Förskollärare

Förskollärarexamen, 210 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till att de börjar första klass. Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några av inslagen i programmet.

Förskolevärlden kännetecknas av utforskande barn med olika perspektiv och utvecklingsfaser. Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje är ledord i arbetet. Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och ,personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare. Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning och med att utmana barns lärande i förskola och förskoleklass. Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är viktigt. Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

Sök till förskollärarprogrammet med studieort Eksjö, Oskarshamn eller Värnamo

Till hösten 2020 kommer du även att kunna läsa till Förskollärare i Eksjö, Oskarshamn och Värnamo. Utbildningen ges via Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, men kommer att läsas på respektive ort.

Studierna innebär att du läser heltid vid Högskolan för lärande och kommunikation men att din studieort är Eksjö, Värnamo eller Oskarshamn och att du läser vid det lärcentra som finns på dessa orter. Förskollärarutbildningen följer precis samma kurser som de som ges på campus i Jönköping. Lärarna i utbildningen kommer ett visst antal gånger per termin vara på plats för undervisning och examination. Föreläsningarna i kurserna kommer att streamas och du tar del av dem på lärcentrat. Vissa moment och delar i kurserna kommer att använda sig av digitala verktyg och plattformar.

Du söker till förskollärarprogrammet med studiegrupp i Eksjö/Värnamo/Oskarshamn med en separat anmälningskod.

 

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att göra VFU utomlands eller studera  vid något av våra partneruniversitet.

Ett återkommande inslag i Förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), eller praktiken, som genomförs under handledning på förskolor i regionen. Högskolan för lärande och kommunikation har ett har en nära samverkan med utbildade handledare i ett 15-tal kommuner. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng (motsvarande en termins studier). 

Förskolor, öppna förskolor, familjecentraler och förskoleklass är exempel på pedagogiska verksamheter där du som förskollärare kan arbeta. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten, samt för systematiskt kvalitetsarbete genom olika former av dokumentation.

Till ansökan (öppnar 16 mars)
Omfattning: 210 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 120
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52258
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Förskollärarexamen

Eksjö

Till ansökan (öppnar 16 mars)
Ort: Eksjö
Antal platser: 25
Anmälningskod: HJ-52523

Värnamo

Till ansökan (öppnar 16 mars)
Ort: Värnamo
Antal platser: 25
Anmälningskod: HJ-52525

Oskarshamn

Till ansökan (öppnar 16 mars)
Ort: Oskarshamn
Antal platser: 25
Anmälningskod: HJ-52524

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare* 7,5 hp 
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare* 7,5 hp
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare*
7,5 hp

År 2

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp
Utforskande matematik i förskolan
15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan* 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan*
7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

År 3

Förskolan i ett föränderligt samhälle 7,5 hp
Förskollärarens profession
7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare 7,5 hp
Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare* 15 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp

År 4

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Ansökan studieort Jönköping

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Ansökan studieort Eksjö

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Ansökan studieort Värnamo

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Ansökan studieort Oskarshamn

Till ansökan (öppnar 16 mars)