Ingela Bergmo Prvulovic

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktor i pedagogik

Forskning

Ingela Bergmo-Prvulovic behandlar i sin forskning hur innebörden av karriär influeras och påverkas av olika förändringar i arbetslivet. Bergmo-Prvulovic intresserar sig för hur den pågående arbetslivsomvandlingen inverkar på vuxna i arbetslivet, samt vilka implikationer detta får för den karriärstödjande och vägledande praktiken avseende vuxnas karriärrelaterade frågor.

I sina studier använder Bergmo-Prvulovic multipla nivåer för analys, såsom strukturell nivå, individuell nivå och den mellanliggande nivån inom vilken karriärstödjande verksamheter är lokaliserad. Bergmo-Prvulovics avhandlingsarbete är indelat i fyra separata studier, var och en med sitt specifika syfte. Som övergripande teorietisk ram tillämpas social representationsteori.

I sin fortsatta forskning fördjupar och vidareutvecklar Bergmo-Prvulovic sin karriärforskning, med inriktning på såväl utveckling av det teoretiska och analytiska ramverket karriär som social och professionell representation, vilket i sin tur empiriskt prövats i efterföljande studier. Vidare fokuserar Bergmo-Prvulovic sin forstatta forskning på professioners karriärutveckling i ett föränderligt arbetsliv, där bland annat lärarprofessionen studerats i olika studier. Även vuxnas lärande i olika sammanhang är fokus för Bergmo-Prvulovics studier. 

Biografi

Bergmo-Prvulovic är Fil Dr, och lektor i pedagogik med mångårig erfarenhet av undervisning på såväl studie- och yrkesvägledarprogram, masterprogram i karriärutveckling, personalprogram och HR-program, vid både Stockholms Universitet och Jönköping University. Kommunikativt ledarskap, professionella samtal, konflikthantering liksom relationen mellan utbildning och arbetsliv, arbetslivspedagogik, vuxenpedagogik och livslångt lärande är några av Bergmo-Prvulovics specialområden. Bergmo Prvulovic är en flitigt anlitad föreläsare såväl nationellt som internationellt, och är också anlitad som föreläsare och handledare för doktorandstudenter vid European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling. 

Sedan 2018 är hon också Programansvarig/Utbildningsledare för HR-programmet på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Programmet har två inriktningar, psykologi respektive företagsekonomi. 

Bergmo-Prvulovic har gedigen erfarenhet av karriärvägledande och pedagogiskt arbete med vuxnas lärprocesser, med vuxna i arbetsrelaterade förändringsprocesser, samt med utveckling av valideringsprocesser inom vuxenutbildningen. Hon har också varit projektledare för "Yrkesidentifiering i samband med SFI" samt handledare i "Meritportfölj" inom SFI. Vidare har hon varit anlitad som sakkunnig i projektet OBSERVAL. Bergmo-Prvulovic är också medlem i organisationen International Association for Educational and Vocational Guidance och ingår i det svenska forskningsnätverket KAV – Karriärutveckling och Karriärvägledning, liksom i det Europeiska forskningsnätverket ESREA. 

Antologibidrag

Bergmo-Prvulovic, I. (2019). ‘Career’ from a perspective of effort and reward. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 56 -71). London, UK: Routledge
Bergmo-Prvulovic, I., Kilhammar, K. (2019). Conclusion: HR work – a balancing act with integrity. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 203 -217). London, UK: Routledge
Bergmo-Prvulovic, I. (2018). Conflicting perspectives on career: Implications for career guidance and social justice. In: Tristram Hooley, Ronald Sultana & Rie Thomsen (Ed.), Career guidance for social justice: Contesting neoliberalism New York: Routledge
Bergmo-Prvulovic, I. (2017). Karriär utifrån ett ansträngnings- och belöningsperspektiv. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 77 -94). Lund: Studentlitteratur AB
Bergmo-Prvulovic, I., Kilhammar, K. (2017). HR-arbete med balans och integritet. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 257 -274). Lund: Studentlitteratur AB
Bergmo Prvulovic, I., Chaib, C. (2010). Towards a Substantial Notion of Validation. In: Marianne Horsdahl (Ed.), Communication, Collaboration and Creativity - Researching Adult Learning Odense: University of Southern Denmark Press

Artikel

Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J. (2021). Telework and lifelong learning Frontiers in Sociology, 6.
Bergmo-Prvulovic, I. (2020). Playing the career game in a changing world of work: Career navigation and support strategies in advice columns Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, 1(1), 53-68.
Hirsh, Å., Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Teachers leading teachers: understanding middle-leaders’ role and thoughts about career in the context of a changed division of labour School Leadership and Management, 39(3-4), 352-371.
Bergmo-Prvulovic, I., Hansson, K. (2019). Governance of teachers' professional development and learning within a new career position Dyskursy Młodych Andragogów, 157-178.
Bergmo-Prvulovic, I. (2014). Is career guidance for the individual or for the market? Implications of EU policy for career guidance International Journal of Lifelong Education, 33(3), 376-392.
Bergmo-Prvulovic, I. (2013). Social representations of career: anchored in the past, conflicting with the future Papers on Social Representations, 22(1), 14.1-14.27.
Bergmo-Prvulovic, I. (2012). Subordinating careers to market forces?: A critical analysis of European career guidance policy European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 3(2), 155-170.

Artikel, forskningsöversikt

Haug, E., Plant, P., Valdimarsdóttir, S., Bergmo-Prvulovic, I., Vuorinen, R., Lovén, A., Vilhjálmsdóttir, G. (2019). Nordic research on educational and vocational guidance: a systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016.

Doktorsavhandling

Bergmo-Prvulovic, I. (2015). Social representations of career and career guidance in the changing world of working life (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication).

Konferensbidrag

Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J., Hugo, M., Samuelsson, U. (2021). Continued growth later in life – older adults learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021.
Bergmo-Prvulovic, I. (2021). Lifelong learning and guidance for midlife and older adults’ careers. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021.
Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Career from an exchange perspective – A mutual perspective at risk in a new age?. 11th Biennial International Conference of the Dutch HRM Network, “The Societal Impact of HRM”, 14th and 15th November 2019, Tilburg, the Netherlands.
Bergmo-Prvulovic, I. (2019). The societal impact of HRM from a Nordic perspective. 11th Biennial International Conference of the Dutch HRM Network, “The Societal Impact of HRM”, 14th and 15th November 2019, Tilburg, the Netherlands.
Hansson, K., Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Governance of teachers’ professional development and learning within a new career position. European Conference on Educational Research (ECER), “Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future?”, September, 3-6, 2019, Hamburg, Germany.
Bergmo-Prvulovic, I., Sundelin, Å. (2016). Tracing the Framing on Learning Dimensions in Career Guidance Practice. IAEVG International Conference, Madrid: Promoting Equity through Guidance - Reflection, Action, Impact. 16- 18 November, 2016..
Bergmo-Prvulovic, I. (2015). The Transformation of Career in Transitional Times. ProWorkNet Annual Conference, August 26-27,Sigtuna, Sweden.
Bergmo-Prvulovic, I. (2015). Demographic Changes and the Need for Later Career Opportunities. The 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, ELOA, 14-16 October 2015, Jönköping University, Sweden.
Bergmo-Prvulovic, I. (2013). Social Representations of Career Guidance Practice. Annual Nordic Conference on Educational Research, March 7-9, 2013, Reykjavik, Iceland. The NFPF/NERA´s 41th Congress Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education.
Bergmo-Prvulovic, I. (2012). Careers between the past and the future - A social representation theory approach. The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, March 8-10, 2012, Copenhagen.
Bergmo-Prvulovic, I. (2012). Career guidance for the individual or for the market?: Implications of EU Policy for career guidance. The Inaugural Conference of the ESREA Network on policy studies: Trans-nationalization of Educational Policy Making: Implication for Adult and Lifelong Learning, University of Nottingham, United Kingdom, 9-12 Februari, 2012.
Bergmo Prvulovic, I. (2010). Adult Career Development from a Transition Perspective: An analytical framework for adult career counselling practice. The 6th European Research Conference. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts. 23 - 26 September 2010.
Bergmo Prvulovic, I. (2010). Learning to change or learning to fit - Counseling on whose demands?. Paris: Inetop Cnam, The International Conference - Counselling for Life Design. 17-19 March 2010, Paris, Inetop-Cnam.
Boström, A., Chaib, M., Ahl, H., Chaib, C., Bergmo Prvulovic, I., Petersson, R. (2010). Universities Regional Engagement in Regional settings in Sweden: and the case of the National Centre of Lifelong Learning (Encell), Jönköping University. Council of Europe Standing Conference of Ministers of Education.
Chaib, C., Bergmo Prvulovic, I. (2009). Towards a Substantial Notion of Validation. The Third Nordic Conference on Adult Learning: Communication, Collaboration and Creativity.
Boström, A., Ahl, H., Bergmo Prvulovic, I., Chaib, C., Chaib, M., Petersson, R. (2009). Universities’ regional engagement in regional settings in Sweden. Presented at Pascal International Observatory, 7th annual conference, Univ. of British Columbia, Vancouver, Canada.

Samlingsverk

(2017). HR: Att ta tillvara mänskliga resurser. Lund: Studentlitteratur AB

Övrigt