Sara Hvit Lindstrand

Universitetslektor
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

 

Forskning

Sara Hvit Lindstrand är lektor i pedagogik med inriktning förskola. Hennes forskning handlar om förskolebarns språkande relaterat till meningsskapande och multimodalitet. Sara har ett särskilt intresse för förskolans villkor för barns spontana utforskande och lek kopplat till demokrati, estetiska uttryckssätt och tidigt läsande och skrivande, New Literacy Studies (NLS). 

Biografi

Sara disputerade 2015 med avhandlingen Små barns tecken- och meningsskapande. Multimodalt görande och teknologi. 

Sara har yrkeserfarenhet av att driva pedagogisk utveckling i, och  leda förskolans utbildning utifrån ett särskilt intresse för hållbar framtid, formativ bedömning, pedagogisk dokumentation, flerdimensionellt språkande och projekterande arbetssätt.

Sara undervisar, föreläser, handleder och examinerar examensarbeten på förskollärarutbildningen.

Publikationer

Nilsson, Stefan., Björkman, Berit., Almqvist, Anna-Lena., Björk-Willen, Polly., Donohue, Donna., Enskär, Karin., Granlund, Mats., Huus, Karina & Hvit, Sara (2013). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective. Developmental neurorehabilitation, 18(3), 162-168.

Hvit, Sara. (2014). Literacy events in toddlergroups: Preschool educators’ talk about their work with literacy among toddlers. Journal of Early Childhood Literacy. 1468798414526427.

Lindstrand, Sara H & Björk-Willén, Polly. (2015). “When you give them a pencil they often say they’re writing” ̶ Preschool teachers’ categorization of written language work with toddlers. Australasian Journal of Early Childhood.

Lindstrand, Sara H (2015). Are we spinning or is it the board?-Young children’s interaction with an interactive whiteboard in preschool. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(03), 124-144.

Lindstrand, Sara H (2015). Små barns tecken- och meningsskapande. Multimodalt görande och teknologi. (Doctoral dissertation, School of Education and Communication, Jönköping University).

Antologibidrag

Hvit Lindstrand Sara, (2020), Barns utforskande i digitala teckenvärldar.   I Kyrk Seger, Erika (red.)(2020). Digitalt meningsskapande i förskolan. Lärarförlaget. 

Nilsson, Monica., Hvit Lindstrand, Sara., Öhman, Charlotte., & Alnervik, Karin. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. I Anderberg, E. (red) Skolnära forskningsmetoder. Lund: Studentlitteratur.

 

Bok

Alnervik, K., & Hvit Lindstrand, S. (2020). Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan. Liber.

 

Antologibidrag

Hvit Lindstrand, S. (2020). Det synliga språkandet. In: Sara Hvit Lindstrand & Karin Alnervik (Ed.), Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 132 -144). Stockholm: Liber
Alnervik, P., Alnervik, K., Hellberg, C., Hvit Lindstrand, S. (2020). Avslutande tankar - om barn i samhället och omsorgsfull undervisning. In: Sara Hvit Lindstrand & Karin Alnervik (Ed.), Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 145 -151). Stockholm: Liber
Hvit Lindstrand, S. (2020). Barns utforskande i digitala teckenvärldar. In: Erika Kyrk Seger (Ed.), Digitalt meningsskapande i förskolan (pp. 133 -147). Stockholm: Lärarförlaget
Nilsson, M., Hvit Lindstrand, S., Öhman, C., Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 143 -158). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Hvit Lindstrand, S., Björk-Willén, P. (2016). “When you give them a pencil they often say they’re writing”  ̶  Preschool teachers’ categorisation of written language work with toddlers Australasian Journal of Early Childhood, 41(1), 90-99.
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168.
Hvit Lindstrand, S. (2015). Are we spinning or is it the board? Young children’s interaction with an interactive whiteboard in preschool Nordic Journal of Digital Literacy, 10(3), 124-144.
Hvit, S. (2015). Literacy events in toddler groups: Preschool educators' talk about their work with literacy among toddlers Journal of Early Childhood Literacy, 15(3), 311-330.
Hvit, S. (2010). Små förskolebarns berättande med stöd av den interaktiva tavlan Specialpedagogisk tidskrift : att undervisa, 24-25.

Doktorsavhandling

Hvit Lindstrand, S. (2015). Små barns tecken- och meningsskapande i förskola: Multimodalt görande och teknologi (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University).

Konferensbidrag

Hvit, S. (2013). Events at an interactive white board: Toddlers exploring’s of interactive symbols. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013.
Hvit, S. (2013). Yngre förskolebarns interaktion med digitala medier och görande av ”text”. Barndomsnätverket, Göteborg, 22 augusti, 2013.
Schmidt, C., Hvit, S., Skepö, H., Berglund, J. (2013). Drawing on children's language - and text experiences - a source for reading and writing engagement?. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013.
Hvit, S. (2010). Toddlers make and use of language in their world of language: Preschool as childrens language environment. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013.
Hvit, S. (2010). Toddlers at preschool use an interactive board to make narratives. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013.

Rapport

Samlingsverk

Övrigt

Hellberg, C., Hvit, S. (2008). Lyssnande pedagoger och lärande småbarn: En intervjustudie om temaarbete som utmanande projekt. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation