Nina Åkerlund

Universitetslektor Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc421
SMS-nummer
+46 70-213 31 76
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Presentation

Nina arbetar som universitetslektor i Socialt arbete vid Avdelningen för Socialt arbete. Hennes forskningsintressen berör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, barn som upplever våld och barns möjlighet till röst.

Artiklar (i urval)

Åkerlund, N & Gottzén, L (2016) Children´s voices in research with children exposed to intimate partner violence: A critical review. Nordic Social Work Research 7(1): 42-53.

Åkerlund, N & Sandberg, L (2016) Children and Violence Interactions: Exploring Children´s Experiences of Responses. Child Abuse Review 26(1): 51-62.

Åkerlund, N (2017) Caring or Vulnerable Children? Sibling relationships When Exposed to Intimate Partner Violence. Children & Society 31(6): 475-485.

Åkerlund, N (2018) ‘They could have defended my mum and me’: Children´s perspectives on grandparent responses to intimate partner violence. Families, Relationships and Societies. DOI: 10.1332/204674318X15199991640641.

Åkerlund, N., Ekström, V. & Johansson, D. (2023). Examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer: Socionom- och sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin kunskap, erfarenhet och förmåga gällande våld i nära relationer i början och slutet av utbildningen. Socialmedicinsk Tidskrift, 100(2), 321-335 

Avhandling

Åkerlund, N. (2017). Barns relationer i våldets närhet: Respons, positioner och möjligheten till barns röst. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet.

Antologibidrag

Boström, A., Lindmark, U., Ludvigsson, M., Saveman, B., Simmons, J., Siverskog, A., Åkerlund, N. (2022). Förekomsten av våld i nära relationer bland äldre personer. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 31 -64). Lund: Studentlitteratur AB More information

Eriksson, M., Källström, Å., & Näsman, E. (2023). Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (Tredje upplagan ed.). Gleerups.

Projekt

Nina leder ett forskningsprojekt rörande studenters perspektiv på lärande och undervisning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning regeringens intention, att höja studenters kunskapsnivå om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation (vinr), har fått avsedd effekt vid x lärosäten. Projektet är tvärprofessionellt och i projektet kombineras kvalitativ och kvantitativ metod. Projektet finansieras via Jämställdsmyndigheten och Jönköpings University.

Övriga uppdrag

Nina sitter med i HHJs rekryteringskommittee

Nina är med i Barnafrids referensgrupp gällande Högskolepedagogiska nätverket våld mot barn och unga 

Antologibidrag

Boström, A., Lindmark, U., Ludvigsson, M., Saveman, B., Simmons, J., Siverskog, A., Åkerlund, N. (2022). Förekomsten av våld i nära relationer bland äldre personer. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 31 -64). Lund: Studentlitteratur AB More information