Måltiden - en utmaning för personer med sviktande kognitiv förmåga

Lennart Christensson och Linda Johansson

Personer med demenssjukdom riskerar att utveckla undernäring till följd av svårigheter vid måltiden. Ett flertal orsaker till detta är sedan tidigare kända som t.ex. svårighet att tillaga mat och att komma ihåg att äta till problem med att veta vad man förväntas göra med maten på tallriken och använda bestick. Problemen ökar i takt med att demenssjukdomen blir svårare. De nya "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom" beskriver därför vikten av att bedöma näringstillstånd hos personer med demens och mer specifikt vilka ätproblem som föreligger vid risk för undernäring eller då undernäring redan uppstått. Det är dock oklart hur ätförmågan bör bedömas och till viss del även vilka åtgärder som kan vara aktuella. Denna oklarhet låg till grund för ledningen för Vetlanda kommuns äldreomsorg att kontakta forskare på Hälsohögskolan i syfte att genomföra en studie. Då forskningen är begränsad angående detta, vilket också framkommer i de nationella riktlinjerna, bestämdes att genomföra en pilotstudie för att dels testa instrument med avseende på att bedöma ätproblem dels undersöka om ett evidensbaserat åtgärdsprogram kan minska ätproblemen. Pilotprojektet kommer att genomföras på två boenden för äldre med kognitiv svikt och som har eller riskerar få problem med ätandet. Tanken är att använda en modell som ökar personalens medvetenhet rörande ätproblem och därmed uppmärksammar de äldre som har svårigheter under måltiden. I stort handlar modellen om att ta reda på varför ätproblem föreligger och utifrån detta skapa åtgärder för att förbättra ätandet. Detta sammantaget utgår ifrån en grundtanke om att äldre ska ges möjlighet att göra så mycket som möjligt själv, och de åtgärder som sätts in kommer att vara individuella, dvs. utgå från varje individs unika kvarvarande förmågor och problem. Två studenter som läser magisterkursen Omvårdnad med inriktning mot äldre kommer att medverka i studien och skriva en uppsats utifrån resultaten. Tanken är att om pilotprojektet faller väl ut kommer arbetsmodellen att införas vid samtliga enheter. 

2016-09-29