Tomas Magnusson

Professor emeritus
Centrum för Oral Hälsa , Hälsohögskolan
Professor
Odontologie doktor

I sin doktorsavhandling år 1981 med titeln Mandibular Dysfunktion and Recurrent Headache visade Magnusson att återkommande huvudvärk kan vara direkt orsakad av funktionsstörningar i käksystemet. Detta samband har senare bekräftats i flera oberoende undersökningar.
Magnussons forskning fokuserade därefter på longitudinella epidemiologiska studier där en population barn och ungdomar följdes under en 20-årsperiod till vuxen ålder. Dessa unika studier, vars resultat  har presenterats i 17 vetenskapliga publikationer, påvisade käkfunktionsstörningarnas naturalförlopp och dessutom identifierades ett antal prediktorer för funktionsförsämring på sikt.
Ett annat forskningsområde har varit kliniska studier i syfte att identifiera orsaksfaktorer till överbelastningssymtom och funktionsstörningar i käksystemet, samt att utvärdera effekten av olika utrednings- och behandlingsinterventioner avseende sådana störningar. Resultaten har publicerats i mer än 30 vetenskapliga publikationer.
Pågående forskningsprojekt är bland annat analyser av ett nutida humant skallmaterial som totalt omfattar 259 skallar från vuxna individer. Projekt syftar till att beskriva normalvariationer i käkledens anatomi samt att analysera olika faktorers eventuella betydelse för utvecklingen av degenerativa förändringar (DF) i käkledens hårdvävnader. Hittills publicerade resultat kunde inte påvisa något samband mellan graden av tandslitage och DF, medan stigande ålder var en stark prediktor för DF. Pågående analyser avser att belysa eventuellt samband mellan ocklusalt stöd/antal kvarvarande tänder och DF samt om genetiska skillnader har betydelse för förekomsten av DF.
Andra pågående forskningsprojekt omfattar fortsatta epidemiologiska studier, beslutsprocess och indikation för utförande av behandlingsformen bettskena inom allmäntandvård, samt systematiska, kontrollerade och randomiserade jämförande studier avseende behandlingseffekt och kostnadseffektivitet för olika funktionskorrigerande behandlingsformer.   

Artikel

Lindfors, E., Magnusson, T., Ernberg, M. (2020). Effect of Therapeutic Jaw Exercises in the Treatment of Masticatory Myofascial Pain: A Randomized Controlled Study The Journal of Oral & Facial Pain and Headache, 34(4), 364-373. More information
Lindfors, E. Arima, T. Baad-Hansen, L. Bakke, M. De Laat, A. Giannakopoulos, N. , ... Ernberg M. (2019). Jaw exercises in the treatment of temporomandibular disorders - An international modified Delphi study Journal of Open Archaeology Data, 33(4), 389-398. More information
Lindfors, E., Magnusson, T., Ernberg, M. (2019). Patients' experiences of therapeutic jaw exercises in the treatment of masticatory myofascial pain-A postal questionnaire study Journal of Oral Rehabilitation, 46(9), 800-806. More information
Lindfors, E., Hedman, E., Magnusson, T., Ernberg, M., Gabre, P. (2017). Patient experiences of therapeutic jaw exercises in the treatment of masticatory myofascial pain: A qualitative study , 31(1), 46-54. More information
Lindfors, E., Tegelberg, Å., Magnusson, T., Ernberg, M. (2016). Treatment of temporomandibular disorders – knowledge, attitudes and clinical experience among general practising dentists in Sweden Acta Odontologica Scandinavica, 74(6), 460-465. More information
Linde, C., Magnusson, T. (2015). Predicting response to treatment of TMJ disc displacement without reduction - a case series Zeitschrift für kraniomandibuläre Funktion, 7(4), 355-367. More information
Anastassaki Köhler, A., Hugoson, A., Magnusson, T. (2013). Clinical signs indicative of temporomandibular disorders in adults: time trends and associated factors Swedish Dental Journal, 37(1), 1-11. More information
Jacobsson, B., Koch, G., Magnusson, T., Hugoson, A. (2011). Oral Health in young individuals with foreign and Swedish backgrounds - a ten-year perspective European Archives of Paediatric Dentistry, 12(3), 151-158. More information
Anastassaki Köhler, A., Nydell Helkimo, A., Magnusson, T., Hugoson, A. (2009). Prevalence of symptoms and signs indicative of temporomandibular disorders in children and adolescents: A cross-sectional epidemiological investigation covering two decades European Archives of Paediatric Dentistry, 10(Suppl. 1), 16-25. More information
Bergström, I., List, T., Magnusson, T. (2008). A follow-up study of subjective symptoms of temporomandibular disorders in patients who received acupuncture and/or interocclusal appliance therapy 18-20 years earlier Acta Odontologica Scandinavica, 66(2), 88-92. More information
Lindfors, E., Nilsson, H., Helkimo, M., Magnusson, T. (2008). Treatment of temporomandibular disorders with a combination of hard acrylic stabilisation appliance and a soft appliance in the opposing jaw: A retro- and prospective study Swedish Dental Journal, 32(1), 9-16. More information
Magnusson, C., Ernberg, M., Magnusson, T. (2008). A description of a contemporary human skull material in respect of age, gender, temporomandibular joint changes, and some dental variables Swedish Dental Journal, 32(2), 69-81. More information
Sundqvist, B., Wenneberg, B., Magnusson, T. (2007). Validation and improvement of a predictive model for treatment outcome in patients with temporomandibular disorders Acta Odontologica Scandinavica, 65(2), 109-18. More information
Sundqvist, B., Wenneberg, B., Magnusson, T. (2007). Comparison of individual prediction of treatment outcome made by a TMD specialist and a TMD-trained general dental practitioner in patients with temporomandibular disorders. Swedish Dental Journal, 31(2), 55-63. More information
Eckerbom, M., Flygare, L., Magnusson, T. (2007). A 20-year follow-up study of endodontic variables and apical status in a Swedish population International Endodontic Journal, 40(12), 940-948. More information
Egermark, I., Magnusson, T., Carlsson, G. (2006). Svaga samband mellan malocklusion och funktion Tandläkartidningen, 98(11), 48-53. More information
Lindfors, E., Magnusson, T., Tegelberg, A. (2006). Interocclusal appliances: indications and clinical routines in general dental practice in Sweden. Swedish Dental Journal, 30(3), 123-134. More information
Magnusson, T. (2005). Controle das Desordens Temporomandibulares Rev Assoc Paul Cir Dent, 59, 368-372. More information
Egermark, I., Carlsson, G., Magnusson, T. (2005). A prospective long-term study of signs and symptoms of temporomandibular disorders in patients who received orthodontic treatment in childhood. Angle orthodontist, 75(4), 645-650. More information
Adiels, A., Helkimo, M., Magnusson, T. (2005). Tactile stimulation as a complementary treatment of temporomandibular disorders in patients with fibromyalgia syndrome: A pilot study. Swedish Dental Journal, 29(1), 17-25. More information
Magnusson, T., Egermarki, I., Carlsson, G. (2005). A prospective investigation over two decades on signs and symptoms of temporomandibular disorders and associated variables: A final summary. Acta Odontologica Scandinavica, 63(2), 99-109. More information
Magnusson, T. (2004). Bruxism och tandslitage Tandläkartidningen, 96(11), 52-56. More information
Lindsten, R., Magnusson, T., Øgaard, B., Larsson, E. (2004). Effect of food consistency on temporomandibular joint morphology: An experimental study in pigs Journal of Orofacial Pain, 18(1), 56-61. More information
Magnusson, T., Adiels, A., Nilsson, H., Helkimo, M. (2004). Treatment effect on signs and symptoms of temporomandibular disorders: comparison between stabilisation splint and a new type of splint (NTI). A pilot study. Swedish Dental Journal, 28(1), 11-20. More information
Anastassaki, A., Magnusson, T. (2004). Patients referred to a specialist clinic because of suspected temporomandibular disorders: a survey of 3194 patients in respect of diagnoses, treatments, and treatment outcome. Acta Odontologica Scandinavica, 62(4), 183-192. More information
Carlsson, G., Magnusson, T., Egermark, I. (2004). Prediction of demand for treatment of temporomandibular disorders based on a 20-year follow-up study. Journal of Oral Rehabilitation, 31(6), 511-517. More information
Ernberg, M., Bergenholtz, G., Dahlén, G., Ekman, A., Magnusson, T. (2003). Examina och utbildning inom svensk odontologisk forskning Tandläkartidningen, 95(9), 54-59. More information
Bergenholtz, G., Dahlén, G., Ekman, A., Eriksson, P., Magnusson, T. (2003). Sveriges ledande position inom odontologisk forskning hotas Tandläkartidningen, 95(9), 60-61. More information
Egermark, I., Magnusson, T., Carlsson, G. (2003). A 20-year follow-up of signs and symptoms of temporomandibular disorders and malocclusions in subjects with and without orthodontic treatment in childhood Angle orthodontist, 73(2), 109-115. More information
Göthberg, C., Bergendal, T., Magnusson, T. (2003). Complications after treatment with implant-supported fixed prostheses: a retrospective study. International Journal of Prosthodontics, 16(2), 201-207. More information
Carlsson, G., Egermark, I., Magnusson, T. (2003). Predictors of bruxism, other oral parafunctions, and tooth wear over a 20-year follow-up period. Journal of Orofacial Pain, 17(1), 50-57. More information
Sundqvist, B., Magnusson, T., Wenneberg, B. (2003). Comparison between predicted and actual treatment outcome in patients with temporomandibular disorders treated by TMD-trained general dental practitioners Swedish Dental Journal, 27(3), 131-141. More information
Magnusson, T., Carlsson, G. (2002). Management of children with temporomandibular disorders World Journal of Orthodontics, 3(4), 334-341. More information
Magnusson, T., Egermark, I., Carlsson, G. (2002). Treatment received, treatment demand, and treatment need for temporomandibular disorders in 35-year-old subjects. Cranio, 20(1), 11-17. More information
Magnusson, T., Karlsson, C. (2002). Clinical impact of radiological examinations of patients with suspected temporomandibular disorders Swedish Dental Journal, 26(2), 67-74. More information
Elfving, L., Helkimo, M., Magnusson, T. (2002). Prevalence of different temporomandibular joint sounds, with emphasis on disc-displacement, in patients with temporomandibular disorders and controls. Swedish Dental Journal, 26(1), 9-19. More information
Carlsson, G., Egermark, I., Magnusson, T. (2002). Predictors of signs and symptoms of temporomandibular disorders: a 20-year follow-up study from childhood to adulthood. Acta Odontologica Scandinavica, 60(3), 180-185. More information
Kvint, S., Magnusson, T. (2001). Anmälningsärenden i anslutning till implantatstödd protetik Tandläkartidningen, 93(6), 34-39. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). Trismus nach Leitungsanästhesie im Unterkiefer. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 1053-1054. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). Plötzliche Schwierigkeiten bei der Kieferöffnung. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 823-824. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). Angstzustände durch Gelenkegeräusche. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 725-726. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). Lang anhaltende orofaziale Schmerzen. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 1283-1284. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). Starke tägliche Kopfschmerzen. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 1167-1168. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). Kiefergelenksperre mit verschieden Therapieergebnissen (I). Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 297-298. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). "Progressive" Abrasion. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 71-. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). Starke Schmerzen im recht Kiefergelen. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärarer Funktionsstörunen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 631-632. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). Kiefergelenksperre mit verschiedenen Therapieergebnissen (II). Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 401-402. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). Kiefergelenksperre mit verschiedenen Therapieergebnissen (III). Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 52, 517-519. More information
Sundqvist, B., Magnusson, T. (2001). Individual prediction of treatment outcome in patients with temporomandibular disorders Swedish Dental Journal, 25(1), 1-11. More information
Egermark, I., Carlsson, G., Magnusson, T. (2001). A 20-year longitudinal study of subjective symptoms of temporomandibular disorders from childhood to adulthood. Acta Odontologica Scandinavica, 59(1), 40-48. More information
Eckerbom, M., Magnusson, T. (2001). Restoring endodontically treated teeth: a survey of current opinions among board-certified prosthodontists and general dental practitioners in Sweden. International Journal of Prosthodontics, 14(3), 245-249. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Rekurrierende Kopfschmerzen bei einer jungen Patientin. En Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 1193-1194. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Offener Biss und häufige Kopfschmerzen. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 965-966. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Offener Biss und schwere Zahnerosion. Ein Fallbeispiel zur Behandling temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 1093-1094. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Rechtsseitiger Gesichtsschmerz. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 733-734. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Kiefergelenksperre. Ein Fallbeispiel Zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 633-634. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Bilateraler Gesichtsschmerz. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 829-830. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Kiefergelenkschmerzen und Schwierigkeiten beim Kauen. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporaomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 523-524. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Häufige Kopfschmerzen und Zahnabrasion. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 403-404. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Schwerer Bruxismus and Abrasionen bei einem Kind. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 1299-1300. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Orofaziale Schmerzen. Ein Fallbeispiel zur Behandling temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 289-290. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Akute Kiefergelenkschmerzen und Dysfunktion. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibulärer Funktionsstörungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 185-186. More information
Bergendal, T., Magnusson, T. (2000). Changes in signs and symptoms of temporomandibular disorders following treatment with implant-supported fixed prostheses: a prospective 3-year follow up. International Journal of Prosthodontics, 13(5), 392-398. More information
Magnusson, T., Egermark, I., Carlsson, G. (2000). A longitudinal epidemiologic study of signs and symptoms of temporomandibular disorders from 15 to 35 years of age. Journal of Orofacial Pain, 14(4), 310-319. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (2000). Ermüdung der Kaumuskulatur. Ein Fallbeispiel zur Behandlung temporomandibularere Funktionssorungen in der Praxis Die Quintessenz, 51, 77-78. More information
Magnusson, T., Syrén, M. (1999). Therapeutic jaw exercises and interocclusal appliance therapy: A comparison between two common treatments of temporomandibular disorders. Swedish Dental Journal, 23(1), 27-37. More information
Eckerbom, M., Magnusson, T. (1997). Evaluation of technical quality of endodontic treatment: reliability of intraoral radiographs. Endodontics & Dental Traumatology, 13(6), 259-264. More information
Anastassaki, A., Öster, A., Helkimo, M., Magnusson, T. (1996). Globus pharyngeus: Litteraturöversikt och jämförande studie av två patientgrupper. More information
Magnusson, T. (1995). Orofacial smärta och huvudvärk ur ett odontologiskt perspektiv Tandläkartidningen, 87(11/12), 742-750. More information
Magnusson, T., List, T., Helkimo, M. (1995). Self-assessment of pain and discomfort in patients with temporomandibular disorders: a comparison of five different scales with respect to their precision and sensitivity as well as their capacity to register memory of pain and discomfort. Journal of Oral Rehabilitation, 22(8), 549-556. More information
Magnusson, T., Carlsson, G., Egermark, I. (1994). Changes in clinical signs of craniomandibular disorders from the age of 15 to 25 years. Journal of Orofacial Pain, 8(2), 207-215. More information
Magnusson, T., Carlsson, G., Egermark, I. (1993). Changes in subjective symptoms of craniomandibular disorders in children and adolescents during a 10-year period. Journal of Orofacial Pain, 7(1), 76-82. More information
Eckerbom, M., Magnusson, T., Martinsson, T. (1992). Reasons for and incidence of tooth mortality in a Swedish population. Endodontics & Dental Traumatology, 8(6), 230-234. More information
Magnusson, T., Carlsson, G., Egermark-Eriksson, I. (1991). An evaluation of the need and demand for treatment of craniomandibular disorders in a young Swedish population. J Craniomandib Disord, 5(1), 57-63. More information
Magnusson, T. (1991). Is snuff a potential risk factor in occlusal wear? Swedish Dental Journal, 15(3), 125-132. More information
Eckerbom, M., Magnusson, T., Martinsson, T. (1991). Prevalence of apical periodontitis, crowned teeth and teeth with posts in a Swedish population. Endodontics & Dental Traumatology, 7(5), 214-220. More information
Magnusson, T., Ahlborg, G., Svartz, K. (1990). Function of the masticatory system in 20 patients with mandibular hypo- or hyperplasia after correction by a sagittal split osteotomy. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 19(5), 289-293. More information
Egermark-Eriksson, I., Carlsson, G., Magnusson, T., Thilander, B. (1990). A longitudinal study on malocclusion in relation to signs and symptoms of cranio-mandibular disorders in children and adolescents. European Journal of Orthodontics, 12(4), 399-407. More information
Eckerbom, M., Andersson, J., Magnusson, T. (1989). A longitudinal study of changes in frequency and technical standard of endodontic treatment in a Swedish population Endodontics & Dental Traumatology, 5(1), 27-31. More information
Zulqarnain, B., Furuya, R., Hedegård, B., Magnusson, T. (1989). The silent period in the masseter and the anterior temporalis muscles in adult patients with mild or moderate mandibular dysfunction symptoms. Journal of Oral Rehabilitation, 16(2), 127-137. More information
Egermark-Eriksson, I., Carlsson, G., Magnusson, T. (1987). A long-term epidemiologic study of the relationship between occlusal factors and mandibular dysfunction in children and adolescents. Journal of Dental Research, 66(1), 67-71. More information
Haraldson, T., Magnusson, T. (1987). Enkätundersökning: Vem bör ansvara för det bettfysiologiska specialistomhändertagandet? Tandläkartidningen, 79(17), 881-886. More information
Eckerbom, M., Andersson, J., Magnusson, T. (1987). Frequency and technical standard of endodontic treatment in a Swedish population. Endodontics & Dental Traumatology, 3(5), 245-248. More information
Magnusson, T. (1986). Clinical judgement and patients' evaluation of complete dentures five years after treatment: A follow-up study. Swedish Dental Journal, 10(1-2), 29-35. More information
Enbom, L., Magnusson, T., Wall, G. (1986). Occlusal wear in miners. Swedish Dental Journal, 10(5), 165-170. More information
Magnusson, T., Ahlborg, G., Finne, K., Nethander, G., Svartz, K. (1986). Changes in temporomandibular joint pain-dysfunction after surgical correction of dentofacial anomalies. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 15(6), 707-714. More information
Eckerbom, M., Andersson, J., Magnusson, T. (1986). Interobserver variation in radiographic examination of endodontic variables. Endodontics & Dental Traumatology, 2(6), 243-246. More information
Magnusson, T. (1986). Five-year longitudinal study of signs and symptoms of mandibular dysfunction in adolescents. Cranio, 4(4), 338-344. More information
Magnusson, T., Egermark-Eriksson, I., Carlsson, G. (1985). Four-year longitudinal study of mandibular dysfunction in children. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 13(2), 117-120. More information
Eklund, J., Magnusson, T. (1985). Klinisk bettfysiologi: Attityder bland tandläkare i Norrbotten Tandläkartidningen, 77(4), 145-150. More information
Magnusson, T. (1985). Signs and symptoms of mandibular dysfunction in complete denture wearers five years after receiving new dentures. Cranio, 3(3), 267-272. More information
Magnusson, T., Enbom, L. (1984). Signs and symptoms of mandibular dysfunction after introduction of experimental balancing-side interferences. Acta Odontologica Scandinavica, 42(3), 129-135. More information
Magnusson, T. (1984). Patients referred for stomatognathic treatment: a survey of 282 patients. Swedish Dental Journal, 8(4), 193-201. More information
Magnusson, T., Enbom, L. (1984). Occlusal index: a comparative study Tandläkartidningen, 76(6), 306-11. More information
Magnusson, T., Carlsson, G. (1983). A 21/2-year follow-up of changes in headache and mandibular dysfunction after stomatognathic treatment. The Journal of prosthetic dentistry (Print), 49(3), 398-402. More information
Magnusson, T., Carlsson, G. (1983). Occlusal adjustment in patients with residual or recurrent signs of mandibular dysfunction. The Journal of prosthetic dentistry (Print), 49(5), 706-710. More information
Magnusson, T., Carlsson, G. (1980). Treatment of patients with functional disturbances in the masticatory system: A survey of 80 consecutive patients. Swedish Dental Journal, 4(4), 145-153. More information
Magnusson, T., Carlsson, G. (1980). Changes in recurrent headaches and mandibular dysfunction after various types of dental treatment. Acta Odontologica Scandinavica, 38(5), 311-320. More information
Carlsson, G., Egermark-Eriksson, I., Magnusson, T. (1980). Intra- and inter-observer variation in functional examination of the masticatory system Swedish Dental Journal, 4(5), 187-194. More information
Magnusson, T. (1980). Prevalence of recurrent headache and mandibular dysfunction in patients with unsatisfactory complete dentures. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 8(3), 159-164. More information
Magnusson, T., Carlsson, G. (1978). Recurrent headaches in relation to temporomandibular joint pain-dysfunction. Acta Odontologica Scandinavica, 36(6), 333-338. More information
Magnusson, T., Carlsson, G. (1978). Comparison between two groups of patients in respect of headache and mandibular dysfunction. Swedish Dental Journal, 2(3), 85-92. More information
Carlsson, G., Magnusson, T., Wedel, A. (1976). [Patient records at a department for occlusal physiology. An analysis of cause for referral, symptoms and treatment of 1,213 patients] Svensk tandläkare-tidskrift, 69(4), 115-121. More information

Bok

Magnusson, T. (2013). Klinisk bettfysiologi. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Magnusson, T., Carlsson, G., Nordberg, I. (1987). Bettskenor i kliniken och på laboratoriet. Bjuv: Invest Odont AB More information
Magnusson, T. (1987). Bettskenor. More information
Carlsson, G., Magnusson, T. (1982). Klinisk bettfysiologi för allmäntandläkaren: med liten ordbok "från abrasion till öronsusningar". Stockholm: Invest Odont AB More information

Doktorsavhandling

Magnusson, T. (1981). [Mandibular dysfunction and recurrent headache] (Doctoral thesis). More information

Antologibidrag

Magnusson, T. (2012). O Controle das Desordens Temporomandibulares. In: Antônio Sérgio Guimarães (Ed.), Dor Orofacial entre Amigos: Uma discussão Cientifica (pp. 241 -274). Rio de Janeiro: Quintessence More information
Magnusson, T., Carlsson, G. (1989). Käkregistrering, betthöjd och inslagning i artikulator. In: Dental laboratorieteknik II (pp. 53 -72). More information

Konferensbidrag

Anastassaki-Köhler, A., Hugoson, A., Magnusson, T. (2011). Clinical signs indicative of temporomandibular disorders in adults: changes over time and associated factors – a preliminary report.. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 17-19 november 2011. More information
Jacobsson, B., Koch, G., Magnusson, T., Hugoson, A. (2010). Oral health and coherent determinants in children and adolescents with foreign background compared to Swedish youth. ISDH Conference 2010, Glasgow. More information
Magnusson, C., Nilsson, M., Magnusson, T. (2010). Degenerative changes in the human temporomandibular joints in relationt to occlusal support. Svensk Bettfysiologi, Umeå 20-22/10. More information