Thorbjörn Ahlgren

Avdelningschef
Universitetslektor Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie doktor i socialt arbete

I min licentiat- och doktorsavhandling studerade jag framväxten av socialtjänstens öppenvårdsalternativ för ungdomar. I en kommande studie följer jag upp dessa studier genom en kartläggning och analys av vilka metoder som numera används inom öppenvården i den sociala barnavården. Förutom en rad FoU-rapporter har jag också publicerat studier om handledning i socialt arbete. Jag har också på uppdrag av Socialstyrelsen granskad nationella effektstudier för insatser riktade till unga lagöverträdare en studie som publicerats I boken “Ungdomar som begår brott - vilka insatser fungerar".

De senaste åren har jag  inom forskningsprogrammet LoRDIA ( för info se lordia.se) riktat min forskning mot barn som far illa genom omfattande omsorgsbrist och beteendeproblem. Som en fortsättning på den forskningen leder jag forskningsprojektet LoRDYA sedan våren 2020 där jag tillsammans med kollegor som en fortsättning på LoRDIA studerar dessa barns ingång i vuxenlivet genom omfattande registerstudier.

 

Artikel

Kalin, T., Ahlgren, T., Persdotter, B. (2022). Gender disparities in child welfare services' assessments of referrals. Findings from Sweden International Journal of Child Abuse & Neglect, 134. More information
Kalin, T., Persdotter, B., Ahlgren, T., Gerdner, A. (2022). How do child welfare referrals in Sweden match children's self-reporting of severe exposure? Child & Family Social Work, 27(2), 100-111. More information
Ahlgren, T., Kalin, T., Gerdner, A. (2021). Self-rated child maltreatment, behavioural problems, and contacts with welfare and police authorities–longitudinal community data [Barns självrapporterade övergrepp, försummelse och beteendeproblem samt kontakter med anmälningsskyldiga verksamheter – baserat på en longitudinell befolkningsstudie] European Journal of Social Work, 24(4), 642-656. More information

Doktorsavhandling

Ahlgren, T. (2014). Institutionalisering på hemmaplan: En idés resa i den sociala barnavården (Doctoral thesis, Växjö: Linnaeus University Press). More information

Licentiatavhandling

Ahlgren, T. (2007). Ungdomsbehandling: Hemmaplanslösning som idé och praktik (Licentiate thesis, Växjö: Institutionen för socialt arbete och vårdvetenskap). More information

Rapport

Nilsson, G., Ahlgren, T. (2003). Möte mellan fält och forskning: Kunskapsutvecklingens roll inom projektarbete. Jönköping: Luppen Kunskapscentrum More information