Britt-Marie Leivik Knowles

Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap
Doktorand
Avdelningen för kommunikation och beteendevetanskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie kandidat

Kontakt

Rum
Hb130
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Inter-organisatorisk kriskommunikation mellan myndigheter och medier i samband med Estoniakatastrofen - från ett meningsskapande och systemteoretiskt perspektiv

Myndigheternas och mediernas kriskommunikation/samspel med varandra är av betydelse att studera då kommunikationen kan påverka myndigheternas räddningsarbete och ofta ligger till grund för mediernas nyhetsrapportering. Myndigheternas och mediernas samspel med varandra kan dessutom utgöra orsaken till att en extraordinär händelse eskalerar till någon typ av krissituation (informationskris, förtroendekris, politisk kris, etc.) En konsekvens av kriskommunikationen/samspelet mellan aktörerna kan vara att liv räddas och/eller skador mildras både på personer och på egendom.

 

Det empiriska materialet bygger på kvalitativa intervjuer med myndighetsaktörer och journalister som samspelade i samband med Estoniakatastrofen. Ett övergripande teoretiskt perspektiv i undersökningen är det meningsskapande perspektivet, som tillämpat här har inneburit att jag har försökt komma åt intervjupersonernas skapande av mening, dvs. hur de har begripliggjort verkligheten utifrån sina upplevelser.

 

Ett annat teoretiskt perspektiv är det systemteoretiska perspektivet kopplat till organisationer, som inspirerat mig till att utveckla en systemmodell för att kunna analysera myndigheters och mediers inter-organisatoriska kriskommunikation/samspel i samband med extraordinära händelser. I modellen utgörs samhället av ett supersystem, myndighets- och medieorganisationerna är system, i systemen återfinns subsystem, t.ex. individer, och till individerna har jag kopplat faktorer som sannolikt inverkar på aktörernas samspel. Faktorerna är: situation (extra-organisatorisk faktor), profession, preparation, emotion (intra-organisatoriska faktorer) och relation (inter-organisatorisk faktor). Input-throughput-output-feedback-processerna visar de öppna systemens nödvändiga interaktion (ömsesidigt beroende, påverkan) med omgivningen. Situationerna i omvärlden refererar till systemens beroendeförhållande till allvarliga händelser i supersystemet.

 

En allvarlig händelse som inträffade för över 20 år sedan kan ge oss kunskap om mekanismer som bara uppträder i samband med allvarligare situationer, dvs. lärdomar som kan komma till användning i både myndigheternas och mediernas beredskap inför nya allvarliga katastrofer i framtiden.

 

 

 

 

 

Biografi

Sedan 1990-talet har jag arbetat med olika typer av kommunikationsproblem kopplade till samhällets förmåga att hantera samhällsstörningar. Under dessa år har jag deltagit i ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt nationella, nordiska och internationella konferenser. Jag har också ingått i nätverk med praktiker från samhällets civila beredskapsorganisationer, samt varit engagerad i olika kommuners utbildningsdagar och föreläsningsserier. Vid sidan om forskningsengagemanget har jag arbetat som lärare i medie- och kommunikationsvetenskap, sedan 2004 på Jönköping University. År 2006 erhöll jag Jönköping Studentkårs pedagogiska pris.

Antologibidrag

Leivik-Knowles, B. (2000). Sekundäranalys. In: Mats Ekström, Larsåke Larsson (Ed.), Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur
Leivik-Knowles, B. (1998). Inter-organizational Communication between the Authorities and the Media. In: Civil beredskap: Risk, kris, säkerhet och sårbarhet i samhället

Konferensbidrag

Leivik-Knowles, B. (2017). Inter-organizational crisis communication. NordMedia 2017, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017.
Leivik-Knowles, B. (2015). Societal crisis communication. The 5th annual international crisis and risk communication (ICRC) conference , UCF, Orlando, March 2015.
Leivik-Knowles, B. (2014). Crisis Communication Between the Authorities and the Media in the Event of Extraordinary Societal Situations. 5th ECREA conference 2014 in Lisboa, Portugal.
Leivik-Knowles, B. (2013). Kriskommunikation mellan myndigheter och medier. Nordiska mediekonferensen i Oslo, augusti 2013.
Leivik-Knowles, B. (2005). Organisatoriskt lärande och kriskommunikation: En fruktbar kombination?. Nordiska mediekonferensen i Oslo, augusti 2013.
Leivik-Knowles, B., Pettersson, C., Skoglund, P. (1994). Dealing with the unforeseen: With routines developed for the expected. Local Authorities Confronting Disasters and Emergencies, 16-19 October, 1994, Tel-Aviv, Israel.

Rapport

Leivik-Knowles, B., Nohrstedt, S., Pettersson, C., Skoglund, P. (1997). Möta eller mota: Båtflyktingmottagning på Gotland 1992/93. Örebro: Novemus, Högskolan i Örebro
Leivik-Knowles, B. (1997). Inter-organisatorisk kommunikation mellan myndigheter och medier. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för journalistik och masskommunikation
Skoglund, P., Pettersson, C., Leivik-Knowles, B. (1996). Mellan fred och krig: Tre perspektiv på extraordinära händelser och svensk risk- och krishantering. Örebro: Novemus, Högsk. i Örebro