Åsa Hirsh

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Forskning

Åsa Hirsh är lektor i pedagogik med särskild inriktning på frågor om bedömning och skolutveckling. 

I Åsas avhandling The Individual Development Plan as Tool and Practice studerades den Individuella Utvecklingsplanen som del av lärares bedömningspraktik. 

Skolans dokumentation är ett fortsatt viktigt område för Åsa, som under det senaste året gjort en utvärderingsstudie åt Skolverket där skolors arbete med individuella utvecklingsplaner och extra anpassningar efter senaste reformerna står i fokus. Dessa frågor diskuteras också i den nyskrivna artikeln Perspektiv på skolans dokumentation. Åsa har under senare delen av 2016 också arbetat med att revidera Skolverkets stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

2016 utkom Åsas bok Skolans Dokumentation - ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv på Liber Förlag, en bok vars innehåll berör alla som arbetar med undervisning och dokumentation i skolan.

Nyligen avslutade och pågående projekt

På uppdrag av Vetenskapsrådet arbetade Åsa under 2014 med ett kartläggningsuppdrag rörande 2000-talets svenska och internationella forskning kring formativ bedömning. Därutöver har Åsa sedan 2014 arbetat i ett forskningsprojekt om nationella prov i grundskolan. Projektet baseras på en omfattande enkätstudie: en totalundersökning i tio kommuner, där samtliga rektorer och lärare som genomför nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 var involverade. Intresset riktas främst mot så kallade washback-effekter, dvs hur lärares undervisning påverkas av proven. Under 2015 arbetade Åsa också i ett projekt som rörde yngre barns möjligheter till delaktighet och inflytande i skolan.

Sedan 2015 är Åsa involverad i ett VR-finansierat komparativt Research LINKS-projekt som handlar om Lesson och Learning study som metod för lärardriven skolutveckling i Sverige och Tanzania.

För närvarande arbetar Åsa också med forskningsprojektet Kollaborativ Formativ Undervisningsanalys - professionsdriven skolutveckling som involverar hela lärarkollegier. Ett särskilt intresse i detta projekt riktas mot förstelärares roll som mellanledare i skolutvecklande processer. Parallellt med det projektet är Åsa involverad i att för Skolforskningsinstitutets räkning ta fram en forskningsöversikt om feedback i skrivutvecklingsprocesser på grundskole- och gymnasienivå.

Mot slutet av 2016 utkommer Åsas andra bok Formativ undervisning - Utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus på Natur & Kultur.

Biografi

Åsa är en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare kring alla frågor som rör bedömning och dokumentation. På högskolan undervisar hon i dessa frågor både inom ramen för lärarprogrammen, i uppdragsverksamheten och i fristående kurser för verksamma lärare och skolledare.

Antologibidrag

Lindberg, V., Hirsh, Å., Binde, A. (2018). Exploring students’ knowing by pre- and post-test in lesson and learning studies. In: Inger Eriksson & Kalafunja Mlang'a Osaki (Ed.), School development through teacher research: Lesson and learning studies in Sweden and Tanzania (pp. 23 -40). Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers Ltd. More information
Hirsh, Å. (2018). School Development Through Teacher Research: A Swedish Meta-study of Partcipating Schools. In: Inger Eriksson & Kalafunja M'langa Osaki (Ed.), School Development Through Teacher Research: Lesson and Learning Studies in Sweden and Tanzania Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers More information
Hirsh, Å., Wiberg, M. (2007). Det kan bli skillnader, det kan det, men vi kan inte göra något åt det. Eller?: En studie om likvärdig bedömning kring elevtexter. In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 1 (pp. 9 -71). Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information

Artikel

Hirsh, Å., Segolsson, M. (2020). "Had there been a Monica in each subject, I would have liked going to school every day": a study of students’ perceptions of what characterizes excellent teachers and their teaching actions Education Inquiry. More information
Hirsh, Å. (2020). When assessment is a constant companion: students’ experiences of instruction in an era of intensified assessment focus Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6(2), 89-102. More information
Hirsh, Å., Segolsson, M. (2019). Enabling teacher-driven school-development and collaborative learning: An activity theory-based study of leadership as an overarching practice Educational Management Administration & Leadership, 47(3), 400-420. More information
Hirsh, Å., Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Teachers leading teachers: understanding middle-leaders’ role and thoughts about career in the context of a changed division of labour School Leadership and Management, 39(3-4), 352-371. More information
Segolsson, M., Hirsh, Å. (2019). How skilled teachers enable success in their teaching with respect to inclusion and knowledge development: A qualitative study based on teachers’ experiences of successful teaching International Journal of Teaching and Education, VII(2), 35-52. More information
Segolsson, M., Hirsh, Å., Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden: A Longitudinal, Qualitative Study Journal of Education and Practice, 8(18), 77-86. More information
Hirsh, Å. (2015). IUP i praktiken: En skolreforms formande i skärningspunkten mellan yttre styrning och professionell autonomi Educare - Vetenskapliga skrifter, 234-259. More information
Hirsh, Å. (2015). IDPs at Work Scandinavian Journal of Educational Research, 59(1), 77-94. More information
Hirsh, Å. (2014). The Individual Development Plan: supportive tool or mission impossible?: Swedish teachers’ experiences of dilemmas in IDP practice Education Inquiry, 5(3), 405-427. More information
Hirsh, Å. (2012). IUP – verktyg för lärande? Forskning om undervisning och lärande, 33-41. More information
Hirsh, Å. (2012). The individual education plan: a gendered assessment practice? Assessment in education: Principles, Policy & Practice, 19(4), 469-485. More information
Hirsh, Å. (2011). A tool for learning? An analysis of targets and strategies in Swedish Individual Education Plans Nordic Studies in Education, 31(1), 14-29. More information

Bok

Hirsh, Å. (2019). Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling. Sverige: Books on Demand More information
Hirsh, Å. (2017). Formativ undervisning: Utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus. Stockholm: Natur och kultur More information
Hirsh, Å. (2016). Skolans dokumentation: ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv. Stockholm: Liber More information

Doktorsavhandling

Hirsh, Å. (2013). The individual development plan as tool and practice in Swedish compulsory school (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication). More information

Konferensbidrag

Lindberg, V., Hirsh, Å. (2016). Exploring Students’ Knowing by Pre and Post-tests in Learning Studies. WALS2016 3-5 Sept 2016-05-19, Exeter, United Kingdom. More information
Hirsh, Å., Lindberg, V. (2016). Exploring Students’ Knowing by Pre and Post-tests in Learning Studies. NERA 2016, 9-11 March, Helsinki, Finland. More information

Rapport

Åsa, H., Holmberg, P., Samuelsson, J., Wallin, J. (2018). Feedback i skrivundervisningen: Systematisk översikt 2018:01. Solna More information
Hirsh, Å. (2017). Perspektiv på skolans pedagogiska dokumentation – den skriftliga individuella utvecklingsplanens roll och relation till annan dokumentation. Stockholm: Skolverket More information
Hirsh, Å. (2016). Nationella prov i grundskolan: En studie av hur lärare och rektorer uppfattar och hanterar prov och provresultat. Stockholm: Skolverket More information
Lindberg, V., Hirsh, Å., Wallander, A., Udin, A., Garay, J. (2015). Att ge röst åt de yngre barnen: En kartläggning i nio kommuner läsåret 2014-2015. Stockholm: Information Tools Scandinavia More information
Hirsh, Å., Lindberg, V. (2015). Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och internationell forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet More information

Övrigt

Hirsh, Å. (2018). Effektiva former för dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande. Stockholm More information
Hirsh, Å. (2017). Bedömning i skolan – vad och varför?. Stockholm: Skolverket More information