Staffan Bengtsson

Universitetslektor Socialt arbete
Biträdande Avdelningschef
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Docent
Filosofie doktor i socialt arbete

Staffan Bengtsson är lektor i socialt arbete, docent i handikappvetenskap, samt forskningschef vid Hälsohögskolan. 

Staffan har disputerat i det tvärvetenskapliga ämnet handikappvetenskap. Avhandlingen har en historiesociologisk utgångspunkt och studerar tidig svensk socialpolitik och utbildningspolitik kopplat till funktionshinder. Inte minst analyseras här motiven bakom 1800-talets anstaltsideologi och hur politiker och experter motiverade nya socialpolitiska reformer på området, samt hur detta kan förstås utifrån ett medborgar- och erkännandeperspektiv.  Andra pågående forskningsprojekt berör bl a maktfrågor kopplat till institutionella insatser gällande vård och omsorg.

I fokus för pågående forskningen står främst funktionshinder som ett samhälleligt fenomen i relation till olika teoretiska perspektiv och modeller, där inte minst sociokulturella dimensioner synliggörs inom ramen för olika värdesystem, såsom religiösa och politiskt-ideologiska. I denna ansats illustreras hur personer med funktionshinder tilldelas skilda positioner och funktioner beroende på hur någon införlivas i mer övergripande värdesystem, där moraliska koder och värderingar konstituerar gemenskapen, och där spänningen mellan inkludering och exkludering blir det analytiska navet. Andra pågående forskningsprojekt berör arbetsmarknadspolitik, samt narrativa analyser av patientberättelser.

Artikel

Pakpour, A., Eriksson, M., Erixon, I., Broström, A., Bengtsson, S., Jakobsson, M., Huus, K. (2024). The Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS): A psychometric evaluation of adolescents in Sweden during the COVID-19 pandemic Heliyon, 10(6). More information
Egonsdotter, G., Bengtsson, S. (2023). Reflections in Case-Based Learning: Experiences of Computer-Based Simulations in Social Work Education Journal of social work education, 59(4), 964-976. More information
Bengtsson, S., Panican, A., Ulmestig, R. (2022). Activation measures through the lens of governmentality Critical and radical social work An international journal. More information
Olsson, L., Bengtsson, S., Granlund, M., Huus, K., Elgmark Andersson, E., Kåreholt, I. (2020). Social service utilisation in relation to class setting - a longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden European Journal of Special Needs Education, 35(4), 544-558. More information
Egonsdotter, G., Bengtsson, S., Israelsson, M., Borell, K. (2020). Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 29(5), 362-376. More information
Bengtsson, S. (2018). The nation’s body: disability and deviance in the writings of Adolf Hitler Disability & Society, 33(3), 416-432. More information
Bengtsson, S. (2018). Building a community: Disability and identity in the Qur’an Scandinavian Journal of Disability Research, 20(1), 210-218. More information
Bengtsson, S. (2017). Out of the frame: disability and the body in the writings of Karl Marx Scandinavian Journal of Disability Research, 19(2), 151-160. More information
Bengtsson, S., Bülow, P. (2016). The myth of the total institution: Written narratives of patients' views of sanatorium care 1908–1959 Social Science and Medicine, 153, 54-61. More information
Bengtsson, S. (2016). The two-sided coin – disability, normalcy and social categorization in the New Testament Scandinavian Journal of Disability Research, 18(3), 269-279. More information
Börjesson, U., Cedersund, E., Bengtsson, S. (2015). Reflection in action: implications for care work Reflective Practice, 16(2), 285-295. More information
Bengtsson, S. (2014). On the borderline – representations of disability in the Old Testament Scandinavian Journal of Disability Research, 16(3), 280-292. More information
Bengtsson, S., Svensson, L. (2014). Projektmänniskan: arbetsrehabiliteringens möte med den enskilde Arbetsmarknad & Arbetsliv, 20(2), 25-40 Karlstad: Karlstads universitet . More information
Börjesson, U., Bengtsson, S., Cedersund, E. (2014). “You have to have a certain feeling for this work”: Exploring tacit knowledge in elder care SAGE Open, 4(2). More information
Alexandersson, K., Beijer, E., Bengtsson, S., Hyvönen, U., Karlsson, P., Nyman, M. (2009). Producing and consuming knowledge in social work practice: research and development activities in a Swedish context Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 5(2), 127-139. More information

Doktorsavhandling

Bengtsson, S. (2005). Varför får jag icke följa med dit fram?: Medborgarskapet och den offentliga debatten om dövstumma och blinda 1860-1914 (Doctoral thesis, Linköping; Örebro: Linköpings universitet; Örebro universitet). More information

Antologibidrag

Bengtsson, S. (2023). For society and the individual: Disability and work in post-war Sweden. In: R. H. Dinu & S. Bengtsson (Ed.), Disability and labour in the twentieth century: Historical and comparative perspectives (pp. 88 -103). London: Routledge More information
Dinu, R., Bengtsson, S. (2023). Introduction: Disability and labour in modern societies. In: R. H. Dinu & S. Bengtsson (Ed.), Disability and labour in the twentieth century: Historical and comparative perspectives (pp. 1 -14). London: Routledge More information
Bengtsson, S., Kalin, T. (2021). Marknadsorienteringen och välfärdssystemens legitimitet. In: M. Dahlstedt, S. Gruber, M. Herz & P. Lalander (Ed.), Socialt arbete - rörelse, motstånd, förändring (pp. 165 -186). Lund: Studentlitteratur AB More information
Bengtsson, S. (2021). Funktionshinder i historien. In: L. Kilman, J. Andin, H. Hua & J. Rönnberg (Ed.), Leva som andra: Ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder (pp. 329 -343). Lund: Studentlitteratur AB More information
Bengtsson, S., Svensson, L. (2013). Erkännandets pedagogik - exemplet lärcenterbaserad utbildning. In: Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson & Lars A. Svensson (Ed.), Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv (pp. 181 -207). Göteborg: Daidalos More information
Bengtsson, S. (2012). Arbete för individen och samhället. In: Kristina Engwall & Stig Larsson (Ed.), Utanförskapets historia: Om funktionsnedsättning och funktionshinder Lund: Studentlitteratur More information
Bengtsson, S. (2004). Anstaltens utveckling och innebörd. In: Funktionshinder i ett historiskt perspektiv (pp. 67 -85). Lund: Studentlitteratur More information
Bengtsson, S. (2004). Historisk forskning i ett internationellt perspektiv. In: Funktionshinder i ett historiskt perspektiv (pp. 145 -164). Lund: Studentlitteratur More information

Konferensbidrag

Dinu, R., Bengtsson, S. (2022). Funktionshinder och arbete – internationella utblickar i ett historiskt perspektiv. Arbetarhistorikermötet 2022, Det nionde svenska arbetarhistorikermötet, 27–28 oktober 2022, Helsingborg. More information

Övrigt

Olsson, L., Bengtsson, S., Granlund, M., Huus, K., Elgmark Andersson, E., Kåreholt, I. . Integration of pupils with mild intellectual disability in mainstream school settings - goog or bad for social service utilisation? A longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden. More information
Börjesson, U., Cedersund, E., Bengtsson, S. . Reflection in Action: A multi-layered approach. “Cause I am good at that, you are supposed to say what you are good at these days!”. More information
Börjesson, U., Bengtsson, S., Cedersund, E. . “You have to have a certain feeling for this”: Exploring tacit knowledge in elder care. More information
Börjesson, U., Bengtsson, S., Henning, C. . A Free regulated work?: Organizational culture and shared knowledge in elder care. More information
Niia, A., Almqvist, L., Granlund, M., Bengtsson, S. . Mono- and bilingual students' frequency of attending school activities. More information

Samlingsverk

(2023). Disability and labour in the twentieth century: Historical and comparative perspectives. London: Routledge More information

Rapport

Bengtsson, S., Svensson, L. (2011). Närhet och kommunikation på distans: En studie om hur studenter och lärare beskriver och upplever lärcenter/högskolecentrumbaserad utbildning. Trollhättan More information
Bengtsson, S. (2008). Arbete, sysselsättning och neuropsykiatriska funktionshinder: En utvärdering av Steget i Jönköping. Jönköping: Luppen kunskapscentrum More information
Bengtsson, S. (2007). Etiskt forum: En arena för att diskutera psykiska funktionshinder. Jönköping: Luppen kunskapscentrum More information
Bengtsson, S. (2007). LSS i praktiken: En studie av LSS-handläggares syn på biståndsbedömning och yrkesroll. Jönköping: Luppen kunskapscentrum More information