Malin Stensson

Docent oral hälsovetenskap
Odontologie doktor
Tandhygienist
Programansvarig tandhygenistprogrammet, avancerad nivå

Malin Stenssons forskningsområde är framförallt om oral hälsa hos barn och ungdomar med följande frågeställningar:

-Hur påverkas barn och ungdomars orala hälsa av astmasjukdom

- Kan "goda bakterier"(probiotika) påverka den orala hälsan hos barn och förhindra karies?

- Hur kan vi identifiera risk och friskmarkörer för kariessjukdom?

-Får ungdomar med Downs Syndrom den tandvård de har rätt till? 

Oral Hälsa hos barn och ungdomar med astma

Malin Stenssons studier baseras på kliniska undersökningar av barn, ungdomar och unga vuxna i åldersgrupperna 3,6,12-16 och 18-24 år med och utan astma.

Störst skilland i oral hälsa återfinns i åldersgruppen 12-16 år där endast en av tjugo ungdomar var kariesfria i astmagruppen jämfört med 13 av 20 i kontrollgruppen.

Förklaringarna till att barn och ungdomar med astma har fler kariesskador är att barn med astma uppger att de munandas mer, är torra i munnen och dricker därför mer söta drycker än friska individer. En annan bidragande orsak som kan påverka kariesutvecklingen är en nedsatt salivsekretion hos individer med astma. Det finns ytterligare faktorer som skulle kunna bidra till en sämre oral hälsa och som behöver studeras, en av dessa är läkemedels effekt på saliv.  Sammanfattningsvis understryker Malin Stenssons studier om astma och oral hälsa vikten av ett tidigt omhändertagande och att utveckla samarbete mellan hälso-sjukvård och tandvårdsorganisationen.

Probiotiska bakteriers påverkan på barns orala hälsa

Forskningstudier visar att tillskott av goda (probiotiska) bakterier under det första levnadsåret minskar kariesförekomst hos barn. Detta styrks av Malin Stensson och medarbetares forskning från 2014, där barn som under första levnadsåret hade erhållit en daglig dos av mjölksyrabakterier (laktobacillus reuteri) eller placebolösning. När barnen var 9 år undersöktes deras orala hälsa och resultatet visade att majoriteten av barnen (82%) som fått bakterietillskott var kariesfria, jämfört med 58% i placebogruppen.

En bidragande förklaring till den lägre kariesförekomsten skulle kunna vara en förändrad och mer gynnsam oral mikroflora hos barn som fått tillskott av probiotiska bakterier, verkningsmekanismen  om hur de probiotiska bakterierna påvekrar den orala mikrofloran är dock relativt outforskad.

Det är heller inte känt om tidpunkten för administrationen kan påverka mikroflorans utveckling. Utifrån denna utgångspunkt kommer Malin Stensson och medarbetare från Linköpings universitet och University of Valencia, Spanien i projektet "The long-term effect of administration of Lactobacillus reuteri and/or Omega-3 fatty acids on salivary microbiota, cariesprevalence and gingival inflammation in young children" studera den orala mikrofloran hos barn realterat till den orala hälsan. Om tillskott av Lactobacillus reuteri och /eller omega-3-fettsyror under det första levandsåret har en positiv inverkan på hälsan är det av stor betydelse och kommer att bidra till fördelar både för individen, riskgrupper och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.   

Ett viktigt forskningsområde är riskidentifiering vilket bör ske så tidigt som möjligt för att kunna förebygga orala sjukdomar som tex karies.  Malin Stensson arbetar med ett projekt där identifiering av biomarkörer i saliv studeras i syfte att främja oral hälsa. Forskargruppen är internationell och innefattar forskare från Valencia, Spanien, Malmö universitet, Linköping universitet och Folktandvården i Region Jönköping och Skåne.     

Andra forskningsområden som Malin Stensson arbetar med är stöd för barn inom tandvård och hälsosjukvård. Där ingår två projekt med följande syften: 

  1. att undersöka om ungdomar med Downs syndrom erhåller den tandvård de har rätt till, med särskilt fokus på ortodonti (tandreglering) samt vilka strukturella och individuella faktorer som påverkar.
  2. att utveckla användning av bildstöd  för att  främja kommunikation  mellan vårdpersonal och barn inom hälso-sjukvård.

 

                                                                                                             

Artikel

Kvarnvik, C., Ahonen, H., Jansson, H., Broström, A., Stensson, M., Sayardoust, S. (2024). Clinical and radiographic periodontal status in hypertensive patients with or without obstructive sleep apnea 10 years after diagnosis and CPAP initiation Clinical and Experimental Dental Research, 10(2). More information
Jiang, N., Zhao, Y., Mårtensson, J., Stensson, M. (2024). The effects of an integrated supportive programme on oral health in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy: A randomized controlled trial International Journal of Dental Hygiene. More information
Moberg Sköld, U., Hesselmar, B., Stensson, M., Birkhed, D. (2023). Astma hos barn och ungdomar: preventionsstrategier för karies och dental erosion Tandläkartidningen, 48-58. More information
Shmarina, E., Stensson, M., Jacobsson, B. (2023). Oral health literacy among migrant mothers in Sweden: A qualitative study Acta Odontologica Scandinavica. More information
Sköld, U., Birkhed, D., Xu, J., Lien, K., Stensson, M., Liu, J. (2022). Risk factors for and prevention of caries and dental erosion in children and adolescents with asthma. More information
Stensson, M., Norderyd, J., Van Riper, M., Marks, L., Björk, M. (2022). Dental health care for children with Down syndrome: Parents' description of their children's needs in dental health care settings. European Journal of Oral Sciences, 130(3). More information
Jiang, N., Zhao, Y., Stensson, M., Mårtensson, J. (2022). Effects of an integrated supportive program on xerostomia and saliva characteristics in patients with head and neck cancer radiated with a low dose to the major salivary glands: a randomized controlled trial BMC Oral Health, 22(1). More information
Snögren, M., Pakpour, A., Eriksson, I., Stensson, M., Ek, K., Browall, M. (2022). Psychometric evaluation of a short-form version of the Swedish "Attitudes to and Knowledge of Oral Health" questionnaire BMC Geriatrics, 22. More information
Havsed, K. Stensson, M. Jansson, H. Carda-Dieguez, M. Pedersen, A. Neilands, J. , ... Mira A. (2021). Bacterial Composition and Metabolomics of Dental Plaque From Adolescents Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 11. More information
Stensson, M., Norderyd, J., Van Riper, M., Marks, L., Björk, M. (2021). Parents' perceptions of oral health, general health and dental health care for children with Down syndrome in Sweden Acta Odontologica Scandinavica, 79(4), 248-255. More information
Samuelsson, N. (2021). Astma ökar risken för hål i tänderna Allergia, 32. More information
Møller Christensen, B., Nilsson, S., Stensson, M. (2020). Developing communication support for interaction with children during acute radiographic procedures Radiography, 26(2), 96-101. More information
Karlsson, F., Stensson, M., Jansson, H. (2020). Caries incidence and risk assessment during a five-year period in adolescents living in south-eastern Sweden International Journal of Dental Hygiene, 18(1), 92-98. More information
Stensson, M., Koch, G., Coric, S., Abrahamsson, T., Jenmalm, M., Birkhed, D., Wendt, L. (2014). Oral Administration of Lactobacillus reuteri during the First Year of Life Reduces Caries Prevalence in the Primary Dentition at 9 Years of Age Caries Research, 48(2), 111-117. More information
Stensson, M., Wendt, L., Koch, G., Oldaeus, G., Ramberg, P., Birkhed, D. (2011). Oral health in young adults with long-term, controlled asthma Acta Odontologica Scandinavica, 69(3), 158-164. More information
Stensson, M., Wendt, L., Koch, G., Oldaeus, G., Nilsson, M., Birkhed, D. (2010). Oral health in pre-school children with asthma - followed from 3 to 6 years International Journal of Paediatric Dentistry, 20(3), 165-172. More information
Stensson, M., Wendt, L., Koch, G., Oldaeus, G., Lingström, P., Birkhed, D. (2010). Caries prevalence, caries-realted factors and plaque pH in adolescents with long-term asthma Caries Research, 44(6), 540-546 Karger . More information
Stensson, M., Wendt, L., Koch, G., Oldaeus, G., Birkhed, D. (2008). Oral Health in preschool children with asthma International Journal of Paediatric Dentistry, 18(4), 243-250. More information

Konferensbidrag

Stensson, M., Norderyd, J., Van Riper, M., Marks, L., Björk, M. (2023). Dental health care for children with Down syndrome – parents’ description of their children’s needs in dental health care settings. The 26th conference of the International Association for Disability and Oral Health (iADH 2022), Paris, France, 23-26 August 2022. More information
Møller Christensen, B., Nilsson, S., Stensson, M. (2019). Interaktivt Kommunikationsstöd I Röntgenkontext (IKIR) - ett sätt att involvera barn i en röntgenundersökning. Röntgenveckan, Elmia, Jönköping, 17-20 September, 2019. More information
Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala. More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport. More information

Övrigt

Jiang, N., Zhao, Y., Stensson, M., Mårtensson, J. . The effects of an integrated supportive program on xerostomia and salivary characteristics in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy: a randomized controlled trial. More information
Jiang, N., Zhao, Y., Mårtensson, J., Stensson, M. . The effects of an integrated supportive program on oral health and quality of life in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy: a randomized controlled trial. More information