Johan Malmqvist

Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor
Tjänstledig

Kontakt

Rum
Hc338
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Johan leder CCD@JU, tillsammans med Anette Svensson, där medlemmarna är involverade i följande specialpedagogiskt relaterade forskningsstudier:

En skola för avvikare: En studie av undervisningspraktiker och identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper (VR), b. PAL project (www.ju.se/ccd/pal) Delaktighet för alla? Utbildningsvägar för unga med funktionsnedsättningar (VR), c. Speciella yrken? – ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning (VR), d. Intensivstöd till skolor med låg måluppfyllelse, ett följeforskningsprojekt (Jönköpings kommun + JU), e. Läs- och skrivlärande för elever med stora fysiska funktionsnedsättningar (Clas Groschinskys stiftelse, RBU:s forskningsstiftelse, Jerringfonden, Linnéa och Josef Carlssons stiftelse), f. Läs- och skrivutveckling för nyanlända elever (Jönköpings kommun, lic-projekt), g. Delaktighet för barn med hörselnedsättning i förskolan (lic-projekt, intern finansiering), h. Organisation och resursfördelning i grundskolan till elever i behov av särskilt stöd (Doktorandprojekt, intern och kommunal finansiering).

CCD@JU är en lokal avdelning av det multidisciplinära internationella forskningsnätverket Communication, Culture and Diversity (CCD) med professor Sangeeta Bagga-Gupta som vetenskaplig ledare (http://ju.se/om-oss/hogskolan-for-larande-och-kommunikation/internationella-samarbeten/ccd---communication-culture-and-diversity.html).

Johans forskning kan sammantaget beskrivas vara:

  • specialpedagogiskt inriktad
  • allmänpedagogiskt relaterad

den tar upp:

  • inkludering
  • olika slags funktionsnedsättningar
  • olika undervisningsstrategier
  • skolors och kommuners sätt att arbeta
  • kommunala skolor, fristående skolor, särskilda undervisningsgrupper, riksgymnasier (rh-anpassad utbildning)

Nu pågående forskning:

  • skolsituationen för elever med diagnosen adhd
  • fyra skolors arbete med ökad måluppfyllelse

 

Johan Malmqvist arbetar på uppdrag av Skolverket och Specialpedagogiska Skolmyndigheten med att bevaka, samla och sammanställa forskningsresultat inom ämnesområdet specialpedagogik.

Publicering görs på forskningsportalen på Skolverkets webbplats samt på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Biografi

Johan Malmqvist har en flerårig yrkesbakgrund som lärare inom grundskola och särskola samt som lärare och forskare vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås samt numera vid Högskolan i Jönköping. Han ingår i flera forskningsnätverk, har varit inbjuden föreläsare vid internationella vetenskapliga konferenser och har haft expertuppdrag för Skolverket.

Antologibidrag

Malmqvist, J. (2015). The SENCo as hybrid: Perspectives on transitions related to inclusion as seen in the Swedish context. In: David Lansing Cameron & Ragnar Thygesen (Ed.), Transitions in the field of special education: Theoretical perspectives and implications for practice (pp. 91 -114). Münster: Waxmann Verlag
Almqvist, L., Malmqvist, J., Nilholm, C. (2015). Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter? – en syntes av meta-analyser. In: Vetenskapsrådet (Ed.), Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering (pp. 1 -122). Stockholm: Vetenskapsrådet
Malmqvist, J., Nilholm, C. (2014). Forskarrapport: Särskilt stöd och kunskapsmål - en kartläggning av effektforskning. In: Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd: En kartläggning (pp. 89 -118). Stockholm: Skolverket
Malmqvist, J. (2007). Analys utifrån redskapen. In: Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (pp. 122 -131). Stockholm: Liber

Artikel

Lövström, A., Malmqvist, J., Olteanu, C. (2021). Different student achievement profiles in a learning study about integers: are the students included? International Journal for Lesson and Learning Studies, 10(1), 17-32.
Atterström, A., Malmqvist, J., Anderberg, E., Swärd, A. (2021). Experiences about Reading and Writing Development Narrated by Students with Severe Speech and Physical Impairment International journal of disability, development and education.
Malmqvist, J., Hellberg, K., Möllås, G., Rose, R., Shevlin, M. (2019). Conducting the pilot study: A neglected part of the research process? Methodological findings supporting the importance of piloting in qualitative research studies International Journal of Qualitative Methods, 18.
Malmqvist, J. (2018). Has schooling of ADHD students reached a crossroads? Emotional and Behavioural Difficulties, 23(4), 389-409.
Malmqvist, J., Nilholm, C. (2016). The antithesis of inclusion? The emergence and functioning of ADHD special education classes in the Swedish school system Emotional and Behavioural Difficulties, 21(3), 287-300.
Göransson, K., Malmqvist, J., Nilholm, C. (2013). Local school ideologies and inclusion: the case of Swedish independent schools European Journal of Special Needs Education, 28(1), 49-63.
Adolfsson, M., Malmqvist, J., Pless, M., Granlund, M. (2011). Identifying Child Functioning from an ICF-CY Perspective: Everyday Life Situations Explored in Measures of Participation Disability and Rehabilitation, 33(13-14), 1230-1244.

Doktorsavhandling

Malmqvist, J. (2001). Lärande med rörelsehinder: Studier av förutsättningar och möjligheter för kunskapsutveckling i skolan (Doctoral thesis, Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik).

Konferensbidrag

Malmqvist, J., Bagga-Gupta, S. (2019). Provision of support and services in compulsory education in Sweden. School placement patterns of pupils with ADHD or hearing difficulties. European Conference on Educational Research (ECER), “Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future?”, September, 3-6, 2019, Hamburg, Germany.
Malmqvist, J., Möllås, G. (2019). Enhancing equity through an intervention?. NERA 2019, Education in a Globalized World, Uppsala, Sweden, 6-8 March 2019.
Malmqvist, J. (2018). Är skolgången för elever med ADHD vid ett vägskäl?. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping..
Bagga-Gupta, S., Messina Dahlberg, G., Malmqvist, J., Vigmo, S., Montebelli, A. (2018). SIG: A Broader Participation? Research issues and challenges related to Transitions and Inclusion in and across educational settings (BroTIn). Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, 2018, Lund.
Malmqvist, J. (2018). ADHD students’ schooling based on different mind-sets and leading towards inclusion or exclusion. European Conference on Educational Research (ECER), September, 3-7, 2018, Bolzano..
Malmqvist, J., Nilholm, C. (2015). To have Ad/Hd classes – or not? Case studies in ten Swedish municipalities with or without Ad/Hd classes. NERA 43rd Annual Congress of the Nordic Eduational Research Association, Göteborg, March 4-6, 2015.
Malmqvist, J., Nilholm, C. (2014). Children diagnosed with AD/HD in the Swedish comprehensive school system. EERA-ECER 2014.
Malmqvist, J. (2014). For what it's worth: How pupils in need of special support are valued, within different local school ideologies, in an evolving school market. Justice through Education: Marketisation and Equity in Embedded Contexts, March 4-5, 2014, JUSTED, NordForsk, Lillehammer Norway.
Malmqvist, J., Göransson, K. (2013). Local School Ideologies and Inclusion: The Case of Swedish Independent Schools. The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Reykjavik Iceland.
Adolfsson, M., Pless, M., Malmqvist, J., Granlund, M. (2011). Everyday Life Situations for Child Participation. Third ISEI Conference. New York City..
Malmqvist, J. (2007). Choice of upper secondary school for pupils with severe motor disabilities: Results from a research review. The 6th World Congress on Conductive Education, August 19-22, 2007 in Göteborg, Sweden.
Malmqvist, J. (2007). Pupils with severe motor disabilities at upper secondary school level. The 10 years anniversary research conference of Nordic Network on Disability Research (NNDR). Göteborg. Sweden, 10-12th May..
Malmqvist, J. (2006). Educational progress. 2nd International Cerebral Palsy Conference, Oulu, Finland February 2-5 2006.
Malmqvist, J. (2000). Expectations on pupils with motor disabilities in school often too low: Why?. International Conference “ Normalitet – Avvikelse – Differentiering”.
Malmqvist, J. (1999). Results for pupils with motor disabilities related to explanation models when using accommodated assessment instruments. The 3rd annual research conference of Nordic Network on Disability Research (NNDR).

Rapport

Tideman, M., Lövgren, V., Malmqvist, J. (2020). Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning: en kartläggning av detvetenskapliga kunskapsläget. Stockholm: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Möllås, G., Malmqvist, J. (2019). Intensivstöd, en intervention i Jönköpings kommun med syfte att öka fyra skolors måluppfyllelse samt att uppfylla skollagens kompensatoriska uppdrag. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Malmqvist, J. (2017). Inkludering – en internationell utblick med några nedslag. Stockholm: Skolverket
Malmqvist, J. (2012). Hemskola i stället för resursskola för "Elever I Specifika Skolsvårigheter". Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping
Malmqvist, J. (2011). Resursskolan - en lösning för elever i skolsvårigheter?. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping
Malmqvist, J. (2001). Kunskapsutveckling hos elever med rörelsehinder: Delstudie III: Kognitiva strategier vid arbete med matematikuppgifter med spatialt innehåll. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik