Mats Granlund

Professor i Handikappvetenskap samt Psykologi

Ämnesföreträdare Handikappvetenskap
Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete , Hälsohögskolan

Ansvarig

CHILD , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Den forskning som Mats Granlund ägnar sig åt är knuten till forskningsprogrammet CHILD, som är ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och Högskolan i Jönköping, Institutet för Handikappvetenskap Örebro Universitet och Linköpings Universitet. Forskningen handlar om positivt vardagsfungerande hos barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder eller i behov av särskilt stöd av andra skäl.

I dag ses hälsa som något mer än bara frånvaron av sjukdom. Hälsa är också närvaron av välbefinnande och upplevelsen av att kunna styra sitt liv. Mats är tillsammans med kollega ansvarig för ett 20 tal forskningsprojekt som handlar om olika faktorer hos individen, i samspelet mellan individen och miljön samt i miljön som påverkar positivt vardagsfungerande hos personer i behov av särskilt stöd. De har bestämt sig för att personer som är delaktiga i sitt liv och som upplever att de har inflytande över vad som händer dem, mår bra. Oavsett vad projekten handlar om försöker de "mäta" sambanden mellan hur enskilda individer fungerar i sin vardag och de faktorer vi är intresserade av. Det finns också ett intresse av att se på hur människor själva uppfattar "må bra".

Projekten handlar bland annat om vad som kännetecknar små barn som över tid mår stabilt bra eller över tid mår bättre och bättre jämfört med barn som inte mår bra. Studier görs också på vad som kännetecknar barn och ungdomar med funktionshinder som är delaktiga och engagerade i sitt liv jämfört med de barn som inte är lika delaktiga. En del projekt studerar familjer som är skickliga på att anpassa sitt vardagsfungerande till att leva med en familjemedlem som har ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom.

Teoretiskt bygger forskningen på systemteori. Det innebär att vi ser människan som ett system med olika delar som är beroende av varandra och av samspelet med omgivningen. Antagandet kan därför göras att det alltid finns många anledningar till att människor fungerar på ett visst sätt. Antagandet om att det alltid finns många orsaker till vardagsfungerande gör att man i forskningen försöker tillämpa och utveckla forskningsmetoder som gör det möjligt att följa personer längre tidsperioder och titta på många faktorer samtidigt och hur de hänger ihop.

I forskningen ingår samarbete med forskare vid ett flertal universitet i Europa, Nordamerika, Australien och Afrika, vilket syns i flertalet av de vetenskapliga artiklar som publicerats i internationella tidsskrifter. Samarbete finns också med Världshälsoorganisationen, 15 europeiska partners och svenska Socialstyrelsen kring hälsoklassifikationssystemet- ICF. Även de internationella sakkunniguppdragen det senaste åren berör forskningsfonder eller bedömningar av doktorsavhandlingar och professorskandidater i USA, Australien och i Sydafrika.

Antologibidrag

Liao, H. Hwang, A. Kang, L. Liao, Y. Granlund, M. Simeonsson, R. (2018). Development of the FUNDES-Child and its implications for the education of Taiwanese children. London: Routledge More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2015). Små barns hälsa och välbefinnande. Stockholm: Liber More information
Wilder, J. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2012). Cooperación entre professionales y familias de niños con pluridiscapacidad. Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació (ICE) More information
Janeslätt, G. Granlund, M. Kottorp, A. (2011). Children with and without developmental disabilities. New York: Nova Science Publishers More information
Pless, M. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2011). Om evidens för ICF. Lund: Studentlitteratur More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Simeonsson, R. (2011). ICF och ICF-CY - Historik och utveckling. Lund: Studentlitteratur More information
Simeonsson, R. Sauer-Lee, A. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2010). Developmental and Health Assessment in Rehabilitation with the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth. New York: Springer More information
Sonnander, K. Granlund, M. (2007). Utvecklingsstörning. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Simeonsson, R. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2006). The Concept and Classification of Mental Retardation. Washington D.C.: American Association on Mental Retardation More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Simeonsson, R. (2006). Early Childhood Intervention. London: Sage Publications More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2005). Participation and general competence. Social research on disability. Lund: Studentlitteratur More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. Alant, E. (2005). Family-centered early childhood intervention. London: Whurr More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Simeonsson, R. (2005). Special education. Stockholm: Hls Förlag More information
Almqvist, L. Eriksson, L. Granlund, M. (2004). Delaktighet i skolaktiviteter. Handikapp & samhälle. Lund: Studentlitteratur More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2004). Early Intervention in Sweden. International society on early intervention. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Company More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2004). ICF och delaktighet. Handikapp & samhälle. Lund: Studentlitteratur More information
Olsson, C. Granlund, M. (2003). Presymbolic Communication Intervention. New York: Academic Press More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2003). Creating a Team Around the Child Through Professionals' Continuing Education. Baltimore: Paul H. Brookes More information
Simeonsson, R. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2002). Classifying mental retardation. Washington DC.: American Association on Mental retardation More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. Olsson, C. Rydeman, B. (2002). Working with families to introduce augmentative and alternative communication systems. Clinics in developmental medicine. London.: McKeith Press More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Simeonsson, R. (2000). Assessment philosophies and practices in Sweden. International Society on Early Intervention series. Baltimore: Paul H. Brookes More information
Granlund, M. Blackstone, S. (1999). Outcomes measurement in AAC. London.: Whurr Publishers More information
Granlund, M. Steénsson, A. (1999). Klasslärare och konsulenter arbetar tillsammans. Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Roll-Pettersson, L. Granlund, M. Steénsson, A. (1999). Familjers behov - lärares behov. Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Granlund, M. Sundin, M. (1999). Funktionalitet i mål och metoder. Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Granlund, M. Steénsson, A. (1999). Vad kännetecknar effektiva team?. Lund: Studentlitteratur More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. Stéenson, A. (1999). Styrning genom fortbildning. Stockholm: Stiftelsen ALA & Skolverket More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (1997). Reagera och reglera. Uppsala: Uppsala Universitet More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Olsson, C. (1996). Collaborative problemsolving in communication intervention. London: Whurr Publishers More information

Artikel

Bölte, S. Mahdi, S. Vries, P. Granlund, M. Robison, J. Shulman, C. Swedo, S. Tonge, B. Wong, V. Zwaigenbaum, L. Segerer, W. Selb, M. (2018). The Gestalt of functioning in autism spectrum disorder. : Sage Publications More information
Bölte, S. Mahdi, S. Coghill, D. Gau, S. Granlund, M. Holtmann, M. Karande, S. Levy, F. Rohde, L. Segerer, W. de Vries, P. Selb, M. (2018). Standardised assessment of functioning in ADHD. : Dr. Dietrich Steinkopff Verlag GmbH and Co. KG More information
Mahdi, S. Ronzano, N. Knüppel, A. Dias, J. Albdah, A. Chien-Ho, L. Almodayfer, O. Bluschke, A. Karande, S. Huang, H. Christiansen, H. Granlund, M. de Vries, P. Coghill, D. Tannock, R. Rohde, L. Bölte, S. (2018). An international clinical study of ability and disability in ADHD using the WHO-ICF framework. : Springer More information
Arvidsson, P. Granlund, M. (2018). The Relationship Between Intelligence Quotient and Aspects of Everyday Functioning and Participation for People Who Have Mild and Borderline Intellectual Disabilities. : John Wiley & Sons More information
Norderyd, J. Faulks, D. Molina, G. Granlund, M. Klingberg, G. (2018). Which factors most influence referral for restorative dental treatment under sedation and general anaesthesia in children with complex disabilities. : John Wiley & Sons More information
Lygnegård, F. Almqvist, L. Granlund, M. Huus, K. (2018). Participation profiles in domestic life and peer relations as experienced by adolescents with and without impairments and long-term health conditions. : Taylor & Francis More information
Lygnegård, F. Eriksson, L. Granlund, M. Kåreholt, I. Huus, K. (2018). Factors Associated With Participation and Change Over Time in Domestic Life, Peer Relations, and School for Adolescents With and Without Self-Reported Neurodevelopmental Disorders. A Follow-Up Prospective Study. : Frontiers Media S.A. More information
Almqvist, L. Sjöman, M. Golsäter, M. Granlund, M. (2018). Special support for behavior difficulties and engagement in Swedish preschools. : Frontiers Media S.A. More information
Maxwell, G. Granlund, M. Augustine, L. (2018). Inclusion through participation. More information
Bertills, K. Granlund, M. Dahlström, Ö. Augustine, L. (2018). Relationships between physical education (PE) teaching and student self-efficacy, aptitude to participate in PE and functional skills. : Taylor & Francis More information
Mahdi, S. Viljoen, M. Yee, T. Selb, M. Singhal, N. Almodayfer, O. Granlund, M. de Vries, P. Zwaigenbaum, L. Bolte, S. (2018). An international qualitative study of functioning in autism spectrum disorder using the World Health Organization international classification of functioning, disability and health framework. : John Wiley & Sons More information
Mahdi, S. Albertowski, K. Almodayfer, O. Arsenopoulou, V. Carucci, S. Dias, J. Khalil, M. Knüppel, A. Langmann, A. Lauritsen, M. da Cunha, G. Uchiyama, T. Wolff, N. Selb, M. Granlund, M. de Vries, P. Zwaigenbaum, L. Bölte, S. (2018). An International Clinical Study of Ability and Disability in Autism Spectrum Disorder Using the WHO-ICF Framework. : Springer More information
Gustafsson, B. Danielsson, H. Granlund, M. Gustafsson, P. Proczkowska, M. (2018). Hyperactivity precedes conduct problems in preschool children. : Cambridge University Press More information
Carlberg, L. Granlund, M. (2018). Achievement and participation in schools for young adolescents with self-reported neuropsychiatric disabilities. : Sage Publications More information
Augustine, L. Lygnegård, F. Granlund, M. Adolfsson, M. (2017). Linking youths’ mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY. : Taylor & Francis More information
Garrels, V. Granlund, M. (2017). Measuring self-determination in Norwegian students. : Taylor & Francis More information
Castro, S. Granlund, M. Almqvist, L. (2017). The relationship between classroom quality-related variables and engagement levels in Swedish preschool classrooms. : Routledge More information
Bertills, K. Granlund, M. Augustine, L. (2017). Measuring self-efficacy, aptitude to participate and functioning in students with and without impairments. : Taylor & Francis More information
Ho, P. Chang, C. Granlund, M. Hwang, A. (2017). The relationships between capacity and performance in youths with cerebral palsy differ for GMFCS levels. : Lippincott Williams & Wilkins More information
Norderyd, J. Klingberg, G. Faulks, D. Granlund, M. (2017). Specialised dental care for children with complex disabilities focusing on child's functioning and need for general anaesthesia. : Taylor & Francis More information
Huus, K. Olsson, L. Elgmark Andersson, E. Granlund, M. Augustine, L. (2017). Perceived needs among parents of children with a mild intellectual disability in Sweden. : Taylor & Francis More information
Olsson, L. Elgmark Andersson, E. Granlund, M. Huus, K. (2017). Habilitation service utilization patterns among children with mild intellectual disability. : John Wiley & Sons More information
de Schipper, E. Mahdi, S. de Vries, P. Granlund, M. Holtman, M. Karande, S. Almodayfer, O. Shulman, C. Tonge, B. Wong, V. Zwaigenbaum, L. Bölte, S. (2016). Functioning and disability in autism spectrum disorder. : John Wiley & Sons More information
Boren, T. Granlund, M. Wilder, J. Axelsson, A. (2016). Sweden’s LSS and social integration. More information
Darcy, L. Björk, M. Knutsson, S. Granlund, M. Enskär, K. (2016). Following young children's health and functioning in everyday life through their cancer trajectory. More information
Sjöman, M. Granlund, M. Almqvist, L. (2016). Interaction processes as a mediating factor between children's externalized behaviour difficulties and engagement in preschool. More information
Klang, N. Rowland, C. Fried-Oken, M. Steiner, S. Granlund, M. Adolfsson, M. (2016). The content of goals in individual educational programs for students with complex communication needs. More information
Granlund, M. Lillvist, A. (2015). Factors influencing participation by preschool children with mild intellectual disabilities in Sweden. More information
Hwang, A. Yen, C. Liou, T. Bedell, G. Granlund, M. Teng, S. Chang, K. Chi, W. Liao, H. (2015). Development and validation of the ICF-CY-Based Functioning Scale of the Disability Evaluation System – Child version in Taiwan. More information
Huus, K. Granlund, M. Bornman, J. Lygnegård, F. (2015). Human rights of children with intellectual disabilities. More information
Niia, A. Almqvist, L. Ellinor, B. Granlund, M. (2015). Student participation and parental involvement in relation to academic achievement. More information
Donohue, D. Bornman, J. Granlund, M. (2015). Household size is associated with unintelligible speech in children who have intellectual disabilities: A South African study. More information
Norderyd, J. Lillvist, A. Klingberg, G. Faulks, D. Granlund, M. (2015). Oral health, medical diagnoses, and functioning profiles in children with disabilities receiving paediatric specialist dental care – a study using the ICF-CY. More information
Enskär, K. Huus, K. Björk, M. Granlund, M. Darcy, L. Knutsson, S. (2015). An analytic review of clinical implications from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information
Wilder, J. Granlund, M. (2015). Stability and change in sustainability of daily routines and social networks in families of children with profound intellectual and multiple disabilities. More information
Falkmer, M. Oehlers, K. Granlund, M. Falkmer, T. (2015). Can you see it too? Observed and self-rated participation in mainstream schools in students with and without autism spectrum disorders. More information
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. Enskär, K. Granlund, M. Huus, K. Hvit, S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective. More information
de Schipper, E. Mahdi, S. Coghill, D. de Vries, P. Gau, S. Granlund, M. Holtmann, M. Karande, S. Levy, F. Almodayfer, O. Rohde, L. Tannock, R. Bolte, S. (2015). Towards an ICF core set for ADHD. More information
Olsson, L. Elgmark, E. Granlund, M. Huus, K. (2015). Social service utilisation patterns among children with mild intellectual disability – differences between children integrated into mainstream classes and children in self-contained classes. More information
Ylvén, R. Granlund, M. (2015). Collaborative problem solving in the context of early childhood intervention – the link between problems and goals. More information
Strand, A. Anbäcken, E. Granlund, M. (2015). Social support for adolescents with a high level of truancy in Swedish compulsory schooling. : Taylor & Francis More information
Darcy, L. Enskär, K. Granlund, M. Simeonsson, R. Petersson, C. Björk, M. (2015). Health and functioning in the everyday lives of young children with cancer. More information
Donohue, D. Bornman, J. Granlund, M. (2014). Examining the rights of children with intellectual disability in South Africa: Children's perspectives. More information
Boren, T. Axelsson, A. Granlund, M. (2014). Profound intellectual and multiple disabilities. More information
Imms, C. Granlund, M. (2014). Participation: Are we there yet.... More information
Simeonsson, R. Lollar, D. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Brown, S. Zhuoying, Q. Gray, D. Pan, Y. (2014). ICF and ICF-CY lessons learned: Pandora’s box of personal factors. More information
Ullenhag, A. Krumlinde-Sundholm, L. Granlund, M. Almqvist, L. (2014). Differences in patterns of participation in leisure activities in Swedish children with and without disabilities. More information
Janeslätt, G. Kottorp, A. Granlund, M. (2014). Evaluating intervention using time aids in children with disabilities. More information
Arvidsson, P. Granlund, M. Thyberg, I. Thyberg, M. (2014). Important aspects of participation and participation restrictions in people with a mild intellectual disability. More information
Strand, A. Granlund, M. (2014). The School Situation for Students with a High Level of Absenteeism in Compulsory School. More information
Lygnegård, F. Donohue, D. Bornman, J. Granlund, M. Huus, K. (2013). A Systematic review of Generic and Special Needs of Children with Disabilities Living in Poverty Settings in Low- and Middle-Income Countries. More information
Granlund, M. (2013). Participation – challenges in conceptualization, measurement and intervention. More information
Axelsson, A. Granlund, M. Wilder, J. (2013). Engagement in family activities. More information
Simmeborn Fleischer, A. Adolfsson, M. Granlund, M. (2013). Students with disabilities in higher education - perceptions of support needs and received support: a pilot study. More information
Ståhl, Y. Granlund, M. Simeonsson, R. Andersson-Gäre, B. Enskär, K. (2013). Psychosocial health information in free text notes of Swedish children's health records. More information
Ullenhag, A. Bult, M. Nyquist, A. Ketelaar, M. Jahnsen, R. Krumlinde-Sundholm, L. Almqvist, L. Granlund, M. (2012). An international comparison of patterns of participation in leisure activities for children with and without disabilities in Sweden, Norway and the Netherlands. More information
Ullenhag, A. Almqvist, L. Granlund, M. Krumlinde-Sundholm, L. (2012). Cultural validity of the Children's assessment of participation and enjoyment/Preferences for activities of children (CAPE/PAC). More information
Rowlands, C. Fried-Oken, M. Steiner, S. Lollar, D. Phelps, R. Simeonsson, R. Granlund, M. (2012). Developing the ICF-CY for AAC profile and code set for children who rely on AAC. More information
Pless, M. Granlund, M. (2012). Implementation of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and the ICF Children and Youth Version (ICF-CY) within the context of augmentative and alternative communication. More information
Fried-Oken, M. Granlund, M. (2012). Guest editorial. More information
Maxwell, G. Augustine, L. Granlund, M. (2012). Does thinking and doing the same thing amount to involved participation? Empirical explorations for finding a measure of intensity for a third ICF-CY qualifier. More information
Ylvén, R. Granlund, M. Persson, C. (2012). Problem solving in relation to resources in everyday life in families of children with disabilities. More information
Granlund, M. Arvidsson, P. Niia, A. Björck-Åkesson, E. Simeonsson, R. Maxwell, G. Adolfsson, M. Eriksson-Augustine, L. Pless, M. (2012). Differentiating activity and participation of children and youth with disability in Sweden. More information
Maxwell, G. Alves, I. Granlund, M. (2012). Participation and environmental aspects in education and the ICF and the ICF-CY. More information
Lidström, H. Granlund, M. Hemmingsson, H. (2012). Use of ICT in school. More information
Falkmer, M. Granlund, M. Nilholm, C. Falkmer, T. (2012). From my perspective - Perceived participation in mainstream schools in students with autism spectrum conditions. : Informa Healthcare More information
Falkmer, M. Parsons, R. Granlund, M. (2012). Looking through the Same Eyes?. : Hindawi Publishing Corporation More information
Adolfsson, M. Granlund, M. Pless, M. (2012). Professionals' views of children's everyday life situations and the relation to participation. More information
Ståhl, Y. Enskär, K. Almborg, A. Granlund, M. (2011). Contents of Swedish school health questionnaires. More information
Ståhl, Y. Granlund, M. Andersson-Gäre, B. Enskär, K. (2011). Views on health information and perceptions of standardized electronic records among staff in Child and School Health Services. More information
Klang Ibragimova, N. Pless, M. Adolfsson, M. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2011). Using content analysis to link texts on assessment and intervention to the International Classification of Functioning, Disability and Health - version for Children and Youth (ICF-CY). More information
Ståhl, Y. Granlund, M. Andersson-Gäre, B. Enskär, K. (2011). Mapping of children's health and development data on population level using the classification system ICF-CY. More information
Maxwell, G. Granlund, M. (2011). How are conditions for participation expressed in education policy documents?. : Taylor & Francis More information
Adolfsson, M. Malmqvist, J. Pless, M. Granlund, M. (2011). Identifying Child Functioning from an ICF-CY Perspective. More information
Björck-Åkesson, E. Wilder, J. Granlund, M. Pless, M. Simeonsson, R. Adolfsson, M. Almqvist, L. Augustine, L. Klang, N. Lillvist, A. (2010). The international classification of functioning, disability and health and the version for children and youth as a tool in child habilitation/early childhood intervention. More information
Sandberg, A. Lillvist, A. Eriksson, L. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2010). "Special support" in preschools in Sweden: Preschool staff's definition of the construct. More information
Lillvist, A. Granlund, M. (2010). Preschool children in need of special support. More information
Janeslätt, G. Granlund, M. Almqvist, L. Kottorp, A. (2010). Patterns of time processing ability in children with and without developmental disabilities. More information
Edbom, T. Malmberg, K. Lichtenstein, P. Granlund, M. Larsson, J. (2010). High sense of coherence in adolescence is a protective factor in the longitudinal development of ADHD symptoms. More information
Adolfsson, M. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. Ibragimova, N. Pless, M. (2010). Exploring changes over time in habilitation professionals' perceptions and applications of the International Classification of Functioning, Disability and Health, version for children and youth (ICF-CY). More information
Janeslätt, G. Granlund, M. Kottorp, A. (2009). Measurement of time processing ability and daily time management in children with disabilities. More information
Ibragimova, N. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2009). Field trial of the ICF version for children and youth (ICF-CY) in Sweden. More information
Ylvén, R. Granlund, M. (2009). Identifying and Building on Family Strength. More information
Lillvist, A. Sandberg, A. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2009). The construct of social competence. More information
Pless, M. Ibragimova, N. Adolfsson, M. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2009). Evaluation of in-service training in using the ICF and ICF version for children and youth. More information
Zakirova-Engstrand, R. Granlund, M. (2009). The International Classification of Functioning, Disability and Health. More information
Edbom, T. Granlund, M. Liechtenstein, P. Larsson, J. (2008). ADHD Symptoms Related to Profiles of Self-Esteem in a Longitudinal Study of Twins. More information
Karlsson, M. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2008). Changing services to children with disabilities and their families through in-service training. More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. Wilder, J. Ylvén, R. (2008). AAC Interventions for Children in a Family Environment. More information
Arvidsson, P. Granlund, M. Thyberg, M. (2008). Factors related to self-fated participation in adolescents and adults with mild intellectual disability. More information
Janeslätt, G. Granlund, M. Kottorp, A. (2008). Development of a new assessment of time processing ability in children using Rasch analysis. More information
Bornman, J. Granlund, M. (2007). Facilitating change in early childhood intervention by using principles from systems theory. More information
Granlund, M. (2007). Presents characteristics of AAC interventions for students with severe disabilities, but judgements about effectiveness do not follow from methodology. More information
Raghavendra, P. Bornman, J. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2007). The World Health Organization's International Classification of Functioning, Disability and Health. More information
Dada, S. Granlund, M. Alant, E. (2007). A discussion of individual variability, in activity-based interventions, using the niche concept. More information
Eriksson, L. Welander, J. Granlund, M. (2007). Participation in everyday school activities for children with and without disabilities. More information
Ibragimova, N. Pless, N. Granlund, M. (2007). The utility of ICF for describing interaction in non-speaking children with disabilities. More information
Almqvist, L. Hellnäs, P. Stefansson, M. Granlund, M. (2006). I can play! Young children's perceptions of health. More information
Edbom, T. Granlund, M. Lichtenstein, P. Larsson, J. (2006). Long-term relationship between symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and self-esteem in a prospective longitudinal study of twins. More information
Granlund, M. Wilder, J. (2006). Studying interaction between children who do not use symbols in interaction and their parents within the family system. More information
Ylvén, R. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2006). Literature review of positive functioning in families with children with a disability. More information
Sandström-Kjellin, M. Granlund, M. (2006). Children's engagement in different classroom activities. More information
Almqvist, L. Granlund, M. Jakobsson, E. (2005). Barnens hälsa kräver mer än frånvaro av sjukdom. More information
Almqvist, L. Granlund, M. (2005). Participation in school environment of children and youth with disabilities. More information
Eriksson, L. Granlund, M. (2004). Conceptions of Participation in Students with Disabilities and Persons in Their Close Environment. More information
Granlund, M. Eriksson, E. Ylvén, R. (2004). Utility of international classification of functioning, disability and health's participation dimension in assigning ICF codes to items from extant rating instruments. More information
Eriksson, L. Granlund, M. (2004). Participation in school activities. More information
Sandberg, A. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2004). Play in retrospection. More information
Wilder, J. Axelsson, C. Granlund, M. (2004). Parent-child interaction. More information
Granlund, M. Almqvist, L. Eriksson, L. (2003). Delaktighet i skolmiljöer för barn och ungdomar med funktionshinder. More information
Wilder, J. Granlund, M. (2003). Behaviour style and interaction between seven children with multiple disabilities and their caregivers. More information
Carlhed, C. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2003). Parent Perspectives on Early Intervention. More information
Granlund, M. Roll-Pettersson, L. (2001). The perceived needs of support of parents and classroom teachers. More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2000). Integrating training in family-centered practices in context. More information
Granlund, M. Olsson, C. (1999). Efficacy of communication intervention for presymbolic communicators. More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (1997). Changing perspectives in early intervention for children with disabilities in Sweden. More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (1996). Inservice training of pre-school consultants in family-oriented intervention. More information
Granlund, M. Bond, A. Lindström, E. Wennberg, B. (1995). Assistive technology for cognitive disability. More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. Brodin, J. Olsson, C. (1995). Communication intervention for persons with profound disabilities. More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (1995). Family involvement in assessment and intervention. More information
Granlund, M. Olsson, C. (1993). Investigating communicative functions in profoundly retarded persons. More information
Granlund, M. Steensson, A. Sundin, M. Olsson, C. (1992). Inservice training in collaborative problem solving and goal setting for special education teacher consultants working with profoundly impaired persons. More information
Granlund, M. Terneby, J. Olsson, C. (1992). Subject Characteristics and the communicative environment of profoundly retarded adults. More information
Granlund, M. Terneby, J. Olsson, C. (1992). Creating communicative opportunities through a combined in-service training and supervision package. More information
Granlund, M. (1991). Staff in-service training on intervention with persons with impairment. More information
Granlund, M. Olsson, C. Karlan, G. (1991). Investigating the Relationships among Motor Ability, Cognitive Ability and Communication of Persons with Profound Mental Retardation. More information
Granlund, M. Olsson, C. Andersson, M. von Dardel, T. (1990). Parents, group-home staff and school staff working together around children with profound multiple disabilities. More information
Granlund, M. Ström, E. Olsson, C. (1989). Iconicity and productive recall of a selcted sample of signs from signed swedish. More information
Adair, B. Ullenhag, A. Rosenbaum, P. Granlund, M. Keen, D. Imms, C. (). A systematic review of measures used to quantify participation in childhood disability and of their alignment with the family of Participation-Related Constructs. : John Wiley & Sons More information

Artikel, forskningsöversikt

Imms, C. Granlund, M. Wilson, P. Steenbergen, B. Rosenbaum, P. Gordon, A. (2017). Participation, both a means and an end. : Wiley-Blackwell More information
Imms, C. Adair, B. Keen, D. Ullenhag, A. Rosenbaum, P. Granlund, M. (2016). ‘Participation’: a systematic review of language, definitions, and constructs used in intervention research with children with disabilities. More information
Adair, B. Ullenhag, A. Keen, D. Granlund, M. Imms, C. (2015). The effect of interventions aimed at improving participation outcomes for children with disabilities. More information
de Schipper, E. Lundequist, A. Wilteus, A. Coghill, D. de Vries, P. Granlund, M. Holtmann, M. Jonsson, U. Karande, S. Levy, F. Al-Modayfer, O. Rohde, L. Tannock, R. Tonge, B. Bölte, S. (2015). A comprehensive scoping review of ability and disability in ADHD using the International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth Version (ICF-CY). More information
Enskär, K. Björk, M. Knutsson, S. Granlund, M. Darcy, L. Huus, K. (2015). A Swedish perspective on nursing and psychosocial research in paediatric oncology. More information
de Schipper, E. Lundequist, A. Coghill, D. de Vries, P. Granlund, M. Holtmann, M. Jonsson, U. Karande, S. Robison, J. Shulman, C. Singhal, N. Tonge, B. Wong, V. Zwaigenbaum, L. Bölte, S. (2015). Ability and disability in autism spectrum disorder. More information
Arvidsson, P. Granlund, M. Thyberg, M. (2015). How are the activity and participation aspects of the ICF used? Examples from studies of people with intellectual disability. More information
Hwang, A. Liao, H. Granlund, M. Simeonsson, R. Kang, L. Pan, Y. (2014). Linkage of ICF-CY codes with environmental factors in studies of developmental outcomes of infants and toddlers with or at risk for motor delays. More information
Enskär, K. Knutsson, S. Huus, K. Granlund, M. Darcy, L. Björk, M. (2014). A literature review of the results from nursing and psychosocial research within Swedish pediatric oncology. More information

Konferensbidrag

Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Adolfsson, M. (2012). ICF-CY as a common language in early childhood intervention. More information
Adolfsson, M. Pless, M. Malmqvist, J. Granlund, M. (2011). Everyday Life Situations for Child Participation. More information
Granlund, M. (2008). Barn i behov av särskilt stöd.. More information
Granlund, M. (2008). Om delaktighet, kontroll och livskvalitet. More information
Granlund, M. (2008). Tvärprofessionell tillämpning av ICF-CY.. Västerås: More information
Adolfsson, M. Pless, M. Ibragimova, N. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2008). Införande av ICF-CY i habiliteringsverksamhet. More information
Granlund, M. Adolfsson, M. Ibragimova, N. (2008). ICF-CY som ett stöd i interventionsarbete för barn i behov av AKK. Stockholm: More information
Granlund, M. (2007). Invited presentation. More information
Pless, M. Adolfsson, M. Ibragimova, N. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2007). Validity and feasibility in the ICF-model. More information
Larsson, J. Granlund, M. Lichenstein, P. Malmberg, K. Edbom, T. (2007). Attention Deficit Hyperactive Disorder and sense of coherence in teenagers. More information
Granlund, M. Eriksson, L. Welander, J. (2007). Time sampling of teenagers participation in schoolactivities. More information
Adolfsson, M. Pless, M. Ibragimova, N. Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2007). Användbarhet av ICF/ICF-CY inom Barn- och ungdomshabilitering. More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. Lillvist, A. Sandberg, A. (2007). Young children in need of special support in Sweden. More information
Adolfsson, M. Pless, M. Ibragimova, N. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2007). WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health in Child- and Youth Habilitation. More information
Adolfsson, M. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. More information
Almqvist, L. Granlund, M. (2007). Pathways of engagement of young children with and without developmental delay. More information
Arvidsson, P. Granlund, M. Thyberg, M. (2007). Factors with a positive relation to self rated participation in adolescent and adult people with mild intellectual disability. More information
Adolfsson, M. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. More information
Adolfsson, M. Granlund, M. (2007). Is ICF a valid tool for structuring health information?. More information
Ibragimova, N. Granlund, M. (2006). WHO’s ICF in evaluation of a staff-focused intervention. More information
Wilder, J. Granlund, M. (2006). Presymbolic children in Sweden. More information
Eriksson, L. Welander, J. Granlund, M. (2006). Comparing engagement in everyday school activities in children with and without disabilities. Developmental medicine and child neurology. Supplement. London: MacKeith Press More information
Granlund, M. (2006). Defining positive outcomes for children in need of special support. More information
Granlund, M. (2006). Studies of participation related to ICF-C/Y. More information
Granlund, M. (2006). Participation. More information
Granlund, M. (2005). Supporting carers' interaction with their mutiply disabled child. More information
Sandberg, A. Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2003). Disabilities and the Play Environment. More information
Granlund, M. (2003). Participation and adolescence. London: MacKeith More information
Eriksson, L. Granlund, M. (2003). Perceived participation. London: MacKeith More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. (2003). Transatlantic Consortium on Early Childhood Intervention. More information
Edbom, T. Granlund, M. Lichtenstein, P. Larsson, J. (2003). Self concepts in children with attention - deficit - hyperactive disorder. London: MacKeith More information
Granlund, M. (2002). Ergebnisse bei Massnahmen für menchen mit geistiger Behindrung. More information
Granlund, M. (2002). Von der Versrgung zur Bedürfnisorientierung Paradigmwechsel in der menchlichen Grundhaltung. More information
Granlund, M. (2002). Perspektiv på delaktighet. Örebro: Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting More information
Granlund, M. (2001). Communication Intervention for Persons with profound Multiple Learning Disabilities. More information
Granlund, M. (2001). Outcomes in AAC Intervention Research. More information
Granlund, M. Almqvist, L. Björck-Åkesson, E. (2001). Participation in school environments of children and youth with disabilities. London: MacKeith More information
Granlund, M. Björck-Åkesson, E. (2000). The ecology of early intervention. Västerås: Mälardalen University Press More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Åman, K. (2000). Early Intervention and the Family System. Oxford: Blackwell Science More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Light, J. McNaughton, D. (2000). Goal setting and problem solving with AAC users and families. More information
Granlund, M. (1999). Outcomes of AAC interventions. More information
Granlund, M. (1999). Family involvement in communication intervention. More information
Granlund, M. (1999). Measuring outcomes in AAC. More information
Granlund, M. (1999). Measuring the outcomes of communication intervention. More information
Granlund, M. (1999). Samspel och inflytande. Örebro: Näringslivskontoret : Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting More information
Björck-Åkesson, E. Carlhed, C. Granlund, M. (1999). The impact of early intervention on the family system. More information
Bedrosian, J. Calculator, S. Granlund, M. Light, J. Mirenda, P. Schlosser, R. (1998). Issues in AAC efficacy research. More information
Granlund, M. Blackstone, S. Norris, L. (1997). Outcome research in augmentative and alternative communication. Västerås: Mälardalen University Press More information

Rapport

Efvergren, R. Nordqvist, E. Glatz, T. Elgmark, E. Granlund, M. (2007). Uppfylls behoven av habilitering/rehabilitering hos brukare som tillhör LSS personkrets?. Jönköping; Stockholm: Hälsohögskolan; Socialstyrelsen More information
Björck-Åkesson, E. Granlund, M. Ibragimova, N. (2006). Svensk fältprövning av WHO:s Internationell klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder, version för barn och ungdom (ICF-CY). Children health Intervention Learning Development. Västerås: Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap More information
Granlund, M. Göransson, K. Hansson, B. Wennerström, K. (2005). Evidensbaserad pedagogik. Västerås: Mälardalens Högskola More information
Granlund, M. Haglund, L. Lewin, B. Sandlund, M. (2004). Egenbedömning av delaktighet enligt ICF. Västerås & Stockholm: Mälardalens Högskola & Socialstyrelsen. More information
Eriksson, L. Granlund, M. (2003). Aktivt deltagande. Västerås; Stockholm: Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Stiftelsen Ala More information
Eriksson, L. Granlund, M. (2003). Miljö och delaktighet. Västerås; Stockholm: Mälardalens högskola, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Stiftelsen Ala More information
Granlund, M. Almqvist, L. Eriksson, L. Luttropp, A. Björck-Åkesson, E. (2003). Delaktighet. CHILD rapport. Västerås: Mälardalens Högskola och Stiftelsen ala, Stockholm More information
Granlund, M. Almqvist, L. Boudin, L. Eriksson, L. Sundin, A. Björck-Åkesson, E. (2001). Små barns delaktighet i förskolevardagen. Västerås: Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, Mälardalens Högskola More information
Granlund, M. Bond, A. (2000). Förståelig information för personer med utvecklingsstörning. Ala. Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Bond, A. Granlund, M. (2000). Internet-anpassad information för personer med utvecklingsstörning. Stockholm; Västerås: Stiftelsen Ala; Mälardalens Högskola More information
Granlund, M. Olsson, C. (1998). Familjen och habiliteringen. Stockholm: Stiftelsen Ala More information
Granlund, M. Sandell, C. Björck-Åkesson, E. (1998). Ekokulturell intervju. Västerås; Stockholm: Mälardalens Högskola; Stiftelsen Ala More information

Övrigt

Falkmer, M. Oehlers, K. Granlund, M. Falkmer, T. (2012). Can you see it too? Correlations between observed and self-rated participation in mainstream schools for students with and without autism spectrum conditions.. More information
Eriksson, L. Granlund, M. (2001). Att vara delaktig i sitt liv. More information
Andén, M. Andén, G. Tengström, A. Leissner, P. Wallin, J. Andersson, L. Lund, L. Larsson, C. Harlid, R. Sandin, E. Granlund, M. (2000). Kvalificerat stöd till personer med flerfunktionshinder. : Stockholm: Stiftelsen JAG. More information
Norderyd, J. Faulks, D. Molina, G. Granlund, M. Klingberg, G. (). What determines dental caries treatment under general anaesthesia in children with disabilities. More information
Olsson, L. Bengtsson, S. Granlund, M. Huus, K. Elgmark Andersson, E. Kåreholt, I. (). Integration of pupils with mild intellectual disability in mainstream school settings - goog or bad for social service utilisation? A longitudinal study among children with mild intellectual disability in Sweden. More information
Almqvist, L. Sjöman, M. Golsäter, M. Granlund, M. (). Children’s behavior difficulties and staff-implemented special support in Swedish preschools. More information
Sjöman, M. Granlund, M. Axelsson, A. Almqvist, L. Danielsson, H. (). Social interactions - predictor of children’s engagement and hyperactivity in preschool. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information