Björn Bouwmeester Stjernetun

Doktorand

Min bakgrund:

Legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad. Anställd som adjunkt vid Högskolan i Skövde 2018. Antagen till forskarutbildningen vid Jönköping University 2022.

Om forskningsprojektet: 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskestudenter både har stereotypa attityder mot äldre samt ett bristande intresse för geriatrisk omvårdnad. Mot bakgrund av att befolkningen blir allt äldre och i högre grad lever med komplexa hälsoproblem samt att det råder brist på sjuksköterskor och behovet av att utbilda fler sjuksköterskor innebär detta ett problem. Det övergripande syftet är att studera genom simulering med äldredräkt sjuksköterskestudenters perspektiv på äldre personer, åldrandet, att leva med hälsoproblem och vårda äldre personer. I projektet får sjuksköterskestudenter i termin 4 simulera med äldredräkt, vilket innebär ett förkroppsligat lärande om hur det är att leva med komplexa hälsoproblem. Genom äldredräkten kan olika tillstånd så som t.ex.  artos, kronisk obstruktiv lungsjukdom, ögonsjukdom och hörselnedsättning simuleras. Varje student blir tilldelad en ”persona” d.v.s. en uppsättning hälsoproblem och ska med dessa hälsoproblem genomföra enklare vardagliga aktiviteter i Simuleringsmiljön vid Skaraborgs HälsoteknikCentrum (SHC). SHC består b.la. av en lägenhet utrustad med tekniska lösningar och hjälpmedel vars syfte är att stödja och underlätta för personer med olika hälsoproblem. I simuleringen interagerar studenterna med denna teknik. Genom denna typ av ”point of view” simulering får deltagaren en konkret upplevelse av hur det är att leva med hälsoproblem och vilka utmaningar det innebär. Data samlas in under hela sjuksköterskeprogrammet från år 1 till ett år efter avslutad utbildning. Tanken är att studera vilken effekt denna utbildningsintervention har och dess hållbarhet över tid. Både kvalitativ och kvantitativ metod kommer tillämpas. 

Artikel

Bouwmeester Stjernetun, B., Gillsjö, C., Odzakovic, E., Hallgren, J. (2024). ”It´s like walking in a bubble”, nursing students´ perspectives on age suit simulation in a home environment – group interviews from reflection seminars BMC Nursing, 23. More information
Bouwmeester Stjernetun, B., Hallgren, J., Gillsjö, C. (2024). Effects of an age suit simulation on nursing students' perspectives on providing care to older persons: an education intervention study Educational gerontology, 50(3), 240-253. More information