Inger Ahlstrand

Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Filosofie doktor

Under de senaste 20 åren har behandlingsstrategier för personer med reumatoid artrit (RA) dramatiskt förändrats. Rutiner för tidig diagnos, tidig aggressiv medicinering har etablerats och sjukdomsaktivitet minskat. Även om funktionshinder för personer som behandlas med nya läkemedel minskar, beskrivs effekterna av sjukdomen på dagliga aktiviteter och delaktighet som alltför hög. Även om funktionshinder har minskat rapporteras sämre generell hälsa vilket ökar behov och krav på delaktighet. Personer med RA arbetar i högre grad, har mindre funktionshinder och större behov av att kunna göra sina egna prioriteringar. Trots ett välstrukturerat omhändertagande tidigt så fortsätter många personer med RA att rapportera en hög smärtintensitet. Smärta uttrycks av patienterna som högst prioriterat för behandling på grund av sina konsekvenser.

Olika metodologiska tillvägagångssätt används i denna avhandling i syfte att ge en mer omfattande förståelse av smärta och delaktighet i viktiga aktiviteter hos personer med RA. Internationellt inom reumatologin efterfrågas att forskning bör grunda sig på erfarenheter från de som lever med RA. Det personliga perspektivet är därför viktigt men sådana beskrivningar av smärta och uppfattningar om hur det påverkar människors vardag saknas fortfarande i forskningen.

Patientrapporterade resultatmått (PROM) och fokusgruppsdiskussioner är därför använda som datainsamling i denna avhandling. Deltagare i studierna i denna avhandling är både kvinnor och män beroende på tidigare beskrivna könsskillnader i RA. I vilken grad smärta och delaktighet har minskat eller kvarstår efter tillgång till biologiska läkemedel har inte studerats i tidigare. Det finns därför ett behov av att studera smärta och relationen mellan smärta och delaktighet i dagliga aktiviteter för att identifiera otillfredsställda behov av multiprofessionella insatser i rehabilitering. Riktade till de olika behov och krav som uttrycks av kvinnor och män med RA idag. Vilket innebär att det finns ett behov av att utveckla kunskap och metoder i rehabilitering inom reumatologin. Kunskapen denna avhandling genererar kommer att ge en grund för detta.

Studierna genomförs i samarbete med reumatologenheter i landstingen i Jönköpings, Kalmar län och Östergötland. Brukarmedverkan i forskningen sker här genom samarbete med en av Reumatikerförbundet utbildad forskningspartner. Disputerade med avhandlingen Pain and its relation to participation in valued activities in rheumatoid arthritis, den 18 september 2015.

Artikel

Larsson, M. Ahlstrand, I. Larsson, I. Lood, Q. Hammar, I. Sundler, A. , ... Hallgren J. (2024). Occupational balance and associated factors among students during higher education within healthcare and social work in Sweden: a multicentre repeated cross-sectional study BMJ Open, 14(4). More information
Ahlstrand, I. Larsson, I. Larsson, M. Ekman, A. Hedén, L. Laakso, K. , ... Hallgren J. (2022). Health-promoting factors among students in higher education within health care and social work: a cross-sectional analysis of baseline data in a multicentre longitudinal study BMC Public Health, 22(1). More information
Wagman, P., Ahlstrand, I., Björk, M., Håkansson, C. (2020). Occupational balance and its association with life satisfaction in men and women with rheumatoid arthritis Musculoskeletal Care, 18(2), 187-194. More information
Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14. More information
Lindmark, U. Ahlstrand, I. Ekman, A. Berg, L. Hedén, L. Källstrand, J. , ... Larsson I. (2020). Health-promoting factors in higher education for a sustainable working life – protocol for a multicenter longitudinal study BMC Public Health, 20(1), 1-8. More information
Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review. More information
Ahlstrand, I., Wagman, P., Hakansson, C., Bjork, M. (2018). Occupational balance and its relation to performance of valued life activities in persons with rheumatoid arthritis in working age Annals of the Rheumatic Diseases, 77(Suppl. 2), 186. More information
Bergström, M., Ahlstrand, I., Thyberg, I., Falkmer, T., Börsbo, B., Björk, M. (2017). ‘Like the worst toothache you’ve had’ – How people with rheumatoid arthritis describe and manage pain Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(6), 468-476. More information
Ahlstrand, I., Vaz, S., Falkmer, T., Thyberg, I., Björk, M. (2017). Self-efficacy and pain acceptance as mediators of the relationship between pain and performance of valued life activities in women and men with rheumatoid arthritis Clinical Rehabilitation, 31(6), 824-834. More information
Ahlstrand, I., Thyberg, I., Falkmer, T., Dahlström, Ö., Björk, M. (2015). Pain and activity limitations in women and men with contemporary treated early RA compared to 10 years ago: the Swedish TIRA project Scandinavian Journal of Rheumatology, 44(4), 259-264. More information
Ahlstrand, I., Björk, M., Thyberg, I., Falkmer, T. (2015). Pain and difficulties performing valued life activities in women and men with rheumatoid arthritis Clinical Rheumatology, 34(8), 1353-1362. More information
Ahlstrand, I., Björk, M., Thyberg, I., Börsbo, B., Falkmer, T. (2012). Pain and Daily Activities in Rheumatoid Arthritis Disability and Rehabilitation, 34(15), 1245-1253. More information
Ahlstrand, I., Bränholm, I. (1998). Activity performance, life satisfaction and locus of control in young women on sick leave Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 11(2), 131-136. More information
Ahlstrand, I., Vaz, S., Falkmer, T., Thyberg, I., Björk, M. . Self-efficacy and painacceptance in relation to pain and performance of valued life activities inwomen and men with RA . More information

Doktorsavhandling

Ahlstrand, I. (2015). Pain and its relation to participation in valued activities in rheumatoid arthritis (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Antologibidrag

Ahlstrand, I. (2006). Att vara ung kvinna och långtidssjukskriven påverkar hela livssituationen. In: Vågor på HaVet: tio texter om arbete och funktionshinder Jönköping: Hälsohögskolan More information

Konferensbidrag

Fristedt, S. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Wagman P. (2021). Att synliggöra utbildning och forskning relaterat till hållbarhet i arbetsterapi – en fallbeskrivning. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021. More information
Ahlstrand, I., Thyberg, I., Falkmer, T., Dahlström, Ö., Björk, M. (2014). Less pain and activity limitations in today's early RA patients compared with patients diagnosed 10 years earlier (the swedish TIRA-project). EULAR conference, Paris June 2014. More information
Ahlstrand, I., Björk, M., Thyberg, I. (2013). Low levels of pain impact on valued life activities in women and men with Rheumatoid Arthritis. EULAR 2013 Congress, Madrid. More information
Ahlstrand, I., Björk, M., Thyberg, I., Börsbo, B., Falkmer, T. (2011). Smärta och dagliga aktiviteter vid Reumatoid artrit ur ett patientperspektiv. AT-forum. More information