Ulli Samuelsson

Utbildningschef
Universitetslektor i pedagogik
Enheten för utbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Vd-kansli , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Ulli Samuelssons forskning fokuserar på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. För tillfället sker denna forskning inom ramen för ett treårigt projekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. I nära samverkan med målgruppen studerar Ulli tillsammans med forskare från Malmö Universitet och Linnéuniversitet vad som kan möjliggöra digital delaktighet bland äldre personer. I ett tidigare treårigt projekt, finansierat av Forte, studerade Ulli tillsammans med forskare från Lunds universitet och Linnéuniversitet äldres användning av IT. Forskningsprojektet syftade till att öka kunskapen om hur olika kategorier av äldre personer, i sin vardag och i varierande livsfaser, använde eller inte använde, och uppfattade digitala medier och applikationer.

Kunskapen inom äldre personers digitala delaktighet är fortfarande begränsad, trots att det finns politiska förhoppningar om att digital teknik ska bidra till att hantera de utmaningar som en åldrande befolkning innebär.

Biografi

Ulli Samuelsson, född 1967, har en bakgrund som IT-pedagog i det privata näringslivet, både som anställd och som egen företagare. Ulli har varit anställd på HLK sedan 2003, fram till 2014 som adjunkt och från 2014 som lektor i pedagogik. 

Från februari 2021 är Ulli Utbildningschef på Högskolan för lärande och kommunikation.

2019 och 2020 var hon verksam på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Detta i rollen som regionansvarig för det nationella projektet Mötesplats Social Innovation.

Åren 2011-2018 var Ulli även utbildningsledare för Personalprogrammet, ett av kandidatprogrammen på HLK. Under Ullis ledning utvecklades detta program från hösten 2016 till kandidatprogrammen Human Resources med inriktning psykologi respektive företagsekonomi.

2004 tog Ulli magisterexamen i pedagogik på HLK. I examen ingick även psykologi och sociologi, utöver detta har hon högskoleutbildning i projektledning och ledarskap. 2014 disputerade hon vid HLK på avhandlingen "Digital (o)jämlikhet – IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital". I avhandlingen problematiseras skolans uppdrag och elevers rätt till en likvärdig utbildning i relation till digital kompetens.

Artikel

Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). At risk of exclusion? Degrees of ICT access and literacy among senior citizens Information, Communication and Society, 22(1), 55-72. More information
Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). Resources and repertoires: Elderly online practices European Journal of Communication, 34(1), 38-56. More information
Samuelsson, U. (2012). Young People’s Information-seeking in School - A Breeding Ground for Digital Inequality? Nordic Journal of Digital Literacy, 7(2), 117-131 Oslo: Universitetsforlaget . More information
Samuelsson, U. (2010). ICT use among 13-year-old Swedish children Learning, Media & Technology, 35(1), 15-30 London: Routledge . More information

Doktorsavhandling

Samuelsson, U. (2014). Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication). More information

Antologibidrag

Samuelsson, U. (2022). Att kliva in, och vara kvar, i det digitala samhället. In: C. Bjursell & M. Malec Rawiński (Ed.), Äldres lärande: utblickar och insikter (pp. 137 -150). Stockholm: Natur och kultur More information
Samuelsson, U. (2021). Digitalt utanförskap. In: Nationalencyklopedin (NE.se) Malmö: Nationalencyklopedin More information
Samuelsson, U. (2021). Ålderspensionärer och digitaliseringen. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 86 -88). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Samuelsson, U., Olsson, T. (2014). Digital inequality in primary and secondary education: findings from a systematic literature review. In: Matteo Stocchetto (Ed.), Media and education in the digital age: concepts, assessments, subversions (pp. 41 -62). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group More information

Konferensbidrag

Samuelsson, U. (2021). Support for digital inclusion among elderly – a complex challenge. ESRAD Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021. More information
Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J., Hugo, M., Samuelsson, U. (2021). Continued growth later in life – older adults learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021. More information
Olsson, T., Martinez, C., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). Who Becomes a Silver Surfer? Resources, Repertoires and Technological Histories among Connected Seniors. The International Association for Media and Communication Research conference, July 7-11, Madrid, Spain. More information
Samuelsson, U., Olsson, T., Viscovi, D. (2017). Differences and similarities among Swedish senior users and non-users of the internet: Who and Why?. Senior Citizens Domesticating ICTs Symposium, Lund, April 27–28, 2017.. More information
Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2016). Senior Citizens’ ICT Access, Use and Literacy: How Material Resources Matter. Prague: CZECH-IN, 6th European Communication Conference : Mediated (Dis)Continuities : Contesting Pasts, Presents and Futures, Prague, 9-12 November, 2016.. More information
Samuelsson, U. (2015). The future is already here – Learn to master IT!. The 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, 14-16 October, Jönköping, Sweden. More information
Samuelsson, U. (2010). ICT as a tool for learning or amusement among 13 years old Swedish children. The 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, 14-16 October, Jönköping, Sweden. More information
Samuelsson, U. (2010). Present but not always used: Attitudes to and actual use of new media among 13-year-old Swedish children. The 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, 14-16 October, Jönköping, Sweden. More information

Bloggpost