Johan Bäcklund

Med en utgångspunkt som legitimerad lärare i svenska och engelska för gymnasiet, och med ett särskilt intresse för digitaliseringen av det svenska skolsystemet, hamnade jag (för över ett decennium sedan) på School of Education and Communication, Jönköping University (JU). Innan JU arbetade jag som lärare i en kommunal skola i över sju år, där jag undervisade i engelska, svenska, svenska som andraspråk och som IT-pedagog.

För närvarande undervisar jag på alla de olika lärarprogrammen på Högskolan för lärande och kommunikation, med fokus på forskningsmetodik, digitalisering, effekter av sociala medier och epistemisk filosofi. Självklart spenderar jag också en del av min tid på Educate, och arbetar främst med ett projekt som heter Som Ringar på Vattnet, ett projekt som syftar till att öka kvaliteten i distansutbildningen vid JU. Detta är dock bara hälften av vad jag gör. Den andra halvan arbetar jag med mitt avhandlingsprojekt som har att göra med digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Mer information finns på min projektsida, TaL-21 (www.ju.se/ccd/tal-21).

Jag är väldigt mycket en person som trivs när jag kan hjälpa människor oavsett om det handlar om att undervisa och lära, lyssna, finnas där etcetera. Jag har alltid haft som mål att bli lärare. När jag började skolan vid sju års ålder visade den lärare jag hade då, vilken typ av lärare och person jag ville bli. Från och med då, och fortfarande 38 år senare, försöker jag fortfarande göra mitt bästa för att bli den läraren, den personen! Så jag antar att det jag tror på är att vi alla kan förbättra oss själva och alltid fortsätta att lära oss.

With a starting point as a certified teacher in Swedish and English for upper secondary school, and with a special interest in the digitalization of the Swedish school system, I ended up (over a decade ago) at the School of Education and Communication, Jönköping University (JU). Before JU I worked as a teacher in a municipal school for over seven years, teaching English, Swedish, Swedish as a second language and as an IT-pedagogue.

Currently I am teaching in all the different Teacher programmes at the School of Education and Communication, focusing on research methodology, digitalization, effects of social media, and epistemic philosophy. Of course, I’m also spending some of my time in Educate, mostly working with a project called Som Ringar på Vattnet, a project aiming to increase quality in distance education at JU. However, this is just half of what I do. The second half, I’m working on my dissertation project which has to do with the digitalization of the Swedish school system. Further reading on my project page, TaL-21 (www.ju.se/ccd/tal-21).

I am very much a person that thrives when I can help people whether it’s about teaching and learning, listening, being there etcetera. I’ve always had my goal set to become a teacher. When I started school at the age of seven, the teacher I had then, showed me the kind of teacher and person I wanted to become. From then, and still going, 38 years later, I am still trying my best to be that teacher, that person! So, I guess, what I believe in, is that we all can improve ourselves and always keep on learning.

  • Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap inriktning IKT
    Doktorand i pedagogik
  • Högskolan för lärande och kommunikation