Ulli Samuelsson

Utbildningschef
Universitetslektor pedagogik
Enheten för utbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Vd-kansli , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktor i pedagogik

Kontakt

Rum
Hd226
Telefon
Skype
ulli.samuelsson
Schema
Ändra din information

Forskning

Ulli Samuelssons forskning fokuserar på IT-användning och digital kompetens ur ett pedagogiskt samhällsperspektiv. För tillfället sker denna forskning inom ramen för ett treårigt projekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. I nära samverkan med målgruppen studerar Ulli tillsammans med forskare från Malmö Universitet och Linnéuniversitet vad som kan möjliggöra digital delaktighet bland äldre personer. I ett tidigare treårigt projekt, finansierat av Forte, studerade Ulli tillsammans med forskare från Lunds universitet och Linnéuniversitet äldres användning av IT. Forskningsprojektet syftade till att öka kunskapen om hur olika kategorier av äldre personer, i sin vardag och i varierande livsfaser, använde eller inte använde, och uppfattade digitala medier och applikationer.

Kunskapen inom äldre personers digitala delaktighet är fortfarande begränsad, trots att det finns politiska förhoppningar om att digital teknik ska bidra till att hantera de utmaningar som en åldrande befolkning innebär.

Biografi

Ulli Samuelsson, född 1967, har en bakgrund som IT-pedagog i det privata näringslivet, både som anställd och som egen företagare. Ulli har varit anställd på HLK sedan 2003, fram till 2014 som adjunkt och från 2014 som lektor i pedagogik. 

Från februari 2021 är Ulli Utbildningschef på Högskolan för lärande och kommunikation.

2019 och 2020 var hon verksam på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Detta i rollen som regionansvarig för det nationella projektet Mötesplats Social Innovation.

Åren 2011-2018 var Ulli även utbildningsledare för Personalprogrammet, ett av kandidatprogrammen på HLK. Under Ullis ledning utvecklades detta program från hösten 2016 till kandidatprogrammen Human Resources med inriktning psykologi respektive företagsekonomi.

2004 tog Ulli magisterexamen i pedagogik på HLK. I examen ingick även psykologi och sociologi, utöver detta har hon högskoleutbildning i projektledning och ledarskap. 2014 disputerade hon vid HLK på avhandlingen "Digital (o)jämlikhet – IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital". I avhandlingen problematiseras skolans uppdrag och elevers rätt till en likvärdig utbildning i relation till digital kompetens.