Sofia Kjellström

Professor Kvalitetsförbättring och Ledarskap
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Ga509
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Hennes specialområde är vuxenutvecklingsteorier som visar att människor har kvalitativt olika komplexa sätt att tolka och hantera händelser. Projekt bedrivs inom en rad olika områden, såsom ledar- och ledarskapsutveckling, innovation, förbättringsarbete och samskapande. Hon är mycket intresserad av hur man skapar effektiva och hållbara ledarutvecklingssystem. 

Forskningen utmärks av kreativitet, tvärvetenskaplighet och förmåga att röra sig mellan olika vetenskapliga fält. Hon har bedrivit interaktiva studier med organisationer inom det privata näringslivet och offentlig sektor. I en serie studier har välfungerande vårdcentraler studerats och mynnat ut i en interventionsstudie om hur man kan stödja ledare för innovation. I ett pågående förbättringsprojekt vid förskolor studeras processer för att de ska bli bättre på att arbeta med biologisk mångfald och fysisk aktivitet. I ett forskningsprogem utvecklades en "dialog karta" över för hur organisationer kan arbete mer mångfacetterat med individuell ledarutveckling och kollektiv ledarskapsutveckling i grupp. Sofia är forskningsledare för "Samskapa" som är ett 6-årigt forskningsprogram om samskapande processer för att främja hälsa och välfärd. Sofia har beviljats 36 miljoner i forskningsmedel som huvudsökande och lika mycket som medsökande från finansiärer som AFA, KKS, Vinnova, FORMAS och FORTE. 

 

Biografi

 

Sofia Kjellström är professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköping Academy for Improvements of Health and Welfare, och är forskningsledare för forskningsmiljön IMPROVE. Hon har skrivit en bästsäljande bok om vårdetik ”Etikboken”.

Hon har en bred humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning (fil kand. i sociologi) och (fil mag. i praktisk filosofi) från Lunds universitet. Doktorandstudierna bedrevs vid tvärvetenskapliga Tema hälsa och samhälle, Linköpings universitet och resulterade 2006 i en avhandling om individens ansvar för sin hälsa. Efter disputationen hade hon en post doc på Hälsohögskolan som lade grunden för en docentur 2011. Engagemanget i forskarskolan på hälsohögskolan är stort genom handledning, utveckling av forskarutbildningskurser samt varit program/ämnesansvarig för forskarutbildningsämnet Välfärd och Socialvetenskap i 4 år, inom vilket hon blev docent 2017.