Martin Hugo

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Forskning

Martins forskning handlar om barn och ungdomar (11-20 år) som skolan har misslyckats med att möta. Det är barn och ungdomar som ofta inte identifierar sig som skolelever som kan lyckas och som har byggt upp ett inre motstånd mot skolarbete. Martins forskning handlar framförallt om hur skolan ser ut när dessa barn och ungdomar upplever den som meningsfull och när den arrangeras på ett sätt som ger förutsättningar för dem att utveckla en mer positiv skolidentitet.

2002-2007 skrev Martin en avhandling om gymnasieskolans individuella program där han följde en elevgrupp under hela gymnasietiden. Eleverna hade när de startade mycket låga meritvärden och negativa erfarenheter av skolan. I avhandlingen beskrivs elevernas liv och lärande under hela gymnasietiden. Framgångsfaktorerna var framförallt:

1) Goda mellanmänskliga relationer
2) Ett innehåll som eleverna upplevde var på riktigt
3) En upplevelse av delaktighet.

Mellan 2009-2013 arbetade Martin med ett forskningsprojekt om skolverksamheten för tvångsomhändertagna barn och ungdomar på särskilda ungdomshem. Studien syftade till att nå djupare kunskap om hur ungdomarnas skolsituation skulle kunna förbättras under deras vistelsetid. Den övergripande frågeställningen var: Hur kan lärandesituationer arrangeras på de särskilda ungdomshemmen så att eleverna blir motiverade, lär sig och upplever meningsfullhet i studiesituationen? Forskningsprojektet var finansierad av Statens institutionsstyrelse. Resultatet av forskningsprojektet sammanfattades i slutrapporten Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem.

I Martins senaste forskningsprojekt (2014-2015) undersöks förutsättningarna för lärande i en anpassad IT-utbildning för unga vuxna med asperger. (Lärandets sociala dimensioner)

Biografi

Martin Hugo, född 1968, disputerade på avhandlingen Liv och lärande i gymnasieskolan 2007. Avhandlingen var den mest lästa på skolporten under 2007 och 2008. Martin har undervisat på Högskolan i Jönköping sedan 1999 och ingår i forskningsmiljön Livslångt Lärande på HLK. Martin är också aktiv i Nationella nätverket för skolsocial forskning och i NORP, Nordiska forskarnätverket för relationell pedagogik. Martin har en bakgrund som grundskollärare i Ma/No/Id på Råslättsskolan i Jönköping.

Antologibidrag

Hedegaard, J., Hugo, M. (2019). Functional workplaces for people with disabilities. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 163 -176). London, UK: Routledge
Hedegaard, J., Hugo, M. (2017). Funktionsdugliga arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic och Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser Lund: Studentlitteratur AB
Hugo, M., Hedegaard, J. (2016). Följeforskning som skolnära forskningsmetod. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 47 -62). Lund: Studentlitteratur AB
Hugo, M. (2012). När skolans lärande saknar mening. In: Leif Mathiasson (Ed.), Uppdrag Lärare: En antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar (pp. 31 -38). Stockholm: Lärarförbundets förlag
Hugo, M. (2010). Forskning och lärande i klassrummet måste vara på riktigt. In: Martin Hugo & Mikael Segolsson (Ed.), Lärande och bildning i en globaliserad tid (pp. 15 -26). Lund: Studentlitteratur
Martin, H. (2008). Yrkeslärares uppfattningar av examensarbetet inom SÄL<em> </em>. In: Sigurd Johansson (Ed.), Yrkeslärarutbildning inom SÄL III-projektet

Artikel

Hedegaard, J., Hugo, M. (2020). Inclusion through Folk High School courses for senior citizens Educational gerontology, 46(2), 84-94.
Roe, D., Hugo, M., Larsson, H. (2019). ‘Rings on the water’: examining the pedagogical approach at a football program for detained youth in Sweden Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 22(6), 919-934.
Bäcklund, J., Hugo, M. (2018). The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions Problems of Education in the 21st Century, 76(4), 451-464.
Hedegaard, J., Hugo, M. (2017). Social dimensions of learning – the experience of young adult students with Asperger syndrome at a supported IT education Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 256-268.
Backlund, Å., Ekberg, M., Hugo, M., Isaksson, J., Strand, A. (2012). Skolsocialt arbete - En angelägenhet för alla? Socionomen, 26-31 Stockholm .
Hugo, M. (2011). När skolans lärande saknar mening Pedagogiska Magasinet, 52-57 Stockholm: Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt .
Martin, H. (2009). Dags att tänka om! Pedagogiska magasinet.
Martin Hugo, M. (2007). This is for real: Researching Lived Experience at upper secondary School Didaktisk Tidskrift, 16(4).

Bok

Doktorsavhandling

Hugo, M. (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan: En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation).

Konferensbidrag

Bjursell, C., Bergmo-Prvulovic, I., Hedegaard, J., Hugo, M., Samuelsson, U. (2021). Continued growth later in life – older adults learning. European Society for Research in Adult Development (ESRAD), Online conference 2021, 23rd to 25th April, 2021.
Hedegaard, J., Bjursell, C., Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 May 2019, Aarhus University, Copenhagen, Denmark.
Hugo, M., Hedegaard, J. (2018). Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?. Folkbildningens forskningsdag 2018 - Folkbildning som medborgarskapande: Om avmakt, motmakt och medmakt, Stockholm 22 oktober.
Samuelsson, M., Hugo, M., Aktaş, V., Söderström, Å., Ekholm, M. (2018). Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017. 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 8-10 March 2018, Oslo, Norway.
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Habilitating effects of an adjusted education in Sweden for students with High-functioning autism. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017..
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. Nätverket för skolsocial forskning: Att förebygga skolmisslyckanden, Växjö, 2-3 februari, 2017..
Hugo, M., Hedegaard, J. (2017). Education as habilitation: Empirical examples from an adjusted education in Sweden for students with high-functioning autism. 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, 23-25 March, 2017..
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). Jag har lärt mig en vettig grej när jag har vart här… och det är försök för helvete själv du kommer klara det - En följeforskningsstudie om studenters upplevelser av en utbildning för unga vuxna med asperger. Socialt arbete i skolan: Perspektiv, metoder och utmaningar ur ett nordiskt perspektiv, Stockholm, 7-8 maj, 2015..
Martin, H. (2010). Juvenile delinquents, their school and learning. Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) den 11-13 mars, 2010 i Malmö..
Hugo, M. (2008). From School Failure to Success: Researching eight underachievers lived experience at upper secondary school. American Educational Research Association (AERA) den 24-28 mars, 2008 i New York, USA..
Martin Hugo, M. (2007). This is for real: Researching Lived Experience at upper secondary School.. Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) den 15-17 mars, 2007 i Turku, Finland..
Hugo, M. (2005). Life and Learning: The way towards knowledge and competence for eight underachievers at upper secondary school.. European Conference on Educational Research (ECER) den 7-10 september, 2005 i Dublin, Irland..
Hugo, M. (2005). Liv och lärande hos svagpresterande i gymnasieskolan. Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) den 10-13 mars, 2005 i Oslo, Norge..
Hugo, M. (2004). Life and Learning: The way towards knowledge and competence for eight underachievers at upper secondary school.. Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) den 11-13 mars, 2004 i Reykjavik, Island..

Rapport

Hugo, M., Hedegaard, J., Bjursell, C. (2019). Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation
Hugo, M. (2018). Motivationsskapande undervisning och lärmiljö. Stockholm: Skolverket
Hedegaard, J., Hugo, M. (2015). IT-spåret: En följeforskningsstudie om studenters och personals upplevelser av verksamheten. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation
Hugo, M. (2013). Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem. Stockholm: Statens institutionsstyrelse

Samlingsverk

(2010). Lärande och bildning i en globaliserad tid. Lund: Studentlitteratur
(2009). Yrkeslärare undersöker sin egen praktik. Jönköping: Jönköping Univerity Press
(2008). Forskande lärare i praktiken: Vol. 3. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation

Övrigt