Åsa Hirsh

Universitetslektor pedagogik
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Forskning

Åsa Hirsh är lektor i pedagogik med särskild inriktning på frågor om bedömning och skolutveckling. 

I Åsas avhandling The Individual Development Plan as Tool and Practice studerades den Individuella Utvecklingsplanen som del av lärares bedömningspraktik. 

Skolans dokumentation är ett fortsatt viktigt område för Åsa, som under det senaste året gjort en utvärderingsstudie åt Skolverket där skolors arbete med individuella utvecklingsplaner och extra anpassningar efter senaste reformerna står i fokus. Dessa frågor diskuteras också i den nyskrivna artikeln Perspektiv på skolans dokumentation. Åsa har under senare delen av 2016 också arbetat med att revidera Skolverkets stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

2016 utkom Åsas bok Skolans Dokumentation - ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv på Liber Förlag, en bok vars innehåll berör alla som arbetar med undervisning och dokumentation i skolan.

Nyligen avslutade och pågående projekt

På uppdrag av Vetenskapsrådet arbetade Åsa under 2014 med ett kartläggningsuppdrag rörande 2000-talets svenska och internationella forskning kring formativ bedömning. Därutöver har Åsa sedan 2014 arbetat i ett forskningsprojekt om nationella prov i grundskolan. Projektet baseras på en omfattande enkätstudie: en totalundersökning i tio kommuner, där samtliga rektorer och lärare som genomför nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 var involverade. Intresset riktas främst mot så kallade washback-effekter, dvs hur lärares undervisning påverkas av proven. Under 2015 arbetade Åsa också i ett projekt som rörde yngre barns möjligheter till delaktighet och inflytande i skolan.

Sedan 2015 är Åsa involverad i ett VR-finansierat komparativt Research LINKS-projekt som handlar om Lesson och Learning study som metod för lärardriven skolutveckling i Sverige och Tanzania.

För närvarande arbetar Åsa också med forskningsprojektet Kollaborativ Formativ Undervisningsanalys - professionsdriven skolutveckling som involverar hela lärarkollegier. Ett särskilt intresse i detta projekt riktas mot förstelärares roll som mellanledare i skolutvecklande processer. Parallellt med det projektet är Åsa involverad i att för Skolforskningsinstitutets räkning ta fram en forskningsöversikt om feedback i skrivutvecklingsprocesser på grundskole- och gymnasienivå.

Mot slutet av 2016 utkommer Åsas andra bok Formativ undervisning - Utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus på Natur & Kultur.

Biografi

Åsa är en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare kring alla frågor som rör bedömning och dokumentation. På högskolan undervisar hon i dessa frågor både inom ramen för lärarprogrammen, i uppdragsverksamheten och i fristående kurser för verksamma lärare och skolledare.

Antologibidrag

Hirsh, Å. (2020). Dokumenterad utveckling och utvecklande dokumentation. In: Å. Hirsh & A. Olin (Ed.), Skolutveckling i teori och praktik (pp. 79 -92). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Hirsh, Å. (2020). Bedömning och undervisningsutveckling – hur hänger det ihop?. In: Å. Hirsh & A. Olin (Ed.), Skolutveckling i teori och praktik (pp. 237 -246). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Lindberg, V., Hirsh, Å., Binde, A. (2018). Exploring students’ knowing by pre- and post-test in lesson and learning studies. In: Inger Eriksson & Kalafunja Mlang'a Osaki (Ed.), School development through teacher research: Lesson and learning studies in Sweden and Tanzania (pp. 23 -40). Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers Ltd.
Hirsh, Å. (2018). School Development Through Teacher Research: A Swedish Meta-study of Partcipating Schools. In: Inger Eriksson & Kalafunja M'langa Osaki (Ed.), School Development Through Teacher Research: Lesson and Learning Studies in Sweden and Tanzania Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers
Hirsh, Å., Wiberg, M. (2007). Det kan bli skillnader, det kan det, men vi kan inte göra något åt det. Eller?: En studie om likvärdig bedömning kring elevtexter. In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 1 (pp. 9 -71). Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation

Artikel

Román, H., Sundberg, D., Hirsh, Å., Forsberg, E., Nilholm, C. (2021). Mapping and analysing reviews of research on teaching, 1980–2018, in Web of Science: An overview of a second-order research topography Review of Education.
Hirsh, Å. (2020). When assessment is a constant companion: students’ experiences of instruction in an era of intensified assessment focus Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6(2), 89-102.
Hirsh, Å., Nilholm, C., Roman, H., Forsberg, E., Sundberg, D. (2020). Reviews of teaching methods–which fundamental issues are identified? Education Inquiry.
Hirsh, Å., Segolsson, M. (2019). Enabling teacher-driven school-development and collaborative learning: An activity theory-based study of leadership as an overarching practice Educational Management Administration & Leadership, 47(3), 400-420.
Hirsh, Å., Bergmo-Prvulovic, I. (2019). Teachers leading teachers: understanding middle-leaders’ role and thoughts about career in the context of a changed division of labour School Leadership and Management, 39(3-4), 352-371.
Segolsson, M., Hirsh, Å., Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden: A Longitudinal, Qualitative Study Journal of Education and Practice, 8(18), 77-86.
Hirsh, Å. (2015). IDPs at Work Scandinavian Journal of Educational Research, 59(1), 77-94.
Hirsh, Å. (2012). IUP – verktyg för lärande? Forskning om undervisning och lärande, 33-41.
Hirsh, Å. (2012). The individual education plan: a gendered assessment practice? Assessment in education: Principles, Policy & Practice, 19(4), 469-485.
Hirsh, Å. (2011). A tool for learning? An analysis of targets and strategies in Swedish Individual Education Plans Nordic Studies in Education, 31(1), 14-29.

Bok

Doktorsavhandling

Hirsh, Å. (2013). The individual development plan as tool and practice in Swedish compulsory school (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication).

Konferensbidrag

Lindberg, V., Hirsh, Å. (2016). Exploring Students’ Knowing by Pre and Post-tests in Learning Studies. WALS2016 3-5 Sept 2016-05-19, Exeter, United Kingdom.
Hirsh, Å., Lindberg, V. (2016). Exploring Students’ Knowing by Pre and Post-tests in Learning Studies. NERA 2016, 9-11 March, Helsinki, Finland.

Rapport

Åsa, H., Holmberg, P., Samuelsson, J., Wallin, J. (2018). Feedback i skrivundervisningen: Systematisk översikt 2018:01. Solna
Lindberg, V., Hirsh, Å., Wallander, A., Udin, A., Garay, J. (2015). Att ge röst åt de yngre barnen: En kartläggning i nio kommuner läsåret 2014-2015. Stockholm: Information Tools Scandinavia
Hirsh, Å., Lindberg, V. (2015). Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och internationell forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet

Samlingsverk

Övrigt

Hirsh, Å. (2017). Bedömning i skolan – vad och varför?. Stockholm: Skolverket