildning till psykoterapeut då jag ville utveckla mina kunskaper och färdigheter inom psykologi och kommunikation.

Under hela min yrkesverksamma bana har jag arbetat med att hjälpa och stötta individer som har olika typer av svårigheter, såväl genom förebyggande arbete i form av utbildning och stöd till patienter och närstående som med behandling för psykisk ohälsa. Mitt arbete byggde mycket på kunskaper om god kommunikation och psykologi.

Sedan år 2015 har jag varit verksam som universitetsadjunkt för JU:s grundutbildning i socialt arbete vilket också gett mig möjligheter att träffa studenter från olika program vid Hälsohögskolan. Min undervisning har framför allt varit inriktad mot kommunikation och psykologi. Dessa erfarenheter gjorde att jag år 2016 började arbeta med HHJ:s projektgrupp för interprofessionellt lärande (IPL) för förstaterminsstudenter vid olika program. Att undervisa om kommunikation och psykologi har varit stimulerande och också befordrat min egen utveckling inom dessa områden.

Genom mitt arbete i projektgruppen för IPL fick jag möjlighet att ytterligare utveckla mina pedagogiska färdigheter då detta moment byggde på ett studentaktivt lärande där vi hade flera olika pedagogiska metoder i de olika delarna av momentet.

Jag har sedan år 2018 haft uppdraget att samordna och ansvara jag för huvuddelen av vårt IPL curriculum vid HHJ som idag omfattar IPl-termin 1, IPL-förbättringskunskap (IPL-FBK). Klinisk undervisningsmottagning (IPL-KUM) är en studentdriven verksamhet som under de två senaste åren utvecklats i samverkan med läkarprogrammet vid Linköpings universitet. I den interprofessionella undervisningen ingår numera också inslag om våld i nära relationer (IPL-Våld). Delar av våra IPL-moment sker också i samverkan med organisationer utanför högskolan, till exempel verksamheter inom region och kommun. Utöver detta undervisar jag i kommunikation och psykologi och är en av medlemmarna i Educate sedan januari 2022.

Drivkraften för mig universitetslärare är att inkludera studenter med olika bakgrunder och möjliggöra att alla studenter – och lärare – ska ha möjligheter att utvecklas och lära sig nya insikter och färdigheter. I detta ingår naturligtvis att utveckla högskolepedagogiska metoder och arbetssätt som möjliggör att vi som lärare kan designa och utveckla våra kursen optimalt och där alla studenters förmågor inkluderas men utan att tumma på kvaliteten.

I trained as a social worker at Mid Sweden University, where I also completed a master's degree in social work. For me, the driving force behind working as a social worker has been to help individuals develop and take control of their own lives, thus contributing to everyone having the opportunity to achieve good living conditions. In 2010, I started further training as a psychotherapist as I wanted to develop my knowledge and skills in psychology and communication.

Throughout my career I have worked to help and support individuals experiencing various types of difficulties, both through prevention work in the form of education and support for patients and family members, and through treatment for mental illness. My work was very much based on knowledge of good communication and psychology.

Since 2015, I have been working as a university lecturer for JU's undergraduate social work programme, which has also given me opportunities to meet students from different programmes at the School of Health. My teaching has been mainly focused on communication and psychology. These experiences led me to start working with HHJ's Interprofessional Learning (IPL) project group for first-year students of different programmes in 2016. Teaching communication and psychology has been stimulating and has also furthered my own development in these areas.

My work in the IPL project group gave me the opportunity to further develop my teaching skills as this module was based on student-active learning where we used a variety of teaching methods in the different parts of the module.

Since 2018, I have been in charge of coordinating and being responsible for the main part of our IPL curriculum at HHJ, which currently includes IPL semester 1, IPL-FBK. Clinical teaching (IPL-KUM) is a student-driven activity that has been developed over the last two years in collaboration with the medical programme at Linköping University. The interprofessional teaching now also includes elements on domestic violence (IPL-Violence). Parts of our IPL modules also take place in collaboration with organisations outside the university, such as regional and municipal organisations. In addition, I teach communication and psychology and have been a member of Educate since January 2022.

The driving force for me as a university teacher is to include students from different backgrounds and enable all students - and teachers - to have opportunities to develop and learn new insights and skills. This naturally includes developing university pedagogical methods and approaches that enable us as teachers to design and develop our courses optimally and where all students' abilities are included but without compromising on quality.

  • Universitetsadjunkt Socialt arbete
  • Hälsohögskolan