Nina Åkerlund

Universitetslektor Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Presentation

Nina arbetar som lektor i Socialt arbete vid Avdelningen för Beteendevetenskap och Socialt arbete. Hennes forskningsintressen berör våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, barn som upplever våld och barns möjlighet till röst.

Artiklar (i urval)

Åkerlund, N & Gottzén, L (2016) Children´s voices in research with children exposed to intimate partner violence: A critical review. Nordic Social Work Research 7(1): 42-53.

Åkerlund, N & Sandberg, L (2016) Children and Violence Interactions: Exploring Children´s Experiences of Responses. Child Abuse Review 26(1): 51-62.

Åkerlund, N (2017) Caring or Vulnerable Children? Sibling relationships When Exposed to Intimate Partner Violence. Children & Society 31(6): 475-485.

Åkerlund, N (2018) ‘They could have defended my mum and me’: Children´s perspectives on grandparent responses to intimate partner violence. Families, Relationships and Societies. DOI: 10.1332/204674318X15199991640641.

Åkerlund, N., Ekström, V. & Johansson, D. (2023). Examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer: Socionom- och sjuksköterskestudenters uppfattningar om sin kunskap, erfarenhet och förmåga gällande våld i nära relationer i början och slutet av utbildningen. Socialmedicinsk Tidskrift, 100(2), 321-335 

Avhandling

Åkerlund, N. (2017). Barns relationer i våldets närhet: Respons, positioner och möjligheten till barns röst. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet.

Antologibidrag

Boström, A., Lindmark, U., Ludvigsson, M., Saveman, B., Simmons, J., Siverskog, A., Åkerlund, N. (2022). Förekomsten av våld i nära relationer bland äldre personer. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 31 -64). Lund: Studentlitteratur AB More information

Eriksson, M., Källström, Å., & Näsman, E. (2023). Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (Tredje upplagan ed.). Gleerups.

Projekt

Nina leder ett forskningsprojekt rörande studenters perspektiv på lärande och undervisning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. 

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning regeringens intention, att höja studenters kunskapsnivå om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation (vinr), har fått avsedd effekt vid x lärosäten. 

Projektet är tvärprofessionellt och i projektet kombineras kvalitativ och kvantitativ metod. Materialinsamlingen till delstudie I startar tidigt under ht 2021.

Projektet finansieras via Jämställdsmyndigheten och Jönköpings University.

Antologibidrag

Boström, A., Lindmark, U., Ludvigsson, M., Saveman, B., Simmons, J., Siverskog, A., Åkerlund, N. (2022). Förekomsten av våld i nära relationer bland äldre personer. In: L. Östlund (Ed.), Äldre personers utsatthet för våld i nära relationer: Interprofessionella perspektiv (pp. 31 -64). Lund: Studentlitteratur AB More information