Karl Hedman

Universitetslektor Sociologi
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Gc423
Telefon
Schema
Ändra din information

Biografi

Dr. Karl Hedman har en filosofie doktorsexamen i sociologi vid Lunds universitet. Han är universitetslektor i sociologi vid avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Karl undervisar om krisledning, krishantering, krisstöd, teamsamverkan, chef- och ledarskap och organisation, migration och integration och kvalitativa metoder i socionomprogrammet, masterprogrammet Interventions in Childhood och Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Han har genomfört forskarstudier i sociologi och samtalsanalys vid University of California at Los Angeles. Karls doktorsavhandling i sociologi Managing Medical Emergency Calls handlar om SOS-sjuksköterskors, läkares och 112-operatörers livräddande insatser till människor i medicinska nödsamtal till SOS-centralen i Stockholm inklusive suicidlarm. Han är redaktionsstyrelsemedlem och artikelgranskare för det amerikanska psykologförbundets tidskrift Traumatology och artikelgranskare för International Journal of Older People Nursing, Nordic Social Work Research och Language and Communication. Karl är författare till böckerna “American Love” ,  “The Louisiana Beauty Queen” och "Abducted Daughters". 

Utifrån hans doktorsavhandling utvecklade Karl krisledningskurserna Crisis Leadership in Social Work (Krisledning i socialt arbete, magisterkurs) och Leadership in Crisis Management (grundkurs). Båda kurserna vänder sig till studenter, som vill utveckla relationella och situationsanpassade ledarskapsförmågor för att leda i och hantera kriser. De inriktas mot strategiska nyckelområden i krisledning och krisberedskapsplanering i människobehandlande organisationer, som socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Kurserna ger utrymme för krishanteringsövningar, gruppsamtal och reflektion kring teorier avseende psykologisk motståndskraft, psykologisk första hjälpen, suicidintervention, ledarskap på politiska, strategiska, taktiska och operativa nivåer, teamwork, organisering och samverkan före, under och efter kriser, krisstöd och etiska dilemman i kriser.

Karl leder och undervisar också i magisterkursen Teamsamverkan i en föränderlig organisation och grundkursen Migration, integration och socialt arbete. Han leder och undervisar om genusrelationer, intersektionalitet, etnicitet, migration, funktionshinder, delaktighet och socialt medborgarskap i kursen Social Work, Participation and Inclusion vid Hälsohögskolan, som handlar om inkludering och delaktighet för människor med funktionsnedsättning, äldre människor och invandrare. Karl undervisar om krisstöd för barn och familjer i magisterkursen The ecology of inclusion, participation and children's everyday functioning. Han undervisar om förändring och lärande i organisationer i Organisation och ledning i socialt arbete.

Karl mottog Hälsohögskolans pedagogiska pris 2012.

Han mottog den internationella utmärkelsen 2019-års International Journal of Older People Award for Outstanding Methodological Innovation in Gerontological Nursing Research. 

2005-2006 arbetade Karl för East Baton Rouge Parish i USA med krisstöd till barn och familjer från New Orleans efter de svåra orkanerna Katrina och Rita i Louisiana. 1999-2000 arbetade han med utbildning om politisk historia för den amerikanska delststaten Louisianas statssekretarämbete. 

Forskning

Karls praktiknära forskningsområden rör: (1) socialarbetares arbete med suicidala personer, (2) räddningstjänsternas suicidförebyggande arbete i Region Jönköpings län, (3) samverkan mellan HVB-hem och psykiatrin: suicid bland barn och unga, (4) akuta hjälpinsatser till människor i medicinska nödsamtal till SOS-centralen i Stockholm, (5) unga migranters deltagande och lärares och studiehandledares inkluderande undervisningspraktiker i flerspråkig klassrumsinteraktion vid en svensk gymnasieskola, (6) sociala otrygghets- och skyddspraktiker för äldre människor i den amerikanska delstaten Louisiana och (7) barns lekinteraktion i Sverige.

Karl använder etnografi, etnometodologisk samtalsanalys och fenomenologi för att förklara interaktiva fenomen i organisationella och vardagsmiljöer. Hans forskningsintressen tar honom till miljöer där människor behöver hantera möjliga kriser, som socialtjänsten, SOS-centraler, räddningstjänst, ambulanstjänst, och suicidpreventiva tjänster. 

Suicidala klienter inom socialtjänsten

Karl Hedman och Nina V. Gunnarsson

Internfinansierat projektProjektet syftar till att utforska hur socialarbetare inom socialtjänstens förstår, bemöter och arbetar med suicidala klienter. Fokuset i projektet handlar om hur socialtjänsten identifierar suicidala klienter och hur de bedömer suicidrisk hos klienterna samt vad de gör när en klient uppvisar suicidala tendenser. Intervjuer genomförs med chefer samt medarbetare inom olika verksamheter inom socialtjänsten.

Suicid är ett stort samhällsproblem. En bättre förståelse för suicidprevention och hur räddningstjänsterna i Jönköpings län förebygger och svarar på suicidlarm har potentialen att bidra till att utveckla suicidpreventionsplanering och strategi. Studien undersöker hur räddningstjänsterna i Jönköpings län svarar på suicidlarm, arbetar med suicidprevention och samordnar krisstödsinsatser till efterlevande och professionella efter suicid. Det etnografiska fältarbetet påbörjades 2018 och syftar till att synliggöra betydelser och processer, som omger suicidlarm och suicidprevention och utförs vid räddningstjänsterna i Jönköpings län genom observationer, intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Etiskt tillstånd för studien har erhållits från Regionala etikprövningsnämnden i Linköping.

Nyanlända elevers deltagande och inkluderande undervisningspraktiker i flerpråkig klassrumsinteraktion

Karl forskar om nyanlända elevers deltagande och inkluderande undervisningspraktiker i flerpråkig klassrumsinteraktion i svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Studien bygger på ett pågående etnografiskt fältarbete med deltagande observationer i svenska som andraspråksklasser språkintroduktionsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet            vid en svensk gymnasieskola, 2017-2023. Deltagare är elever från Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Iran, Irak, Kamerun, Kina, Marocko, Mongoliet, Somalia, Syrien, Tunisien och Turkiet, lärare i svenska som andraspråk och studiehandledare på modersmål och modersmålslärare.  

Det teoretiska ramverket för studien är pedagogisk stöttningsteori. Observationerna visar mönster i interaktivt stöd som lärare ger till elever. Observationerna visar att lärare stöder eleven utifrån hens nivå genom olika pedagogiska praktiker som att ställa frågor och ge ledtrådar.

Förskolebarns sociala interaktion i låtsaslek

Karl undersöker förskolebarns låtsaslek, maktrelationer och sociala könsrelationer i Sverige. Forskningen grundar sig på Karls etnografiska fältarbete och video- och ljudinspelningar av barns lek i tre svenska förskolor under tre år. 

Styrkor hos och stöd till äldre människor i utsatthet i södra Louisiana

Hans forskning i socialt arbete berör äldre utsatta människor i Louisiana, som upplever sin livssituation som synnerligen osäker i form av att vara på gränsen till hemlöshet, och brister i kontinuitet när det gällr hemsjukvård och läkemedel. Han har utfört etnografisk observationsforskning i äldreverksamheter i södra Louisiana mellan 2005 och 2018. 

Hantera medicinska nödsamtal

Karls doktorsavhandling Managing Medical Emergency Calls handlar om livräddande hjälp till människor i akut kris i medicinska nödsamtal. Studien byggde på Hedmans etnografiska fältarbete vid SOS-centralen i Stockholm, 1995-2016. Nödsituationer är till sin natur oväntade och att hantera dessa medicinska nödsamtal kräver att snabba åtgärder vidtas av SOS-personal och ambulanstjänst. Ibland kräver situationen även samordnade åtgärder från till exempel räddningstjänst och polis. Det övergripande syftet med studien var att beskriva och förklara fundamentala interaktiva procedurer genom vilka sjuksköterskor, läkare, 112-operatörer och vårdsökanden åstadkommer medicinska nödsamtal. Studiens teoretiska utgångspunkter anknöt till etnometodologisk samtalsanalytisk forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Procedurer som analyserades i avhandlingen var: (1) utfrågningar, (2) emotionellt arbete, (3) riskhantering och (4) att ge instruktioner. En av de viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan och andra SOS-operatörer är att se till att den som ringer inte lägger på luren, att behålla flödet. Att den som larmar inte drabbas av panik och hyser hopp om hjälp kan vara helt livsavgörande. En viktig del av det strukturerade 112-samtalet utgörs av att det tidigt ska finnas ett löfte om hjälp. Utfrågningen handlade om medicinska intervjuer om symtom, tidigare och nuvarande sjukdomar, aktuell medicinering och sociala förhållanden. SOS-medarbetarna utförde samtidigt flera olika slags metoder för känslohantering. I boken presenterades fyra typer. Den första innebär att personalen behöll lugnet och undvek att dras med i de känslor som den vårdsökande gav uttryck för. Därutöver kom att ge positiva besked om ambulansassistans, att presentera sätt att lösa problem och inge och hålla kvar hopp hos den som ringer.

Riskhanteringen var en viktig del i de medicinska larmsamtalen, där det gällde att samla in uppgifter snabbt. Denna process delades in i olika delar: först ett aktivt lyssnande efter faktiska och möjliga risker. Därefter en identifiering och övervakning av risker. Vidare krävdes en bedömning av olika risker, beslutsfattande samt slutligen en reducering av risker, vilket innebar att eliminera eller minska riskerna till hanterliga nivåer. Olika instruktioner utgör en viktig del av larmsamtalen. Det kan innebära att personalen instruerar genom att fråga, föreslå, förorda, befalla och lugna. Instruktionerna kan bestå av första hjälpen-insatser och hälsofrämjande åtgärder. Avhandlingens resultat visade att åtgärder som inleddes i ett tidigt skede och som utfördes av anhöriga eller andra personer som befann sig på platsen, bidrog till att öka förutsättningarna för livräddande och livsuppehållande behandlingsresultat. Avhandlingen är en grund för utbildningar i krishantering, krisledning, alarmering, interprofessionell samverkan, samtalsmetodik, samtalspsykologi, samtalsträning, kommunikation i konfliktsituationer, problemlösning samt läkares, sjuksköterskors och larmoperatörers yrkesroller.

Han är medlem i SALVE (Social challenges, Actors and Living conditions research VEnue, styrelseledamot i det internationella äldreforskarnätverket SYSTED (Systems and Empowerment Sciences for Human Lifespan Development), tvärvetenskapliga och internationella forskningsnätverket CCD, Communication, Culture and Diversity, ARN-J, Aging Research Network - Jönköping, och CHILD (Children, Health, Intervention, Learning and Development).

Publikationer

Publikationerna är inriktade på migrantungdomars deltagande och inkluderade undervisning i flerspråkig klassrumsinteraktion, nödfalls- och krishantering, medicinska nödsamtal, suicidintervention, känslohantering, krislärande, multiprofessionell teamsamverkan och delaktighet i prehospital akutsjukvård, kvalitets- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården, utsatta äldre människors styrkor och stöd, patientsäkerhet, konsultationer mellan läkare och patienter och personcentrerad vård.

Publikationslista

Hedman, K. (Forthcoming). Abducted Daughters. Amazon.

Hedman, K. (2023). Interagency collaboration in suicide prevention. I Community Empowerment and Respecting Diversity. SYSTED 23, Mongolia, Systems and Empowerment Sciences for Lifepspan Development.

Hedman, K. (2022). Young migrant participation and inclusive teaching practices in multilingual classroom interaction. I E. Diogo & R. Melo, red. Práticas e Políticas - Inspiradoras e Inovadoras com Imigrantes. Edições Esgotadas.

Hedman, K. (2022). American Love. Karl Hedman. Tillgänglig på Amazon: https://www.amazon.co.uk/dp/B0BB7R9HLV   Om schizofreni, katatoni och psykos.

Hedman, K. (2021). "The Louisiana Beauty Queen". Karl Hedman. Tillgänglig på Amazon: https://www.amazon.com/Louisiana-Beauty-Queen-Karl-Hedman-ebook/dp/B09MGB83HM/ref=tmm_kin_title_sr?_encoding=UTF8&qid=&sr=  Om att vårda familjemedlemmar med psykisk ohälsa, hjärncancer och demens.

Torgé, C. J., Hedman, K. & Ernsth-Bravell, M. (2021). Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län. Exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare. Folkhälsomyndigheten. 

Hedman, K., Henning, C. & Svensson, L. (2019). Empowering Older People in Different Contexts Through Social Ties. I Anme, T., (Red.), Creating Empowerment in Communities: Theory and Practice from an International Perspective, (s. 95-111). Hauppauge, New York: Nova Science Publishers. 

Hedman K. Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana. (2019). Int J Older People Nurs. e12232. https://doi.org/10.1111/opn.12232

Hedman, K. & Torgé, C. J. (2018). Räddningstjänstens suicidpreventionsarbete i Region Jönköpings län. Paper presenterat vid CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård). Konferens: Prestigelöst samarbete över organisations- och professionsgränser, 23 Oktober 2018, Linnéuniversitetet.

Hedman, K. (2017). Kris som läranderesurs – Hur orkanen Katrina förändrade New Orleans. Geografiska Notiser Nr 2. http://www.geografitorget.se/gn/nr/2017/bil/2-06.pdf 

Hedman, K. (2016). Managing Emotions in Medical Emergency Calls. IMPACT Journal, Nov 2.

Hedman, K. (2016). Managing Medical Emergency Calls. [Doktorsavhandling]. Lunds universitet. https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/7712896/Karl_Hedman_webb.pdf 

Hedman, K., Siouta, E., Hedberg, B., Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin: the value of shared decision-making. The International Journal of Person Centered Medicine, 2(3), 427-436.

Hedman, K. (2012). Samtal mellan ambulanssjuksköterska, jourhavande läkare och patient, bokkapitel i Bülow, P., Persson Thunqvist, D. & Sandén, I., (Red.), Delaktighetens praktik: det professionella samtalets villkor och möjligheter, (s. 41-55). Gleerups Utbildning. Direktlänk till själva fulltexten: http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:561012/FULLTEXT02.pdf

Karlsson, G, Hedman, K. & Fridlund, B. (2011). Views on patient safety by operations managers in somatic hospital care: a qualitative analysis, Open Journal of Nursing 1, 33-42.

Hedman, K. (2007). Larmhanteringen vid den svåra orkanen Katrina. Signalen nr 2, 20-23. Tidningen ”För ett tryggare samhälle”, SOS Alarm. 

Hedman, K. (1995). Barns lek: Könsskillnader syns tydligt. Välfärdsbulletinen. Statistiska centralbyråns tidning om arbetsliv och välfärd Nr 4.

 

Artikel

Hedman, K. (2019). Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana International Journal of Older People Nursing, 14(2). More information
Hedman, K. (2016). Managing Emotions in Swedish Medical Emergency Calls IMPACT Journal, 2, 1-12 Alicante: University of Alicante . More information
Siouta, E., Hedberg, B., Hedman, K., Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin: the value of shared decision-making The International Journal of Person Centered Medicine, 2(3), 427-436. More information
Karlsson, G., Hedman, K., Fridlund, B. (2011). Views on patient safety by operations managers in somatic hospital care: a qualitative analysis Open Nursing Journal, 1(3), 33-42. More information

Doktorsavhandling

Hedman, K. (2016). Managing Medical Emergency Calls (Doctoral thesis, Lund: Lund University Open Access). More information

Antologibidrag

Hedman, K., Henning, C., Svensson, L. (2019). Empowering older people in different contexts through social ties. In: T. Anme (Ed.), Creating empowerment in communities: Theory and practice from an international perspective Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. More information

Konferensbidrag

Hedman, K. (2019). Encouraging student participation in intercultural classroom interaction. 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Thinking Tomorrow’s Education: Learning from the past, in the present, and for the future, 12-16 August 2019, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Germany. More information
Hedman, K., Torgé, C. (2019). Suicide prevention services in Jönköping, Sweden. The Patient and Population Health and Informatics (PPH) Seminar Series, 28 October 2019, Swansea University, Medical School, Swansea, United Kingdom. More information
Hedman, K., Torgé, C. (2018). Räddningstjänstens suicidpreventionsarbete i Region Jönköpings län. CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård) Konferens: Prestigelöst samarbete över organisations- och professionsgränser, 23 October 2018, Linneus University, Växjö, Sweden. More information