Karl Hedman

Universitetslektor Sociologi
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Gc423
Telefon
Schema
Ändra din information

Biografi

Dr. Karl Hedman har en filosofie doktorsexamen i sociologi vid Lunds universitet. Han är universitetslektor i sociologi vid avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Karl undervisar om krishantering, krisstöd, teamsamverkan, chef- och ledarskap och organisation, migration och integration och kvalitativa metoder i socionomprogrammet, masterprogrammet Interventions in Childhood och Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Han har genomfört forskarstudier i sociologi och samtalsanalys vid University of California at Los Angeles. Karls doktorsavhandling i sociologi Managing Medical Emergency Calls handlar om SOS-sjuksköterskors, läkares och 112-operatörers livräddande insatser till människor i medicinska nödsamtal till SOS-centralen i Stockholm. Han är redaktionsstyrelsemedlem och artikelgranskare för det amerikanska psykologförbundets tidskrift Traumatology och artikelgranskare för International Journal of Older People Nursing och Language and Communication

Utifrån hans doktorsavhandling utvecklade Karl krisledningskurserna Crisis Leadership in Social Work (magisterkurs) och Leadership in Crisis Management (grundkurs). Båda kurserna vänder sig till studenter, som vill utveckla relationella och situationsanpassade ledarskapsförmågor för att leda i och hantera kriser. De inriktas mot strategiska nyckelområden i krisledning och krisberedskapsplanering i människobehandlande organisationer, som socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Kurserna ger utrymme för krishanteringsövningar, gruppsamtal och reflektion kring teorier avseende psykologisk motståndskraft, psykologisk första hjälpen, ledarskap på politiska, strategiska, taktiska och operativa nivåer, teamwork, organisering och samverkan före, under och efter kriser, krisstöd och etiska dilemman i kriser.

Karl leder och undervisar i forskarkursen Kvalitativa metoder, magisterkursen Teamsamverkan i en föränderlig organisation och grundkursen Migration, integration och socialt arbete. Han leder och undervisar om genusrelationer, intersektionalitet, etnicitet, migration, funktionshinder, delaktighet och socialt medborgarskap i kursen Social Work, Participation and Inclusion vid Hälsohögskolan, som handlar om inkludering och delaktighet för människor med funktionsnedsättning, äldre människor och invandrare. Karl undervisar om krisstöd för barn och familjer i magisterkursen The ecology of inclusion, participation and children's everyday functioning. Han undervisar om förändring och lärande i organisationer i Organisation och ledning i socialt arbete.

Hans sociologiska och kristeoretiska utgångspunkter i undervisningen omfattar etnografi, etnometodologisk samtalsanalys, etnometodologi, fenomenologi, empowerment-teori och krisparadigmet och det psykosociokulturella perspektivet (Hoff: People in Crisis, 2015).

Karl mottog Hälsohögskolans pedagogiska pris 2012.

Han mottog den internationella utmärkelsen 2019-års International Journal of Older People Award for Outstanding Methodological Innovation in Gerontological Nursing Research. 

2005-2006 arbetade Karl för East Baton Rouge Parish i USA med krisstöd till barn och familjer från New Orleans efter de svåra orkanerna Katrina och Rita i Louisiana. 1999-2000 arbetade han med utbildning om politisk historia för den amerikanska delststaten Louisianas statssekretarämbete. 

Forskning

Karls praktiknära forskningsområden rör: (1) räddningstjänsternas suicidförebyggande arbete i Region Jönköpings län, (2) akuta hjälpinsatser till människor i medicinska nödsamtal till SOS-centralen i Stockholm, (3) unga migranters, lärares och studiehandledares deltagande i mångspråklig klassrumsinteraktion vid en svensk gymnasieskola, (4) sociala otrygghets- och skyddspraktiker för äldre människor i den amerikanska delstaten Louisiana och (5) barns lekinteraktion i Sverige och Burkina Faso.

Karl använder etnografi, etnometodologisk samtalsanalys och fenomenologi för att förklara interaktiva fenomen i organisationella och vardagsmiljöer. Hans forskningsintressen tar honom till miljöer där människor behöver hantera möjliga kriser, som SOS-centraler, räddningstjänst, ambulanstjänst, och suicidpreventiva tjänster. Han arbetar för närvarande med en databas bestående av ljudinspelade larmsamtal och intervjuer med räddningstjänst- och polismedarbetare om hur de arbetar för att hjälpa människor i krishändelser. 

Suicid är ett stort samhällsproblem. En bättre förståelse för suicidprevention och hur räddningstjänsterna i Jönköpings län förebygger och svarar på suicidlarm har potentialen att bidra till att utveckla suicidpreventionsplanering och strategi. Studien undersöker hur räddningstjänsterna i Jönköpings län svarar på suicidlarm, arbetar med suicidprevention och samordnar krisstödsinsatser till efterlevande och professionella efter suicid. Det etnografiska fältarbetet påbörjades 2018 och syftar till att synliggöra betydelser och processer, som omger suicidlarm och suicidprevention och utförs vid räddningstjänsterna i Jönköpings län genom observationer, intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Etiskt tillstånd för studien har erhållits från Regionala etikprövningsnämnden i Linköping.

Karl forskar om mångspråklig klassrumsinteraktion i svenska som andraspråk i gymnasieskolan i projektet DiveiN – Diversity as Normality. Digitalization and communication processes across subjects in upper secondary school. Deltagande forskare är Ylva Lindberg, HLK, JU; Elisabet Sandblom, HLK, JU; Karl Hedman, HHJ, JU; Sylvi Vigmo, Göteborgs universitet; och Therése Haglind, Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Projektet undersöker digitaliseringsprocesser och in/exkluderande kommunikativa praktiker ämnesövergripande i gymnasieskolan. Syftet är att skapa kunskap om hur digitaliseringen tar sig uttryck inom olika undervisningsformer och elevgrupper, samt hur digitala resurser hindrar och/eller möjliggör kommunikation och lärande. Det teoretiska ramverket utgår från teorier om mångfald och kultur inom språk- och litteraturstudier. Metodologiskt intar forskarna ett etnografiskt förhållningssätt och studerar olika typer av insamlad empiri. Observationer, enkäter, intervjuer och skuggningar är några exempel på metoder för datainsamling. Projektet tar i analysen fasta på de identitetspositioneringar som uppstår i skilda kommunikativa sammanhang i analoga-digitala kontexter. Målet är att erbjuda en forskningsgrund för utarbetande av åtgärder och metoder som kan stödja en likvärdig undervisning i den pågående implementeringen av digitala resurser i skolan.  

Karl undersöker förskolebarns låtsatslek, maktrelationer och sociala könsrelationer i Sverige och Burkina Faso med den spanska forskaren Inmaculada Zango Martín vid Escola Universitaria de Enfermeria y Terapia Ocupacional de Terrassa i Barcelona. Den tvärkulturella forskningen grundar sig på Karls etnografiska fältarbete och video- och ljudinspelningar av barns lek i tre svenska förskolor under tre år och Inmaculada Zango Martíns fleråriga etnografiska fältarbeten bland barn i Burkina Faso. 

Hans forskning i socialt arbete berör äldre utsatta människor i Louisiana, som upplever sin livssituation som synnerligen osäker i form av att vara på gränsen till hemlöshet, och brister i kontinuitet när det gäller hemsjukvård och läkemedel. Han har utfört etnografisk observationsforskning i äldreverksamheter i södra Louisiana mellan 2005 och 2018. Karl samarbetar med forskaren Florence Akosua Agyemang vid University of Ghana i ett forskningsprojekt om äldre människors hälso- och överlevnadsstrategier i landsbygdssamhällen i Ghana och Sverige. 

Karl forskar om  suicidprevention i praktiken i Wales och Sverige med Nigel Rees, som är Senior Research Lead at Welsh Ambulance Services NHS Trust. Karl skriver boken ”Överleva cancer” utifrån djupintervjuer med människor, som har haft cancer. Han forskar om professionell resiliens med forskaren i socialt arbete Sandra Ferreira vid University of the Free State i Sydafrika. 

Karls doktorsavhandling Managing Medical Emergency Calls handlar om livräddande hjälp till människor i akut kris i medicinska nödsamtal till SOS-centralen i Stockholm. Nödsituationer är till sin natur oväntade och att hantera dessa medicinska nödsamtal kräver att snabba åtgärder vidtas av SOS-personal och ambulanstjänst. Ibland kräver situationen även samordnade åtgärder från till exempel räddningstjänst och polis. Det övergripande syftet med studien var att beskriva och förklara fundamentala interaktiva procedurer genom vilka sjuksköterskor, läkare, 112-operatörer och vårdsökanden åstadkommer medicinska nödsamtal. Studiens teoretiska utgångspunkter anknöt till etnometodologisk samtalsanalytisk forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Procedurer som analyserades i avhandlingen var: (1) utfrågningar, (2) emotionellt arbete, (3) riskhantering och (4) att ge instruktioner. En av de viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan och andra SOS-operatörer är att se till att den som ringer inte lägger på luren, att behålla flödet. Att den som larmar inte drabbas av panik och hyser hopp om hjälp kan vara helt livsavgörande. En viktig del av det strukturerade 112-samtalet utgörs av att det tidigt ska finnas ett löfte om hjälp. Utfrågningen handlade om medicinska intervjuer om symtom, tidigare och nuvarande sjukdomar, aktuell medicinering och sociala förhållanden. SOS-medarbetarna utförde samtidigt flera olika slags metoder för känslohantering. I boken presenterades fyra typer. Den första innebär att personalen behöll lugnet och undvek att dras med i de känslor som den vårdsökande gav uttryck för. Därutöver kom att ge positiva besked om ambulansassistans, att presentera sätt att lösa problem och inge och hålla kvar hopp hos den som ringer.

Riskhanteringen var en viktig del i de medicinska larmsamtalen, där det gällde att samla in uppgifter snabbt. Denna process delades in i olika delar: först ett aktivt lyssnande efter faktiska och möjliga risker. Därefter en identifiering och övervakning av risker. Vidare krävdes en bedömning av olika risker, beslutsfattande samt slutligen en reducering av risker, vilket innebar att eliminera eller minska riskerna till hanterliga nivåer. Olika instruktioner utgör en viktig del av larmsamtalen. Det kan innebära att personalen instruerar genom att fråga, föreslå, förorda, befalla och lugna. Instruktionerna kan bestå av första hjälpen-insatser och hälsofrämjande åtgärder. Avhandlingens resultat visade att åtgärder som inleddes i ett tidigt skede och som utfördes av anhöriga eller andra personer som befann sig på platsen, bidrog till att öka förutsättningarna för livräddande och livsuppehållande behandlingsresultat. Avhandlingen är en grund för utbildningar i krishantering, krisledning, alarmering, interprofessionell samverkan, samtalsmetodik, samtalspsykologi, samtalsträning, kommunikation i konfliktsituationer, problemlösning samt läkares, sjuksköterskors och larmoperatörers yrkesroller.

Han är medlem i SALVE (Social challenges, Actors and Living conditions research VEnue, styrelseledamot i det internationella äldreforskarnätverket SYSTED (Systems and Empowerment Sciences for Human Lifespan Development), tvärvetenskapliga och internationella forskningsnätverket CCD, Communication, Culture and Diversity, ARN-J, Aging Research Network - Jönköping, och CHILD (Children, Health, Intervention, Learning and Development).

Publikationer

Publikationerna är inriktade på nödfalls- och krishantering, medicinska nödsamtal, suicidprevention, känslohantering, krislärande, multiprofessionell teamsamverkan och delaktighet i prehospital akutsjukvård, kvalitets- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården, utsatta äldre människors styrkor och stöd, patientsäkerhet, konsultationer mellan läkare och patienter och personcentrerad vård.

Publikationslista

Torgé, C. J., Hedman, K. & Ernsth-Bravell, M. (2021). Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län. Exempel på samverkan mellan olika professioner med räddningstjänsten som samordnare. Folkhälsomyndigheten. 

Hedman, K., Henning, C. & Svensson, L. (2019). Empowering Older People in Different Contexts Through Social Ties. I Anme, T., (Red.), Creating Empowerment in Communities: Theory and Practice from an International Perspective, (s. 95-111). Hauppauge, New York: Nova Science Publishers. 

Hedman K. Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana. (2019). Int J Older People Nurs. e12232. https://doi.org/10.1111/opn.12232

Hedman, K. & Torgé, C. J. (2018). Räddningstjänstens suicidpreventionsarbete i Region Jönköpings län. Paper presenterat vid CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård). Konferens: Prestigelöst samarbete över organisations- och professionsgränser, 23 Oktober 2018, Linnéuniversitetet.

Hedman, K. (2017). Kris som läranderesurs – Hur orkanen Katrina förändrade                            New Orleans. Geografiska Notiser Nr 2. http://www.geografitorget.se/gn/nr/2017/bil/2-06.pdf 

Hedman, K. (2016). Managing Emotions in Medical Emergency Calls. IMPACT Journal, Nov 2.

Hedman, K. (2016). Managing Medical Emergency Calls. [Doktorsavhandling].                              Lunds universitet. https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/7712896/Karl_Hedman_webb.pdf 

Hedman, K., Siouta, E., Hedberg, B., Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin:              the value of shared decision-making. The International Journal of Person Centered Medicine, 2(3), 427-436.

Hedman, K. (2012). Samtal mellan ambulanssjuksköterska, jourhavande läkare och patient, bokkapitel i Bülow, P., Persson Thunqvist, D. & Sandén, I., (Red.), Delaktighetens praktik:            det professionella samtalets villkor och möjligheter, (s. 41-55). Gleerups Utbildning. Direktlänk till själva fulltexten: http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:561012/FULLTEXT02.pdf

Karlsson, G, Hedman, K. & Fridlund, B. (2011). Views on patient safety by operations managers in somatic hospital care: a qualitative analysis, Open Journal of Nursing 1, 33-42.

Hedman, K. (2007). Larmhanteringen vid den svåra orkanen Katrina. Signalen nr 2, 20-23. Tidningen ”För ett tryggare samhälle”, SOS Alarm. 

Hedman, K. (1995). Barns lek: Könsskillnader syns tydligt. Välfärdsbulletinen. Statistiska centralbyråns tidning om arbetsliv och välfärd Nr 4.

 

Artikel

Hedman, K. (2019). Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana International Journal of Older People Nursing, 14(2). More information
Hedman, K. (2016). Managing Emotions in Swedish Medical Emergency Calls IMPACT Journal, 2, 1-12 Alicante: University of Alicante . More information
Siouta, E., Hedberg, B., Hedman, K., Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin: the value of shared decision-making The International Journal of Person Centered Medicine, 2(3), 427-436. More information
Karlsson, G., Hedman, K., Fridlund, B. (2011). Views on patient safety by operations managers in somatic hospital care: a qualitative analysis Open Nursing Journal, 1(3), 33-42. More information

Doktorsavhandling

Hedman, K. (2016). Managing Medical Emergency Calls (Doctoral thesis, Lund: Lund University Open Access). More information

Antologibidrag

Hedman, K., Henning, C., Svensson, L. (2019). Empowering older people in different contexts through social ties. In: T. Anme (Ed.), Creating empowerment in communities: Theory and practice from an international perspective Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. More information

Konferensbidrag

Hedman, K. (2019). Encouraging student participation in intercultural classroom interaction. 18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Thinking Tomorrow’s Education: Learning from the past, in the present, and for the future, 12-16 August 2019, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Germany. More information
Hedman, K., Torgé, C. (2019). Suicide prevention services in Jönköping, Sweden. The Patient and Population Health and Informatics (PPH) Seminar Series, 28 October 2019, Swansea University, Medical School, Swansea, United Kingdom. More information
Hedman, K., Torgé, C. (2018). Räddningstjänstens suicidpreventionsarbete i Region Jönköpings län. CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård) Konferens: Prestigelöst samarbete över organisations- och professionsgränser, 23 October 2018, Linneus University, Växjö, Sweden. More information