Bo Malmberg

Professor emeritus

Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Filosofie doktor


Efter sin disputation i pedagogik vid Linköpings universitet 1990, har Bo Malmberg i sin forskning och undervisning främst intresserat sig för den äldre människans socialpsykologiska situation. Den situation som för många innebär svagare krafter och glesnande sociala nätverk.
I många undersökningar har Bo följt riktigt gamla människor under ett antal år. Genom att följa personer under några år kan förståelsen för åldrandeprocessen bli bättre än om man jämför äldre med yngre vid ett enstaka tillfälle. Under de senaste åren har han tillsammans med kollegor vid Institutet för gerontologi, Karolinska Institutet och Penn State University i USA genomfört en undersökning av könsskillnader i hälsa på äldre dar. Tanken har varit att renodla faktiska könsskillnader. I undersökningen studeras bröder och systrar i olikkönade tvillingpar, för att kunna jämföra män och kvinnor som i olika avseenden är så lika varandra som möjligt.
Tillsammans med kollegor, huvudsakligen på Institutet för gerontologi, har han genomfört ett stort antal vetenskapliga utredningar främst åt Socialstyrelsen och Jönköpings läns landsting. Dessa har berört många olika aspekter på äldres vård och omsorg, från organisatoriska frågeställningar till samspel mellan informell (anhöriga) och formell vård och olika former av stöd till informella vårdgivare.

Antologibidrag

Malmberg, B., Ågren, M. (2011). Socialt åldrande. In: Marie Ernsth Bravell (Ed.), Äldre och åldrande.: Grundbok i gerontologi. (pp. 190 -220). Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Castiello, M., del Barrio, É., Castejon, P., Tortosa, M., Sundström, G., Malmberg, B., Johansson, L. (2008). Family care for elders in Europe: Policies and practices.. In: Caregiving Contexts: Cultural, familial and societal implications. (pp. 235 -267). New York: Springer More information
Ernsth, M., Larsson, B., Malmberg, B. (2002). Evening and Night Patrols reduce Environmental Demands. In: Bo Malmberg and Cecilia Henning (Ed.), Aspects on aging, old age care and local contexts (pp. 111 -119). Jönköping: Hälsohögskolan More information
Malmberg, B., Berg, S. (2002). Further steps towards a resource model in aging.. In: Bo Malmberg and Cecilia Henning (Ed.), Aspects on aging, old age care and local contexts (pp. 9 -21). Jönköping: Hälsohögskolan More information
Malmberg, B., Henning, C. (2002). Introduction.. In: Aspects on aging, old age care and local contexts Jönköping: Hälsohögskolan More information
Malmberg, B., Sundström, G., Zarit, S. (1998). Housing the Demented Elderly in Sweden.. In: Research and practice in Alzheimer’s disease (pp. 193 -202). Paris: Serdi Publisher, Springer Publishing company More information
Malmberg, B. (1997). Group homes: an alternative for older persons with dementia.. In: Mary Marshall (Ed.), State of the Art in Dementia Care (pp. 78 -82). London: Centre for Policy on Ageing More information
Malmberg, B., Sundström, G. (1994). Health and Social Care for the Elderly with Special Emphasis on the Care for the Demented.. In: Wordwide measures to meet the long-lived society. Tokyo: Dai-ichi Hohki Publishing Co More information
Malmberg, B. (1984). Varför flyttar äldre till institution?. In: Aldersinstitusjoner og alternative boformer: Seminar, Sokna Oslo: Norsk Gerontologisk Institutt More information
Berg, S., Malmberg, B. (1977). Psykosociala aspekter på personlig hygien. In: Personlig hygien (pp. 12 -19). Stockholm: Liber More information
Malmberg, B. (1976). Åldrandets psykologi. In: Att bli pensionär: studiematerial om hur det är att sluta jobba Stockholm: Brevskolan More information
Malmberg, B. (1976). Tid med innehåll. In: År med innehåll Stockholm: LT More information

Artikel

Johansson, L., Sundström, G., Malmberg, B. (2018). Ett halvt århundrade svensk äldreomsorg , 4(1), 62-68. More information
Abellan, A., Perez, J., Pujol, R., Sundström, G., Jegermalm, M., Malmberg, B. (2017). Partner care, gender equality, and ageing in Spain and Sweden International Journal of Ageing and Later Life, 11(1), 69-89. More information
Fauth, E., Gerstorf, D., Ram, N., Malmberg, B. (2014). Comparing changes in late-life depressive symptoms across aging, disablement, and mortality processes Developmental Psychology, 50(5), 1584-1593. More information
Davey, A., Malmberg, B., Sundström, G. (2014). Aging in Sweden: Local variation, local control The Gerontologist, 54(4), 525-532. More information
Elavsky, S., Gold, C., Rovine, M., Malmberg, B. (2013). Behavioral correlates of depressive symptoms in older unlike-sex twin-pairs Aging Clinical and Experimental Research, 25(3), 257-264. More information
Reynolds, C. Zavala, C. Gatz, M. Vie, L. Johansson, B. Malmberg, B. , ... Pedersen N. (2013). Sortilin receptor 1 predicts longitudinal cognitive change Neurobiology of Aging, 34(6), 1710.e11-1710.e18. More information
Adam, D., Takagi, E., Sundström, G., Malmberg, B. (2013). (In)Formal Support and Unmet Needs in the National Long-Term care Survey Journal of Comparative Family Studies, 44(4), 437-453. More information
Sigurdardottir, S., Sundström, G., Malmberg, B., Ernsth Bravell, M. (2012). Needs and care of older people living at home in Iceland Scandinavian Journal of Public Health, 40(1), 1-9. More information
Martina, B., Kjellström, S., Malmberg, B., Björklund, A. (2011). Personal emergency response system (PERS) alarms may induce insecurity feelings Gerontechnology, 10(3), 140-145 Eindhoven, Netherlands: International Society for gerontechnology . More information
Sundström, G. Herlofson, K. Daatland, S. Boll Hansen, E. Johansson, L. Malmberg, B. , ... Angeles Tortosa M. (2011). Diversification of old-age care services for older people: Trade-offs between coverage, diversification and targeting in European countries. Journal of Care Services management, 5(1), 35-42. More information
Ericsson, I., Malmberg, B., Langworth, S., Haglund, A., Almborg, A. (2011). KUD- a scale for clinical evaluation of moderate-to-severe dementia Journal of Clinical Nursing, 20(11-12), 1542-1552. More information
Ernsth Bravell, M., Malmberg, B., Berg, S. (2010). End of life care in the oldest old Palliative & Supportive Care, 8, 335-344. More information
Reynolds, C. Hong, M. Eriksson, M. Blennow, K. Johansson, B. Malmberg, B. , ... Prince J. (2010). Sequence variation in SORL1 and dementia risk in Swedes. Neurogenetics, 11(1), 139-142. More information
Sundström, G., Fransson, E., Malmberg, B., Davey, A. (2009). Loneliness among older Europeans European Journal of Ageing, 6(4), 267-275 Heidelberg: Springer . More information
Sundström, G. Herlofson, K. Daatland, S. Boll Hansen, E. Johansson, L. Malmberg, B. , ... Angeles Tortosa M. (2009). Många "små" insatser bättre än en eller ett par "stora"?: Ett nordiskt och europeiskt perspektiv på det offentliga omsorgspanoramat. Aldring og livsløp, 26(2), 14-19. More information
Ernsth Bravell, M., Berg, S., Malmberg, B., Sundström, G. (2009). Sooner or later?: A study of institutionalization in late life Aging Clinical and Experimental Research, 21(4/5), 329-337. More information
Reynolds, C. Hong, M. Eriksson, U. Blennow, K. Bennet, A. Johansson, B. , ... Prince J. (2009). A survey of ABCA1 sequence variation confirms association with dementia. Human Mutation, 30(9), 1348-1354. More information
Johansson, L., Sidenvall, B., Malmberg, B., Christensson, L. (2009). Who will become malnourished?: A prospective study of factors associated with malnutrition in older persons living at home The Journal of Nutrition, Health & Aging, 13(10), 855-861. More information
Braungart Fauth, E., Zarit, S., Malmberg, B. (2008). Mediating relationships within the Disablement Process model: a cross-sectional study of the oldest-old European Journal of Ageing, 5(3), 161-179 Heidelberg: Springer . More information
Sundström, G., Savla, J., Davey, A., Zarit, S., Malmberg, B. (2008). Home help services in Sweden: responsiveness to changing demographics and needs. European Journal of Ageing, 5(1), 47-55. More information
Sundström, G., Malmberg, B., Pettersson, T., Angeles Tortosa, M., del Barrio, E., Sancho Castiello, M. (2008). Religiositet och åldrande: del 1. Aldring og livsløp, 11-16. More information
Ernsth Bravell, M., Berg, S., Malmberg, B. (2008). Health, functional capacity, formal care, and survival in the oldest old: a longitudinal study. Archives of gerontology and geriatrics (Print), 46(1), 1-14. More information
Braungart Fauth, E., Zarit, S., Malmberg, B., Johansson, B. (2007). Physical, Cognitive, and Psychosocial Variables From the Disablement Process Model Predict Patterns of Independence and the Transition Into Disability for the Oldest-Old The Gerontologist, 47(5), 613-624. More information
Måvall, L., Malmberg, B. (2007). Day care for persons with dementia: An alternative for whom? Dementia, 6(1), 27-43. More information
Davey, A., Savla, J., Sundström, G., Zarit, S., Malmberg, B. (2007). How equitable is Sweden's changing care-mix?: Linking individual and regional characteristics over time Ageing & Society, 27(4), 511-532. More information
Malmberg, B., Sundström, G. (2006). Omsorg – vem bryr sig. Äldre i Centrum. More information
Sundström, G., Davey, A., Johansson, L., Malmberg, B. (2006). Unequal but equitable: An Analysis of Variations in Old-Age Care in Sweden European Journal of Ageing, 3(1), 34-40. More information
Read, S., Pedersen, N., Gatz, M., Berg, S., Vuoksimaa, E., Malmberg, B., Johansson, B. (2006). Sex differences after all those years?: Heritability of cognitive abilities in old age. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 61(3), 137-143. More information
Sundström, G., Johansson, L., Malmberg, B. (2006). Balancing family and state care: Neither, either or both?: The case of Sweden Ageing & Society, 26(5), 767-782. More information
Johansson, B., Malmberg, B. (2005). Gerontology in Sweden: A Research and Institutional Approach Contemporary Gerontology, 11, 55-59. More information
Evrin, P., Nilsson, S., Öberg, T., Malmberg, B. (2005). Serum C-reactive protein in elderly men and women: Association with mortality, morbidity, and various biochemical values. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 65(1), 23-31. More information
Jansson, M. Gatz, M. Berg, S. Johansson, B. Malmberg, B. McClearn, G. , ... Pedersen N. (2004). Gender differences in heritability of Depressive Symptoms in the elderly. Psychological Medicine, 34(3), 471-479. More information
Hong, T., Zarit, S., Malmberg, B. (2004). The Role of Health Congruence in Functional Status and Depression The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 59(4), 151-157. More information
Takkinen, S., Gold, C., Pedersen, N., Malmberg, B., Nilsson, S., Rovine, M. (2004). Gender differences in depression: a study of older unlike-sex twins. Aging & Mental Health, 8(3), 187-195. More information
Sundström, G., Johansson, L., Malmberg, B., Romören, T., Samuelsson, G. (2003). Innan döden skiljer oss åt Aldring og livslöp, 24-29. More information
Malmberg, B., Ernsth, M., Larsson, B., Zarit, S. (2003). Angels of the Night: Evening and Night patrols for Homebound Elders in Sweden The Gerontologist, 43(5), 761-765. More information
Jansson, M. Gatz, M. Berg, S. Johansson, B. Malmberg, B. McClearn, G. , ... Pedersen N. (2003). Association between depressed mood in the elderly and a 5-HTR2A gene variant American Journal of Medical Genetics, 120B(1), 79-84. More information
Hancook Gold, C., Malmberg, B., MacClearn, G., Pedersen, N., Berg, S. (2002). Gender and Health: A study of older unlike sex twins The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 57(3), 168-176. More information
Malmberg, B. (2000). Tvillingstudier och åldrandet. Tidskriften Äldre i centrum, 14(3), 22-24. More information
Malmberg, B. (1999). Rehabpersonal efterlyses när vård planeras Tidskriften Äldre i centrum, 13(4), 16-18. More information
Malmberg, B. (1999). Swedish group homes for people with dementia Generations, 23(3), 82-84. More information
Samuelsson, L., Malmberg, B., Hansson, J. (1998). Day care for elderly people in Sweden: A national survey. Scandinavian Journal of Social Welfare, 7, 310-319. More information
Sundström, G., Malmberg, B., Wahlberg, P. (1996). Dålig ekonomi att skära i hemtjänsten Kommunaktuellt. More information
Sundström, G., Malmberg, B. (1996). The long arm of the welfare state shortened: Home help in Sweden Scandinavian Journal of Social Welfare, 5(2), 69-75. More information
Elmståhl, S., Malmberg, B., Annerstedt, L. (1996). Caregiver's Burden of Patients 3 Years After Stroke Assessed by a Novel Caregiver Burden Scale Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 77(2), 177-82. More information
Malmberg, B. (1995). Är äldre ensammare än andra? Tidskriften Äldrecentrum, 9(3), 10-13. More information
Malmberg, B., Sundström, G., Zarit, S. (1995). Housing the Demented Elderly in Sweden. L 'Année Gerontologique, 9, 226- 227. More information
Zarit, S., Johansson, B., Malmberg, B. (1995). Changes in Functional Competency in the Oldest Old: A Longitudinal Study. Journal of Aging and Health, 7(1), 3-23. More information
Malmberg, B. (1993). Vad betyder resurser i olika åldersgrupper för känslan av ensamhet. Gerontologia, 7(1), 31-46. More information
Malmberg, B., Zarit, S. (1993). Group Homes for People with Dementia: A Swedish Example. The Gerontologist, 33(5), 682-686. More information
Malmberg, B., Sundström, G. (1992). Fortsatt inventering av ”seniorbostäder”. Planera Bygga Bo, 27-29,. More information
Malmberg, B., Sundström, G. (1991). Seniorbostäder - privat alternativ till ålderdomshem. Planera Bygga Bo, 12-14. More information
Sundström, G., Malmberg, B. (1991). Seniorbostäder: snabb tillväxt av privata alternativ! Bygg & Bo Bättre. More information
Malmberg, B., Oremark, I. (1987). Dagvård för åldersdementa: skapar trygghet och utbrändhet Social forskning, 2(3), 4-5. More information
Malmberg, B. (1987). Informationens betydelse för äldres användning av gånghjälpmedel Socialmedicinsk Tidskrift, 64(9), 383-385. More information
Malmberg, B. (1983). Varför flyttar äldre till institution? Kritisk psykologi, 38(3), 41-45. More information
Malmberg, B. (1983). Äldres användning av tekniska hjälpmedel hemma Arbetsterapeuten, 7-9. More information
Berg, S., Malmberg, B. (1983). Äldres flyttningar till service och vårdinstitutioner - erfarenheter från Vetanda kommun Socialmedicinsk Tidskrift, 60(10), 539-544. More information
Berg, S., Johansson, B., Malmberg, B. (1982). Ensamhet Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, 34(3), 303-311. More information
Malmberg, B., Martin, E., Nilsson, B. (1980). Walking aids for elderly people. International Journal of Rehabilitation Research, 3(1), 66-67. More information
Malmberg, B., Martin, E., Nilsson, B. (1978). Äldres användning av gånghjälpmedel Arbetsterapeuten, 16-17. More information
Johansson, B., Malmberg, B. (1977). Miljöutveckling på ålderdomshem - ett sätt att bättre utnyttja personella resurser. Åldringsvård, 28(6). More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1976). Kan pensionärer på ålderdomshem själva ha hand om sina mediciner? Svensk Farmacevtisk Tidskrift, 595-. More information

Bok

Berg, S., Mårtensson, E., Malmberg, B. (1976). Pensionering: Psykologiska och sociala aspekter. Stockholm: LTs förlag More information

Doktorsavhandling

Malmberg, B. (1990). Access to Resources in Different Age-cohorts. Implications for activity level, loneliness and life satisfaction.: Dissertations no 27. (Doctoral thesis). Department of Education and Psychology, Linköping University, Linköping More information

Konferensbidrag

Hallgren, J. Dahl, A. Ernsth Bravell, M. Mölstad, S. Midlöv, P. Östgren, C. , ... Josephson I. (2013). Factors associated with a greater risk of hospitalization among nursing home residents. GSA 66th Annual Scientific Meeting in New Orleans. More information
Malmberg, B. (2010). Risk factors for loneliness in old age: Europe, the US and Vietnam. 63rd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, New Orleans. More information
Malmberg, B. (2010). The Swedish Experience: Diversification of Services and Containing Costs  . The Gerontological Society of America 2010. More information
Malmberg, B. (2009). Actual and perceived resourseces in aging. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Gold, C., Malmberg, B., McClearn, G., Pedersen, N., Dahl, A., Nilsson, S., Rovine, M. (2009). The Gender Study: A Longitudinal Study of Health and Behavior of Older Unlike-Sex Twins in Sweden. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Sundström, G. Malmberg, B. Pettersson, T. Tornstam, L. Sancho Castiello, M. del Barrio, E. , ... Tortosa M. (2008). Religiosity in Older Europeans. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Malmberg, B., Nilsson, S., Fransson, E., Brismar, K. (2008). Increased Serum Prolactin in Elderly is Associated with Worse Subjective Health, Higher Risk of Dementia and Impaired Survival. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Malmberg, B., Sundström, G., Johansson, L. (2008). To give and to get care: the aerial view and the local context. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Sundström, G. Davey, A. Fransson, E. Malmberg, B. Sancho Castiello, M. del Barrio, É. , ... Ángeles Tortosa M. (2007). Loneliness in Europe: The North-South Divide. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Gold, C., Rovine, M., Nilsson, S., Berg, S., Malmberg, B., McClearn, G. (2007). Gender and Patterns of Cardiovascular Diagnoses and Year of Diagnoses in an Unlike-Sex Twin Sample in Sweden. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Ernsth Bravell, M., Malmberg, B. (2007). The Last Year in Life: A Study of the Oldest-Old. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Gold, C., Rovine, M., Nilsson, S., Berg, S., Malmberg, B., McClearn, G. (2007). Gender and patterns of cardiovascular diagnoses in an unlike-sex twin sample in Sweden. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Sundström, G., Malmberg, B., Sancho Castiello, M., Tortosa, M. (2007). Loneliness in Europe. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Schmitt, I., Malmberg, B. (2006). Exploring gender similarities and differences in SES, measures of health and Health Locus of Control, in a sample of aged unlike sex twins. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Sundström, G., Davey, A., Salva, J., Zarit, S., Malmberg, B. (2006). How equitable is Sweden’s changing care mix?: Linking individual and regional characteristics over time. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Gold, C., Beverly, E., Rovine, M., Malmberg, B., Berg, S., Pedersen, N., McClearn, G. (2004). The effect of gender on the relationships between severity of health conditions and disability and self-rated health. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Takkinen, S., Nilsson, S., Berg, S., Gatz, M., Pedersen, N., Malmberg, B. (2004). Gender differences in heritability of depression based on medical records. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Wray, L., Beverly, E., Gold, C., Berg, S., Malmberg, B., Pedersen, N., McClearn, G. (2004). Socioeconomic status, health behaviors and comorbidity. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Gold, C., Fast, L., Conway, S., Malmberg, B., Berg, S., McClearn, G. (2001). Gender differences in the effects of activity of daily living(ADL) scores on depressive symptoms. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Gold, C., Rovine, M., McClearn, G., Berg, S., Malmberg, B. (1999). Gender differences in health-realted quality of life(HR-QOL) in older unlike-sex twins in Sweden. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Gold, C., McClearn, G., Berg, S., Malmberg, B. (1998). Gender differences and severity of health problems in depression: A study of older unlike-sex twins in Sweden. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Gold, C., McClearn, G., Berg, S., Malmberg, B. (1998). Gender differences in physiologic predictors of cognitive abilities in older unlike-sex twins in Sweden. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Hancock, Gold, C., McClearn, G., Berg, S., Malmberg, B. (1998). Gender differences and severity of health problems in depression: A study of older unlike-sex twins living in Sweden. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Malmberg, B., Gustafsson, G., Ernsth, M. (1998). Äldre mellan två stolar?. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Malmberg, B. (1998). Ålder och kön- En kohortanalys. 62nd Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta. More information
Ernsth Bravell, M., Malmberg, B., Gustafsson, G. (1998). Vårdplanering av äldre personer vid utskrivning från sjukhus. 14:e Nordiska kongressen i gerontologi, Trondheim, Norge.. More information
Hancock, Gold, C., McClearn, G., Berg, S., Malmberg, B. (1997). Sex Differences in Health A Study of Older Opposite Sex Twins Living in Sweden. 14:e Nordiska kongressen i gerontologi, Trondheim, Norge.. More information
Gold Hancock, C., McClearn, G., Berg, S., Malmberg, B. (1996). Gender and health, health beliefs and health behaviors. 14:e Nordiska kongressen i gerontologi, Trondheim, Norge.. More information
Berg, S., Malmberg, B., McClearn, G., Pedersen, N. (1995). A twin register of unlike sexed elderly swedes. 14:e Nordiska kongressen i gerontologi, Trondheim, Norge.. More information
Berg, S., Johansson, B., Malmberg, B. (1983). En studie kring isolering och ensamhet bland äldre. Jönköping: Institutet för gerontologi, Jönköping, 14:e Nordiska kongressen i gerontologi, Trondheim, Norge.. More information
Malmberg, B. (1982). Var kunskap om äldre finns. Stockholm: Liber förlag/Allmänna förlaget, 14:e Nordiska kongressen i gerontologi, Trondheim, Norge.. More information

Rapport

Malmberg, B., Sandström, M., Sundström, G., Lennartsson, C. (2015). När barnen går först - historiska aspekter på att förlora barn. More information
Jegermalm, M., Malmberg, B., Sundström, G. (2014). Anhöriga äldre angår alla!. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Hälsohögskolan i Jönköping More information
Malmberg, B., Sundström, G. (2012). Mönster i anhörigomsorgen: En uppföljning i Mullsjö 2010. Jönköping: HHJ, Institutet för gerontologi More information
Ericsson, I., Malmberg, B., Haglund, A. (2008). Test för klinisk uppföljning av personer med medelsvår till svår demenssjukdom (KUD).. Jönköping: Hälsohögskolan, Institutet för gerontologi More information
Sundström, G., Malmberg, B. (2006). Omsorg människor emellan: En översikt av omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Sundström, G., Malmberg, B. (2005). Likhet inför äldreomsorgen?: Kommunala variationer och de anhöriga. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Ernsth Bravell, M., Malmberg, B. (2004). Risk för trycksår?: Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköping. Jönköping: Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping More information
Sundström, G., Malmberg, B. (2004). Äldres levnadsförhållanden 1988-2002: Hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsmönster. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Svensson, G., Malmberg, B. (2004). Hur står det till med magen …?: En kartläggning av förstoppningsproblematiken på några kommunala äldreboenden. Jönköping: HHJ, Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Ernsth, M., Svensson, G. (2002). "Då är det bara att ta nya tag": Avlösningsvård i Jönköpings län. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Malmberg, B., Lundström, A. (2002). Akut sjukhusvård för äldre på äldreboende i Jönköpingstrakten. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Svensson, G., Malmberg, B. (2002). Särskilt boende för äldre under kortare tid. Jönköping: Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (2001). Bibliografi Åldrande och äldreomsorg i Sverige: artiklar och publikationer 2000.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (2000). Bibliografi Åldrande och äldreomsorg i Sverige: Artiklar och publikationer 1999.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1999). Bibliografi Åldrande och äldreomsorg i Sverige: Artiklar och publikationer 1998.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Samuelsson, L., Malmberg, B. (1999). Dagvårdens betydelse för anhöriga.: en studie av anhörigas erfarenheter av dagvård för personer med demenssjukdom. Stockholm: Socialstyrelsen More information
Ernsth, M., Malmberg, B. (1999). Färdigbehandlad - och sedan?: Vårdplanering i Jönköpings län.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1998). Bibliografi Åldrande och äldreomsorg i Sverige: Artiklar och publikationer 1997.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Ernsth, M., Malmberg, B., Gustafsson, G. (1997). Äldre mellan två stolar?: äldreomsorg och äldrevård i gränslandet mellan landstingets och kommunernas ansvarsområden i Jönköpings län. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Gustafsson, G., Ernsth, M. (1997). Några medicinska kvalitetsindikatorer i det särskilda boendet för äldre i Jönköpings län 1996. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Gustafsson, G., Ernsth, M. (1997). Medicinska kvalitetsindikatorer i det särskilda boendet för äldre i Jönköpings län 1996. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1997). Bibliografi Åldrande och äldreomsorg i Sverige: Artiklar och publikationer 1996.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1996). Bibliografi Åldrande och äldreomsorg i Sverige: Artiklar och publikationer 1995.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Berg, S., Sundström, G. (1994). En kvalitetsprofil för särskilt boende för äldre. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B. (1993). Haveriundersökningen: en studie av äldres flyttningar till service- och vårdboende i Norrköping. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Sundström, G., Malmberg, B. (1993). Inventering av hemtjänst 1993: Rapport till Socialförvaltningen Jönköpings kommun. More information
Malmberg, B., Johansson, B., Berg, S. (1992). OCTO undersökningen: En studie av mycket gamla människors livssituation och förmåga att klara sitt dagliga liv.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Oremark, I. (1991). En utvärdering av fyra gruppboenden för åldersdementa i Jönköping.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1987). Bibliografi över åldrande och äldreomsorg: Artiklar och publikationer på svenska utkomna år 1986.. Jönköping: Institutet för gerontologi i Jönköping More information
Malmberg, B. (1987). Ett diskussionsunderlag kring Arbetstrivsel och vårdkvalitet. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Oremark, I. (1987). Dagvård för personer med åldersdement beteende: En utvärdering av tre försöksprojekt.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1986). Bibliografi över åldrande och äldreomsorg: Artiklar och publikationer på svenska utkomna år 1985.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1985). Bibliografi över åldrande och äldreomsorg: Artiklar och publikationer på svenska utkomna år 1984.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1984). Bibliografi över åldrande och äldreomsorg: Artiklar och publikationer på svenska utkomna år 1983.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B. (1984). Från tjänsteman till pensionär: en undersökning före och efter pensioneringen. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1983). Bibliografi över åldrande och äldreomsorg: Artiklar och publikationer på svenska utkomna år 1982.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Berg, S. (1983). Att pröva möjligheterna : om förändringsarbete inom äldreomsorgen: Appendix, Äldres flyttningar till service och vård : Vetlanda 1981 : forskningsrapporten. Stockholm: Spri More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1982). Bibliografi över åldrande och äldreomsorg: Artiklar och publikationer på svenska utkomna år 1981.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Nilsson, B. (1982). Uppföljning i hemmet av gånghjälpmedel bland äldre.: Rapport från Munksjöskolan, Jönköping.. More information
Johansson, B., Malmberg, B. (1981). Frågor och svar om äldre och åldrande.. Jönköping: Institutet för gerontologi, Jönköping More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1981). Bibliografi över åldrande och äldreomsorg: Artiklar och publikationer på svenska utkomna år 1980.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Karlsson, K. (1981). Uppföljning i hemmet av ADL-hjälpmedel bland äldre. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B. (1980). Pensioneringsprocessen: en kunskapsöversikt. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1980). Bibliografi över åldrande och äldreomsorg: Artiklar och publikationer på svenska utkomna 1979.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B. (1979). Äldre i serievärlden. Jönköping: Institutet för gerontologi, Jönköping More information
Malmberg, B., Tubbin, M. (1979). Bibliografi över åldrande och äldreomsorg: Artiklar och publikationer på svenska utkomna 1978. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Martin, E., Nilsson, B. (1978). Gånghjälpmedel för äldre. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Malmberg, B., Tjelldén, A. (1977). Äldre i akutsjukvården.. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Johansson, B., Malmberg, B. (1977). Miljöutveckling på ålderdomshem. Jönköping: Institutet för gerontologi More information
Berg, S., Malmberg, B. (1977). Socialpsykologiska problemområden i åldrandeprocessen. Jönköping More information

Samlingsverk

(2002). Aspects on aging, old age care and local contexts. Jönköping: Hälsohögskolan More information

Övrigt

Ericsson, I., Malmberg, B. (2010). Läkemedelsgenomgång på boendet Blomstervägen i Gislaved 2008 och 2009.. More information
Malmberg, B., Sundström, G. (1995). Age care crisis in Sweden?. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information