Arne Gerdner

Professor


Kontakt

Rum
Ga409
Signatur/Kortnamn
GEAR
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Arne Gerdner är professor i socialt arbete, socionom och internationellt certifierad alkohol- och drogbehandlare.

Han arbetade 16 år som behandlare inom LVM-vården och därefter inom FoU-enheten på Statens Institutionsstyrelse. År 1998 disputerade han vid i ämnet psykiatri, särskild behandlingsforskning, med en avhandling om metodologiska och kliniska studier om behandlingsutfall. Hans forskning efter det har dominerats av följande:

  • Forskning om vård och behandling av personer med svårt alkohol- och drogberoende, och med komplikationer i form av psykiatrisk samsjuklighet, hemlöshet, kriminalitet och andra sociala problem. Samarbetar i ett projekt om evidens vad gäller tvångsvård.
  • Flera studier har ägnats instrumentutveckling i diagnostiska utredningar och behandlingsplanering, såsom CTQ, ADDIS m.fl.
  • Han har lett ett projekt för att utveckla ett datoriserat instrument för analys av personliga nätverk runt personer med missbruks- och beroendeproblem: MAP-NET – Measure and Analysis of Personal Networks.
  • F.n. leder han LoRDIA, Longitudinal Research on Development In Adolecence, ett longitudinellt prospektivt forskningsprogram som följer 2000 ungdomar från 12 års ålder till dess de är vuxna. Fokus ligger på psykisk hälsa, missbruk, skolfungerande och sociala nätverk. Data insamlas i 5 vågor (fyra gm enkäter och en gm intervjuer). Sju doktorander och en postdoc är sysselsatta i detta project, som totalt samlar ett tjugotal forskare.
  • Samarbetar i tvärvetenskaplig forskning om psykisk stress och dess påverkan på fysisk och psykisk hälsa.
  • Vid sidan om sin forskning runt missbruk och social utslagning har han också, tillsammans med Klas Borell, drivit projektet Svenska Muslimska Församlingar där dessa församlingar undersökts avseende frivilligt socialt arbete och omvärldsrelationer. Har även bedrivit studie om svenska samers psykosociala hälsa.

Gerdner har medverkat som expert i tre statliga svenska utredningar på området missbruk och beroende, bl a i Missbruksutredningen (2011), samt i expertkommittén för SKL:s riksomfattande projekt ”Kunskap till Praktik”, vilket på bred front ämnade att öka kunskaperna bland dem inom kommuner och landsting som arbetar med alkohol- och drogproblem. Han deltar f.n. i revisionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med missbruksproblem. Han medverkar i vetenskapliga rådet för SBU, Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, och ansvarar för prioritering av ALF-medel på området psykiatri och missbruk inom Karolinska Institutet. Han har tidigare även medverkat som expert i ett treårigt projekt för Hälsoministeriet i Ryssland, finansierat av Europarådet.

 

Antologibidrag

Gerdner, A. Berglund, M. (2011). Tvångsvård vid missbruk – effekt och kvalitet. Statens Offentliga Utredningar. Stockholm: Socialdepartementet More information
Gerdner, A. (2011). Barndomens återkomst i behandling och forskning. Stockholm: Pearson Assessment and Information AB More information
Borell, K. Gerdner, A. (2011). Samverkan eller Isolering?. Årsbok / SST - Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. Stockholm: SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund More information
Gerdner, A. (2008). Från "tvångologins" horisont. Lund: Lunds Universitet, Medicinska fakulteten More information
Gerdner, A. (2005). Tvångsvårdens utfall och effekt. Lund: Studentlitteratur More information
Gerdner, A. (2005). Missbrukarvårdens mål - framgångsfaktorer och hinder.. Statens offentliga utredningar. Stockholm: Socialdepartementet More information
Gerdner, A. (2004). LVM-vårdens genomförande, utfall och efekt - En kontrollerad registerstudie i Jämtland. Statens offentliga utredningar. Stockholm: Socialdepartementet & Fritzes Förlag More information
Gerdner, A. (2004). Utfall av LVM-vård - Översikt och syntes av hittillsvarande studier. Statens offentliga utredningar. Stockholm: Socialdepartementet & Fritzes Förlag More information

Artikel

Monwell, B. Gerdner, A. (2017). Type of opioid dependence: Are there differences in background and severity of problems?. More information
Monwell, B. Gerdner, A. (2017). Opiates versus other opioids – are these relevant as diagnostic categorizations?. : Associazione per l'Utilizzo delle Conoscenze Neuroscientifiche a fini Sociali More information
Carlsson, E. Magnusson, A. Tompa, A. Bülow, P. Gerdner, A. Faresjö, M. (2016). Psychological stress affects the numbers of circulating CD56+CD16+ and CD4+CD25+FoxP3+CD127- cells and induce an immune response towards type 1 diabetes-related autoantigens in young women. More information
Monwell, B. Bülow, P. Gerdner, A. (2016). Type of opioid dependence among patients seeking opioid substitution treatment. More information
MacDonald, K. Thomas, M. Sciolla, A. Schneider, B. Pappas, K. Bleijenberg, G. Bohus, M. Bekh, B. Carpenter, L. Carr, A. Dannlowski, U. Dorahy, M. Fahlke, C. Finzi-Dottan, R. Karu, T. Gerdner, A. Glaesmer, H. Grabe, H. Heins, M. Kenny, D. Kim, D. Knoop, H. Lobbestael, J. Lochner, C. Lauritzen, G. Ravndal, E. Riggs, S. Sar, V. Schäfer, I. Schlosser, N. Schwandt, M. Stein, M. Subic-Wrana, C. Vogel, M. Wingenfeld, K. (2016). Minimization of childhood maltreatment is common and consequential. More information
Monwell, B. Blix, O. Gerdner, A. Bülow, P. (2016). Drug list as a cognitive support to provide detailed information on a patient's drug use. More information
Gerdner, A. (2015). Diagnosinstrument för substansberoende - MINI, SCID-I, eller ADDIS?. More information
Gerdner, A. Wickström, L. (2015). Reliability of ADDIS for diagnoses of substance use disorders according to ICD-10, DSM-IV and DSM-5: test-retest and inter-item consistency. More information
Gerdner, A. Kestenberg, J. Mattias, E. (2015). Validity of the Swedish SCID and ADDIS diagnostic interviews for substance use disorders: Sensitivity and specificity compared with a LEAD golden standard. More information
Israelsson, M. Nordlöf, K. Gerdner, A. (2015). European laws on compulsory commitment to care of persons suffering from substance use disorders or misuse problems – a comparative review from a human and civil rights perspective. More information
Monwell, B. Johnson, B. Gerdner, A. (2015). Opiater eller opioider?. : Läkartidningen Förlag More information
Ander, B. Abrahamsson, A. Gerdner, A. (2015). Changing arenas of underage adolescent binge drinking in Swedish small towns. More information
Borell, K. Gerdner, A. (2013). Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scandinavian Welfare State: A Nationally Representative Survey from Sweden. : Springer More information
Monwell, B. Blix, O. Bülow, P. Gerdner, A. (2013). Ämneslista som kognitivt stöd gav utförligare uppgifter om droganvändning. More information
Abrahamsson, A. Lindmark, U. Gerdner, A. (2013). Sense of coherence of reindeer herders and other Samis in comparison to other Swedish citizens. More information
Berglund, K. Balldin, J. Berggren, U. Gerdner, A. Fahlke, C. (2013). Childhood Maltreatment Affects the Serotonergic System in Male Alcohol-Dependent Individuals. More information
Opsal, A. Kristensen, Ø. Larsen, T. Syversen, G. Rudshaug, E. Gerdner, A. Clausen, T. (2013). Factors associated with involuntary admissions among patients with substance use disorders and comorbidity: a cross-sectional study. More information
Israelsson, M. Gerdner, A. (2012). Compulsory commitment to care of substance misusers. More information
Gerdner, A. Carlson, P. Abrahamsson, A. (2012). Health and living conditions of Samis compared to other citizens based on representative surveys in three Swedish regions. More information
Borell, K. Gerdner, A. (2011). Frivilligt socialt arbete i svenska muslimska församlingar. More information
Borell, K. Gerdner, A. Sällström, A. Nordlander, J. Lundkvist, E. (2011). Muslimska församlingar i lokalsamhället. More information
Borell, K. Gerdner, A. (2011). Hidden Voluntary Social Work. More information
Lochner, C. Seedat, S. Allgulander, C. Kidd, M. Stein, D. Gerdner, A. (2010). Childhood trauma in adults with social anxiety disorder and panic disorder. More information
Borell, K. Gerdner, A. (2010). Religion, etnicitet och organisation. More information
Israelsson, M. Gerdner, A. (2010). Compulsory Commitment to Care of Substance Misusers. More information
Borell, K. Gerdner, A. (2010). Motstånd och stöd. More information
Gerdner, A. Allgulander, C. (2009). Psychometric properties of the Swedish version of the Childhood Trauma Questionnaire - Short Form (CTQ-SF). More information
Gerdner, A. (2009). Diagnosinstrument för beroende och missbruk - Granskning av ADDIS validitet och interna konsistens gällande alkoholproblem. More information
Blid, M. Gerdner, A. Bergmark, Å. (2008). Prediction of homelsessness and housing provisions in Swedish municipalities. More information
Ghazanfareeon Karlsson, S. Johansson, S. Gerdner, A. Borell, K. (2007). Caring while living apart. More information
Blid, M. Gerdner, A. (2006). Socially excluding housing support to homeless misusers. More information
Gerdner, A. Borell, K. (2003). Neighborhood reactions toward facilities for residential care. More information
Gerdner, A. Svensson, K. (2003). Predictors of gambling problems among male adolescents.. More information
Lundgren, K. Gerdner, A. Lundquist, L. (2002). Childhood Abuse and Neglect in Severely Dependent Female Addicts. More information
Gerdner, A. Hultman, L. Borell, K. (2001). Grannreaktioner mot Hem för vård och boende. More information
Borell, K. Gerdner, A. (2001). NIMBY-forskningen. More information
Gerdner, A. Nordlander, T. Pedersen, T. (2001). Personality factors and drug of choice in female addicts with psychiatric comorbidity. More information
Åberg, K. Grönberg, A. Persson, C. Gerdner, A. (2001). Psykosociala behandlingsinslag i svenska metadonprogram. More information
Gerdner, A. Holmberg, A. (2000). Factors affecting motivation to treatment in severely dependent alcoholics.. More information
Gerdner, A. Söderfeldt, B. Berglund, M. (1998). Social workers and significant others as collaterals of non-responding alcoholics in follow-up studies using mail questionnaires and telephone inteviews. More information
Gerdner, A. Berglund, M. (1997). Mortality of treated alcoholics after eight years in relation to  short-term outcome. More information
Gerdner, A. Furuholm, P. Berglund, M. (1997). Abscondance and length of treatment in locked wards for compulsorily committed alcoholics in relation to treatment program and legal changes. More information
Gerdner, A. Bodin, L. Berglund, M. Söderfeldt, B. (1996). Prediction of outcome in coerced and voluntarily treated alcoholics.. More information
Gerdner, A. Söderfeldt, B. (1996). Explaining inconsistancy between patient and collateral. More information
Gerdner, A. Söderfeldt, B. (1993). Alkoholism som sjukdom. More information
Gerdner, A. Bodin, L. Söderfeldt, B. (1989). Minnesotamodellen på Runnagården - bakgrundsfaktorer och resultat. More information
Monwell, B. Gerdner, A. Per, B. (). Type of opioid dependence: Are there differences in background and severity of problems?. More information

Konferensbidrag

Gerdner, A. (2011). Svenska muslimska församlingar - organisation, frivilligt socialt arbete och omvärldsrelationer. More information
Gerdner, A. Borell, K. Hultman, L. (2002). Neighbor reactions against institutions for residence and care. More information

Rapport

Borell, K. Gerdner, A. (2011). Swedish Muslim Congregations. Ö–stersund: Mid Sweden University More information

Övrigt

Ander, B. Bergnéhr, D. Fransson, E. Gerdner, A. (). Where and with whom – contexts of 15-year-olds’ drunkenness. More information
Ander, B. Fransson, E. Bergnéhr, D. Gerdner, A. (). Onset of substance use in early adolescence. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information