Ann Johansson

Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Filosofie Doktor i Hälsa och Vårdvetenskap

Kontakt

Rum
Gd516
Telefon
Extern telefon
0790689238
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.

Forskning

Ann Johanssons forskningsintresse handlar i huvudsak om hur ’occupational adaptation’ (aktivitetsanpassning) visar sig i olika livssituationer. Under livets gång drabbas vi människor av olika utmaningar och svåra situationer som vi hanterar, bemästrar, på olika sätt. I vissa livssituationer uppstår större hinder för bemästring och anpassning än vanligt. En persons kapacitet till anpassning prövas speciellt vid sjukdom, skada, funktionsnedsättning eller andra stressfyllda livssituationer. Användandet av adaptiva strategier kan förbättra hälsa och välbefinnande genom att känslan av personlig kontroll ökar. I sin avhandling har Ann använt ’occupational adaptation’ som teoretisk referensram för att undersöka och förstå hur personer från olika livskontexter och i ansträngda livssituationer anpassar sina aktiviteter för att hantera/bemästra sitt aktivitetsutförande.

Ett annat av Anns forskningsintressen rör hälsofrämjande aktiviteter för hemmaboende äldre samt hur dessa kan påverka hälsa och välbefinnande. Hon intresserar sig också för aktiviteter i dagligt liv hos äldre kvinnor från Balkan och om aktiviteterna har förändrats vid flytt till Sverige samt hur kvinnorna, i så fall, bemästrar dessa förändringar. Ytterligare forskningsintresse rör hur utsatta EU medborgare med erfarenhet av att tigga ser på det egna vardagslivet, aktivitetsanpassning och hälsan.

Medlem i  ARN-J (Aging Research Network - Jönköping)

 Biografi

Ann är verksam vid arbetsterapeututbildningen sedan 1999. Hon är legitimerad arbetsterapeut och disputerade 2017 med avhandlingen "Occupational adaptation in diverse contexts with focus on persons in vulnerable life situations". Ann är koordinator för internationaliseringsarbetet inom avdelningen för rehabilitering och ordförande i Hälsohögskolans Internationella Råd.

 

 

Artikel

Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14.
Wagman, P., Johansson, A., Fristedt, S. (2020). Begging abroad in Sweden: An interview study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27(6), 408-417.
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Wagman, P. (2019). Occupational challenges and adaptations of vulnerable EU citizens from Romania begging in Sweden Journal of Occupational Science, 26(2), 200-210.
Johansson, A., Ericsson, I., Boström, M., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2018). A participatory evaluation of the health promotion programme “more healthy years of life” programme among senior citizens in Sweden Cogent Medicine, 5(1).
Wagman, P., Björklund, A., Johansson, A., Fristedt, S. (2017). Descriptions of health by EU citizens begging abroad Society, health and vulnerability, 8(1).
Johansson, A., Björklund, A. (2015). The impact of occupational therapy and lifestyle interventions on older persons’ health, well-being, and occupational adaptation: A mixed-design study Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(3), 207-219.
Johansson, A., Mishina, E., Ivanov, A., Björklund, A. (2007). Activities of daily living among St Petersburg women after mild stroke Occupational Therapy International, 14(3), 170-182.
Johansson, A., Björklund, A. (2006). Occupational Adaptation or Well-tried, Professional Experience in Rehabilitation of the Disabled Elderly at Home Activities, Adaptation & Aging, 30(1), 1-21.
Johansson, A., Björklund, A. (2005). Uniting Occupational Therapy Theory and Practice in Clinical Examinations: A pilot study Practice Development in Health Care, 4(2), 97-108.
Johansson, A. (1998). Dagbok från geriatrisk klinik: Margits rehabilitering efter stroke Arbetsterapeuten, 22-24.

Artikel, forskningsöversikt

Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A. (2018). The use of occupational adaptation in research articles: a scoping review.

Doktorsavhandling

Johansson, A. (2017). Occupational adaptation in diverse contexts with focus on persons in vulnerable life situations (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare).

Konferensbidrag

Fristedt, S. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Wagman P. (2021). Att synliggöra utbildning och forskning relaterat till hållbarhet i arbetsterapi – en fallbeskrivning. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021.
Fristedt, S., Johansson, A. (2019). Vardagsaktiviteter i Sverige – bland personer födda i Sverige respektive personer födda på västra Balkan. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2–3 april, 2019.
Johansson, A., Fristedt, S. (2019). Dagliga aktiviteter hos äldre kvinnor som invandrat från västra Balkan - att hantera ett förändrat aktivitetsmönster. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2–3 april, 2019.
Johansson, A. (2018). Health inequalities in poor EU-citizens with experience of begging in Sweden. The 2018 ENOTHE Annual meeting, Escola Superior de Saúde do Alcoitão, Estoril, Portugal, 4-6 October 2018.
Johansson, A., Edström, E. (2018). Success factors and difficulties in implementation of Internationalization of Curriculum-experiences from Jönköping University, Sweden. The 2018 ENOTHE Annual meeting, Escola Superior de Saúde do Alcoitão, Estoril, Portugal, 4-6 October 2018.
Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. (2018). Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden. WFOT Congress 2018, 21st – 25th May 2018, Cape Town, South Africa.
Johansson, A., Fristedt, S. (2018). Older women who have migrated from Western Balkan and inborn Swedish older women´s everyday occupations. WFOT Congress 2018, 21st – 25th May 2018, Cape Town, South Africa.
Wagman, P., Johansson, A., Björklund Carlstedt, A., Fristedt, S. (2017). Occupation and health abroad as described by EU citizens begging in Sweden. The 4th Conference of Occupational Science Europe, Hildesheim, Germany, 8-9 September 2017.
Johansson, A., Björklund, A. (2016). The impact of lifestyle interventions on older persons' health, wellbeing and occupational adaptation. COTEC-ENOTHE Congress, Galway, Ireland, June 15-19, 2016.
Timén, E., Johansson, A. (2015). Utveckling av kulturaktiviteter för och med äldre - är det en uppgift för arbetsterapeuter?. Göteborg: Arbetsterapiforum 15-16 april, 2015..
Johansson, A., Wagman, P. (2015). Relating occupational therapy research/education to the marginalized population of begging EU- migrants. The 2015 ENOTHE Annual meeting, University of Ruse, Bulgaria, 22–24 October, 2015..
Dickson, R., Dubois, B., Engelen, A., Johansson, A., Schiller, S., Zinkstok, R. (2012). A European survey on community development/community based occupational therapy in practice and education. 9th COTEC Congress of Occupational Therapy 24-27 May 2012 in Stockholm.
Dennis, C., Johansson, A. (2012). An ocean apart: Building bridges through an international student/faculty exchange. 9th COTEC Congress of Occupational Therapy 24-27 May 2012 Stockholm.
Johansson, A. (2009). Knowledge of improvement makes occupational therapy students involved in developmental processes at the clinic. International Forum on Quality and Safety in Health Care, 17-20 March, Berlin, Germany.
Johansson, A. (2009). Aktivt Liv på Äldre Dar: ett hälsofrämjande aktivitetsfokuserat program. At-forum för arbetsterapeuter, 6-7 maj.
Johansson, A. (2008). Aktivt Liv på Äldre Dar: "Lifestyle redesign- en hälsofrämjande och förebyggande metod. At-forum för arbetsterapeuter, 6-7 maj.
Johansson, A. (2007). Förbättringskunskap gör arbetsterapistudenter delaktiga i klinikens utvecklingsprocesser.. At-forum för arbetsterapeuter, 6-7 maj.
Johansson, A. (2006). Uniting occupational therapy theory and practice in clinical examinations. At-forum för arbetsterapeuter, 6-7 maj.
Johansson, A. (2005). Kliniska examinationer: Ett pilotprojekt. At-Forum. 21-22 april.

Rapport

Johansson, A., Boström, M., Ericsson, I., Björklund, A., Fristedt, S. (2015). Fler hälsosamma år till livet genom lärande och engagemang i ett hälsofrämjande program: En utvärdering av programmet ur ett deltagarperspektiv. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare
Johansson, A., Björklund, A. (2004). Rehabilitera mera: En kartläggning av äldrerehabilitering i Jönköpings län. Jönköping: Luppens kunskapscentrum

Övrigt

Johansson, A., Fristedt, S., Boström, M., Björklund, A., Wagman, P. . Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden.