Thorbjörn Ahlgren

Avdelningschef
Universitetslektor Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie doktor i socialt arbete

Kontakt

Rum
Gc414
Telefon
Schema
Ändra din information

I min licentiat- och doktorsavhandling studerade jag framväxten av socialtjänstens öppenvårdsalternativ för ungdomar. I en kommande studie följer jag upp dessa studier genom en kartläggning och analys av vilka metoder som numera används inom öppenvården i den sociala barnavården. Förutom en rad FoU-rapporter har jag också tillsammans med Johan Näslund vid Linköpings universitet publicerat studier om handledning i socialt arbete. Jag har också på uppdrag av Socialstyrelsen granskad nationella effektstudier för insatser riktade till unga lagöverträdare en studie som publicerats I boken “Ungdomar som begår brott - vilka insatser fungerar".

De senaste åren har jag  inom forskningsprogrammet LoRDIA ( för info se lordia.se) riktat min forskning mot barn som far illa genom omfattande omsorgsbrist och beteendeproblem. Som en fortsättning på den forskningen kommer jag framåt med start våren 2020 tillsammans med kollegor som en fortsättning på LoRDIA att studera omfattning av barn som far illa samt vilka av dessa som socialtjänsten identifiera och ger stöd till. Vi kommer också att studera dessa barns ingång i vuxenlivet genom omfattande registerstudier.