KURSPLAN
Ekonomistyrning för små och medelstora företag, 7,5 högskolepoäng
Management Accounting for Small and Medium Size Enterprises, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2023
Kurskod:JEMG11
Fastställd av:Council for Undergraduate and Masters Education 2021-05-10
Reviderad av:Council for Undergraduate and Masters Education 2022-12-05
Gäller fr.o.m.:2023-08-21
Version:3
Utbildningsnivå:Grundnivå
Utbildningsområde:Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp:FE1
Fördjupning:G1N
Huvudområde:Företagsekonomi

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse

1. ha förståelse för externredovisningens grundläggande begrepp
2. redogöra för och förklara ekonomistyrningens grundläggande begrepp, metoder och modeller

Färdighet och förmåga

3. använda ekonomistyrningens olika modeller och begrepp för att upprätta olika typer av kostnadskalkyler och resultatplanering
4. använda ekonomistyrningens olika modeller och begrepp för att upprätta budgetar och beakta budgetavvikelser
5. använda ekonomistyrningens olika modeller och begrepp för att genomföra prestationsmätningar
6. tillämpa Excel i vissa moment av kursen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

7. analysera och kritiskt förhålla sig till konsekvenserna av kostnadskalkylering, budgetering och prestationsmätning av relevans för små och medelstora företag
8. analysera och kritiskt förhålla sig till några av huvudidéerna gällande strategisk kostnadskalkylering av relevans för små och medelstora företag

Innehåll

Kusen syftar till att belysa ekonomistyrningens roll som en hjälp för små och medelstora företag att nå sina mål och implementera strategier. Kursen visar på betydelsen av ekonomistyrning för verksamheter, olika metoder och modeller som förekommer inom ekonomistyrning samt hur dessa kan användas. Även analys och kritiskt resonemang kring orsaker och effekter av ekonomistyrning ingår. Områden som fokuseras är kostnader, budget och prestationsmätning i kontext till små och medelstora företag.

Kursens koppling till forskning och praktik
Kursen bygger på framstående forskning inom Center for Family Entrepreneurship and Ownership och dess praktiska relevans. Här återfinns JIBS kärnkompetenser inom familjeföretag och ägande. Det är en akademiskt såväl som praktiskt inriktad kurs i ekonomistyrning för små och medelstora företag. Kursen knyter väl an till JIBS forskningsområden: ägande och entreprenörskap. Det akademiska belyses med hjälp av tillämpning av verklighetsnära exempel.

Undervisningsformer

Kusen genomföres som föreläsningar, reflektioner och projektarbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet eller motsvarande. Dessutom krävs minst 4 års arbetslivserfarenhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemål 1–5 examineras genom individuell quiz 1 hp
Lärandemål 7–8 examineras genom reflektion i grupp 1 hp
Lärandemål 2–8 examineras genom individuella projektarbeten 5,5 hp

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell quiz11 hpU/G
Reflektion i grupp11 hpU/G
Individuella projektarbeten15,5 hpU/G/VG
1 Alla moment måste vara godkända innan det slutliga betyget på kursen kan sättas. Slutbetyget bestäms genom en viktning av de individuella projektarbetena.

Kursvärdering

Det åligger examinator att säkerställa att varje kurs utvärderas. I början av kursen, måste utvärderare identifieras (valda) bland studenterna. Kursvärderingen genomförs kontinuerligt samt vid slutet av kursen. Vid avslutad kurs ska kursens utvärderare och examinator diskutera kursutvärderingen och eventuella förbättringar. En sammanfattande rapport skapas och arkiveras. Rapporterna följs vid behov upp med utbildningschef, personalchef och studierektor. Nästa gång kursen går, bör studenterna informeras om eventuella åtgärder som vidtagits för att förbättra kursen utifrån föregående kursutvärdering.

Övrigt

Akademisk redlighet
Studenter på JIBS förväntas upprätthålla en stark akademisk redlighet. Det innebär att man som student förväntas hålla sig inom ramen för de akademiska regler som gäller för alla typer av undervisning och examination.
Att kopiera någon annans arbete är en synnerligen allvarlig överträdelse och kan leda till disciplinär åtgärd. När du kopierar någon annans arbete plagierar du. Det är inte tillåtet att kopiera delar av ett arbete (till exempel stycken, diagram, tabeller och ord) från någon annan, varken student eller annan författare eller upphovsman. Att klippa och klistra är ett tydligt exempel på plagiering. Det finns en workshop och digitala resurser som stöd för att undvika plagiering, den så kallade Interaktiva antiplagieringsguiden.
Andra sätt att bryta mot den akademiska redligheten inkluderar (men är inte begränsade till) att lägga till ditt namn till ett projekt du inte har arbetat med (eller att tillåta någon annan att lägga till sitt namn), att fuska vid en examination, att hjälpa andra studenter att fuska, att lämna in andra studenters arbete som ditt eget och att använda icke tillåten elektronisk utrustning under en examination. Allt detta innebär att du blir föremål för disciplinär åtgärd.

Kurslitteratur

Litteratur

Skärvad, P-H., Företagsekonomi 100, Faktabok, Liber (Senaste upplagan)
Skärvad, P-H., Företagsekonomi 100, Övningsbok med lösningar, Liber (Senaste upplagan)

Vetenskapliga artiklar
Kompendiematerial