Anders Broström

Professor Hälsa och vårdvetenskap
Biträdande Avdelningschef
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Medicine doktor

Kontakt

Rum
Ga632
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Den huvudsakliga forskningen som Anders Broström ägnar sig åt ligger inom ämnesområdet vårdvetenskap/omvårdnad med inriktning mot nattliga andningsstörningar (obstruktiv sömnapné) hos personer med högt blodtryck och hjärtsvikt. Inom dessa områden har såväl kvantitativa som kvalitativa studier gjorts.
 
Anders fokuserar inom området för nattliga andningsstörningar på två studier.
Den första studien kallas "Hypersleep" och drivs i primärvården. De personer som ingår i studien har högt blodtryck med eller utan sömnapné.
Två delsyften finns:
1. Att undersöka samband mellan riskfaktorer för obstruktivt sömnapné och deras betydelse för livskvalitet, risk för hjärtsjukdom och död.
2. Att undersöka effekten av behandling med CPAP (nattlig övertrycksandning via näsmask) och utökad patientutbildning på livskvalitet, risk för hjärtsjukdom och död.
 
Den andra studien kallas "COMPAP" och är en långtidsstudie som drivs på tre olika CPAP-mottagningar i Sverige. De personer som ingår i studien har obstruktiv sömnapné och behandlas med CPAP. Studien syftar till att identifiera och beskriva psykosociala faktorer som påverkar följsamhet till nattlig CPAP-behandling och analysera hur de samverkar med andra objektiva faktorer som är kopplade till sjukdomen.
 
Inom hjärtsvikt är Anders involverad i tre projekt som rör nutrition, kognitiva processer och sömn. Samtliga dessa tre projekt bygger på multiprofessionell tvärvetenskaplig samverkan mellan Jönköping, Linköping och Kalmar.

Anders har sedan avhandlingen 2004 varit delaktig i cirka 125 vetenskapliga artiklar i referee-granskade tidskrifter. Han har nu också varit med och startat upp och deltar aktivt i en forskargrupp för disputerade sjuksköterskor från sydöstra Sverige med fokus på kardiologisk omvårdnad. Gruppen arbetar för närvarande med ett nationellt projekt rörande attityder till patientutbildning om sex och samlevnadsfrågor bland personal som jobbar i hjärtteam på sjukhus. Anders är också medlem i Svenskförening för sömnforskning och sömnmedicin. Han har sedan 2003 agerat referee för följande internationella tidskrifter; European Journal of Cardiovascular Nursing, European Journal of Heart failure, Journal of Cardiovascular Nursing, Journal of Clinical Nursing, Progress in Cardiovascular Nursing. Anders har också varit opponent på några mittseminarium av doktorsavhandlingar.