Staffan Bengtsson

Universitetslektor Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Forskningschef
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Docent
Filosofie doktor i socialt arbete

Kontakt

Rum
Gc413
Telefon
Signatur/Kortnamn
BSTA
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Staffan Bengtsson är lektor i socialt arbete, docent i handikappvetenskap, samt forskningschef vid Hälsohögskolan. 

Staffan har disputerat i det tvärvetenskapliga ämnet handikappvetenskap. Avhandlingen har en historiesociologisk utgångspunkt och studerar tidig svensk socialpolitik och utbildningspolitik kopplat till funktionshinder. Inte minst analyseras här motiven bakom 1800-talets anstaltsideologi och hur politiker och experter motiverade nya socialpolitiska reformer på området, samt hur detta kan förstås utifrån ett medborgar- och erkännandeperspektiv.  Andra pågående forskningsprojekt berör bl a maktfrågor kopplat till institutionella insatser gällande vård och omsorg.

I fokus för pågående forskningen står främst funktionshinder som ett samhälleligt fenomen i relation till olika teoretiska perspektiv och modeller, där inte minst sociokulturella dimensioner synliggörs inom ramen för olika värdesystem, såsom religiösa och politiskt-ideologiska. I denna ansats illustreras hur personer med funktionshinder tilldelas skilda positioner och funktioner beroende på hur någon införlivas i mer övergripande värdesystem, där moraliska koder och värderingar konstituerar gemenskapen, och där spänningen mellan inkludering och exkludering blir det analytiska navet. Andra pågående forskningsprojekt berör arbetsmarknadspolitik, samt narrativa analyser av patientberättelser.

Antologibidrag

Staffan, B., Svensson, L. (2013). Erkännandets pedagogik - exemplet lärcenterbaserad utbildning. In: Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson & Lars A. Svensson (Ed.), Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv (pp. 181 -207). Göteborg: Daidalos
Bengtsson, S. (2012). Arbete för individen och samhället. In: Kristina Engwall & Stig Larsson (Ed.), Utanförskapets historia: Om funktionsnedsättning och funktionshinder Lund: Studentlitteratur
Bengtsson, S. (2004). Anstaltens utveckling och innebörd. In: Funktionshinder i ett historiskt perspektiv (pp. 67 -85). Lund: Studentlitteratur
Bengtsson, S. (2004). Historisk forskning i ett internationellt perspektiv. In: Funktionshinder i ett historiskt perspektiv (pp. 145 -164). Lund: Studentlitteratur

Artikel

Olsson, L., Bengtsson, S., Granlund, M., Huus, K., Elgmark Andersson, E., Kåreholt, I. (2020). Social service utilisation in relation to class setting - a longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden European Journal of Special Needs Education, 35(4), 544-558.
Egonsdotter, G., Bengtsson, S., Israelsson, M., Borell, K. (2020). Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 29(5), 362-376.
Bengtsson, S. (2018). The nation’s body: disability and deviance in the writings of Adolf Hitler Disability & Society, 33(3), 416-432.
Bengtsson, S. (2017). Out of the frame: disability and the body in the writings of Karl Marx Scandinavian Journal of Disability Research, 19(2), 151-160.
Staffan, B. (2016). The two-sided coin – disability, normalcy and social categorization in the New Testament Scandinavian Journal of Disability Research, 18(3), 269-279.
Bengtsson, S., Bülow, P. (2016). The myth of the total institution: Written narratives of patients' views of sanatorium care 1908–1959 Social Science and Medicine, 153, 54-61.
Börjesson, U., Cedersund, E., Bengtsson, S. (2015). Reflection in action: implications for care work Reflective Practice, 16(2), 285-295.
Bengtsson, S. (2014). On the borderline – representations of disability in the Old Testament Scandinavian Journal of Disability Research, 16(3), 280-292.
Bengtsson, S., Svensson, L. (2014). Projektmänniskan: arbetsrehabiliteringens möte med den enskilde Arbetsmarknad & Arbetsliv, 20(2), 25-40 Karlstad: Karlstads universitet .
Börjesson, U., Bengtsson, S., Cedersund, E. (2014). “You have to have a certain feeling for this work”: Exploring tacit knowledge in elder care SAGE Open, 4(2).
Alexandersson, K., Beijer, E., Staffan, B., Hyvönen, U., Karlsson, P., Nyman, M. (2009). Producing and consuming knowledge in social work practice: research and development activities in a Swedish context Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 5(2), 127-139.

Doktorsavhandling

Bengtsson, S. (2005). Varför får jag icke följa med dit fram?: Medborgarskapet och den offentliga debatten om dövstumma och blinda 1860-1914 (Doctoral thesis, Linköping; Örebro: Linköpings universitet; Örebro universitet).

Rapport

Bengtsson, S. (2007). Etiskt forum: En arena för att diskutera psykiska funktionshinder. Jönköping: Luppen kunskapscentrum

Övrigt