Johan Bäcklund

Universitetsadjunkt utbildningsvetenskap med inriktning mot IKT
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister
Pedagogik

Kontakt

Rum
Hd317
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 17 15
Skype
j_backlund
Schema
Ändra din information

Forskning

Området Johan fokuserar i sin forskning inbegriper lärares och elevers användande av Information- och kommunikationsteknologi i praktiken. Det handlar om hur lärare och elever uppfattar att lärandet sker i samband med nyttjandet av exempelvis datorer, iPads med mera; det handlar om vilka förmågor som träder fram i nyttjandet av ny teknik vid undervisning och inlärning.

I maj 2016 publicerade Johan tillsammans med Mikael Segolsson Flippa mellan skolämnen: En forskningsstudie om Flippad Undervisning i skolår 6 och 7. Empirin har samlats in genom observationer, naturliga samtal samt intervjuer under 18 månader från höstterminen 2014 till och med höstterminen 2015. Forskningsstudiens teoretiska utgångspunkt är livsvärldsfenomenologin med en metodologisk ansats i etnografin. Det centrala i studien har varit följsamhet med den verksamhet där datainsamlingen skett, därav valet av den teoretiska och den metodologiska utgångspunkten.

I juni 2016 publicerades även Johans magisteruppsats i pedagogik med titeln Vi är med eleverna hemma: En studie av lärares uppfattningar av Flippad Undervisning. I studien har två forskningsfrågor ställts till ämneslärare i grund- och gymnasieskolan: Vad karaktäriserar Flippad undervisning? samt Vad är syftet med Flippad undervisning?. Teoretisk utgångspunkt  är ett sociokulturellt perspektiv. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer, analyserade genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Sedan höstterminen 2018 är Johan antagen som doktorand i pedagogik med fokus på meningsfullt digitalt lärande. Doktorandstudierna sker på halvfart.

Just nu håller Johan på att avsluta ett projekt inom VFU, mer specifikt övningsskolor inom VFU-verksamheten.

Bakgrund

Johan har, förutom en magisterexamen i pedagogik, en lärarexamen med inriktning mot skolans senare år i ämnena svenska och engelska. Johan har mellan 2004 och 2011 varit verksam som lärare i årskurserna 7-9 inom svenska, svenska som andraspråk och engelska. Under åren 2008-2011 arbetade Johan även som IT-pedagog och var med utvecklade både den lokala skolans såväl som Jönköpings kommuns Skoldatorkoncept. Johan har varit anställd vid Högskolan för lärande och kommunikation sedan 2011.  Johan har varit med och skrivit rapporten Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län (Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). 

På Högskolan för lärande och kommunikation undervisar Johan i Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) i klassrummet, Medie- och informationskunnighet (MIK) i skolans samtliga ämnen samt i Pedagogik och Didaktik. 

Artikel

Anderström, H., Manderstedt, L., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2020). Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen Utbildning och Lärande / Education and Learning, 14(1), 45-64.
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H., Manderstedt, L. (2019). En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal Högre Utbildning, 9(1), 48-60.
Bäcklund, J., Hugo, M. (2018). The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions Problems of Education in the 21st Century, 76(4), 451-464.
Segolsson, M., Hirsh, Å., Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden: A Longitudinal, Qualitative Study Journal of Education and Practice, 8(18), 77-86.

Konferensbidrag

Bäcklund, J., Hugo, M. (2021). Lärarstudenters uppfattningar av övergången från analog till digital undervisning under Covid-19. Forskning om högre utbildning, Örebro universitet, 19–20 maj 2021.
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2019). Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019. Forskningsbaserad undervisning, Teori och praktik i samverkan, 12 november 2019, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping.
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Manderstedt, L., Anderström, H. (2018). Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal. Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, Lunds universitet.
Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Anderström, H., Manderstedt, L. (2018). Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan. Forskning i högre utbildning, 15-16 maj, Lunds Universitet.
Bäcklund, J. (2018). Teachers’ experiences of the Flipped Classroom. New Delhi: Excel India Publishers, 5th International Media Summit - An interdisciplinary conference on Mediamorphosis: Identity & Participation, 16-17 February 2018, KC College, Mumbai, India.

Rapport

Anderström, H., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län.

Student thesis

Övrigt

Bäcklund, J. (2016). Vi är med eleverna hemma: En studie av lärares erfarenheter av Flippad undervisning. Jönköping: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation