Johan Bäcklund

Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap inriktning IKT
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Bakgrund

Johan har, förutom en magisterexamen i pedagogik, en lärarexamen med inriktning mot skolans senare år i ämnena svenska och engelska. Johan har mellan 2004 och 2011 varit verksam som lärare i årskurserna 7-9 inom svenska, svenska som andraspråk och engelska. Under åren 2008-2011 arbetade Johan även som IT-pedagog och var med utvecklade både den lokala skolans såväl som Jönköpings kommuns Skoldatorkoncept. Johan har varit anställd vid Högskolan för lärande och kommunikation sedan 2011.  

På Högskolan för lärande och kommunikation undervisar Johan på samtliga lärarprogram bland annat med fokus på digitaliseringen av skolan men undervisar också om kunskapsfilosofi, vetenskapliga metoder samt vetenskapliga teorier. 

Sedan höstterminen 2018 är Johan antagen som doktorand i pedagogik med fokus på meningsfullt digitalt lärande. Doktorandstudierna sker på halvfart.

Forskning

Området Johan fokuserar i sin forskning är undervisning och lärande i det 21:a århundradet.  Det handlar om hur klassrummet ser ut då det traditionella (analoga) blandas med det nya, de digitala enheter som under de senaste två decennierna kommit in i klassrummet för att stanna. Exempelvis vilka förmågor som träder fram i nyttjandet av ny teknik vid undervisning och inlärning.

Övrig forskning som Johan intresserat sig för är VFU inom övningsskolan där ett projekt med utvärdering av övningsskoleprojektet som pågick mellan 2016 och 2020 utvärderats i form av en rapport och fyra vetenskapliga artiklar varav två är publicerade och två inskickade till tidskrifter. 

Den vetenskapliga metoden och vetenskapsteoretiska filosofin Johan identifierar sig mest med är fenomenologi (livsvärldsfenomenologi) och etnografi vilka också utgör en grund i avhandlingsarbetet. 

Avhandlingen som Johan skriver på, ingår i ett projekt - Teaching and Learning in the 21st Century vilket du kan läsa mer om på projektets hemsida.

För övriga publikationer, konferenspapers osv - kika gärna vidare på sidan för publikationer.

Artikel

Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Manderstedt, L., Anderström, H. (2024). We are mentoring more often: experiences of being a mentor in a training school project Education Inquiry, 15(2), 203-226. More information
Manderstedt, L., Anderström, H., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2022). Consensus and discrepancies on quality: Mentor and student teacher statements on work placement mentoring Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 116. More information
Bäcklund, J., Hugo, M., Ericson, K. (2022). Pre-service teachers’ experiences of the transition from analogue to digital learning during the Covid-19 pandemic Problems of Education in the 21st Century, 80(2), 273-288. More information
Anderström, H., Manderstedt, L., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2020). Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen Utbildning och Lärande / Education and Learning, 14(1), 45-64. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H., Manderstedt, L. (2019). En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal Högre Utbildning, 9(1), 48-60. More information
Bäcklund, J., Hugo, M. (2018). The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions Problems of Education in the 21st Century, 76(4), 451-464. More information
Segolsson, M., Hirsh, Å., Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden: A Longitudinal, Qualitative Study Journal of Education and Practice, 8(18), 77-86. More information

Konferensbidrag

Bäcklund, J. (2023). Teaching and Learning in the 21st century – Classrooms in 2022 with a focal point on digital tools. 27th JURE 2023 Pre-Conference (Part of EARLI), 20-21 August 2023, Thessaloniki, Greece. More information
Bäcklund, J. (2023). Making Education Matter and Educational Matters in the 21st century: Digital Presence of Schools. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023, 14 december 2023. More information
Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2022). Vi handleder mer!: Erfarenheter av att vara handledare i en övningsskola. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022). Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. More information
Ishäll, L., Aktaş, V., Bjursell, C., Ozturkcan, S., Bäcklund, J. (2021). Upplevelser av digitaliseringens effekter på lärandet, sociala interaktioner och arbetsmiljön: en kvalitativ pilotstudie under global pandemi. FALF 2021, "Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet?", Online, June 14-16, 2021. More information
Bäcklund, J., Hugo, M. (2021). Lärarstudenters uppfattningar av övergången från analog till digital undervisning under Covid-19. Forskning om högre utbildning, Örebro universitet, 19–20 maj 2021. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2019). Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019. Forskningsbaserad undervisning, Teori och praktik i samverkan, 12 november 2019, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Manderstedt, L., Anderström, H. (2018). Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal. Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, Lunds universitet. More information
Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Anderström, H., Manderstedt, L. (2018). Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan. Forskning i högre utbildning, 15-16 maj, Lunds Universitet. More information
Bäcklund, J. (2018). Teachers’ experiences of the Flipped Classroom. New Delhi: Excel India Publishers, 5th International Media Summit - An interdisciplinary conference on Mediamorphosis: Identity & Participation, 16-17 February 2018, KC College, Mumbai, India. More information

Övrigt

Bäcklund, J. (2016). Vi är med eleverna hemma: En studie av lärares erfarenheter av Flippad undervisning. Jönköping: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation More information

Rapport

Anderström, H., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information
Segolsson, M., Bäcklund, J. (2016). Flippa mellan skolämnen: En forskningsstudie om Flippad undervisning i skolår 6 och 7. More information
Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län. More information