Jabil Seven

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Mitt forskningsintresse handlar om att undersöka om och i så fall hur skolchefens inflytande och makt kan kopplas samman med uppdraget att uppnå likvärdighet i skolan. Mitt avhandlingsarbete avgränsas till skolchefens ledning och styrning av huvudmannen, rektorerna och förvaltningsnivån. Fokus för studien är att undersöka skolchefens agentskap i förbindelse med likvärdighet. Med likvärdighet inom utbildningsväsendet avses till övervägande del statens strävan och vilja att neutralisera och kompensera för slumpmässiga effektvariabler som kan påverka elevernas resultat. Det kan vara kön, bostadsområde, föräldrarnas bakgrund mm. Allt i syfte att eleverna ska nå långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Därför kommer jag i avhandlingen att undersöka skolchefens agentskap för att organisera en likvärdig utbildning med vilket avses att alla elever, oavsett bakgrund eller vilken skola de studerar på, ges möjlighet och stöd att nå så långt som möjligt i sin egen kunskapsutveckling.

Frågorna som jag ställer mig är, hur skolchefen uppfattar likvärdighet i sin egen kontext, vad skolchefen anser sig ha möjlighet och makt att påverka och styra över i syfte att neutralisera och kompensera för att uppnå likvärdighet? Studien undersöker skolchefens aktörskap både vad gäller räckvidd och begräsningar för att uppnå likvärdighet.

Biografi

Jag har arbetat inom skolans värld sedan 2002 då jag blev klar med min gymnasielärarexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm. Jag har undervisat som gymnasielärare i ämnena samhällskunskap, religionskunskap och historia. Därefter har jag arbetat som rektor inom grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Jag slutförde det statliga rektorsprogrammet vid Uppsala universitet 2012. 

Sedan 2018 arbetar jag som skolchef i en kommun i södra Stockholm. Vid sidan om  min gymnasielärarexamen har jag även en masterexamen i pedagogiskt ledarskap från Uppsala universitet.  

Artikel

Seven, J., Foss, L. (2024). Proposed measures to enhance equity: A study of Swedish superintendents’ emerging power Equity in Education & Society. More information