Eva Björck

Senior professor
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Eva Björck är professor i specialpedagogik och verkar inom forskningsmiljön CHILD. Hon var VD och akademisk ledare och för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University mellan 2006 till 2013. Mellan 2013 och 2018 var hon huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet (VR) i Stockholm. 

Eva har tillsammans med Mats Granlund, professor i psykologi och handikappvetenskap, initierat och utvecklat forskningsprogrammet CHILD sedan 2001. CHILD är idag en forskningsmiljö vid Högskolan för lärande och kommunikation och Hälsohögskolan vid Jönköping University. Inom CHILD görs studier kring delaktighet och vardagsfungerande hos barn, ungdomar och unga vuxna i behov av särskilt stöd. CHILD-forskare ansvarar för en Masterutbildning inom Childhood Interventions vid Jönköping University samt har ett 15-tal doktorander inom sitt forskningsområde.

Evas forskningsområde är speciellt "Early Childhood Intervention" (ECI) som handlar om utveckling, lärande, prevention och intervention för små barn i förskoleåldern. Hennes fokus har varit utveckling av kommunikation och samspel hos små barn med funktionsnedsättning och senare även hos barn i riskzonen för en negativ utveckling. Under senare år har hon främst arbetat med projekt kring barn i behov av särskilt stöd i förskolemiljöer.  Hon har varit expert i projekt avseende inklusion inom ramen för European Agency for Special Needs and Inclusive Education avseende inkludering. Hennes forskning vilar på en systemteoretisk och utvecklingsekologisk ram och omfattar barn, familjer, och vardagsmiljö i förskolan.

Bakgrund

Eva Björck har psykologexamen från Göteborgs Universitet, samt en master i Education från University of Wisconsin, Madison, USA, och har arbetat inom barnhabilitering och barnhälsovård. Eva blev filosofie doktor i pedagogik vid Göteborgs universitet 1990 med avhandlingen "Measuring Sensation Seeking", och docent i pedagogik 1993 vid Göteborgs Universitet.  

Åren 1999-2006 var hon verksam som professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik/habilitering vid Mälardalens Högskola. Från 1999 till och med 2005 var hon prorektor med ansvar för bland annat internationalisering och under två längre perioder tjänstgjorde hon också som t.f. rektor för Mälardalens högskola.

Eva Björck har ett brett internationellt nätverk från sitt arbete inom Augmentative and Alternative Communication (AAC), Early Childhood Intervention (ECI), inom Världshälsoorganisationen (WHO) och EU. Hon var koordinator för ett EU/US finansierat transatlantiskt nätverk inom ECI mellan 2001-2013. Hon är ledamot av "steering committe" i International Society of Early Intervention (ISEI) sedan 1999. Eva ingick i WHO:s arbetsgrupp för utvecklling av en barn- och ungdomsversion av International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF-CY, och varit ansvarig för Socialstyrelsens grupp för ICF-CY. Eva har varit koordinator (PI) för flera projekt inom EU:s ramprogram. Hon har haft flera internationella sakkunniguppdrag, till exempel inom Ethical Review Panel, EU, som midterm reviewer för projekt inom EU:s ramprogram, samt ingått i "Midtlyngudvaljet" 2007-2009, på uppdrag av norska Kunnskapsdepartementet om "Bättre lärande för barn och ungdomar med särskilda behov". Ett annat uppdrag är utvärdering av forskningen vid Institutionen för Psykologi och Pedagogik vid Porto Universitet. Hon har haft uppdrag avseende organisation av akademisk verksamhet och var ordförande i en av fem internationella paneler för utvärdering av forskningen vid Malmö Universitet (2019-2020)..    

Eva Björck har lång erfarenhet lednings- och styrelsearbete inom offentlig och även privat sektor. Hon har bland annat varit ledamot i styrelsen för flera högskolor och The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, STINT. Hon har varit vice ordförande i styrelsen for NordForsk, Nordiska ministerrådets forskningsorganisation. Hon har haft ett flertal nationella uppdrag, till exempel varit ledamot i Regionala etiknämnden i Uppsala och expert i utredningen om avgifter för internationella studenter. Eva har ingått i Svenska Unescorådet, varit ledamot i Skolforskningsinstitutets nämnd samt ingått  i styrelsen för Majblommans riksförbund, och är ordförande i dess  forskningsråd. Hon är rådgivare i Special Olympics kommitté för barn med funktionsnedsättning.

Artikel

Ginner Hau, H., Selenius, H., Björck, E. (2023). Exploring Swedish preschool teachers' perspectives on applying a self-reflection tool for improving inclusion in early childhood education and care Frontiers in Education, 8. More information
Ritoša, A., Åström, F., Björck, E., Borglund, L., Karlsson, E., McHugh, E., Nylander, E. (2023). Measuring Children's Engagement in Early Childhood Education and Care Settings: A Scoping Literature Review. More information
Björck, E. (2023). Advancing research on inclusion and engagement in early childhood education and care (ECEC) with a special focus on children at risk and children with disabilities Frontiers in Education, 8. More information
Ginner Hau, H., Selenius, H., Björck-Åkesson, E. (2022). A preschool for all children? Swedish preschool teachers' perspective on inclusion International Journal of Inclusive Education, 26(10), 973-991. More information
Åström, F., Björck-Åkesson, E., Sjöman, M., Granlund, M. (2022). Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools Early Child Development and Care, 192(2), 187-202. More information
Bartolo, P., Kyriazopoulou, M., Björck-Åkesson, E., Giné, C. (2021). An adapted ecosystem model for inclusive early childhood education: a qualitative cross European study International Journal of School & Educational Psychology, 9(1), 3-15. More information
Coelho, V. Åström, F. Nesbitt, K. Sjöman, M. Farran, D. Björck-Åkesson, E. , ... Pinto A. (2021). Preschool practices in Sweden, Portugal, and the United States Early Childhood Research Quarterly, 55, 79-96. More information
Pinto, A., Grande, C., Coelho, V., Castro, S., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2019). Beyond diagnosis: the relevance of social interactions for participation in inclusive preschool settings Developmental Neurorehabilitation, 22(6), 390-399. More information
Adolfsson, M., Sjöman, M., Björck-Åkesson, E. (2018). ICF-CY as a Framework for Understanding Child Engagement in Preschool Frontiers in Education, 3. More information
Simeonsson, R. Lollar, D. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Brown, S. Zhuoying, Q. , ... Pan Y. (2014). ICF and ICF-CY lessons learned: Pandora’s box of personal factors Disability and Rehabilitation, 36(25), 2187-2194. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Lim, C. (2013). Code sets for everyday life situations of children aged 0-6: Sleeping, Mealtimes and Play - a study based on the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth British Journal of Occupational Therapy, 76(3), 127-136. More information
Simeonsson, R., Björck-Åkesson, E., Lollar, D. (2012). Communication, Disability, and the ICF-CY Augmentative and Alternative Communication: AAC, 28(1), 3-10 London: Informa Healthcare . More information
Ferm, U., Ahlsén, E., Björck-Åkesson, E. (2012). Patterns of Communicative Interaction between a Child with Severe Speech and Physical Impairments and her Caregiver during a Mealtime Activity Journal of Intellectual & Developmental Disability, 37(1), 11-26. More information
Granlund, M. Arvidsson, P. Niia, A. Björck-Åkesson, E. Simeonsson, R. Maxwell, G. , ... Pless M. (2012). Differentiating activity and participation of children and youth with disability in Sweden: A third qualifier in the International Classification of Functioning, Disability, and Health for Children and Youth? American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(13), S84-S96. More information
Klang Ibragimova, N., Pless, M., Adolfsson, M., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2011). Using content analysis to link texts on assessment and intervention to the International Classification of Functioning, Disability and Health - version for Children and Youth (ICF-CY) Journal of Rehabilitation Medicine, 43(8), 728-733. More information
Leonardi, M. Chatterji, S. Ayuso-Mateos, J. Hollenweger, J. Üstün, B. Kostanjsek, N. , ... Bickenbach J. (2010). Integrating research into policy planning: MHADIE policy recommendations Disability and Rehabilitation, 32(S1), 139-147. More information
Lenardi, M. Chatterji, S. Ayuso-Mateos, J. Hollenweger, J. Ustun, B. Kostanjek, N. , ... Bickenbach J. (2010). From functioning and disability measurement to policy development: The experience of the EU-MHADIE Project (Measuring Health and Disability inEurope: supporting policy development) Disability and Rehabilitation, 32(S1), 139-147. More information
Adolfsson, M., Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Ibragimova, N., Pless, M. (2010). Exploring changes over time in habilitation professionals' perceptions and applications of the International Classification of Functioning, Disability and Health, version for children and youth (ICF-CY) Journal of Rehabilitation Medicine, 42(7), 670-678. More information
Sandberg, A., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2010). "Special support" in preschools in Sweden: Preschool staff's definition of the construct International journal of disability, development and education, 57(1), 43-57. More information
Björck-Åkesson, E. Wilder, J. Granlund, M. Pless, M. Simeonsson, R. Adolfsson, M. , ... Lillvist A. (2010). The international classification of functioning, disability and health and the version for children and youth as a tool in child habilitation/early childhood intervention: feasibility and usefulness as a common language and frame of reference for practice Disability and Rehabilitation, 32(S1), 125-138. More information
Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2009). Field trial of the ICF version for children and youth (ICF-CY) in Sweden: Logical coherence, developmental issues and clinical use Developmental Neurorehabilitation, 12(1), 3-11. More information
Björck-Åkesson, E. (2009). Från en differentierad förskola och skola till delaktighet i lärandemiljöer som anpassas till olika förutsättningar och behov Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, 8-9 Moheda: Svenska förbundet för specialpedagogik . More information
Lillvist, A., Sandberg, A., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2009). The construct of social competence: how preschool teachers define social competence in young children International Journal of Early Childhood, 41(1), 51-68. More information
Pless, M., Ibragimova, N., Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2009). Evaluation of in-service training in using the ICF and ICF version for children and youth Journal of Rehabilitation Medicine, 41(6), 451-458. More information
Björck-Åkesson, E. (2008). Kunskapsfrukt utan kärna Pedagogiska magasinet, 32-35. More information
Karlsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2008). Changing services to children with disabilities and their families through in-service training: is the organisation affected? European Journal of Special Needs Education, 23(3), 207-222. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Wilder, J., Ylvén, R. (2008). AAC Interventions for Children in a Family Environment: Implementing Evidence in Practise Augmentative and Alternative Communication: AAC, 24(3), 207-219. More information
Raghavendra, P., Bornman, J., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2007). The World Health Organization's International Classification of Functioning, Disability and Health: implications for clinical and research practice in the field of augmentative and alternative communication Augmentative and Alternative Communication: AAC, 23(4), 349-361. More information
Ylvén, R., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2006). Literature review of positive functioning in families with children with a disability Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 3(4), 253-270. More information
Björck-Åkesson, E., Ferm, U., Ahlsén, E. (2005). Conversational Topics Between a Child with Complex Communication Needs and her Caregiver at Mealtime Augmentative and Alternative Communication: AAC, 21(1), 19-41. More information
Sandberg, A., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2004). Play in retrospection: play experiences from childhood in adults with visual disability, motor disability and Asperger syndrome Scandinavian Journal of Disability Research, 6(2), 111-129. More information
Simeonsson, R., Leonardi, M., Lollar, D., Björck-Åkesson, E., Hollenweger, J., Martinuzzi, A. (2003). Applying the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to measure childhood disability Disability and Rehabilitation, 25(11-12), 602-610. More information
Björck-Åkesson, E., Simeonsson, R. (2003). Varför behövs en barnversion av ICF? Socialmedicinsk Tidskrift, 6, 510-514. More information
Carlhed, C., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2003). Parent Perspectives on Early Intervention: The Paradox of Needs and Rights British Journal of Developmental Disabilities, 49(97), 69-80. More information
Simeonsson, R., Leonardi, M., Lollar, D., Björck-Åkesson, E., Hollenweger, J. (2002). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): Toward a universal classification of disability in childhood Social Science and Medicine: Special Issue. More information
Björck-Åkesson, E. (2001). Specialpedagogiken: Ett mångfacetterat kunskapsfält Att Undervisa, 13-17. More information
Björck-Åkesson, E. (2001). Kartläggning: En del av interventionen och en förutsättning för individualisering FUR-Bladet. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2000). Integrating training in family-centered practices in context: Implications for implementing change activities Infants and young children, 12(3), 46-59. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (1997). Changing perspectives in early intervention for children with disabilities in Sweden Infants and young children, 9(3), 56-68. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (1996). Inservice training of pre-school consultants in family-oriented intervention: Training process and outcome British Journal of Developmental Disabilities, 42, 1-23. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Brodin, J., Olsson, C. (1995). Communication intervention for persons with profound disabilities: A Swedish perspective. Augmentative and Alternative Communication: AAC, 49-59. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (1995). Family involvement in assessment and intervention: Preceptions of professionals and parents in Sweden Exceptional children, 61(6), 520-535. More information
Björck-Åkesson, E., Bailey, D., Simeonsson, R. (1991). Kartläggning av familjen vid tidig intervention: Översättning och anpassning till svenska förhållanden av [translation of and adaptation to Swedish] Family Assessment in Early Intervention. More information

Bok

Björck-Åkesson, E., Rydeman, B., Zachrisson, G. (2004). Fælles problemløsning: En metode til implementering af kommunikationshjaelpemidler. Århus: Hjælpemiddelinstituttet More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Steenson, A., Roll-Petterson, L., Sundin, M., Kylén, A. (1999). Elever med flera funktionsnedsättning i särskolan: Utbildningens effekter och effektivitet. Stockholm: FUB:s stiftelse ALA More information
Sinker, M. Björck-Åkesson, E. Brodin, J. Fagundes, V. Kim, F. Hellberg, G. , ... Trieschmann M. (1993). Childrens' concept of play: A study in four countries. Rockneby: WRP International More information
Björck-Åkesson, E. (1992). Samspel mellan små barn med rörelsehinder och talhandikapp och föräldrar: En longitudinell studie. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis More information

Doktorsavhandling

Björck-Åkesson, E. (1990). Measuring Sensation Seeking (Doctoral thesis). Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborgs universitet More information

Antologibidrag

Björck-Åkesson, E. (2021). En ekosystemmodell för inkludering i förskolan och skolan. In: Mara Westling Allodi (Ed.), Specialpedagogik för lärare (pp. 92 -114). Stockholm: Natur och kultur More information
Björck-Åkesson, E. (2018). The ICF-CY and collaborative problem solving in inclusive Early Childhood Education and Care. In: S. Castro & O. Palikara (Ed.), An emerging approach for education and care: Implementing a worldwide classification of functioning and disability (pp. 134 -146). London: Routledge More information
Bartolo, P., Björck-Åkesson, E., Giné, C., Kyriazopoulou, M. (2016). Ensuring a Strong Start for All Children: Inclusive Early Childhood Education and Care. In: Amanda Watkins,Cor Meijer (Ed.), Implementing Inclusive Education: Issues in Bridging the Policy-Practice Gap (pp. 19 -35). More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2015). Små barns hälsa och välbefinnande. In: Ingrid Engdahl, Eva Ärlemalm-Hagsér (Ed.), Att bli förskollärare: Mångfacetterad komplexitet (pp. 73 -78). Stockholm: Liber More information
Ferm, U., Ahlsén, E., Björck-Åkesson, E. (2013). Spontaneous Communication with Blissymbolics between a mother and her daughter at home: What do they talk about and how?. In: Niklas Norén, Christina Samuelsson, Charlotta Plejert (Ed.), Aided Communication in Everyday Interaction (pp. 281 -313). Guildford, Surrey: J&R Press Ltd More information
Wilder, J., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2012). Cooperación entre professionales y familias de niños con pluridiscapacidad. In: Emili Soro-Camats, Carme Basil, Carme Rosell (Ed.), Pluridiscapacidad y contextos de intervención (pp. 149 -162). Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació (ICE) More information
Pless, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2011). Om evidens för ICF. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 185 -195). Lund: Studentlitteratur More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Simeonsson, R. (2011). ICF och ICF-CY - Historik och utveckling. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 71 -90). Lund: Studentlitteratur More information
Simeonsson, R., Sauer-Lee, A., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2010). Developmental and Health Assessment in Rehabilitation with the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth. In: Elias Mpofu and Thomas Oakland (Ed.), Rehabilitation and Health Assessment: Applying ICF Guidelines (pp. 27 -46). New York: Springer More information
Björck-Åkesson, E. (2009). Specialpedagogik i förskolan. In: Anette Sandberg (Ed.), Med sikte på förskolan: barn i behov av särskilt stöd (pp. 17 -35). Lund: Studentlitteratur More information
Björck-Åkesson, E. (2007). Specialpedagogik: Ett kunskapsområde med många dimensioner. In: Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna (pp. 85 -99). Stockholm: Vetenskapsrådet More information
Nilholm, C., Björck-Åkesson, E. (2007). Inledning. In: Claes Nilholm och Eva Björck-Åkesson (Ed.), Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna (pp. 7 -16). Stockholm: Vetenskapsrådet More information
Simeonsson, R., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2006). The Concept and Classification of Mental Retardation. In: What is mental retardation?: Ideas for an evolviong Disability in the 21st Century (pp. 245 -264). Washington D.C.: American Association on Mental Retardation More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Simeonsson, R. (2006). Early Childhood Intervention. In: Encyclopedia of Disability London: Sage Publications More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2005). Participation and general competence: do type and degree of disability really matter?. In: Resistance, reflection and change: Nordic disability research (pp. 277 -294). Lund: Studentlitteratur More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Alant, E. (2005). Family-centered early childhood intervention: new perspectives?. In: Augmentative and alternative communication and severe disabilities: beyond poverty (pp. 219 -240). London: Whurr More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Simeonsson, R. (2005). Special education: a systems theory perspective. In: Mångsidigt samspel: en vänbok till Siv Fischbein (pp. 41 -55). Stockholm: Hls Förlag More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2004). Early Intervention in Sweden: A Developmental Systems Perspective. In: The Developmental Systems Approach to Early Intervention (pp. 571 -592). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Company More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2004). ICF och delaktighet. In: Delaktighetens språk (pp. 29 -48). Lund: Studentlitteratur More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2003). Creating a Team Around the Child Through Professionals' Continuing Education. In: Early intervention practices around the world (pp. 171 -190). Baltimore: Paul H. Brookes More information
Simeonsson, R., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2002). Classifying mental retardation: impairment, disability, handicap, limitations or restrictions?. In: What is mental retardation?: Ideas for an evolving disability (pp. 309 -329). Washington DC.: American Association on Mental retardation More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Olsson, C., Rydeman, B. (2002). Working with families to introduce augmentative and alternative communication systems. In: Communicating without speech: practical augmentative & alternative communication (pp. 88 -102). London.: McKeith Press More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Simeonsson, R. (2000). Assessment philosophies and practices in Sweden. In: Interdisciplinary clinical assessment of young children with developmental disabilities (pp. 391 -412). Baltimore: Paul H. Brookes More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Stéenson, A. (1999). Styrning genom fortbildning: Fortbildning av personer som ger indirekt service till barn med funktionshinder. In: Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan: Utbildningens effekter och effektivitet (pp. 383 -472). Stockholm: Stiftelsen ALA & Skolverket More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (1997). Reagera och reglera: Beteendestilar hos barn med grava funktionsnedsättningar. In: Forskare om utvecklingsstörning: perspektiv - kunskaper - utmaningar: en vänbok till Lars Kebbon (pp. 52 -76). Uppsala: Uppsala Universitet More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Olsson, C. (1996). Collaborative problemsolving in communication intervention. In: Stephen von Tetzchner and Mogens Hygum Jensen (Ed.), Augmentative and Alternative Communication: European Perspectives (pp. 324 -341). London: Whurr Publishers More information

Konferensbidrag

Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Leskinen, M. (2019). The Growth of International Collaboration: Addressing Critical Issues. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia. More information
Simeonsson, R., Björck-Åkesson, E., Lopes-dos-Santos, P. (2019). International Collaboration - Added Value. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia. More information
Björck-Åkesson, E., Peterander, F. (2019). Central Aspects for Developing and Continuing Collaboration. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia. More information
Björck-Åkesson, E. (2019). Early Intervention Across Boundaries - International Collaboration in Research and Education. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Lim, C. (2012). ICF-CY based code sets focusing on participation for pre-schoolers. Early Childhood Intervention Australia Conference, 9-11 August 2012, Perth, Western Australia.. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Adolfsson, M. (2012). ICF-CY as a common language in early childhood intervention : Work shop. Early Childhood Intervention Australia Conference, 9-11 August 2012, Perth, Western Australia.. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2008). Införande av ICF-CY i habiliteringsverksamhet. Västerås, sept 2008. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2007). Användbarhet av ICF/ICF-CY inom Barn- och ungdomshabilitering. ICF - ökad delaktighet för barn och unga i behov av särskilt stöd. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Lillvist, A., Sandberg, A. (2007). Young children in need of special support in Sweden: definitions and prevalence rates. The 2nd ISEI Conference, University of Zagreb, Croatia, June 14-16, 2007. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2007). WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health in Child- and Youth Habilitation. The 5th conference on International Classification of Functioning, Disability and Health. Oslo, June 2007. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. 7th International Scientific Conference Research in Education an Rehabilitation Sciences. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. NNDR, Göteborg, Sweden, 10-12th May. More information
Björck-Åkesson, E. (2007). Interventions for pre-school children in the ”grey-zone” of neurodevelopmental risk. NNDR, Göteborg, Sweden, 10-12th May. More information
Björck-Åkesson, E. (2007). The issue of the developing person; critical areas of changes. NNDR, Göteborg, Sweden, 10-12th May. More information
Björck-Åkesson, E. (2007). Utility and feasibility of ICF-CY in early intervention/habilitation settings for children. NNDR, Göteborg, Sweden, 10-12th May. More information
Björck-Åkesson, E., Simeonsson, R. (2007). The International Consortium for Early Childhood Intervention. The EC/US Programme for Cooperation in Higher Eucation and Vocational Training: European Commission, Directorate-General Education and Culture & US Fund for the Improvement of Postsecondary Education. March 15-16th 2007. More information
Björck-Åkesson, E. (2006). Internationell Klassifikation av funkrionstillstånd: Funkrionshinder och Hälsa för Barn och Ungdom (ICF-CY). The EC/US Programme for Cooperation in Higher Eucation and Vocational Training: European Commission, Directorate-General Education and Culture & US Fund for the Improvement of Postsecondary Education. March 15-16th 2007. More information
Björck-Åkesson, E. (2006). International Classification of Functioning Disability and Health for Children and Youth ICF-CY. The EC/US Programme for Cooperation in Higher Eucation and Vocational Training: European Commission, Directorate-General Education and Culture & US Fund for the Improvement of Postsecondary Education. March 15-16th 2007. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Goldbart, J., Pennington, L. (2006). ICF in AAC. The EC/US Programme for Cooperation in Higher Eucation and Vocational Training: European Commission, Directorate-General Education and Culture & US Fund for the Improvement of Postsecondary Education. March 15-16th 2007. More information
Björck-Åkesson, E. (2006). International Classification of Functioning Disability and Health for Children and Youth ICF-CY. The EC/US Programme for Cooperation in Higher Eucation and Vocational Training: European Commission, Directorate-General Education and Culture & US Fund for the Improvement of Postsecondary Education. March 15-16th 2007. More information
Björck-Åkesson, E. (2005). International Classification of Functioning Disability and Health for Children and Youth ICF-CY: Fieldtrials and current research in Sweden. The EC/US Programme for Cooperation in Higher Eucation and Vocational Training: European Commission, Directorate-General Education and Culture & US Fund for the Improvement of Postsecondary Education. March 15-16th 2007. More information
Björck-Åkesson, E. (2005). ”Specialpedagogik i en skola för alla”: Vad behövs för att kunna erbjuda varje barn det stöd och den miljö som behövs för en god start i livet?. The EC/US Programme for Cooperation in Higher Eucation and Vocational Training: European Commission, Directorate-General Education and Culture & US Fund for the Improvement of Postsecondary Education. March 15-16th 2007. More information
Björck-Åkesson, E. (2005). International Classification of Functioning Disability and Health for Children and Youth ICF-CY: Fieldtrials and current research in Sweden. The EC/US Programme for Cooperation in Higher Eucation and Vocational Training: European Commission, Directorate-General Education and Culture & US Fund for the Improvement of Postsecondary Education. March 15-16th 2007. More information
Björck-Åkesson, E. (2005). International Classification of Functioning Disability and Health for Children and Youth ICF-CY. The EC/US Programme for Cooperation in Higher Eucation and Vocational Training: European Commission, Directorate-General Education and Culture & US Fund for the Improvement of Postsecondary Education. March 15-16th 2007. More information
Sandberg, A., Granlund, M., Lillvist, A., Eriksson, L., Björck-Åkesson, E. (2005). Hur definieras barn i behov av särskilt stöd?. Excellence in Special Education - Time to move on, Mälardalens högskola, 26-27 sep. More information
Björck-Åkesson, E. (2004). ICF for children and youth. Field trial in Sweden. Excellence in Special Education - Time to move on, Mälardalens högskola, 26-27 sep. More information
Björck-Åkesson, E. (2004). ICF in communication intervention. Excellence in Special Education - Time to move on, Mälardalens högskola, 26-27 sep. More information
Sandberg, A., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2003). Disabilities and the Play Environment: A Study of adults with Visual Disability, Motor Disability, and Asberger Syndrome Play Experiences from Childhood. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2003). Transatlantic Consortium on Early Childhood Intervention. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Björck-Åkesson, E. (2003). Vilka konsekvenser får WHO’s nya definition av handikapp. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Björck-Åkesson, E. (2003). ICF for children and youth: Field trial in Sweden. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Björck-Åkesson, E. (2003). Functional activities and participation. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Björck-Åkesson, E. (2003). ICF for children and youth. Field trial in Sweden. The 4th European Congress, 17 – 20th September 2003, Italy, Rome. More information
Björck-Åkesson, E., Simeonsson, R. (2003). The Transatlantic consortium for Early Childhood Intervention. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL EDUCATION AND CULTURE & U.S. Department of Education, FIPSE., EC/US Programme for Cooperation in Higher Education and Vocational Education and Training Transatlantic Education and Training conference, Lisbon, Portugal. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Seligman-Wine, J. (2002). Assessment as an intervention. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL EDUCATION AND CULTURE & U.S. Department of Education, FIPSE., EC/US Programme for Cooperation in Higher Education and Vocational Education and Training Transatlantic Education and Training conference, Lisbon, Portugal. More information
Björck-Åkesson, E. (2002). ICF for children and youth. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL EDUCATION AND CULTURE & U.S. Department of Education, FIPSE., EC/US Programme for Cooperation in Higher Education and Vocational Education and Training Transatlantic Education and Training conference, Lisbon, Portugal. More information
Björck-Åkesson, E. (2002). ICF for children and youth. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL EDUCATION AND CULTURE & U.S. Department of Education, FIPSE., EC/US Programme for Cooperation in Higher Education and Vocational Education and Training Transatlantic Education and Training conference, Lisbon, Portugal. More information
Björck-Åkesson, E., Rydeman, B., Zachrisson, G. (2002). Who is in charge?. EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL EDUCATION AND CULTURE & U.S. Department of Education, FIPSE., EC/US Programme for Cooperation in Higher Education and Vocational Education and Training Transatlantic Education and Training conference, Lisbon, Portugal. More information
Granlund, M., Almqvist, L., Björck-Åkesson, E. (2001). Participation in school environments of children and youth with disabilities. London: MacKeith, European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E. (2001). International Classification of functioning: Swedish field trial in child and youth habilitation. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2000). The ecology of early intervention. Västerås: Mälardalen University Press, European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Åman, K. (2000). Early Intervention and the Family System: Process and Outcome. Oxford: Blackwell Science, European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Light, J., McNaughton, D. (2000). Goal setting and problem solving with AAC users and families. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E. (2000). Where is Early Attention going to?: Current Trends and Future Perspectives. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E. (2000). Cooperation with families: A Swedish Intervention Model. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E. (2000). New Technology for Children in Early Attention. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E., Carlhed, C., Granlund, M. (1999). The impact of early intervention on the family system: perspectives on process and outcome. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E. (1999). Samspel och inflytande: Barnet och familjen. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information
Björck-Åkesson, E. (1998). It takes two to communicate. European Academy of Childhood Disability, 13th annual meeting, Göteborg, 2001. More information

Samlingsverk

(2023). Förskolan som lärandemiljö: För barn i behov av särskilt stöd. Lund: Studentlitteratur AB More information
(2017). Inclusive Early Childhood Education Environment: New Insights and Tools - Contributions from a European Study. Odense, Denmark: European Agency for Special Needs and Inclusive Education More information
(2017). Inclusive Early Childhood Education Environment Self-Reflection Tool. Odense, Denmark: European Agency for Special Needs and Inclusive Education More information
(2016). Inclusive Early Childhood Education: An analysis of 32 European examples. Odense, Denmark: European Agency for Special Needs and Inclusive Education More information
(2007). Reflektioner kring specialpedagogik: Sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. Stockholm: Vetenskapsrådet More information

Rapport

Silveira-Maia, M. Sanches-Ferreira, M. Alves, S. Aguiar, T. Björck, E. Signhild, S. , ... Jaeckl C. (2023). Framework for an inclusive-oriented pedagogical assessment. Porto: Instituto Politécnico do Porto More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Ibragimova, N. (2006). Svensk fältprövning av WHO:s Internationell klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder, version för barn och ungdom (ICF-CY). Västerås: Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap More information
Granlund, M., Eriksson, L., Almqvist, L., Luttropp, A., Björck-Åkesson, E. (2003). Delaktighet: Sammanfattning av ett forskningsprojekt. Västerås: Mälardalens Högskola och Stiftelsen ala, Stockholm More information
Björck-Åkesson, E., Eliasson, A., Folkesson, C., Holmberg, A., Karlsson, M., Sanner, G., Westbom, L. (2002). Svensk fältprövning av WHO:s förslag till Internationell klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder, ICIDH-2: Användbarhet för barn och ungdom. More information
Zachrisson, G., Rydeman, B., Björck-Åkesson, E. (2002). Gemensam problemlösning vid alternativ och kompletterande kommunikation (AAK). Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet More information
Granlund, M., Almqvist, L., Boudin, L., Eriksson, L., Sundin, A., Björck-Åkesson, E. (2001). Små barns delaktighet i förskolevardagen: Ett delprojekt i Forskningsprogrammet CHILD. Västerås: Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, Mälardalens Högskola More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (1999). Behavior styles in children with severe and profound disabilities: An observational study. More information
Granlund, M., Sandell, C., Björck-Åkesson, E. (1998). Ekokulturell intervju: en pilotstudie. Västerås; Stockholm: Mälardalens Högskola; Stiftelsen Ala More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (1998). Reagera och reglera: Beteendestilar hos barn med grava funktionsnedsättningar. En pilotstudie. More information
Björck-Åkesson, E., Brodin, J., Fälth, I. (1997). Åtgärder, samspel, kommunikation: en modell för tidig familjeorienterad intervention. Rockneby: WRP International More information
Hultegård, Å., Björck-Åkesson, E. (1997). Manual för skattning av Tidig Social Kommunikation. More information
Hammarström, M., Björck-Åkesson, E. (1991). Utvärdering av grundskollärarlinjen vid Högskolan i Jönköping: Del 1, Att utvärdera grundskollärarutbildning : utvärderings- och uppföljningsprogram. Jönköping: Högskolan i Jönköping More information
Björck-Åkesson, E. (1987). Att ge och ta emot: samspel med små barn med rörelsehinder och kommunikations-handikapp. Göteborg: RPH-RH More information

Proceedings (redaktörskap)

Björck-Åkesson, E., Åkesson, H. (Eds.). (2001). Excellence in Early Childhood Intervention: Proceedings for the International symposium Excellence in Early Childhood Intervention. Mälardalen University, October 11th-12th, 1999. More information
Björck-Åkesson, E., Lindsay, P. (Eds.). (1997). Communication ...naturally. Theoretical and Methodological Issues in Research in Augmentative and Alternative Communication: Proceedings of the Fourth ISAAC Research Symposium in Augmentative and Alternative Communication, Vancouver, Canada, August 11-12, 1996. , Västerås: Mälardalen University Press More information
Brodin, J., Björck-Åkesson, E. (Eds.). (1994). Methodological Issues in Research in Augmentative and Alternative Communication: Proceedings from the Third ISAAC Research Symposium in Augmentative and Alternative Communication, Kerkrade, the Netherlands, October 14 to 15th, 1994. , Jönköping: Jönköping University Press More information
Brodin, J., Björck-Åkesson, E. (Eds.). (1991). Methodological Issues in Research in Augmentative and Alternative Communication: Proceedings from the First ISAAC Research Symposium in Augmentative and Alternative Communication, Stockholm August 16th to 17th, 1990. , Vällingby: ISAAC and Handikappinstitutet More information