Pernilla Mårtensson

Universitetslektor i didaktik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Programansvarig för Grundlärarprogrammet

Kontakt

Rum
Hb334
Telefon
Extern telefon
070-7927364
Schema
Ändra din information

Undervisning

Pernilla är lektor och undervisar främst i Matematik IV för grundlärare F-3 och 4-6 samt handleder och examinerar examensarbeten. Hon är intresserad av undervisnings- och kvalitetsfrågor och har sedan 2019 ett uppdrag som programansvarig för grundlärarprogrammet; inriktning F-3, 4-6 och Fritidshem. Här kan du läsa mer om grundlärarprogrammet hos oss: F-3, 4-6,  Fritidshem

Pernilla är ordförande i programrådet.

Forskning

Pernillas forskningsintresse rör relationen mellan undervisning och elevers lärande i matematik samt lärares professionsutveckling. En stor del av forskningen är undervisningsutvecklande och sker i nära samarbete med verksamma lärare. Hon deltar/har deltagit bland annat i följande projekt:

PROTEA, 2023-2026. Projektet sker i samverkan med kollegor vid Göteborgs universitet och undersöker hur lärarstudenter utvecklar sin förmåga att undervisa så att yngre elever ges goda förutsättningar att lära sig centrala delar inom den grundläggande aritmetiken, det vill säga kunskap om tals egenskaper och olika räknesätt. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

BUMS-projektet genomfördes 2022 och undersökte hur den kinesiska undervisningstraditionen bianshi kan användas för att planera och utveckla matematikundervisning i svensk skola. Projektet föranleddes av att ett nätverk etablerades med forskare vid Hong Kong University, 2018. Samarbetet i nätverket syftade till att undersöka om, och på vilket sätt, den kinesiska undervisningstraditionen bianshi och en teori om lärande (variationsteori) kan länkas samman samt om de tillsammans kan utgöra ett ännu kraftfullare redskap för att analysera klassrumsundervisning än var för sig. Nätverksbidraget var finansierat av Vetenskapsrådet. 

Projektet "Learning study i lärarutbildningen" genomfördes tillsammans med en kollega 2018-2019. Projektet undersökte på vilka sätt en undervisningsteori och praktiska undervisnings erfarenheter kan hjälpa studenter att utveckla matematikuppgifter och undervisningsupplägg för elever i grundskolans årskurs 4-6.  

Under 2016 drev Pernilla projektet "Forska med lärare för lärande" som finansierades av VINNOVA. Projektet syftade dels till att skapa en ökad samverkan mellan akademi och skolverksamhet för att därigenom stärka innovationsförmåga både hos forskare och lärare. Projektet har bland annat gett kunskap om en ny kollegial och undervisningsutvecklande skolutvecklingskultur som benämns Ämnesdidaktisk kollegium (ÄDK). 

Under doktorandtiden, 2010-2015, deltog Pernilla i projektet "Lärares gemensamma kunskapsproduktion" som var finansierat av Vetenskapsrådet. Forskningsprojektet byggde på ett samarbete mellan fyra olika lärosäten där forskare och högstadielärare studerade relationen mellan undervisning och lärande inom ramen för den undervisningsutvecklande forskningsansatsen learning study. Projektet syftade till att studera lärares kunskapsbildning om undervisning och elevers lärande inom några olika områden inom matematik och Naturorienterande ämnen. Pernillas delprojekt undersökte elevers förståelse relaterat räta linjens ekvation, division med tal mellan 0–1 och procent samt hur undervisning kan utformas som möjliggör lärande inom dessa områden. Pernilla disputerade 2015 med avhandlingen: Att få syn på avgörande skillnader - lärares kunskap om lärandeobjektet.

 

Biografi

Pernilla har lärarexamen och har arbetat som matematik- och NO-lärare på grundskolans alla stadier samt i särskolan. Hon har också varit matematikutvecklare i en kommun. 

Artikel

Mårtensson, P., Ekdahl, A. (2021). Variation theory and teaching experiences as tools to generate knowledge about teaching and learning mathematics – the case of pre-service teachers Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], 26(3-4), 91-112. More information
Mårtensson, P. (2019). Learning to see distinctions through learning studies: Critical aspects as an example of pedagogical content knowledge International Journal for Lesson and Learning Studies, 8(3), 196-211. More information
Mårtensson, P., Hansson, H. (2018). Challenging teachers' ideas about what students need to learn: Teachers' collaborative work in subject didactic groups International Journal for Lesson and Learning Studies, 7(2), 98-110. More information
Kullberg, A., Runesson, U., Marton, F., Vikström, A., Nilsson, P., Mårtensson, P., Häggström, J. (2016). Teaching one thing at a time or several things together?: Teachers changing their way of handling the object of learning by being engaged in a theory-based professional learning community in mathematics and science Teachers and Teaching: theory and practice, 22(6) Abingdon: Routledge . More information
Kullberg, A., Mårtensson, P., Runesson, U. (2016). What is to be learned? Teachers' collective inquiry into the object of learning Scandinavian Journal of Educational Research, 60(3), 309-322. More information
Kullberg, A., Runesson, U., Mårtensson, P. (2014). Different possibilities to learn from the same task PNA, 8(4), 139-150. More information

Doktorsavhandling

Mårtensson, P. (2015). Att få syn på avgörande skillnader: Lärares kunskap om lärandeobjektet (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information

Antologibidrag

Mårtensson, P. (2021). Ämnesdidaktiskt kollegium – att kontinuerligt utveckla undervisning tillsammans. In: Å. Hirsh & A. Olin (Ed.), Skolutveckling i teori och praktik (pp. 335 -350). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information

Konferensbidrag

Mårtensson, P., Ekdahl, A. (2021). How the integration of theory and practice supports pre-service teachers in teaching mathematics. 19th Biennial EARLI Conference, 23-27 August 2021. More information
Mårtensson, P., Gunnarsson, R. (2021). Att planera och undervisa om tal i bråkform utifrån Shanghai-traditionen. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Ekdahl, A., Mårtensson, P. (2021). Variation theory - a tool for modifying mathematical tasks: the case of preservice teachers. The EARLI SIG 9 Conference, 10-11 February 2021. More information
Lee, A., Gunnarsson, R., Mårtensson, P. (2021). Distinguishing more precise objects of learning through comparison of two mathematics lessons. The EARLI SIG 9 Conference, 10-11 February 2021. More information
Mårtensson, P., Ekdahl, A., Keerekes, K. (2019). Att designa och förändra matematikuppgifter i learning study—en modell för att utveckla lärarstudenters yrkeskompetens. Forskningsbaserad undervisning - praktik och teori i samverkan. More information
Mårtensson, P. (2018). Utmaningar i ämnesdidaktiskt kollegium. Nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik, Stockholm, Sverige, maj 24, 2018. More information
Mårtensson, P., Runesson, U. (2014). Exploring and finding what must be learned about the constants in a linear function.: Teachers' inquiry into their own practice. World Association of Lesson Studies, WALS, 25-28 November 2014, Bandung, Indonesia.. More information
Kullberg, A., Mårtensson, P., Nilsson, P., Runesson, U., Vikström, A. (2014). Learning study and teachers' change of practice. European Association for Research in Learning and Instruction, SIG 9 conference, 1-3 September 2014, Oxford, UK.. More information
Mårtensson, P., Widlund, A. (2013). Two different ways of teaching division with decimal numbers. Göteborg, Sweden The World Association of Lesson Studies International Conference 2013; Gothenburg, 5-7 September. More information
Kullberg, A., Runesson, U., Mårtensson, P. (2013). The same task? - different learning possibilities. ICMI Study 22, Oxford, UK, July 2013. More information