Karin Wennström

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Karin M Wennström studerar demokrati som deltagande. Projekten riktar sig i första hand mot gränser för deltagande och de situationer och samtal där medverkan ifrågasätts eller förhindras. Hon har bland annat studerat annorlundahet som begrepp och praktik, ungdomsdemokrati som fenomen, kvalificerade kundrelationer i komplicerade servicemarknader, inlärning/utveckling som gräns och utmaning (bland barn, ungdomar respektive vuxna). "Tänket" som framgångsfaktor i studier och i skilda chefs- och ledarskap.

Bakgrund

Karin M Wennström, född 1961, är universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation sedan 2006. Hon disputerade år 1995 vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet med avhandlingen "Å andras vägnar. LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment." Mellan åren 1995-1999 var hon universitetslektor i pedagogik, vid Örebro universitet. Åren 2000-2006 var hon lärare och konsult inom ledarskap, chefskap och förändringsarbete.

Artikel

Wennström, K. (1998). Hur ser det postmoderna samhällets ideologier ut? Ifrågasatt: En tidskrift om forskning från Högskolan i Örebro, 1. More information
Wennström, K. (1998). Agenda 21: En demokratisk succémodell? Ifrågasatt: En tidskrift om forskning från Högskolan i Örebro, 1. More information
Wennström, K. (1998). Förutsätter politisk makt ekonomisk makt?: Kvinnomaktutredningens analyser och slutsatser Ifrågasatt, 1. More information
Wennström, K. (1998). Vem bestämmer dagordningen för demokratiforskning och i vems intresse? Ifrågasatt: En tidskrift om forskning från Högskolan i Örebro, 1. More information
Wennström, K. (1997). Ifrågasatt En tidskrift om forskning, 1. More information

Bok

Wennström, K. (1995). Demokratin som inte syns – men finns!: utvärdering av Demokratiprojektet : pilotkommunen Motala. Sturefors: K. Wennström More information

Doktorsavhandling

Wennström, K. (1995). Å andras vägnar: LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment. En kommunikationsstudie (Doctoral thesis). Linköpings universitet More information

Antologibidrag

Wennström, K. (1995). Lättläst-boken och en vision om kultur åt alla. In: Lena Johannesson och Birgitta Qvarsell (Ed.), Den olydiga boken: Om lättläst-bokens kommunikativa rum Linköping: Tema, Univ. More information
Wennström, K. (1993). Guld eller gröna skogar: En explorativ studie av frikyrkomänniskans utopisystem. In: Erik Amnå och Lena Johannesson (Ed.), Tro mot tradition: om den frikyrkliga identiteten Stockholm: Carlssons More information
Wennström, K. (1993). Vem tolkar evigheten?: Manliga normer, kvinnliga attityder eller mänskliga metaforer?. In: Erik Amnå och Lena Johannesson (Ed.), Tro mot tradition: om den frikyrkliga identiteten Stockholm: Carlssons More information

Konferensbidrag

Mattus, M., Wennström, K. (2017). Pink Power: Pussyhats as political statements in women’s networking on social media. NordMedia 2017, Mediated Realities - Global Challenges, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017. More information
Wennström, K. (2001). Teologi och feminism. NordMedia 2017, Mediated Realities - Global Challenges, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017. More information
Wennström, K. (1999). Kommunikativ utveckling – på Riktigt: En fallstudie och en språkutvecklingsplan. Örebro: Näringslivskontoret : Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting, Människa, handikapp, livsvillkor. More information
Wennström, K. (1998). Demokratins blinda fläck: Ungdomar & genus & etnicitet. Människa, handikapp, livsvillkor. More information
Wennström, K. (1995). Lättlästboken och en vision om kultur åt alla. Örebro: Habiliteringsförvaltningen, Örebro läns landsting, Människa, handikapp, livsvillkor. More information
Wennström, K. (1994). Feministteologi. Människa, handikapp, livsvillkor. More information
Wennström, K. (1993). Å andras vägnar. Örebro: Social- och omsorgsförvaltningen, Människa, handikapp, livsvillkor. More information
Wennström, K. (1992). Det kvinnliga uttrycket: Om kvinnor och medier. Människa, handikapp, livsvillkor. More information
Wennström, K. (1991). En doktorands bekännelser: Konsten att få det hela att stämma: gamla teorier, nya inspirationer och 'verkligheten'. Människa, handikapp, livsvillkor. More information
Wennström, K. (1990). Tankar om livet 'Å andras vägnar'. Människa, handikapp, livsvillkor. More information

Övrigt

Wennström, K. (1997). Riksdagsmotion: kd409 BK: A Trilingual European University. More information
Wennström, K. (1996). Remissyttrande: Betänkandet Utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva barn. More information
Wennström, K. (1996). Remissyttrande: Betänkandet Gymnasieutbildning för vissa elever med funktionshinder. More information
Wennström, K. (1996). Vision 2005. More information
Wennström, K. (1990). Förvaring av forskningsdata, särskilt ljud- och videoband. More information

Rapport

Wennström, K. (2001). Landstinget Sörmlands ledarskapsakademi. More information
Wennström, K. (1999). Specialpedagogisk profil: specialpedagogik vid Institutionen för lärarutbildning, Högskolan i Örebro. Örebro: Pedagogiska institutionen, Högskolan i Örebro More information
Wennström, K. (1999). Excellensområdet Ledarskap & Chefsutveckling: Rekonstruktion, kartläggning, analys och förslag in i det 21:a århundradet. More information
Wennström, K. (1999). Optimalt sätt: Kund och kommunikationsprojektet vid ett tjänsteföretag med kvalificerad kundkommunikation. More information
Wennström, K. (1999). ”Språka” med dagisbarn – på Riktigt: En utvecklingsinsats vid Föräldrakooperativet Fjärilen. More information
Wennström, K. (1997). Demokratins blinda fläck: Ungdomar & genus & etnicitet. More information
Wennström, K. (1997). Specialpedagogik som verksamhets-, kunskaps-, forsknings- och utbildningsområde. More information
Wennström, K. (1996). Specialpedagogik: Lärarkandidater skriver om Annorlundahet. More information
Wennström, K. (1991). Integrering av kvinnoperspektiv i grundutbildningen. More information
Wennström, K. (1985). Musikklass. More information

Samlingsverk

(1999). -dä ä svårt så dä förslår, men ja vet att dä går: Vänbok till Ingemar Lind, den 17 juni 1999. Örebro: Örebro Universitet More information
(1999). Kompetens och kvalitet i förskolan. Lund: Studentlitteratur More information