Johan Malmqvist

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Forskning

Johan leder CCD@JU, tillsammans med Anette Svensson, där medlemmarna är involverade i följande specialpedagogiskt relaterade forskningsstudier:

En skola för avvikare: En studie av undervisningspraktiker och identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper (VR), b. PAL project (www.ju.se/ccd/pal) Delaktighet för alla? Utbildningsvägar för unga med funktionsnedsättningar (VR), c. Speciella yrken? – ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning (VR), d. Intensivstöd till skolor med låg måluppfyllelse, ett följeforskningsprojekt (Jönköpings kommun + JU), e. Läs- och skrivlärande för elever med stora fysiska funktionsnedsättningar (Clas Groschinskys stiftelse, RBU:s forskningsstiftelse, Jerringfonden, Linnéa och Josef Carlssons stiftelse), f. Läs- och skrivutveckling för nyanlända elever (Jönköpings kommun, lic-projekt), g. Delaktighet för barn med hörselnedsättning i förskolan (lic-projekt, intern finansiering), h. Organisation och resursfördelning i grundskolan till elever i behov av särskilt stöd (Doktorandprojekt, intern och kommunal finansiering).

CCD@JU är en lokal avdelning av det multidisciplinära internationella forskningsnätverket Communication, Culture and Diversity (CCD) med professor Sangeeta Bagga-Gupta som vetenskaplig ledare (http://ju.se/om-oss/hogskolan-for-larande-och-kommunikation/internationella-samarbeten/ccd---communication-culture-and-diversity.html).

Johans forskning kan sammantaget beskrivas vara:

  • specialpedagogiskt inriktad
  • allmänpedagogiskt relaterad

den tar upp:

  • inkludering
  • olika slags funktionsnedsättningar
  • olika undervisningsstrategier
  • skolors och kommuners sätt att arbeta
  • kommunala skolor, fristående skolor, särskilda undervisningsgrupper, riksgymnasier (rh-anpassad utbildning)

Nu pågående forskning:

  • skolsituationen för elever med diagnosen adhd
  • fyra skolors arbete med ökad måluppfyllelse

 

Johan Malmqvist arbetar på uppdrag av Skolverket och Specialpedagogiska Skolmyndigheten med att bevaka, samla och sammanställa forskningsresultat inom ämnesområdet specialpedagogik.

Publicering görs på forskningsportalen på Skolverkets webbplats samt på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Biografi

Johan Malmqvist har en flerårig yrkesbakgrund som lärare inom grundskola och särskola samt som lärare och forskare vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås samt numera vid Högskolan i Jönköping. Han ingår i flera forskningsnätverk, har varit inbjuden föreläsare vid internationella vetenskapliga konferenser och har haft expertuppdrag för Skolverket.

Antologibidrag

Malmqvist, J. (2015). The SENCo as hybrid. Münster: Waxmann Verlag More information
Almqvist, L. Malmqvist, J. Nilholm, C. (2015). Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter? – en syntes av meta-analyser. Stockholm: Vetenskapsrådet More information
Malmqvist, J. Nilholm, C. (2014). Forskarrapport. Skolverkets rapport. Stockholm: Skolverket More information
Malmqvist, J. (2007). Analys utifrån redskapen. Stockholm: Liber More information

Artikel

Malmqvist, J. (2018). Has schooling of ADHD students reached a crossroads?. : Taylor & Francis More information
Malmqvist, J. (2016). Working successfully towards inclusion—or excluding pupils? A comparative retroductive study of three similar schools in their work with EBD. More information
Malmqvist, J. Nilholm, C. (2016). The antithesis of inclusion? The emergence and functioning of ADHD special education classes in the Swedish school system. More information
Malmqvist, J. (2015). Statliga perspektivskiften inom specialpedagogik. Exemplet: speciallärare och/eller specialpedagoger. More information
Göransson, K. Malmqvist, J. Nilholm, C. (2013). Local school ideologies and inclusion: the case of Swedish independent schools. More information
Adolfsson, M. Malmqvist, J. Pless, M. Granlund, M. (2011). Identifying Child Functioning from an ICF-CY Perspective. More information

Avhandling

Malmqvist, J. (2001). Lärande med rörelsehinder. Specialpedagogiska rapporter / Göteborgs universitet, Institutionen för specialpedagogik. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik More information

Konferensbidrag

Malmqvist, J. (2017). Working successfully towards inclusion—or excluding pupils?. More information
Malmqvist, J. Nilholm, C. (2015). To have Ad/Hd classes – or not? Case studies in ten Swedish municipalities with or without Ad/Hd classes. More information
Malmqvist, J. (2014). For what it's worth: How pupils in need of special support are valued, within different local school ideologies, in an evolving school market. More information
Malmqvist, J. (2014). PSSD in schools?. More information
Malmqvist, J. Nilholm, C. (2014). Children diagnosed with AD/HD in the Swedish comprehensive school system. More information
Malmqvist, J. Göransson, K. (2013). Local School Ideologies and Inclusion. More information
Adolfsson, M. Pless, M. Malmqvist, J. Granlund, M. (2011). Everyday Life Situations for Child Participation. More information
Malmqvist, J. (2007). Choice of upper secondary school for pupils with severe motor disabilities. More information
Malmqvist, J. (2007). Pupils with severe motor disabilities at upper secondary school level. More information
Malmqvist, J. (2006). Educational progress. More information
Malmqvist, J. (2000). Expectations on pupils with motor disabilities in school often too low. More information
Malmqvist, J. (1999). Alternative cognitive strategies (?) while solving spatial-mathematical tasks. More information
Malmqvist, J. (1999). Results for pupils with motor disabilities related to explanation models when using accommodated assessment instruments. More information

Rapport

Malmqvist, J. (2017). Inkludering – en internationell utblick med några nedslag. Stockholm: Skolverket More information
Malmqvist, J. (2012). Hemskola i stället för resursskola för "Elever I Specifika Skolsvårigheter". Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping More information
Malmqvist, J. (2011). Resursskolan - en lösning för elever i skolsvårigheter?. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping More information
Malmqvist, J. (2007). Gymnasieval för ungdomar med svåra rörelsehinder. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Malmqvist, J. (2006). Gymnasieval för ungdomar med svåra rörelsehinder. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Malmqvist, J. (2004). Rh-anpassad gymnasieutbildning. Stockholm: Skolverket More information
Malmqvist, J. (2002). Rh-anpassad utbildning vid riksgymnasier. : Skolverket More information
Malmqvist, J. (2001). Kunskapsutveckling hos elever med rörelsehinder. IPD-rapporter. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik More information
Malmqvist, J. (2000). Kunskapsutveckling hos elever med rörelsehinder. IPD-rapporter. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik More information
Malmqvist, J. (1998). Kunskapsutveckling hos elever med rörelsehinder. Specialpedagogiska rapporter. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för specialpedagogik More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information