Disa Bergnehr

Universitetslektor socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Forskning 

Bergnehrs nuvarande forskning undersöker föräldraskap och familjeliv i nyanlända invandrarfamiljer, hem-skola samverkan i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, familjestödjande insatser och politik, barns hälsa, och barns moraliska och emotionella socialisation i förskola och familj.

Bergnehr är projektledare för ’Familjens anpassningsstrategier: Föräldraskapet som invandrare, ungdomars utveckling, och mental hälsa’, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 2016-2018. Projektet är ett samarbete med forskningsprogrammet ’Longitudinal Research on Development in Adolescence’, forskningsledare professor Arne Gerdner. Bergnehr ingår också i projektet ‘Communicating emotions, embodying morality: A sociocultural perspective on affective and moral socialization in families and in early education’, projektledare professor Asta Cekaite, tema Barn, Linköpings universitet, finansierat av Vetenskapsrådet, 2014-2019.

För mer information, se: https://www.researchgate.net/profile/Disa_Bergnehr

Biografi 

Bergnehr är Professor i pedagogiskt arbete med inriktning barns och ungas utveckling och lärande, Högskolan i Borås, och lektor i Socialt Arbete, Jönköping University. Hon disputerade på avhandlingen 'Timing parenthood: Independence, Family and Ideals of Life' (2008), tema Barn, Linköpings universitet, och är docent i tema Barn. Bergnehr är även utbildad psykoterapeut med relationell/psykodynamisk inriktning (grundläggande psykoterapeututbildning/Psykoterapi 1, Linköpings universitet).

Bergnehr har stor erfarenhet av att undervisa på socionomprogrammet, lärarprogrammet, i barn- och familjestudier, i kurser om etnicitet och migration, med mera. Hon har under många år arbetat med konsultation och forskningsstöd till offentlig verksamhet och professionella.

Publikationer

Bergnehr, D. (2019). Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap - en begreppsdiskussion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk och kritikk, 5, 49-61. DOI https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1373.

Bergnehr, D. (2018). Children’s influence on wellbeing and acculturative stress in refugee families. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 13:sup1, 1564517, DOI: 10.1080/17482631.2018.1564517. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2018.1564517

Cekaite, A. & Bergnehr, D. (2018). Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1533710.

Bergnehr, D. (2018). Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. I Johansson, T. & Sorbring, E., Barn- och ungdomsvetenskap: En  grundbok (pp. 379-391). Stockholm: Liber. 

Bergnehr, D. & Cekaite, A. (2017). Adult-initiated touch and its functions at a Swedish preschool: Controlling, affectionate, assisting and educative haptic conduct. International Journal of Early YearsEducationdoi.org/10.1080/09669760.2017.1414690

Ander, B., Abrahamsson, A., & Bergnehr, D. (2017). ‘It is ok to be drunk, but not too drunk’: Party socializing, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescents’ discourse on alcohol use. Journal of Youth Studies. doi.org/10.1080/13676261.2016.1273515

Bergnehr, Disa (2017) 'Omsorg för dagen och fostran för en framtid: Irakiska mödrars strategier för att skapa tillhörighet i Sverige'. Sociologisk forskning, 54: 51-68. http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085283/FULLTEXT01.pdf

Bergnehr, Disa (2017) 'Limited but committed parents: Primary school personnel negotiating good parenthood in a disadvantaged area'. In, Doing good parenthood: Ideals and practices of parental involvement, [eds] Sparrman, A., Westerling, A., Lind, J., & Dannesboe, I. K. Palgrave Macmillan.

Bergnehr, Disa (2016) ‘Mothering for discipline and educational success: Welfare-reliant immigrant women talk about motherhood in Sweden’. Women’s Studies International Forum, 54: 29-37. doi:10.1016/j.wsif.2015.11.003

Bergnehr, Disa (2016) 'Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant women's discourse on being long-term dependent on social assistance.' International Journal of Social Welfare, 25: 18-26. doi: 10.1111/ijsw.12158.

Bergnehr, Disa (2015) Advancing home-school relations through parent support? Ethnography and Education, 10(2): 170-184.

Bergnehr, Disa (2015) 'Föräldrastöd genom skolan: Diskursiva tillämpningar av nationell politik inom en svensk kommun' (Parent support through the schools: The discursive recontextualisation of national policies in a Swedish local authority). Nordic Studies in Education, 35(1), 70-83.

Bergnehr, Disa & Zetterqvist Nelson, Karin (2015) 'Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions.' Sociology of Health and Illness, 37(2): 184-197.

Bergnehr, Disa (2014) Att (sam)verka för barns hälsa och lärande i mötet mellan socialtjänst och skola - en forskningsöversikt. Stockholm: Stockholm Stad.

Wells, Michael & Bergnehr, Disa (2014) 'Families and family policies in Sweden', pp. 91-107. I Robila, Mihaela (ed.), Handbook of Family Policies Across the Globe. New York: Springer.

Bergnehr, Disa (2013) 'Att handleda en doktorand - en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur'. Högre utbildning, 3(3): 173-185.

Complete list of publications, see DIVA: 

http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=disa+bergnehr&language=sv&searchType=SIMPLE&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[]]&aqe=[]&aq2=[[]]

 

Antologibidrag

Bergnéhr, D. (2018). Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. In: Thomas Johansson & Emma Sorbring (Ed.), Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv (pp. 379 -391). Stockholm: Liber More information
Bergnehr, D. (2017). Limited but committed parents: Primary school personnel negotiating good parenthood in a disadvantaged area. In: Sparrman, A., Westerling, A., Lind, J., Ida Dannesboe, K. (Ed.), Doing good parenthood: Ideals and practices of parental involvementMore information
Wells, M., Bergnehr, D. (2014). Families and family policies in Sweden. In: Mihaela Robila (Ed.), Handbook of Family Policies Across the Globe (pp. 91 -107). New York: Springer More information
Bergnehr, D., Bernhardt, E. (2013). The non-modern child? Ambivalence about parenthood among young adults. In: Anne Lisa Ellingsaeter, An-Magritt Jensen & Merete Lie (Ed.), The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe (pp. 102 -119). London and New York: Routledge More information
Bergnéhr, D. (2012). Barnet, hemmet och skolan i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde. In: Liselott Aarsand och Pål Aarsand (Ed.), Familjeliv och lärande (pp. 87 -103). LUnd: Studentlitteratur More information
Bergnéhr, D. (2011). Nicht zu jung und nicht zu alt: Alter, Biologie und Körper als Aspekte des Timings der Familiengrundung. In: Pohl, Axel, Stauber, Barbara & Walther, Andreas (Ed.), Jugend als Akteurin sozialen Wandels: Veränderte Ubergangsverläufe, strukturelle Barrieren und Bewältigungsstrategien (pp. 109 -132). Weinheim, Munchen: Juventa Verlag More information
Bergnéhr, D. (2009). Föräldraskapets värde. In: Markström, Ann-Marie, Simonsson, Maria, Söderlind, Ingrid and Änggård, Eva (Ed.), Barn, barndom och föräldraskap (pp. 241 -253). Stockholm: Carlssons More information
Bergnéhr, D. (2009). Natur, utomhusmiljö och den goda barndomen i tidningen Förskolan. In: Gunilla Halldén (Ed.), Naturen som symbol för den goda barndomen (pp. 59 -77). Stockholm: Carlssons More information
Bergnéhr, D. (2000). 25 års medlevarskap – perspektiv på behandling. In: Hagqvist, Anders & Widinghoff, Björn (Ed.), Miljöterapi – Igår, Idag och Imorgon (pp. 151 -172). Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Bergnéhr, D., Cekaite, A. (2018). Adult-initiated touch and its functions at a Swedish preschool: Controlling, affectionate, assisting and educative haptic conduct International Journal of Early Years Education, 26(3), 312-331. More information
Ander, B., Fransson, E., Bergnéhr, D., Gerdner, A. (2018). Onset of substance use in early adolescence Journal of Social Work Practice in The Addictions. More information
Cekaite, A., Bergnéhr, D. (2018). Affectionate touch and care: embodied intimacy, compassion and control in early childhood education European Early Childhood Education Research Journal, 26(6), 940-955. More information
Bergnéhr, D. (2018). Children’s influence on wellbeing and acculturative stress in refugee families International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 13(Suppl. 1), 1-9. More information
Bergnehr, D. (2017). Omsorg för dagen och fostran för en framtid: Irakiska mödrars strategier för att skapa tillhörighet i Sverige Sociologisk forskning, 54(1), 51-68. More information
Ander, B., Abrahamsson, A., Bergnehr, D. (2017). 'It is ok to be drunk, but not too drunk': party socialising, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescent discourse on alcohol use Journal of Youth Studies, 20(7), 841-854. More information
Bergnehr, D. (2016). Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant women's discourse on being long-term dependent on social assistance International Journal of Social Welfare, 25(1), 18-26. More information
Bergnehr, D. (2016). Mothering for discipline and educational success: Welfare-reliant immigrant women talk about motherhood in Sweden Women's Studies: International Forum, 54, 29-37. More information
Bergnehr, D., Zetterqvist Nelson, K. (2015). Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions Sociology of Health and Illness, 37(2), 184-197. More information
Bergnéhr, D. (2015). Föräldrastöd genom skolan: Diskursiva tillämpningar av nationell politik inom en svensk kommun Nordic Studies in Education, 35(1), 70-83. More information
Bergnéhr, D. (2015). Advancing home-school relations through parent support? Ethnography and Education, 10(2), 170-184. More information
Bergnéhr, D. (2013). Att handleda en doktorand - en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur Högre Utbildning, 3(3), 173-185. More information
Bergnéhr, D. (2012). Stöd till barn och föräldrar - introduktion till temanummer Barn, 5-11 Trondheim: NAVF's Senter for Barneforskn . More information
Bergnéhr, D. (2010). En bra förälder Locus, 22(4), 30-49. More information
Bergnéhr, D. (2010). Förskolans uppdrag: omsorg, utveckling och lärande Locus, 22(1), 60-69. More information
Bergnéhr, D. (2009). Social influence and the timing of parenthood Interpersona, 3(1), 61-83. More information
Bergnéhr, D. (2007). Love and family: Discussions between swedish men and women concerning the transition to parenthood Forum qualitative Sozialforschung, 8(1), Art. 23-. More information

Doktorsavhandling

Bergnéhr, D. (2008). Timing parenthood: Independence, family and ideals of life (Doctoral thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press). More information

Konferensbidrag

Bergnéhr, D., Henriksson, H. (2018). Between ”lone” and ”solo”: Representations of single motherhood in Swedish newspapers. Close Relations: A multi- and interdisciplinary conference on critical family and kinship studies, Uppsala Sweden, 24-26 October 2018. More information
Cekaite, A., Bergnéhr, D. (2018). Affectionate touch and care: embodied intimacy, compassion and control in early childhood education. 28th EECERA Annual Conference, ‘Early Childhood Education, Families and Communities’, Budapest, Hungary, 28th – 31st August 2018. More information
Bergnéhr, D. (2018). Adapted fathering for new times – refugee men’s caring and domestic practices during resettlement. 19th Nordic Migration Research Conference, 'New (Im)mobilities: Migration and Race in the Era of Authoritarianism', 15–17 August 2018, Norrköping, Sweden. More information
Bergnéhr, D. (2018). Migrant children and parents’ strategies for achieving wellbeing during resettlement in Sweden. Sociologidagarna, Lund, 7-9 mars, 2018. More information

Rapport

Bergnéhr, D., Enell, S. (2018). Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige: En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet. Stockholm: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd More information
Bergnéhr, D. (2014). Att (sam)verka för barns hälsa och lärande i mötet mellan socialtjänst och skola: en forskningsöversikt. Stockholm: Stockholm Stad More information
Sandin, B., Bergnehr, D. (2013). Samverkande föräldrastöd: nätverk för forskning och utveckling. Linköping: Linköping University Electronic Press More information
Bergnéhr, D., Osvaldsson, K. (2012). Lärande samspel: Ett manualbaserat skolprogram med barn- och relationsperspektiv och lokal anpassning. Linköping: Linköping University Electronic Press More information
Bergnéhr, D. (2012). Förebyggande föräldrastöd och tvärsektoriell samverkan. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

Recension

Bergnéhr, D. (2014). Nina Tryggvarson, Emma Sorbring & Gösta Samuelson, Unga föräldrar: Identitet, möjligheter och utmaningar. Liber, 2012 [Young parents: Identity, opportunities and challenges]. More information

Övrigt

Ander, B., Bergnéhr, D., Fransson, E., Gerdner, A. . Where and with whom – contexts of 15-year-olds’ drunkenness. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information