Ny kunskapsöversikt om anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa

Iréne Ericsson och Marie Persson har skrivit en kunskapsöversikt på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Forskning har visat att psykisk ohälsa hos äldre vuxna skiljer sig från psykisk ohälsa hos yngre vuxna där psykisk ohälsa hos äldre är mer komplex och ter sig annorlunda symtommässigt än hos yngre. Detta gör att det kan finnas anledning att tro att behovet av stöd hos anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa kan se annorlunda ut än stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa i andra åldersgrupper. Det saknas dock forskning kring anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa.

Kunskapsöversikten ”Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa” inleds med en bakgrund där psykisk ohälsa hos äldre beskrivs och anhöriga till äldre tas upp. Resultatet av den genomgångna litteraturen (vetenskapliga artiklar och FoU-rapporter) visar bland annat att olika typer av stöd till anhöriga från den formella vårdens sida behövs vid olika skeden av den psykiska sjukdomen och att det ibland kan vara ett livslångt ansvar som den anhöriga har.

Rollen som anhörig påverkas också av att personen med psykisk ohälsa åldras, och att psykisk och fysisk hälsa samt funktionsförmåga i vardagen förändras i och med åldrandet. Detta understryker vikten av ett personcentrerat synsätt för denna grupp och deras anhöriga.

Slutligen konstateras att mer forskning behövs, främst forskning där anhöriga är delaktiga i utveckling och utvärdering av stödåtgärder. Det behövs vidare utbildning och information till äldre personer, deras anhöriga och personal inom vård och omsorg för att öka förståelsen för komplexiteten vid psykisk ohälsa hos äldre och vad det kan innebära för dem som står nära.

Du kan ladda ner kunskapsöversikten på Nka:s webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2016-09-13