Martin Hugo

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Hd312
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Martins forskning handlar om barn och ungdomar (11-20 år) som skolan har misslyckats med att möta. Det är barn och ungdomar som ofta inte identifierar sig som skolelever som kan lyckas och som har byggt upp ett inre motstånd mot skolarbete. Martins forskning handlar framförallt om hur skolan ser ut när dessa barn och ungdomar upplever den som meningsfull och när den arrangeras på ett sätt som ger förutsättningar för dem att utveckla en mer positiv skolidentitet.

2002-2007 skrev Martin en avhandling om gymnasieskolans individuella program där han följde en elevgrupp under hela gymnasietiden. Eleverna hade när de startade mycket låga meritvärden och negativa erfarenheter av skolan. I avhandlingen beskrivs elevernas liv och lärande under hela gymnasietiden. Framgångsfaktorerna var framförallt:

1) Goda mellanmänskliga relationer
2) Ett innehåll som eleverna upplevde var på riktigt
3) En upplevelse av delaktighet.

Mellan 2009-2013 arbetade Martin med ett forskningsprojekt om skolverksamheten för tvångsomhändertagna barn och ungdomar på särskilda ungdomshem. Studien syftade till att nå djupare kunskap om hur ungdomarnas skolsituation skulle kunna förbättras under deras vistelsetid. Den övergripande frågeställningen var: Hur kan lärandesituationer arrangeras på de särskilda ungdomshemmen så att eleverna blir motiverade, lär sig och upplever meningsfullhet i studiesituationen? Forskningsprojektet var finansierad av Statens institutionsstyrelse. Resultatet av forskningsprojektet sammanfattades i slutrapporten Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem.

I Martins senaste forskningsprojekt (2014-2015) undersöks förutsättningarna för lärande i en anpassad IT-utbildning för unga vuxna med asperger. (Lärandets sociala dimensioner)

Biografi

Martin Hugo, född 1968, disputerade på avhandlingen Liv och lärande i gymnasieskolan 2007. Avhandlingen var den mest lästa på skolporten under 2007 och 2008. Martin har undervisat på Högskolan i Jönköping sedan 1999 och ingår i forskningsmiljön Livslångt Lärande på HLK. Martin är också aktiv i Nationella nätverket för skolsocial forskning och i NORP, Nordiska forskarnätverket för relationell pedagogik. Martin har en bakgrund som grundskollärare i Ma/No/Id på Råslättsskolan i Jönköping.