Cecilia Henning

Affilierad
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Docent
Filosofie doktor

Inriktningen i Cecilia Hennings forskning är mot äldreboende, äldreomsorg, lokala sociala nätverk och socialt stöd. I inriktningen ingår empowerment av äldre och äldreomsorgspersonal, metoder för interaktiv forskning samt komparativa studier ur ett internationellt perspektiv. Vikten av, och formerna för, implementering av sociala aspekter i samhällsplaneringen är ett annat forskningsområde.

Pågående och nyligen avslutade projekt presenteras på Hälsohögskolans hemsida under Forskningsplattform socialt arbete, programmet Äldres livsvillkor och omsorg.

Inom ramen för flera projekt har teorier och metoder utvecklats för ett socialpedagogiskt förhållningssätt inom äldreomsorgen som ett sätt att arbeta förebyggande och utvecklingsinriktat. Framtidsverkstad som metod har med detta syfte, med stöd från Europeiska socialfonden, utvecklats i en samverkan med ett internationellt forskarnätverk och  därefter implementerats i en rad olika projekt.
 
Cecilia har i flera projekt utvecklat teorier och begrepp kring betydelsen av olika sociala nätverk, bl a i form av tunna band. Denna forskning har sin tyngdpunkt i betydelsen av lokala sammanhang, olika boendeformer samt träffpunkter för äldre människors välbefinnande.
 
Utöver forskningen handleder Cecilia doktorander i socialt arbete inom ramen för Hälsohögskolans forskarskola Hälsa och Välfärd. Cecilia ingår i en rad nationella och internationella forskarnätverk. För närvarande är Cecilia även engagerad i internationaliseringen av socionomutbildningen genom att vara kontaktlärare till universitet och högskolor i Esslingen, Mannheim samt Porto.

Artikel

Henning, C., Joakimson, D., Montonen, E., Ozturk, C., Lichtendahl, A. (2011). Care of the Elderly from an International and Multiprofessional Perspective: Web-based Learning Journal of Allied Health, 40(4), 206-211. More information
Wilinska, M., Henning, C. (2011). Old age identity in social welfare practice Qualitative Social Work, 10(3), 346-363. More information
Henning, C., Åhnby, U. (2011). Framtidsverkstad skapar delaktighet och gemenskap Tidningen Äldreomsorg, 28(1), 26-28. More information
Christensson, L., Björklund, A., Åhnby, U., Henriksson, M., Joakimsson, D., Henning, C. (2010). Attitudes of Different Professionals Toward the Well-being of Older Adults Living at Home Journal of Allied Health, 39(4), 293-300. More information
Henning, C., Åhnby, U., Österström, S. (2009). Senior Housing in Sweden: A New Concept for Aging in Place Social Work in Public Health, 24(3), 235-254. More information
Henning, C., Åhnby, U. (2004). Forskningscirkel- ett sätt att synliggöra kvinnors erfarenheter i äldreomsorgen Socialt perspektiv, 4, 59-79. More information
Henning, C., Wikström, T. (1997). La Casa sul fiume un nuovo concetto della casa per tutta la vita. (Huset vid ån- ett boende för alla åldrar) L'abitazione per gli anziani. (Boendeformer för äldre), 40-49. More information
Henning, C., Lieberg, M. (1996). Strong Ties or Weak Ties?: Neighbourhood Networks in a New Perspective Housing, Theory and Society, 13(1), 3-26. More information

Bok

Henning, C. (1995). Housing and Care for the Elderly in Sweden, Current Policy, Recommendations and Concepts: Wohnen und Betreuung älterer Menschen in Schweden, Aktuelle Politik, Empfehlungen und Konzepte.. Köln: Kuratorium Deutsche Altershilfe More information
Henning, C. (1993). Schweden: Perspektiven und Strategien der Altenhilfeplanung im Wandel ; Wohnen und Betreuung- Wohnen ernst nehmen. (Perspektiv och strategier för en förändring av äldreboende och –omsorg. Boende och omsorg- omsorg om boendet). More information
Henning, C., Lieberg, M., Palm Linden, K. (1991). Social care and local networks: a study of a model for public social services applied in a new suburban area. Stockholm: Swedish Council for Building Research More information
Henning, C., Lieberg, M., Palm Linden, K. (1987). Boende, omsorg och sociala nätverk: kommunal omsorg i närmiljön. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning More information
Henning, C., Lieberg, M. (1983). En öppnare förskola: utopi eller mjölighet?. Stockholm: Statents råd för byggnadforskning More information

Doktorsavhandling

Henning, C., Lövgren, S. (2002). Lokala sammanhang och identiteter : om grannkontakters plats i en föränderlig värld (Doctoral thesis). Jönköping : Hälsohögskolan More information
Henning, C. (1991). Boende och omsorg - omsorg om boendet : analys av en modell för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen - en vision för äldreboende (Doctoral thesis). Linköping: Tema More information

Antologibidrag

Henning, C. (2013). Fortsatt utveckling av boende för äldre i Norden. In: Så bor 80+ i Norden (pp. 48 -57). Stockholm: Nordens välfärdscenter (NVC) More information
Henning, C., Stolarz, H. (2012). Äldres boende: en samhällsplaneringsfråga. In: Marianne Abramsson & Catharina Nord (Ed.), Äldres boende: Forskningsperspektiv i Norden (pp. 169 -189). Lund: Studentlitteratur More information
Henning, C., Svensson, L. (2011). Mötesplatser för äldre: en viktig aspekt i samhällsplaneringen. In: Kerstin Gynnerstedt & Maria Wolmesjö (Ed.), Tredje åldern: Sociala aspekter och medborgarskap (pp. 123 -145). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information
Henning, C., Svensson, L. (2011). Träffpunkter för äldre- viktig aspekt i social planering. In: Kerstin Gynnerstedt & Maria Wolmesjö (Ed.), Tredje åldern- sociala aspekter och medborgarskap Malmö: Gleerups förlag More information
Henning, C., Renblad, K. (2009). An Agenda for Social Cohesion. In: Cecilia Henning & Karin Renblad (Ed.), Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology (pp. 13 -16). Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University More information
Renblad, K., Henning, C. (2009). Empowerment to Strengthen Social Cohesion and Democracy. In: Cecilia Henning & Karin Renblad (Ed.), Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology (pp. 213 -217). Jönköping: Hälsohögskolan More information
Renblad, K., Henning, C., Jegermalm, M. (2009). Future Workshop as a Method for Societally motivated Research and Social Planning. In: Cecilia Henning & Karin Renblad (Ed.), Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology (pp. 185 -211). Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University More information
Åhnby, U., Henning, C. (2009). Future Workshop for Empowerment in Eldercare: Examples from Sweden. In: Cecilia Henning & Karin Renblad (Ed.), Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy (pp. 161 -184). Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University More information
Henning, C., Åhnby, U. (2008). Empowerment in Planning for an Aging-Friendly Community in Sweden. In: Culture, Care and Community Empowerment: International Applications of Theory and Methods (pp. 55 -69). Tokyo: Kawashima Press More information
Henning, C., Åhnby, U. (2005). Utvekling av ett socialpedagogiskt förhållningssätt i åldreomsorgen: Framtidsverkstad som metod. In: Socialpedagogiken i samhället: rapport från en nordisk forskningskonferens vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, 11-12 november 2004 Norrköping: Institutionen för vård och välfärd, IVV, Campus Norrköping, Linköpings universitet More information
Henning, C., Lövgren, S. (2004). Behovet av trygghet och identitet: vad betyder grannätverket. In: Rapporter från hälsans provinser: en jubileumsantologi (pp. 101 -122). Linköping: Tema Hälsa och samhälle, Univ. More information
Malmberg, B., Henning, C. (2002). Introduction.. In: Aspects on aging, old age care and local contexts Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Lövgren, S. (2002). The significance of Neighbors in a Changing World. In: Aspects on aging, old age care and local contexts (pp. 131 -). Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Lieberg, M. (1997). Från social planering till civilsamhällets renässans: exemplet Lambohov. In: Verner Denvall (Ed.), Välfärdens operatörer: social planering i brytningstid Umeå: Boréa More information
Henning, C. (1993). Integrated Physical and Social Planning at the Neighborhood Level in Sweden. In: Aging in place with dignity: international solutions relating to the low-income and frail elderly Westport, Conn.: Praeger Publishers. More information
Henning, C., Öresjö, E. (1993). To Grow Old in Old Environment. In: Neue Wege der Planungskultur: Orientierungen in der Zeit des Umbruchs Frankfurt am Main:: Wohnbund. More information
Henning, C. (1992). Schweden: Perspektiven und Strategien der Altenplanung im Wandel. (Perspektiv och strategier i utvecklingen av boendealternativ för äldre). In: Alt sein aber nicht allein. Neue Wohnkultur fur Jung und Alt. (Gammal men inte ensam. Nya boendealternativ för alla åldrar)More information
Henning, C. (1985). The Social Services as Network organizers. In: Support Networks in a Caring Community: research and policy, fact and fiction Dordrecht: Martinus Nijhoff publishers. More information

Konferensbidrag

Henning, C. (2014). Why Meeting Places for Social Networking?. Stress und Altern - Chancen und Risken, 24-27 September 2014, Halle, Germany. Arrangör: Der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie und Der Scweizerischen Gesellschaft für Gerontologi. More information
Henning, C., Åhnby, U., Svensson, L. (2014). Why meeting Places for Social Networking?. Linköping: Linköpings universitet, Äldres ensamhet - utmaningar och möjligheter. NISAL (Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande). Linköpings universitet. More information
Henning, C., Åhnby, U., Svensson, L. (2014). Future Challenges for the Nordic Model: Housing. 22 Nordic Congress of Gerontology (på temat Age Well) i Göteborg 26-28 maj 2014. More information
Henning, C., Svensson, L. (2012). Mötesplatser och träffpunkter för äldre i grannskapet: Viktiga incitament i hälsoarbete och samhällsplanering. Framtidens äldreomsorg - konferens, 9 november. More information
Henning, C., Stolarz, H. (2012). The history and future of integrated elder housing in Sweden: Lessons learned for 21st century planning. IFA 11th global conference on ageing. 28 May- 1 June 2012. More information
Jegermalm, M., Henning, C. (2012). The role of civil society in health and social services: the Swedish case. IFA 11th global conference on ageing. 28 May- 1 June 2012. More information
Åhnby, U., Henning, C. (2012). Framtidsverkstäder i äldreomsorgen. Framtidens äldreomsorg - Fyrbodals kommunförbund. More information
Henning, C. (2011). The Role of Civil Society in Health and Social Services. Singapore: Centre for Enabled Living, Liveenabled Conference, Singapore, 10-11 November 2011. More information
Henning, C., Stolarz, H. (2011). Integrating housing, care and social support in residential areas: Swedish and German concepts of future housing in old age. Tokyo: Japanese Society of Human Science of Health-Social Services, Sep 17-18, Tokyo, Japan. More information
Anme, T., Henning, C., Jegermalm, M., Lowenstein, A., McCall, M., Scharlach, A. (2009). Supporting elders in various cultural contexts: The Role of Governments, markets and Civil Society in Israel, Japan, Sweden and the United States. XIX World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris July 2009. More information
Åhnby, U., Henning, C. (2009). Future Workshop for Empowerment in Eldercare: Examples from Sweden. SPnet nätverk för forskning i socialpedagogik, Trollhättan 13-14 oktober. More information
Henning, C. (2008). Care of Older People from a European Perspective.. COHEHRE conference, Nijmegen May 2008. More information
Henning, C. (2008). Framtidsverkstad som metod för äldres delaktighet i att utveckla sitt boende. Presentation vid konferens i Norrköping 18/11 2008, arrangerad av Nordiska nätverket för forskning om äldres boende.. More information
Henning, C., Anme, T., Mc Call, M., Lowenstein, A. (2008). Culture, Care and Community Empowerment of Elderly: International Perpspectives. Presentation vid konferens i Norrköping 18/11 2008, arrangerad av Nordiska nätverket för forskning om äldres boende.. More information
Henning, C., Åhnby, U. (2008). Prevention and Housing in Eldercare: A Swedish Example. Presentation vid konferens i Norrköping 18/11 2008, arrangerad av Nordiska nätverket för forskning om äldres boende.. More information
Henning, C., Åhnby, U. (2008). Interaction for Integration of Housing and Care for Old People. Presentation vid konferens i Norrköping 18/11 2008, arrangerad av Nordiska nätverket för forskning om äldres boende.. More information
Henning, C., Åhnby, U. (2007). Samverkan för kompetensutveckling inom äldreomsorgen.. Samverkan för kompetensutveckling, Högskolor och samhälle i samverkan 2007, Jönköping 8-11 maj 2007. More information
Henning, C., Åhnby, U. (2004). Lokal samverkan för en utveckling av äldreomsorgen. Samverkan för kompetensutveckling, Högskolor och samhälle i samverkan 2007, Jönköping 8-11 maj 2007. More information
Henning, C., Åhnby, U., Österström, S. (2003). Strategier för att utveckla hemtjänsten i det lokala sammanhanget. Samverkan för kompetensutveckling, Högskolor och samhälle i samverkan 2007, Jönköping 8-11 maj 2007. More information

Samlingsverk

(2009). Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology. Jönköping: School of Health Sciences More information
(2002). Aspects on aging, old age care and local contexts. Jönköping: Hälsohögskolan More information

Rapport

Renblad, K., Henning, C., Jegermalm, M. (2009). Framtidsverkstad som metod inom social planering och samhällsmotiverad forskning: Hur skapar vi ett åldrandevänligt samhälle?. Jönköping: Luppen kunskapscentrum More information
Henning, C., Åhnby, U., Johansson, S. (2000). Lokal kunskap, för lokal utveckling. Strategier för kompetensutveckling och förändringsarbete inom äldreomsorgen.: Sammanfattande slutrapport gällande OAK-projektet.. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Åhnby, U., Johansson, S. (2000). Omsorgsutveckling, arbetsmarknadskrav och kompetenshöjning inom kommunal hemtjänst: Lägesrapport 4 gällande ADAPT-projektet. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Johansson, S., Åhnby, U. (2000). Lokal kunskap för lokal utveckling: strategier för kompetensutveckling och förändringsarbete inom äldreomsorgen. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Karp, H. (1999). Utveckling av lokala strategier för äldres välfärd: Ett kommunikativt perspektiv på kvarboende och äldreomsorg. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Åhnby, U., Karp, H., Bolwig, B. (1999). Samverkan för att skapa förutsättningar för äldres välfärd: Rapport från några framtidsverkstäder. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Åhnby, U., Johansson, S., Karp, H., Bolwig, B. (1999). Lägesrapport 2. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Åhnby, U., johansson, S., Karp, H., Bolwig, B. (1999). Lägesrapport 3. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Åhnby, U., Johansson, S. (1998). Lägesrapport 1. Jönköping: Hälsohögskolan More information
Henning, C., Hansson, J. (1988). Italiensk psykiatri: Exemplet Trieste. Linköping: Tema, Hälso- och sjukvården i samhället, Universitetet i Linköping More information